Dzisiaj jest: 26.5.2024, imieniny: Eweliny, Jana, Pawła

Prezydenta Miasta Zgierza

Zarządzenie Nr 317/VII/2016
Prezydenta Miasta Zgierza
z dnia 16 listopada 2016 roku 

w sprawie: ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia część gruntu, z działki położonej w Zgierzu przy ulicy Ks. Rembowskiego Szczepana.
Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) oraz art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 i 2, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774, poz. 1777, z 2016 r. poz. 65, poz. 1250, poz. 1271, poz. 1579)
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1. 1. Podaję do publicznej wiadomości wykaz, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia, obejmujący przeznaczoną do wydzierżawienia na okres do 3 lat, w drodze bezprzetargowej, część gruntu o powierzchni łącznej 104 m2, z działki gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 48/6, o powierzchni całkowitej  1313 m², położonej w 129 obrębie miasta Zgierza przy ulicy Ks. Rembowskiego Szczepana.
2. Działka gruntu, o której mowa w ust. 1 stanowi własność Gminy Miasto Zgierz, dla  której Sąd Rejonowy w  Zgierzu – V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr LD1G/00000674/3.
§ 2. Przedmiot dzierżawy, o którym mowa w § 1 ust. 1 wykorzystywany będzie na:
- grunt o powierzchni 91 m2 przeznaczony jest na ogródek przydomowy,
- grunt o powierzchni 13 m2 przeznaczony jest pod wiatę z wykorzystaniem na cele zaplecza gospodarczego.
§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Prezydenta Miasta Zgierza przez okres 21 dni.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Prezydenta Miasta Zgierza.
 
 
 
 
Załącznik do zarządzeniaNr 317/VII/2016
Prezydenta Miasta Zgierza
z dnia 16 listopada 2016 roku
WYKAZ
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) ustalam:
obejmujący niżej opisaną część działki gruntu przeznaczoną do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej, na okres do 3 lat, z przeznaczeniem na ogródek przydomowy oraz wiatę z wykorzystaniem na cele zaplecza gospodarczego
Oznaczenie i położenie nieruchomości Opis przedmiotu dzierżawy Sposób zagospodarowania nieruchomości
Nieruchomość oznaczona numerem ewidencyjny nr 48/6, położona w 129 obrębie miasta Zgierza przy ulicy Ks. Rembowskiego Szczepana, o powierzchni ogólnej 1313 m² wg. wypisu z rejestru gruntów, objęta księgą wieczystą Nr LD1G/00000674/3 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Zgierzu- V Wydział Ksiąg Wieczystych; w dz. I, zabudowane działki gruntu nr 48/6, 48/7 o pow. 0,1322 HA, w łamie 3 (położenie) wpisano: „Zgierz ul. Komuny Paryskiej 10 i ulica 1-go Maja nr 24”, w dz. II, jako właściciel wpisana jest Gmina Miasto Zgierz, w dz. III i IV brak wpisów. Przedmiotem dzierżawy jest grunt o pow. łącznej 104 m2w kształcie prostokąta, z czego: 1) grunt o pow. 91 m2 wykorzystywany będzie na ogródek przydomowy, 2) grunt o pow. 13 m2 wykorzystywany będzie pod wiatę z przeznaczeniem na zaplecze gospodarcze. Działka gruntu położona jest na obszarze, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Zgierzu ograniczonego ulicami: ul. Ks. Szczepana Rembowskiego, ul. G. Narutowicza, 1 Maja i ul. Długą, wprowadzony uchwałą Nr V/32/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 stycznia 2011 r., zmieniony uchwała Nr XLV/517/14 Rady Miasta Zgierza z dnia 16 stycznia 2014 r. Opisywany teren przeznaczony będzie na ogródek przydomowy oraz wiatę wykorzystywaną na cele zaplecza gospodarczego.
 
  1. Czynsz za przedmiot dzierżawy opisany w tabeli w pkt 1 wynosić będzie 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) w stosunku miesięcznym.
  2. Czynsz za przedmiot dzierżawy opisany w tabeli w pkt 2 wynosić będzie 13,00 zł (słownie: trzynaście złotych) w stosunku miesięcznym plus podatek VAT.
  3. Czynsz dzierżawny, o którym mowa w pkt 1 i 2 płatny jest z góry do 10 – go dnia każdego miesiąca, proporcjonalnie do czasu obowiązywania umowy.
  4. Czynsz, o którym mowa w pkt 1 i 2 będzie począwszy od miesiąca marca 2017 roku, corocznie waloryzowany o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok ubiegły, ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim.
  5. Niniejszy wykaz podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Prezydenta Miasta Zgierza przez okres 21 dni, tj. od dnia 16 listopada 2016 r. do dnia 07 grudnia 2016 r.
 
Informacji dotyczących niniejszego wykazu udziela Urząd Miasta Zgierza Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Mieszkalnictwa, Pl. Jana Pawła II Nr 16, pokój 3, tel. (42) 714-31-83 oraz (42) 714- 31-88.


Prezydenta Miasta Zgierza

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.