Dzisiaj jest: 30.5.2024, imieniny: Ferdynanda, Gryzeldy, Zyndrama

Gmina Dobromierz projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DOBROMIERZ

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

obrębu Czernica

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 788 z późn. zm.) i na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353) oraz w nawiązaniu do uchwały Rady Gminy Dobromierz, Nr XLV/256/14 z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Czernica, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu ww. projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 15 listopada 2016 r. do 6 grudnia 2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy Dobromierz, pl. Wolności 24, 58-170 Dobromierz, w godzinach od 10.00 do 14.00. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 30 listopada 2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy Dobromierz o godz. 13.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy opizp, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub w prognozie oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Dobromierz z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 grudnia 2016 r.


Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.