Dzisiaj jest: 7.10.2022, imieniny: Krystyna, Marii, Marka

Gorzów Wielkopolski Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych na terenie

Miasto Gorzów Wlkp.

Przetarg Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych na terenie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego w roku szkolnym 20202021

Najważniejsze Informacje

Przedmiot Zamówienia

Tryb Zamówienia

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Ogłoszenie o Zamówieniu

2020-08-03

Ogłoszenie nr 564035-N-2020 z dnia 2020-07-22 r.

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

Miasto Gorzów Wlkp.

66-400 Gorzów Wielkopolski

Sikorskiego 3-4

+48957355576

zampubl@um.gorzow.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 564035-N-2020 z dnia 2020-07-22 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:


NAZWA I ADRES

Zamawiający: Miasto Gorzów Wlkp.

Regon: 21096668000000

ulica: Sikorskiego

Numer domu: 3-4

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 66-400

Miejscowość: Gorzów Wielkopolski

Województwo: lubuskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: +48957355576

e-mail: zampubl@um.gorzow.pl

Fax: +48957355612

Adres strony internetowej (URL): http://bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: http://bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/


RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA(jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Tak

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

http://bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

W formie pisemnej

Adres:

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wielkopolski - Kancelaria ogólna

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych na terenie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego w roku szkolnym 2020/2021

Numer referencyjny:

BZP.271.45.2020.AN

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia

Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Zorganizowanie i wykonanie usługi dowozu zamkniętego dzieci niepełnosprawnych z domu do placówki oświatowej na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego oraz odwożenie po skończonych zajęciach szkolnych do domu wraz z zapewnieniem opieki uczniom w trakcie transportu. 2. Zgodnie z opracowanym przez Zamawiającego szacunkiem wyjściowym dzienna liczba uczniów do przewozu (rozumianego jako przewóz na trasie dom ucznia - szkoła - dom ucznia) wyniesie około 65 uczniów, a szacunkowa liczba kilometrów w obie strony dziennie wyniesie około 450 km. 3. Liczba dzieci dowożonych może ulec zmianie, ponieważ Zamawiający na dzień przygotowania niniejszego postępowania opierał się o listę dzieci dowożonych do placówek oświatowych z miesiąca lutego 2020 r. Zamawiający dopuszcza zmianę w liczbie osób dowożonych. Jeżeli liczba uczniów zwiększy się w ciągu roku powyżej 75, wówczas będzie to przedmiotem zamówienia podobnego. 4. Pojazdy muszą być homologacyjnie dostosowane do przewozu osób niepełnosprawnych, spełniające następujące warunki: 1) dopuszczone do ruchu zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 110, 284, 568, 695.); 2) przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym co najmniej jednej osoby na wózku inwalidzkim; 3) wyposażone w atestowane szyny i pasy do mocowania wózka inwalidzkiego oraz atestowane pasy bezpieczeństwa umożliwiające przypięcie osoby niepełnosprawnej poruszającej się na wózku inwalidzkim podczas przejazdu, wyposażony w atestowaną windę załadowczą, posiadającą aktualne badania i przegląd Urzędu Dozoru Technicznego; 4) wyposażone w drzwi boczne, umożliwiające wejście osobie niepełnosprawnej ruchowo oraz atestowany stopień umożliwiający bezpieczne wsiadanie i wysiadanie z pojazdu; 5) wyposażone w sprawną klimatyzację; 6) wyposażone w dodatkowe ogrzewanie postojowe niezależne od pracy silnika; 7) wyposażone w monitoring wizyjny, który umożliwia rejestrowanie obrazu wewnątrz pojazdu i jego przechowywanie przez okres 30 dni. W razie potrzeby zgłoszonej na piśmie Wykonawca nieodpłatnie udostępni nagranie Zamawiającemu na dysku CD lub innym nośniku nagrane w formacie avi lub mov lub mp4 lub mkv; 8) posiada system łączności; 5. W przypadku awarii pojazdu Wykonawca jest zobowiązany we własnym zakresie do podstawienia innego pojazdu o tym samym standardzie w czasie nie dłuższym niż 30 minut. 6. Wykonawca jest zobowiązany dysponować opiekunami przewidzianymi do realizacji przedmiotu zamówienia. Opiekunowie muszą mieć zapewnione miejsce przy dzieciach, którymi się opiekują. Opiekunami muszą być osoby posiadające przeszkolenie z zakresu BHP oraz pierwszej pomocy przedlekarskiej. Opiekun ma obowiązek przy przywiezieniu dziecka do szkoły zaprowadzić ucznia do szkoły i przekazać pod opiekę wyznaczonej przez szkołę osobie sprawującej opiekę nad dziećmi, aktualnie pełniącej dyżur, przy odwożeniu zaś odebrać dzieci od osoby, o której mowa powyżej. Po odwiezieniu dziecka ze szkoły do domu opiekun zobowiązany jest przekazać dziecko pod opiekę rodzica lub prawnego opiekuna. 7. Ze względu na stan psychofizyczny uczniowie nie powinni przebywać zbyt długo w przewożącym pojeździe (np. w sytuacji kompletowania grupy do przewozu). Jako górną nieprzekraczalną granicę czasu przebywania dziecka w pojeździe należy przyjąć 45 minut podczas przewozu z domu do szkoły i 45 minut podczas przywozu ze szkoły do domu. 8. Zamawiający pokrywa koszty usługi dowożenia i opieki od momentu zabrania pierwszego ucznia z jego domu do chwili znalezienia się ostatniego ucznia w szkole i następnie od momentu zabrania pierwszego ucznia ze szkoły do chwili odwiezienia ostatniego ucznia pod dom. 9. Plan przewozów powinien być tak skonstruowany, aby zawierał jak najmniej tzw. "przewozów pustych". 10. Zamawiający dopuszcza w sytuacjach wyjątkowych - niezależnych od Wykonawcy odstępstwa od ustalonego harmonogramu dowozów i wykonywanie usługi w przypadku: odpracowywania zajęć szkolnych w innym dniu wolnym od zajęć, zmiany organizacji pracy szkoły spowodowaną obchodami uroczystości szkolnych, czasowej zmiany organizacji ruchu, niekorzystnych warunków atmosferycznych, innych wydarzeń, które mogą skrócić lub wydłużyć zajęcia lekcyjne. 11. Do obowiązków opiekuna w szczególności należy: 1) zapewnienie dziecku bezpieczeństwa podczas przejazdu, do czasu przekazania dziecka pod opiekę rodzica lub osoby wyznaczonej przez szkołę; 2) przestrzeganie zasad BHP; 3) kontrolowanie zachowania dzieci, obserwacja stanu zdrowia, poinformowanie o spostrzeżeniach rodzica bądź opiekuna w szkole; 4) udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej; 5) składanie i rozkładanie wózka inwalidzkiego; 6) pomoc przy wsiadaniu i wysiadaniu dzieci, z zapewnieniem szczególnej opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi ruchowo; 7) przyprowadzenie dziecka do wyznaczonego miejsca w szkole i przekazanie osobie dyżurującej; 8) odebranie dziecka z wyznaczonego miejsca w szkole i po przywiezieniu do domu przekazanie pod opiekę rodzica lub prawnego opiekuna dziecka; 9) dbałość o higienę dziecka; 10) przekazanie ewentualnych informacji ze szkoły do domu dziecka i odwrotnie; 11) jedna osoba nie może pełnić jednocześnie funkcji kierowcy pojazdu i opiekuna - w pojeździe podczas przewozu dzieci zawsze muszą być co najmniej dwie osoby dorosłe: kierowca i opiekun.

II.5) Główny kod CPV

60130000-8

Dodatkowe kody CPV

KryteriaZnaczenieCena oferty brutto60,00Termin płatności10,00Rok produkcji pojazdów 30,00

II.6) Całkowita wartość zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp

Tak

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp w wysokości do 12% zmówienia podstawowego, polegających na powtórzeniu zakresu usług wskazanych w niniejszej SIWZ, na warunkach określonych w złożonej ofercie oraz Projekcie umowy.

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

2020-09-01

lub zakończenia:

2021-06-25

II.9) Informacje dodatkowe

Przewozy nie będą wykonywane w okresach świąt, ferii oraz innych dni wolnych od zajęć lekcyjnych.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków

Wykonawca spełni warunek jeżeli Wykonawca wykaże ,że posiada aktualną licencję na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób, na podstawie Ustawy z dnia 6 września 2001r o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. 2019 poz. 58 ze zm.);

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że: a) dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 5 pojazdami nie starszymi niż 4 lata, z których każdy: - jest dopuszczony do ruchu zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 110, 284, 568, 695.); - jest przystosowany do przewozu min. 15 osób niepełnosprawnych na miejscach siedzących, w tym co najmniej jednej osoby na wózku inwalidzkim; - jest wyposażony w atestowane szyny i pasy do mocowania wózka inwalidzkiego oraz atestowane pasy bezpieczeństwa umożliwiające przypięcie osoby niepełnosprawnej poruszającej się na wózku inwalidzkim podczas przejazdu, wyposażony w atestowaną windę załadowczą, posiadający aktualne badania i przegląd Urzędu Dozoru Technicznego; - jest wyposażony w drzwi boczne, umożliwiające wejście osobie niepełnosprawnej ruchowo oraz atestowany stopień umożliwiający bezpieczne wsiadanie i wysiadanie z pojazdu; - jest wyposażony w sprawną klimatyzację; - jest wyposażony w dodatkowe ogrzewanie postojowe niezależne od pracy silnika; - jest wyposażony w monitoring wizyjny, który umożliwia rejestrowanie obrazu wewnątrz pojazdu i jego przechowywanie przez okres 30 dni. W razie potrzeby zgłoszonej na piśmie Wykonawca nieodpłatnie udostępni nagranie Zamawiającemu na dysku CD lub innym nośniku nagrane w formacie avi lub mov lub mp4 lub mkv; - posiada system łączności; b) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej 2 usługi, z których każda trwała nieprzerwanie przez okres co najmniej 10 miesięcy i polegała na transporcie dzieci (w tym jedna dotyczyła transportu dzieci niepełnosprawnych) o wartości każdej z usług co najmniej 100.000,00 brutto zł.

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który będzie polegał na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Pzp., przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentu wskazanego w niniejszym podpunkcie;

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

a) Aktualną licencję na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób, uprawniającą do przewozu na terenie Polski, bądź licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką udzielona na obszar obejmujący minimum gminę Gorzów Wlkp., zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. 2019 poz. 58 ze zm.); b) Wykaz Usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których zostały wykonane, w zakresie wymaganym do spełnienia warunków udziału w postępowaniu - Załącznik Nr 5 do SIWZ. Do wykazu należy dołączyć dowody określające czy usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi te były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające należyte ich wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. c) Wykaz urządzeń technicznych (Wykaz pojazdów) dostępnych Wykonawcy do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami w zakresie wymaganym do spełnienia warunków udziału w postępowaniu - Załącznik Nr 6 do SIWZ

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) Pełnomocnictwo (jeżeli umocowanie osoby podpisującej złożoną ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych); 2) Pełnomocnictwa dla lidera konsorcjum (jeśli oferta składana jest przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia); 3) Zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami podmiotu trzeciego (załączyć w przypadku polegania na osobach lub sytuacji innych podmiotów); 4) Dowód wniesienia wadium - dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium, a w przypadku innej formy niż pieniężna - oryginał dokumentu dołączyć w oddzielnej kopercie, a jego kopię załączyć do oferty; 5) W terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. (informacja z otwarcia ofert) Wykonawca przekazuje Zamawiającemu Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp - Załącznik Nr 4 do SIWZ, a w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.


SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium

1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 8 000,00 PLN (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert

IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp(przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Nie

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy w następujących przypadkach: a) w związku z zaistnieniem okoliczności, których wystąpienia Zamawiający i Wykonawca nie przewidywali w chwili zawierania umowy, przy czym wskazane okoliczności nie mogą być wywołane zarówno przez Zamawiającego jak i Wykonawcę, ani przez nich zawinione i muszą wywoływać ten skutek, iż umowa nie będzie mogła być wykonana wedle pierwotnej treści, w szczególności z uwagi na rażącą stratę grożącą jednej ze stron lub niemożności osiągnięcia celu umowy; b) zmiany nazwy, adresu firmy, spowodowane zmianą formy organizacyjno - prawnej, przekształceniem lub połączeniem z inną firmą; c) okoliczności te odnosić się mogą w szczególności do wystąpienia nagłych zmian stanu prawnego, zmian przepisów prawa, w tym prawa podatkowego, norm i standardów; d) wystąpienia innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy tj. zdarzeń losowych (np. złych warunków atmosferycznych, stanu zagrożenia epidemią, stanu epidemii, strajki, zawieszenie zajęć w szkołach i placówkach oświatowych) uniemożliwiających wykonanie zamówienia w terminie.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym(jeżeli dotyczy)

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

2020-08-03

godzina:

11:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


W przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.


Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię Gorzów Wielkopolski aktulane przetargi na Usługi

Jeśłi chcesz otrzymywać oferty na maila, to kliknij w link, wypełnij formularz i zamów przetargi na maila


Strona pochodzi z serwisu www.e-przetargi.pl
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.