Dzisiaj jest: 30.5.2024, imieniny: Ferdynanda, Gryzeldy, Zyndrama

Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu

STAROSTA KOŁOBRZESKI
Plac Ratuszowy 1
78-100 Kołobrzeg
GN.6845.00063.2015
W Y K A Z
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
( tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 1774 ze zm.)
 
STAROSTA KOŁOBRZESKI
podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Skarbu Państwa stanowiącej jezioro
Trzynik Mały, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do 10 lat w trybie
przetargu pisemnego nieograniczonego
 
Oznaczenie geodezyjne i powierzchnia nieruchomości Działka nr 271 o pow. 3,00 ha obręb ewidencyjny Trzynik gmina Siemyśl – jezioro Trzynik Mały
Nr księgi wieczystej KO1L/00051047/8 – prowadzona w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kołobrzegu
Położenie i opis nieruchomości                     Nieruchomość gruntowa położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie kołobrzeskim, w gminie Siemyśl stanowiąca jezioro Trzynik Małe zwane jeziorem Dębnickim, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako użytek „Ws” (wody stojące). Nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, jest wolna od obciążeń i zobowiązań. Wymienione jezioro zalicza się do jezior karasiowatych, występują w nim między innymi następujące gatunki ryb: lin, płoć, okoń, karaś srebrzysty i szczupak. Jezioro Trzynik Mały nie posiada dopływów i odpływów do rzeki Dębosznicy i nie wchodzi w skład żadnego z utworzonych obwodów rybackich w tym rejonie. Sąsiaduje z obwodem rybackim jeziora Trzynik na rzece Dębosznica – nr 1. Jezioro należy do zbiorników małych i ma kształt zbliżony do okręgu z lekkim wydłużeniem w kierunku północno-południowym, głębokość maksymalna zbiornika wynosi 3,8 m. Jezioro Trzynik Mały jest jeziorem śródleśnym, gdzie linia brzegowa jeziora jest otoczona lasem sosnowym i lasem mieszanym iglasto-liściastym, położonym w znacznej odległości od najbliższych wsi. Nieopodal (około 250 m) w kierunku północno - zachodnim leży jezioro Trzynik (Trzynik Duży). Na południe od jeziora znajduje się wieś Dębica (w odległości około 2,5 km), a dalej na południe w odległości około 2,7 km od jeziora znajduje się droga krajowa nr 6. Na południe i południowy – zachód od Jeziora Trzynik Mały w odległości około 300 m płynie rzeka Dębosznica. W kierunku północnym od jeziora w odległości około 2,4 km znajduje się wieś Trzynik.
Przeznaczenie w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siemyśl - działka nr 271 posiada następujące przeznaczenie - wody powierzchniowe (jeziora, stawy, oczka wodne) oraz użytki ekologiczne rekomendowane do objęcia ochroną.
Forma władania Dzierżawa na czas oznaczony do 10 lat.
Wywoławczy wymiar rocznego czynszu dzierżawnego netto (w zł) 300,00 zł
(słownie: trzysta złotych i 00/100 )
Do wylicytowanego czynszu dzierżawnego zostanie doliczony podatek VAT według aktualnie obowiązującej stawki.
Termin wnoszenia opłat   Do dnia 31 marca każdego roku z góry za dany rok  
Dodatkowe informacje 1.Wszelkie koszty związane z utrzymaniem nieruchomości i opłatami lokalnymi ponosić będzie dzierżawca. 2.Czynsz dzierżawny podlega corocznej waloryzacji o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim. 3. Wymagane od dzierżawcy zasady prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej dla jeziora Trzynik Mały zostaną ustalone w ogłoszeniu o przetargu na dzierżawę nieruchomości.

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu przy Placu Ratuszowym 1 i ul. Gryfitów 4-6 oraz na stronie internetowej www.spkolobrzeg.finn.pl, a także w siedzibie Urzędu Gminy Siemyśl przy ul. Kołobrzeskiej 14 na okres 21 dni.
 
Kołobrzeg, dnia 14 listopada 2016r.


Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.