Dzisiaj jest: 7.10.2022, imieniny: Krystyna, Marii, Marka

Poznań Dostawa środków dezynfekcyjnych wraz z dzierżawą systemów dozujących

Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Przetarg Dostawa środków dezynfekcyjnych wraz z dzierżawą systemów dozujących

Najważniejsze Informacje

Przedmiot Zamówienia

Tryb Zamówienia

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Ogłoszenie o Zamówieniu

2020-07-31

Ogłoszenie nr 566216-N-2020 z dnia 2020-07-24 r.

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

60-355 Poznań

ul. Przybyszewskiego 49

618 691 759

dzp@spsk2.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 566216-N-2020 z dnia 2020-07-24 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:


NAZWA I ADRES

Zamawiający: Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Regon: 28883400000000

ulica: ul. Przybyszewskiego

Numer domu: 49

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 60-355

Miejscowość: Poznań

Województwo: wielkopolskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 618 691 759

e-mail: dzp@spsk2.pl

Fax: 618 691 847

Adres strony internetowej (URL): www.skhs.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:


RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

Podmiot prawa publicznego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA(jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

www.spsk2.pl/zp/pokaz2.php?n=82_2020, https://skhs.eb2b.com.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Dopuszczone jest składanie ofert za posrednictwem platformy zakupowej - https://skhs.eb2b.com.pl/

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. - Prawo Pocztowe (t.j. z dnia 25.10.2018r. Dz. U. z 2018r., poz. 2188 ze zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca

Adres:

siedziba Zamawiającego wejście C kancelaria ogólna szpitala

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Dostawa środków dezynfekcyjnych wraz z dzierżawą systemów dozujących

Numer referencyjny:

DZP/82/2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Dostawa środków dezynfekcyjnych wraz z dzierżawą systemów dozujących - 30 pakietów asortymentowych

II.5) Główny kod CPV

33631600-8

Dodatkowe kody CPV

KryteriaZnaczeniecena100,00

II.6) Całkowita wartość zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

12

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe

Kod CPV dzierżawy PA-02


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

1. Zamawiający wymaga złożenia deklaracji zgodności CE - dotyczy pakietu nr: 1, 2, 3 poz. 1, 2, 4, pakietu 6,78,9,10,12,13,14,15,16 poz.1, pakietu 20,21,22,26,27,28,29,30. 2. Wykonawca dla oferowanego wyrobu medycznego w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (t.j. z dnia 13.12.2019r. Dz. U. z 2020r. poz. 186 ze zm.) składa oświadczenie o posiadaniu dokumentów, które należy złożyć do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w związku z pierwszym wprowadzeniem wyrobu medycznego do obrotu (do wglądu na żądanie Zamawiającego) - dotyczy pakietu nr: 1,2,3 poz. 1, 2, 4, pakietu 6,7,8,9,10,12,13,14,15,16 poz. 1, pakietu 20,21,22,26,27,28,29,30. 3. Dla oferowanego przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga złożenia opisu zawierającego szczegółowe dane zaproponowanego przedmiotu zamówienia, który umożliwi potwierdzenie spełniania przez zaoferowany przedmiot zamówienia wymagań ustalonych przez Zamawiającego w postaci ulotek informacyjnych, katalogów lub innych dokumentów dla wszystkich oferowanych produktów. Szczegółowe wymagania określone zostały przez Zamawiającego w Tomie nr III SIWZ. 4. Dla oferowanego produktu biobójczego w rozumieniu ustawy z dnia 09 października 2015r. o produktach biobójczych (t.j. z dnia 09.11.2018r. Dz. U. z 2018r. poz. 2231 ze zm.), Zamawiający wymaga złożenia dokumentów dopuszczających do obrotu zgodnie z art. 7 ustawy - dotyczy pakietu 3 poz. 5, pakietu 5 poz. 1, 2, pakietu 17,18. 5. Dla oferowanego przedmiotu zmówienia Zamawiający wymaga złożenia dokumentów potwierdzających przeprowadzenie badania skuteczności zgodnie z normami PN-EN dla obszaru medycznego faza 2 (dopuszcza się alternatywne badania wykonane w laboratoriach UE tj.: PZH, DGHM, RK) - dotyczy pakietów: 1,2,3 poz. 1, 2, 4, pakietu 6,10,13,14,15,16 poz.1, pakietu 21,26. a. Narzędzi: PN EN 14561-działanie bakteriolobójcze PN EN 14562-działanie grzybobójcze PN EN 14563-działanie prątkobójcze PN EN 14476-działanie wirusobójcze PN EN 13704-działanie sporobójcze b. do powierzchni PN EN 13727-działanie bakteriolobójcze PN EN 13624-działanie grzybójcze PN EN 14348-działanie prątkobójcze PN EN -14476 działanie wirusobójcze PN EN 13704-działanie sporobójcze PN 16615- działanie w zakresie B,F-pakiet nr 1,2 PN 13697 -pakiet 5 poz. 1 PN 1276,1650,13697- działanie baktriolobójcze i drożdżakobójcze -pakiet nr 5 poz. 2 PN14476- działanie na norowirusy- pakiet nr 5 poz. 2 6. Dla oferowanego przedmiotu zmówienia Zamawiający wymaga złożenia kart charakterystyki produktu (Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006-REACH) - dotyczy pakietów: 1, 3 poz. 1, 2, 4, pakiet 6,7,8,9,10,12,13,14,15,16 poz. 1, pakietu 20,21,22,26,27,28,29,30. 7. Dokument potwierdzający kompatybilność materiałową oraz możliwość pozostawienia piany preparatu na powierzchni narzędzi przez 48 godzin-pakiet nr 10 8. Oświadczenie, że zaoferowany produkt w pakiecie nr 12 posiada rekomendacje producenta myjni -dezynfektora MEIKO dotycząca stosowania środków - dokument potwierdzający w/w rekomendacje do wglądu na żądanie zamawiającego. 9. Oświadczenie, że zaoferowany produkt w pakiecie nr 29 jest zalecany przez producenta myjni Endoclear Aort - dokument potwierdzający w/w zalecenia do wglądu na żądanie zamawiającego.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)


SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert

IV.2.2) Kryteria

KryteriumZnaczeniecena100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp(przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Określona cena/wynagrodzenie nie może zostać podwyższona/podwyższone przez cały okres obowiązywania umowy, chyba że dojdzie do zmiany stawki podatku VAT. W takiej sytuacji zmianie ulega wartość brutto, a wartość netto pozostaje bez zmian ceny/wynagrodzenia. 2. Zmiana ceny/wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy może być dokonana również z uwagi na zmianę minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10.10.2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. z dnia 09.11.2018r. Dz. U. z 2018r. poz. 2177 ze zm.), w takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie odpowiednio do dokonanej zmiany wynagrodzeń pracowników Wykonawcy realizującej przedmiot umowy, po wykazaniu zaistniałego faktu zmiany wynagrodzenia na podstawie przedłożonych dokumentów źródłowych i wniosku wykonawcy o zmianę wynagrodzenia w związku ze zmianą minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązujących pod warunkiem, że zmiana ta będzie miała wpływ na koszt wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę.* 3. Zmiana ceny/wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy może być dokonana również z uwagi na zmianę zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym i/lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, albo zmianę wysokości składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, w takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie odpowiednio do dokonanej zmiany po wykazaniu zaistniałego faktu zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym i/lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, albo zmiany wysokości składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne na podstawie przedłożonych dokumentów źródłowych i wniosku Wykonawcy o zmianę wynagrodzenia w związku z powyższą zmianą, ustalonego na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązujących pod warunkiem, że zmiana ta będzie miała wpływ na koszt wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę* 4. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy może być dokonana również z uwago na zmianę zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 04.10.2018r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2018r. poz. 2215 ze zm.), w takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie odpowiednio do dokonanej zmiany wynagrodzeń pracowników Wykonawcy realizujących przedmiot zamówienia, po wykazaniu zaistniałego faktu zmiany wynagrodzenia na podstawie przedłożonych dokumentów źródłowych i wniosku Wykonawcy o zmianę wynagrodzenia w związku ze zmianą zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych pod warunkiem, że zmiana ta będzie miała wpływ na koszt wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawce. 5. Na podstawie regulacji w art. 144 ust. 1 pkt 1-6 Pzp z uwzględnieniem art. 144 ust. 1 e Pzp, Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczalność wprowadzania zmian do umowy na zasadach i warunkach określonych i dozwolonych przez prawo, w szczególności poprzez niniejsze jednoznaczne postanowienia umowne: a) Strony dokonują zmiany parametrów jakościowych i/lub innych cech charakterystycznych dla przedmiotu zamówienia, w tym zmianę numeru katalogowego bądź nazwy własnej albo oznaczenia handlowego; b) Strony, o ile jest to niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy dokonają zmiany elementów składowych przedmiotu umowy na zasadzie ich uzupełnienia lub wymiany; c) Strony dopuszczają zmianę terminu realizacji poszczególnych dostaw przedmiotu umowy z uwzględnieniem opracowanego przez Strony harmonogramu dostaw według potrzeb Zamawiającego; d) Z uwagi na zmianę numeru rachunku bankowego Wykonawcy, Strony dokonują jego zmiany; e) Z uwagi na wprowadzenie do obrotu przez Wykonawcę/Producenta nowego/udoskonalonego przedmiotu umowy, Strony zastępują przedmiot umowy dotychczasowy od dnia zawarcia aneksu do umowy, Wykonawca będzie dostarczał do Zamawiającego nowy przedmiot umowy; f) Z uwagi na wprowadzenie do obrotu przez Wykonawcę/Producenta nowego/udoskonalonego przedmiotu dzierżawy, Strony zastępują dotychczasowy przedmiot dzierżawy od dnia zawarcia aneksu do umowy; g) Strony uzgadniają, że z uwagi na fakt, iż wystąpi przejściowy brak przedmiotu umowy z uwagi na zaprzestanie jego produkcji przez producenta przy jednoczesnej możliwości dostarczenia przedmiotu umowy zamiennego, o parametrach nie gorszych od produktu będącego przedmiotem umowy, Strony dokonują zmiany umowy i Wykonawca będzie dostarczał do Zamawiającego nowy przedmiot umowy; h) Zmiana umowy w zakresie przedmiotu umowy (jego rodzaju, cech, parametrów, elementów) będzie konieczna ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa lub zapobieżenie awarii, albo będzie to konieczne ze względu na zmianę powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym warunków realizacji umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia (zmiana kontraktu realizacji świadczenia z NFZ lub następcą prawnym płatnika świadczeń).

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym(jeżeli dotyczy)

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

2020-07-31

godzina:

11:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 2Nazwa: Pakiet nr 2


W przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.


Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię Poznań aktulane przetargi na Dostawy

Jeśłi chcesz otrzymywać oferty na maila, to kliknij w link, wypełnij formularz i zamów przetargi na maila


Strona pochodzi z serwisu www.e-przetargi.pl
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.