Dzisiaj jest: 7.10.2022, imieniny: Krystyna, Marii, Marka

Gdańsk Wykonanie ekspertyzy na potrzeby inwentaryzacji wybranych przedmiotów

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku

Przetarg Wykonanie ekspertyzy na potrzeby inwentaryzacji wybranych przedmiotów ochrony w proponowanym do powiększenia obszarze Natura 2000 Dolina Debrzynki PLH300047

Najważniejsze Informacje

Przedmiot Zamówienia

Tryb Zamówienia

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Ogłoszenie o Zamówieniu

2020-07-31

Ogłoszenie nr 565678-N-2020 z dnia 2020-07-23 r.

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku

80-748 Gdańsk

Chmielna 54/57

58 683 68 00

sekretariat.gdansk@rdos.gov.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 565678-N-2020 z dnia 2020-07-23 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:


NAZWA I ADRES

Zamawiający: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku

Regon: 22070075000000

ulica: Chmielna

Numer domu: 54/57

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 80-748

Miejscowość: Gdańsk

Województwo: pomorskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 58 683 68 00

e-mail: sekretariat.gdansk@rdos.gov.pl

Fax: 58 683 68 03

Adres strony internetowej (URL): http://bip.gdansk.rdos.gov.pl/

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:


RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

Administracja rządowa terenowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA(jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

http://bip.gdansk.rdos.gov.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

pisemnie

Adres:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku ul. Chmielna 54/57 80-748 Gdańsk

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Wykonanie ekspertyzy na potrzeby inwentaryzacji wybranych przedmiotów ochrony w proponowanym do powiększenia obszarze Natura 2000 Dolina Debrzynki PLH300047

Numer referencyjny:

OI.I.261.1.25.2020.IW

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia

Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ekspertyzy na potrzeby inwentaryzacji wybranych przedmiotów ochrony w proponowanym do powiększenia obszarze Natura 2000 Dolina Debrzynki PLH300047, polegającej na przeprowadzeniu weryfikacji rozmieszczenia siedliska przyrodniczego 7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk w granicach obszaru proponowanego do włączenia do obszaru Natura 2000 Dolina Debrzynki PLH300047. 2. Zadanie obejmuje: 1) inwentaryzację w granicach wskazanego obszaru (załącznik nr 1) miejsc występowania siedliska przyrodniczego 7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk wraz z kartowaniem przebiegu granic płatów tego siedliska przyrodniczego oraz kartowaniem gatunków roślin związanych z tym siedliskiem, a wymagających ochrony w formie tworzenia obszarów Natura 2000 (z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej), 2) ocenę stanu ochrony poszczególnych płatów siedliska w obszarze oraz gatunków roślin związanych z tym siedliskiem, a wymagających ochrony w formie tworzenia obszarów Natura 2000 zgodnie z metodyką PMŚ GIOŚ, 3) weryfikację występowania we wskazanym obszarze innych typów siedlisk przyrodniczych (jeśli występują), wraz z oceną stanu ich ochrony, zgodnie z metodyką PMŚ GIOŚ, 4) identyfikację i analizę zagrożeń istniejących i potencjalnych dotyczących wskazanych przedmiotów ochrony, z zastosowaniem kodów i nazw ujętych w zał. 5 do Instrukcji wypełniania Standardowych Formularzy Danych (Lista referencyjna zagrożeń, presji i działań), 5) ustalenie celów ochrony, zaproponowanie ewentualnych działań ochronnych, z zastosowaniem kodów i nazw ujętych w tabeli "Dzialania_ochronne_raportowanie_2018.xls", która zostanie udostępniona Wykonawcy po zawarciu umowy, 6) propozycję zakresu monitoringu, 7) opracowanie danych przestrzennych. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV

73110000-6

Dodatkowe kody CPV

KryteriaZnaczeniecena60,00doświadczenie40,00

II.6) Całkowita wartość zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

2020-09-15

II.9) Informacje dodatkowe

1. Całość przedmiotu zamówienia (opracowanie tekstowe wraz z załącznikami oraz dane GIS) należy przekazać Zamawiającemu do 01 września 2020 r. 2. Ostateczną wersję przedmiotu umowy należy dostarczyć do 15.09.2020 roku.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej dwie usługi obejmujące inwentaryzacje lub monitoring siedlisk przyrodniczych, wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których te usługi zostały wykonane oraz z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje, protokoły, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane. Przez jedną wykonaną usługę Zamawiający rozumie realizację przedmiotu jednej umowy (jednego zamówienia). Weryfikacja spełnienia warunku nastąpi na podstawie wykazu usług stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ; ? Ponadto Wykonawca wykaże, że będzie dysponował na etapie realizacji umowy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które spełniają następujące wymagania: Zespół dokonujący inwentaryzacji na potrzeby zamówienia "Wykonanie ekspertyzy na potrzeby inwentaryzacji wybranych przedmiotów ochrony w proponowanym do powiększenia obszarze Natura 2000 Dolina Debrzynki PLH300047" musi składać się z: Botanik Ekspert botanik: osoba, która posiada doświadczenie w prowadzeniu inwentaryzacji lub monitoringu siedlisk przyrodniczych i zrealizowała co najmniej dwie usługi obejmujące badania siedlisk przyrodniczych, w tym jedną dotyczącą układów torfowiskowych (7110, 7120, 7140, 7150, 7210, 7220, 7230), wraz z oceną stanu ochrony wykonaną zgodnie z metodyką PMŚ GIOŚ.

Tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1) wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, sporządzonego zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SIWZ, 2) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami - sporządzony według wzoru - Załącznik nr 7 do SIWZ

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia


SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert

IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp(przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności poprzez sporządzenie i podpisanie przez obie strony aneksu do umowy, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień umowy. 2. Zmiana umowy jest dopuszczalna w przypadkach i na zasadach, o których mowa w art. 144 ust. 1-1e ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2019 poz. 1843) oraz w innych przypadkach przewidzianych niniejszą umową. 3. Wykonawca, który uważa się za uprawnionego do wystąpienia z żądaniem zmiany umowy w związku z wystąpieniem okoliczności, o których mowa w niniejszym paragrafie oraz ustawie PZP, zobowiązany jest złożyć pisemny wniosek o zmianę umowy. Wniosek Wykonawcy, o którym mowa wyżej winien zawierać przywołanie podstawy prawnej żądania Wykonawcy z przywołaniem właściwych postanowień umowy i/lub przepisów ustawy PZP oraz zawierać uzasadnienie wniosku w oparciu o te podstawy. We wniosku Wykonawca winien precyzyjnie określić, w jakim zakresie domaga się zmiany Umowy, przedstawiając w tym zakresie stosowne kalkulacje i obliczenia, jeśli ich wykonanie jest niezbędne do należytej oceny wniosku Wykonawcy przez Zamawiającego. 4. Niezależnie od postanowień powyższych strony przewidują, iż umowa może ulec zmianie w zakresie a) wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany: stawki podatku od towarów i usług, o ile zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. b) zmiany składu zespołu osób skierowanych do realizacji przedmiotu umowy, wskazanego przez Wykonawcę w ofercie, w szczególności w przypadkach losowych, takich jak np. śmierć, długotrwała choroba uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy lub z powodu uzasadnionej negatywnej oceny dokonanej przez przedstawiciela Zamawiającego podczas realizacji umowy; c) zmiany sposobu lub zakresu wykonywania umowy, d) ograniczenia obowiązków Wykonawcy, wchodzących w zakres przedmiotowy umowy, e) zmiany terminów wykonywania usług lub ich części, a także zmiany terminu wykonania umowy, 5. Strony zastrzegają możliwość zmiany treści umowy w przypadku zaistnienia następujących okoliczności: a) gdy zmiana postanowień umownych jest korzystna dla Zamawiającego, a konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i okoliczności te są niezależne od stron umowy; b) w przypadku gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń Instytucji, która przyznała środki na współfinansowanie zamówienia na usługę c) w przypadku wystąpienia "siły wyższej" lub innego zdarzenia losowego; "Siła wyższa" oznacza wydarzenie zewnętrzne, nieprzewidywalne i poza kontrolą stron niniejszej umowy, którego skutkom nie można zapobiec, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu; d) w przypadku zmiany stanu prawnego, który będzie wnosił nowe wymagania co do sposobu realizacji jakiegokolwiek elementu usług; e) w przypadku gdy z przyczyn technicznych, społecznych, sytuacji pogodowej, nie jest możliwe wykonanie poszczególnych czynności celem prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, lub gdy od wyniku działania innych podmiotów, nie związanych z realizacją niniejszego przedmiotu umowy oraz Zamawiającego uzależnione jest wykonanie należycie przedmiotu niniejszej umowy; f) w przypadkach, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy pzp. 6. Zmiana, o której mowa w ust. 4 pkt. b nie spowoduje zmiany wysokości łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1. Jednocześnie zmiana ta jest możliwa przy spełnieniu łącznie następujących przesłanek: a) jest dopuszczalna pod warunkiem zastąpienia osoby wchodzącej w skład zespołu do realizacji umowy inną osobą o co najmniej takim samym doświadczeniu, jakie posiada osoba zastępowana (warunek wykazania się co najmniej tą samą liczbą doświadczenia przedstawionego na spełnianie warunku udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz w ramach kryterium oceny ofert) oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Rozdziale VI SIWZ wobec osoby zastępowanej, co Wykonawca zobowiązany jest wykazać; b) zmiana osoby, o której mowa w pkt. a), musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego; c) w przypadku konieczności zmiany osoby biorącej udział w realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca powinien w terminie do 3 dni roboczych od powzięcia informacji o okolicznościach powodujących zmianę osoby przedłożyć Zamawiającemu pisemny wniosek zawierający propozycję zmiany osoby, której doświadczenie będzie równe lub wyższe doświadczeniu osoby zastępowanej, według kryteriów oceny ofert. Zamawiający w terminie do 5 dni roboczych od dnia otrzymania pisemnego wniosku Wykonawcy pisemnie zaakceptuje lub zgłosi uwagi do propozycji Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić uwagi zgłoszone przez Zamawiającego. d) zmiana, o której mowa w ust. 4 pkt. b nie wymaga formy aneksu. Jednakże, w celu dokonania skutecznej zmiany umowy, Wykonawca dokona pisemnego zgłoszenia na adres drugiej Strony umowy, z zastrzeżeniem, że zmiana osoby/osób wymaga udokumentowania powstałej okoliczności i uzyskania akceptacji Zamawiającego. 7. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 5 powyżej. Wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie i zawierać: a) opis propozycji zmiany, b) uzasadnienie zmiany, c) obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w umowie, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy, d) opis wpływu zmiany na harmonogram realizacji zamówienia i termin wykonania umowy. 8. Zamawiający zobowiązuje się do dokonania analizy dokumentów, o których mowa w ust. 7, w terminie do 7 dni od ich przedłożenia przez Wykonawcę. Aneks w tym zakresie zostanie podpisany w terminie uzgodnionym przez obie strony, przy czym termin ten będzie przypadał w okresie nie dłuższym niż 21 dni od daty przedłożenia dokumentów przez Wykonawcę.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym(jeżeli dotyczy)

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

2020-07-31

godzina:

10:30

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


W przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.


Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię Gdańsk aktulane przetargi na Usługi

Jeśłi chcesz otrzymywać oferty na maila, to kliknij w link, wypełnij formularz i zamów przetargi na maila


Strona pochodzi z serwisu www.e-przetargi.pl
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.