Dzisiaj jest: 7.10.2022, imieniny: Krystyna, Marii, Marka

Kielce USŁUGA UBEZPIECZENIA

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Przetarg USŁUGA UBEZPIECZENIA

Najważniejsze Informacje

Przedmiot Zamówienia

Tryb Zamówienia

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Ogłoszenie o Zamówieniu

2020-07-31

Ogłoszenie nr 564972-N-2020 z dnia 2020-07-23 r.

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

25-369 Kielce

ul. Żeromskiego 5

413 497 277

dzp@pu.kielce.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 564972-N-2020 z dnia 2020-07-23 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:


NAZWA I ADRES

Zamawiający: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Regon: 14070000000000

ulica: ul. Żeromskiego

Numer domu: 5

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 25-369

Miejscowość: Kielce

Województwo: świętokrzyskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 413 497 277

e-mail: dzp@pu.kielce.pl

Fax: 413 497 278

Adres strony internetowej (URL): www.ujk.edu.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:


RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

Podmiot prawa publicznego

Uczelnia publiczna

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA(jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Tak

https://bip.ujk.edu.pl/dzp/przetargi.php

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

https://bip.ujk.edu.pl/dzp/przetargi.php

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Składanie oferty odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca.

Adres:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5 (Kancelaria Ogólna) 25-369 Kielce

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

USŁUGA UBEZPIECZENIA

Numer referencyjny:

ADP.2301.20.2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia

Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest USŁUGA UBEZPIECZENIA. Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy części, które swym zakresem obejmują: 1.1. Część 1 - ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie komunikacyjne: A) mienia od wszystkich ryzyk (AR), B) sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk (USE), C) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobie trzeciej w związku z prowadzoną działalności i posiadanym mieniem UJK (OC), D) ubezpieczenie komunikacyjne (KOM). 1.2. Część 2 - ubezpieczenie Cyber (CR) Okres ubezpieczenia, dla części 1 i 2 zamówienia od dnia 01.09.2020r. do dnia 31.08.2022r. 1.3. Część 3 - ubezpieczenie NNW Studentów oraz OC praktyk w roku akademickim 2020/2021 oraz 2021/2022 Okres ubezpieczenia, dla części 3 zamówienia od dnia 01.10.2020r. do dnia 30.09.2022r. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku 1 (opis przedmiotu zamówienia), do SIWZ, w tym: 2.1. Wykaz lokalizacji do ubezpieczenia i opis budynków znajduje się w Załączniku nr 1A i 1C do SIWZ. 2.2. Informacja o szkodowości znajduje się w Załącznikach 1, 1A i 1E do SIWZ. 2.3. Wzory umów znajdują się w Załącznikach nr 2A, 2B, 2C do SIWZ. 2.4. Analiza ryzyka dot. ubezpieczenia CYBER znajduje się w załączniku nr 1B do SIWZ. 3. Na podstawie art. 29 ust. 3a, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wyznaczonych do bieżącej obsługi ubezpieczeniowej Zamawiającego (przygotowywanie i wystawianie polis), w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 z późn. zm.) 3.1.W celu weryfikacji zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej czynności w zakresie realizacji zamówienia, Zamawiający przewiduje w trakcie realizacji zamówienia możliwość żądania w szczególności: 1) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę, 2) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, 3) innych dokumentów, - zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności: imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę, zakres obowiązków pracownika. 3.2.Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w SIWZ czynności oraz w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę dokumentów o których mowa w punkcie wyżej (3.1) Zamawiający przewiduje sankcje określone we wzorze umów stanowiącej załączniki 2A, 2B i 2C.

II.5) Główny kod CPV

66510000-8

Dodatkowe kody CPV

Kod CPV66512000-266512100-366513000-066513200-166514100-766514110-066515000-366515100-466515200-566515300-666515400-766515410-066515411-766516000-066516100-166516400-466516500-5

II.6) Całkowita wartość zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp

Tak

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy usług, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług do zamówienia podstawowego stanowiących nie więcej niż 10% zamówienia podstawowego. Zamówienie udzielane będzie na usługi zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego w trybie zamówień z wolnej ręki, po spełnieniu przesłanek z art. 67 ust.1 pkt. 6 ustawy PZP. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe zobowiązany będzie do zastosowania w zamówieniu polegającym na powtórzeniu podobnych usług, stawek nie wyższych niż zastosowanych w zamówieniu podstawowym.

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe

1. Termin wykonania zamówienia, przez który rozumie się okres ubezpieczenia, dla części 1 i 2 zamówienia od dnia 01.09.2020r. do dnia 31.08.2022r. z podziałem na dwa okresy ubezpieczeń, przy czym pierwszy okres rozpoczyna się nie wcześniej niż od dnia 01.09.2020 r., a drugi okres rozpoczyna się nie wcześniej niż od dnia 01.09.2021 r. Dla ubezpieczeń komunikacyjnych, okresy ubezpieczeń zostały podane w wykazie pojazdów. 2. Termin wykonania zamówienia, przez który rozumie się okres ubezpieczenia, dla części 3 zamówienia od dnia 01.10.2020r. do dnia 30.09.2022r. z podziałem na dwa okresy ubezpieczeń, przy czym pierwszy okres rozpoczyna się nie wcześniej niż od dnia 01.10.2020 r., a drugi okres rozpoczyna się nie wcześniej niż od dnia 01.10.2021 r.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków

spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, tj. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, tj. posiadają zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2020r., poz. 895 tj.) obejmujące przedmiot zamówienia określony w poszczególnych grupach ubezpieczeń dla poszczególnej części zamówienia.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP

odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP z uwzględnieniem poniższej uwagi. UWAGA Jeżeli jakiekolwiek dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt VI.2 SIWZ znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, Zamawiający będzie z nich korzystał po ich wskazaniu przez Wykonawcę, jeśli są one aktualne. Jeżeli Zamawiający nie jest w posiadaniu dokumentu, o którym mowa w pkt VI.2.2 SIWZ, Wykonawca składa go na wezwanie Zamawiającego w formie określonej w pkt VI.7 SIWZ lub wskazuje jego dostępność w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych. W takim przypadku Zamawiający wskazany dokument pobierze samodzielnie z tych baz danych, na podstawie art. 26 ust. 6 ustawy PZP.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

zezwolenie właściwego organu, potwierdzającego posiadanie przez Wykonawcę uprawnienia do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w zakresie objętym niniejszym zamówieniem.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1.Do oferty należy załączyć Ogólne Warunki Ubezpieczenia. 2.Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu, BEZ DODATKOWEGO WEZWANIA, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wzór wg Załącznika nr 5 do SIWZ), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.


SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert

IV.2.2) Kryteria

KryteriumZnaczeniecena ofertowa 60,00postanowienia fakultatywne 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp(przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

CZĘŚĆ 1 1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie w następujących przypadkach i zgodnie z następującymi warunkami: 1) zmiany dotyczące liczby jednostek organizacyjnych Zamawiającego i ich formy prawnej, w przypadku powstania nowych jednostek, przekształcenia, wyodrębniania, połączenia lub likwidacji; 2) korzystne dla Zamawiającego zmiany zakresu ubezpieczenia wynikające ze zmian OWU Wykonawcy za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy; 3) zmiana zakresu ubezpieczenia wynikająca ze zmian przepisów prawnych, przy zachowaniu stawek ubezpieczenia zaoferowanych przez Wykonawcę w złożonej ofercie, chyba że w związku z tą zmianą stawki ubezpieczenia będą korzystniejsze dla Zamawiającego, 4) zmiana wysokości składki za ubezpieczenie komunikacyjne wskutek zmniejszenia się w trakcie trwania umowy rynkowej wartości pojazdu, zmiany liczby ubezpieczonych pojazdów wskutek zakupu nowych pojazdów, nie ujętych w niniejszym postępowaniu, 5) zmiany w zakresie ochrony ubezpieczeniowej wynikające z wymogów zawartych w umowach na udostępnienie mienia, usługi lub dofinansowanie Zamawiającego, przy zachowaniu stawek ubezpieczenia zaoferowanych przez Wykonawcę w złożonej ofercie, 6) wydłużenie terminu realizacji umowy maksymalnie o kolejne 3 miesiące i przy zastosowaniu dotychczasowych stawek, w celu umożliwienia Zamawiającemu przeprowadzenia lub ukończenia postępowania na udzielenie zamówienia na usługi ubezpieczenia na kolejny okres zgodnie z Ustawą. 2. Zamawiający przewiduje zmiany w zawartej umowie w stosunku do treści oferty dotyczące wysokości składek w następujących przypadkach: 1) zmiany stawki podatku od towarów i usług; 2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; 4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 3. Zmiana wynagrodzenia, o której mowa w ust. 2 pkt. 2, 3 i 4, nastąpi wyłącznie po przedłożeniu przez Wykonawcę dowodów potwierdzających wpływ zmian, o których mowa w ust. 2 pkt. 2, 3 i 4 na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wykaz osób zatrudnionych do realizacji Umowy, dla których zmiany wymienione w ust. 2 pkt. 2, 3 i 4 mają zastosowanie wraz z kalkulacją kosztów, wynikającą z przedmiotowej zmiany. 4. Zmiany, o których mowa powyżej, obowiązywać będą: 1) w przypadku ust. 2 pkt. 1 od daty wejścia w życie zmienionych przepisów o podatku od towarów i usług, dotyczyć będą niezrealizowanej części zamówienia, przy czym kwota wynagrodzenia netto Wykonawcy nie ulegnie zmianie, 2) w przypadku ust. 2 pkt. 2, 3 i 4 od pierwszego dnia miesiąca następującego po przedłożeniu dowodów potwierdzających wpływ zmian, o jakich mowa w ust. 2 pkt. 2, 3 i 4 na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, nie wcześniej jednak niż od wejścia w życie przepisów, dotyczących zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej lub zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniom zdrowotnym lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych. 5. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 2 pkt. 2, 3 i 4, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wykazanych całkowitych kosztów ponoszonych przez Wykonawcę z tego tytułu. CZĘŚĆ 2 1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie w następujących przypadkach i zgodnie z następującymi warunkami: 1) zmiany dotyczące liczby jednostek organizacyjnych Zamawiającego i ich formy prawnej, w przypadku powstania nowych jednostek, przekształcenia, wyodrębniania, połączenia lub likwidacji; 2) korzystne dla Zamawiającego zmiany zakresu ubezpieczenia wynikające ze zmian OWU Wykonawcy za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy; 3) zmiana zakresu ubezpieczenia wynikająca ze zmian przepisów prawnych, przy zachowaniu stawek ubezpieczenia zaoferowanych przez Wykonawcę w złożonej ofercie, chyba że w związku z tą zmianą stawki ubezpieczenia będą korzystniejsze dla Zamawiającego, 4) wydłużenie terminu realizacji umowy maksymalnie o kolejne 3 miesiące i przy zastosowaniu dotychczasowych stawek, w celu umożliwienia Zamawiającemu przeprowadzenia lub ukończenia postępowania na udzielenie zamówienia na usługi ubezpieczenia na kolejny okres zgodnie z Ustawą. 2. Zamawiający przewiduje zmiany w zawartej umowie w stosunku do treści oferty dotyczące wysokości składek w następujących przypadkach: 1) zmiany stawki podatku od towarów i usług; 2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; 4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 3. Zmiana wynagrodzenia, o której mowa w ust. 2 pkt. 2, 3 i 4, nastąpi wyłącznie po przedłożeniu przez Wykonawcę dowodów potwierdzających wpływ zmian, o których mowa w ust. 2 pkt. 2, 3 i 4 na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wykaz osób zatrudnionych do realizacji Umowy, dla których zmiany wymienione w ust. 2 pkt. 2, 3 i 4 mają zastosowanie wraz z kalkulacją kosztów, wynikającą z przedmiotowej zmiany. 4. Zmiany, o których mowa powyżej, obowiązywać będą: 1) w przypadku ust. 2 pkt. 1 od daty wejścia w życie zmienionych przepisów o podatku od towarów i usług, dotyczyć będą niezrealizowanej części zamówienia, przy czym kwota wynagrodzenia netto Wykonawcy nie ulegnie zmianie, 2) w przypadku ust. 2 pkt. 2, 3 i 4 od pierwszego dnia miesiąca następującego po przedłożeniu dowodów potwierdzających wpływ zmian, o jakich mowa w ust. 2 pkt. 2, 3 i 4 na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, nie wcześniej jednak niż od wejścia w życie przepisów, dotyczących zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej lub zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniom zdrowotnym lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych. 5. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 2 pkt. 2, 3 i 4, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wykazanych całkowitych kosztów ponoszonych przez Wykonawcę z tego tytułu. CZĘŚĆ 3 1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie w następujących przypadkach i zgodnie z następującymi warunkami: 1) zmiany Wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku spadku liczby osób ubezpieczonych; 2) korzystne dla Zamawiającego zmiany zakresu ubezpieczenia wynikające ze zmian OWU Wykonawcy za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy; 3) zmiana zakresu ubezpieczenia wynikająca ze zmian przepisów prawnych, przy zachowaniu stawek ubezpieczenia zaoferowanych przez Wykonawcę w złożonej ofercie, chyba że w związku z tą zmianą stawki ubezpieczenia będą korzystniejsze dla Zamawiającego, 4) wydłużenie terminu realizacji umowy maksymalnie o 3 miesiące i przy zastosowaniu dotychczasowych stawek, w celu umożliwienia Zamawiającemu przeprowadzenia lub ukończenia postępowania na udzielenie zamówienia na usługi ubezpieczenia na kolejny okres zgodnie z Ustawą. 2. Zamawiający przewiduje zmiany w zawartej umowie w stosunku do treści oferty dotyczące wysokości składek w następujących przypadkach: 1) zmiany stawki podatku od towarów i usług; 2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; 4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 3. Zmiana wynagrodzenia, o której mowa w ust. 2 pkt. 2, 3 i 4, nastąpi wyłącznie po przedłożeniu przez Wykonawcę dowodów potwierdzających wpływ zmian, o których mowa w ust. 2 pkt. 2, 3 i 4 na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wykaz osób zatrudnionych do realizacji Umowy, dla których zmiany wymienione w ust. 2 pkt. 2, 3 i 4 mają zastosowanie wraz z kalkulacją kosztów, wynikającą z przedmiotowej zmiany. 4. Zmiany, o których mowa powyżej, obowiązywać będą: 1) w przypadku ust. 2 pkt. 1 od daty wejścia w życie zmienionych przepisów o podatku od towarów i usług, dotyczyć będą niezrealizowanej części zamówienia, przy czym kwota wynagrodzenia netto Wykonawcy nie ulegnie zmianie, 2) w przypadku ust. 2 pkt. 2, 3 i 4 od pierwszego dnia miesiąca następującego po przedłożeniu dowodów potwierdzających wpływ zmian, o jakich mowa w ust. 2 pkt. 2, 3 i 4 na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, nie wcześniej jednak niż od wejścia w życie przepisów, dotyczących zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej lub zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniom zdrowotnym lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych. 5. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 2 pkt. 2, 3 i 4, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wykazanych całkowitych kosztów ponoszonych przez Wykonawcę z tego tytułu.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym(jeżeli dotyczy)

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

2020-07-31

godzina:

12:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski

IV.6.3) Termin związania ofertą

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

1. Szczegółowe informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami, formie dokumentów, przygotowaniu i składaniu oferty wraz z załącznikami zawarte są w SIWZ. 2.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.07.2020 o godz. 12:30 w siedzibie Zamawiającego:Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul.Żeromskiego 5, 25-369 Kielce, Dział Zamówień Publicznych. 3.Miejsce realizacji usługi:jak w SIWZ . 4.Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami: Anna Kowalczyk, e-mail: kowalczyk.anna@ujk.edu.pl; 5.1. Informacja o przetwarzaniu danych osoby, które Zamawiający uzyskuje bezpośrednio od niej (osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą): Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm., zwanego dalej "RODO", informuje się, że: 5.1. Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 25-369 Kielce, ul. Żeromskiego 5, zwany dalej "Administratorem". 5.2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@ujk.edu.pl. 5.3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami ustawy PZP, w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zawarcia i realizacji umowy o zamówienie oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu realizacji umowy. 5.4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: ? osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy PZP, ? podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, ? podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii, na rzecz Administratora. 5.5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w stosunku do danych osobowych wskazanych przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana - przez okres trwania umowy o zamówienie, ale nie krócej niż 4 lata od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy. Ponadto dane osobowe będą przechowywane przez okres archiwizacji dokumentów wynikający z przepisów powszechnie obowiązujących oraz przepisów wewnętrznych Administratora. 5.6. Obowiązek podania danych osobowych przez Panią/Pana jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a w przypadku Wykonawcy, którego oferta została wybrana - do zawarcia i realizacji umowy. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP. 5.7. W odniesieniu do tych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 5.8. Pani/Pan posiada: ? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1 - 3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku zamawiający zażąda wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia swoich danych osobowych, ? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, z tym że wystąpienie z takim żądaniem nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ? prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Pani/Pan uzna, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. 5.9. W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, w stosunku do danych osoby, której dotyczą w przechowywanym przez Zamawiającego protokole wraz z załącznikami, o którym mowa w art. 97 ust. 1 ustawy, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający zażąda wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia. 5.10. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 5.11. Nie przysługuje Pani/Panu: ? prawo do usunięcia danych osobowych, w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO; ? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; ? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 5.2. Zakres informacji przekazywanych przez Wykonawcę osobom, których dane są wykazywane w związku ze składaną ofertą lub działającym i realizującym zamówienie w jego imieniu, o przetwarzaniu ich danych osobowych, w związku z art. 14 RODO: 5.2.1. Z chwilą udostępnienia danych osobowych, administratorem tych danych jest Zamawiający - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 25-369 Kielce, ul. Żeromskiego 5. 5.2.2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@ujk.edu.pl. 5.2.3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust.1 lit. c RODO w związku z przepisami ustawy PZP, w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zawarcia i realizacji umowy o zamówienie oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu realizacji umowy. 5.2.4. Kategoria danych osobowych zebranych przez Wykonawcę i udostępnionych przez niego Zamawiającemu jest następująca: dane osobowe osób, których dotyczą, ujawnione Zamawiającemu w celu udziału Wykonawcy w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zawarcia i realizacji umowy o zamówienie oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu realizacji umowy - w przypadku wyboru oferty Wykonawcy - dane identyfikacyjne, dane kontaktowe. 5.2.5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Odbiorcą danych może być również podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii, na rzecz Administratora. 5.2.6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w stosunku do danych osobowych wskazanych przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana - przez okres trwania umowy o zamówienie, ale nie krócej niż 4 lata, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy. Ponadto dane osobowe przechowywane będą przez okres archiwizacji dokumentów wynikający z przepisów powszechnie obowiązujących oraz przepisów wewnętrznych Administratora. 5.2.7. W odniesieniu do danych osobowych przekazanych Zamawiającemu, decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 5.2.8. Osoby, których dane zostaną przekazane Zamawiającemu, mają: ? prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących na podstawie art. 15 RODO; w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1 - 3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku zamawiający zażąda przez taką osobę wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego), ? na podstawie art. 16 RODO - prawo do sprostowania lub uzupełnienia tych danych, ? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, z tym że wystąpienie z takim żądaniem nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ? prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie takich danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. 5.2.9. W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, w stosunku do danych osoby, której dotyczą w przechowywanym przez Zamawiającego protokole wraz z załącznikami, o którym mowa w art. 97 ust. 1 ustawy, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający zażąda wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia. 5.2.10. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników 5.2.11. Osobom, których dane zostaną przekazane Zamawiającemu nie przysługuje: ? prawo do usunięcia danych osobowych, w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, ? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, ? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 2Nazwa: Ubezpieczenie Cyber (CR)


W przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.


Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię Kielce aktulane przetargi na Usługi

Jeśłi chcesz otrzymywać oferty na maila, to kliknij w link, wypełnij formularz i zamów przetargi na maila


Strona pochodzi z serwisu www.e-przetargi.pl
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.