Dzisiaj jest: 26.9.2023, imieniny: Cypriana, Justyny, Łucji

Przemyśl Budowa sieci wodociagowej w miejscowości Wapowce

Gmina Przemyśl

Przetarg Budowa sieci wodociagowej w miejscowości Wapowce

Najważniejsze Informacje

Przedmiot Zamówienia

Tryb Zamówienia

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Ogłoszenie o Zamówieniu

2020-08-04

Ogłoszenie nr 563375-N-2020 z dnia 2020-07-20 r.

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

Gmina Przemyśl

37-700 Przemyśl

ul. Borelowskiego 1

016 6704800 w. 34

gminaprzemysl@home.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 563375-N-2020 z dnia 2020-07-20 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

Nazwa projektu lub programu: Budowa sieci wodociagowej w miejscowości Wapowce współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach operacji typu "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji zwiazanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objetego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:


NAZWA I ADRES

Zamawiający: Gmina Przemyśl

Regon: 65090029800000

ulica: ul. Borelowskiego

Numer domu: 1

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 37-700

Miejscowość: Przemyśl

Województwo: podkarpackie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 016 6704800 w. 34

e-mail: gminaprzemysl@home.pl

Fax:

Adres strony internetowej (URL): www.gminaprzemysl.bip.gov.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:


RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA(jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Tak

www.gminaprzemysl.bip.gov.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

www.gminaprzemysl.bip.gov.pl/przetargi 2020

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Komunikacja pomiedzy Zamawiającycm a Wykonawcami odbywac sie bedzie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo Pocztowe, osobiscie, za pośrednictwem posłańca lub przy uzyciu środkow komunikacji elektronicznej z zastrzeżeniem wymogów okreslonych w pkt. 4 SIWZ - forma pisemna zastrzezona jest do złozenia oferty wraz z załącznikami.

Adres:

Urzad Gminy Przemyśl, 37-700 Przemysl ul. Borelowskiego 1

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Budowa sieci wodociagowej w miejscowości Wapowce

Numer referencyjny:

IG.271.7.ZP.2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

dwie części

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Część I do realizacji w terminie do 30 listopada 2020 r. obejmuje: 1) Budowę sieci wodociągowej w miejscowości Wapowce Etap 3B+3.1. Zakres rzeczowy i zestawienie długości sieci wodociągowej przewidzianej do realizacji: - O110x10,0mm PE100(PN16)SDR11 1032,00 m - O63x5,8mm PE100(PN16)SDR11 550,00 m - O50x4,6mm PE100(PN16)SDR11 16,00 m - zespół napowietrzająco-odpowietrzający 1 kpl. - węzły hydrantowe pożarowe DN80 nadziemne 7 kpl. - węzeł hydrantowy technologiczny DN50 podziemny (mrozoodporny) 1 kpl. - zasuwy żeliwne kołnierzowe DN100 (PN16) 2 kpl. - zasuwy żeliwne kołnierzowe DN40 (PN16) 1 kpl. - stacja podnoszenia ciśnienia P1 (zestaw 4 pomp) 1 kpl. Zakres robót obejmuje: - roboty przygotowawcze, w tym roboty pomiarowe; - roboty ziemne - roboty montażowe - przewierty - odtworzenie nawierzchni Rurociąg należy układać na podsypce piaskowej o grubości 10cm i w obsypce piaskowej o grubości 30cm od wierzchu rury przewodowej. Przejścia pod drogami i dojazdami do posesji należy wykonać przewiertami, w rurach ochronnych. Wykonaną sieci wodociągową należy poddać próbom ciśnieniowym, dezynfekcji i płukaniu oraz wykonać badania wody. 3.2.2. Część II do realizacji w terminie do 31 maja 2021 r. obejmuje: 1) Budowę sieci wodociągowej w miejscowości Wapowce Etap 3.2. Zakres rzeczowy i zestawienie długości sieci wodociągowej przewidzianej do realizacji: - O125x11,4mm PE100(PN16)SDR11 266,50 m - O50x4,6mm PE100(PN16)SDR11 30,50 m - zespół napowietrzająco-odpowietrzający 1 kpl. - zasuwy żeliwne kołnierzowe DN125(PN16) 1 kpl. - zasuwy żeliwne kołnierzowe DN40(PN16) 1 kpl. - węzeł hydrantowy pożarowy DN80 nadziemny 1 kpl. 2) Budowę sieci wodociągowej w miejscowości Wapowce Etap 3.3. Zakres rzeczowy i zestawienie długości sieci wodociągowej przewidzianej do realizacji: - O125x11,4mm PE100(PN16)SDR11 440,00 m - zasuwy żeliwne kołnierzowe DN125(PN16) 1 kpl. - węzły hydrantowe pożarowe DN80 nadziemne 2 kpl. 3) Budowę sieci wodociągowej w miejscowości Wapowce Etap 4.1. Zakres rzeczowy i zestawienie długości sieci wodociągowej przewidzianej do realizacji: - O63x5,8mm PE100(PN16)SDR11 229,00 m - zasuwy żeliwne kołnierzowe DN50(PN16) 1 kpl. - węzeł hydrantowy technologiczny DN50 podziemny (mrozoodporny) 1 kpl. - zespół napowietrzająco-odpowietrzający 1 kpl. 4) Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wapowce Etap 4.2. Zakres rzeczowy i zestawienie długości sieci wodociągowej przewidzianej do realizacji: - O63x5,8mm PE100(PN16)SDR11 233,00 m - O50x4,6mm PE100(PN16)SDR11 204,00 m - zespół napowietrzająco-odpowietrzający 1 kpl. - zasuwy żeliwne kołnierzowe DN125(PN16) 1 kpl. - zasuwy żeliwne kołnierzowe DN40(PN16) 1 kpl. - zasuwy żeliwne DN25(PN16) 1 kpl. - węzeł hydrantowy technologiczny DN50 podziemny (mrozoodporny) 1 kpl. - stacja podnoszenia ciśnienia P2 - 2 pompy (1 pracująca + 1 rezerwowa) 1 kpl. Zakres wszystkich wymienionych robót obejmuje: - roboty przygotowawcze, w tym roboty pomiarowe; - roboty ziemne - roboty montażowe - przewierty - odtworzenie nawierzchni Rurociągi należy układać na podsypce piaskowej o grubości 10cm i w obsypce piaskowej o grubości 30cm od wierzchu rury przewodowej. Przejścia pod drogami i dojazdami do posesji należy wykonać przewiertami, w rurach ochronnych. Wykonaną sieci wodociągową należy poddać próbom ciśnieniowym, dezynfekcji i płukaniu oraz wykonać badania wody.

II.5) Główny kod CPV

45000000-7

Dodatkowe kody CPV

Kod CPV45111200-045231300-845233220-745112100-645111291-4

II.6) Całkowita wartość zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe

4.1. Zamawiający wymaga aby roboty budowlane dla niniejszego przedmiotu zamówienia zostały wykonane najpóźniej w terminie: 4.1.1. dla Części I - "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wapowce Etap 3B+3.1. - do 30 listopada 2020 r. 4.1.2. dla Części II - a) Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wapowce Etap 3.2. b) Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wapowce Etap 3.3. c) Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wapowce Etap 4.1. d) Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wapowce Etap 4.2. do 31 maja 2021 r. 4.3. Roboty montażowe w obrębie nawierzchni podlegające odtworzeniu należy wykonać w terminach umożliwiających zachowanie reżimów technologicznych dla dróg asfaltowych.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że do realizacji zamówienia skierowana zostanie min. 1 osoba - kierownik budowy posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych - uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych.

Nie

Informacje dodatkowe:

Uwaga: 1) Przez uprawnienia budowlane należy rozumieć uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. Nr 1278). Zamawiający określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem zapisów ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 65). Wybrany do realizacji zadania Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy kopie dokumentów potwierdzających, że osoba, która uczestniczyć będzie w wykonaniu zamowienia spełnia warunki określone w pkt. 5.2.3.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Nie

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP

Zamawiający nie określa dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia, jakich może żądać od Wykonawcy w postępowaniu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126) przekazywanych na wezwanie Zamawiającego.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Wykonawca zobowiązany jest złożyć na wezwanie zamawiającego następujące dokumenty potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postepowaniu : 7.1.1. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę, jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - zał. nr 5 do SIWZ

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, w terminie trzech dni od daty zamieszczenia na stronie www.gminaprzemysl.bip.gov.pl informacji z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest złożyć, bez dodatkowego wezwania: Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiazania z innym wykonawcą nie prowadza do zakłócenia konkurencji w postepowaniu - zał. nr 4 do SIWZ. W przypadku składania oferty wspólnej oświadczenie składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. WW. dokument należy złożyć w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. Uwaga: Ww. oświadczenie nie będzie wymagane w przypadku złożenia w postępowaniu tylko jednej oferty. wypełniony i podpisany przez upoważnione do reprezentowania Wykonawcy Formularz ofertowy według wzoru stanowiącego zał. nr 1 do SIWZ w formie oryginału; pełnomocnictwo ( jeśli dotyczy) umocowujące do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania Wykonawcy w postepowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamowienia nie jest wskazana, jako upoważniona do jego reprezentowania we właściwym rejestrze lub Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności Gospodarczej. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył pełnomocnictwa wadliwe, zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba, że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postepowania. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędne zasoby na potrzeby realizacji zamowienia, jako dowód polegania na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, w odniesieniu do określonego warunku udziału w postepowaniu, - jeśli dotyczy - zał. nr 6 do SIWZ. Wykonawca załącza do oferty oryginał zobowiązania lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem.


SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert

IV.2.2) Kryteria

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia 2020-11-30 2021-05-31

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp(przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Dopuszcza się dokonanie zmian w treści niniejszej umowy, w przypadkach określonych w art. 144 ust. 1 pkt 1-6 ustawy Prawo zamówień publicznych: 2.1. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy: 2.1.1. Wydłużenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia: a) w przypadku wystąpienia stanu nadzwyczajnego (np. stan wojenny, stan wyjątkowy, stan klęski żywiołowej); Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie jest niemożliwe z uwagi na wystąpienie w trakcie trwania umowy stanu nadzwyczajnego, uniemożliwiającego dotrzymanie terminu realizacji zamówienia. W takim przypadku termin realizacji umowy może zostać wydłużony o czas trwania stanu nadzwyczajnego. b) w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót objętych umową: Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie jest niemożliwe z uwagi na wystąpienie w trakcie trwania umowy warunków atmosferycznych, uniemożliwiających dotrzymanie terminu realizacji zamówienia jak opady intensywnego deszczu, śniegu, podtopienia, gradobicia, silny wiatr, wysokie lub niskie temperatury powietrza, przy których niedopuszczalne jest prowadzenie robót budowlanych, których nie można było przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności o ile Wykonawca wykaże, że okoliczności te miały bezpośredni wpływ na niemożliwość realizacji świadczenia. W takim przypadku termin realizacji umowy, może zostać wydłużony o czas niezbędny do wykonania robót. c) w przypadku zmiany w dokumentacji projektowej o czas niezbędny dla dostosowania się wykonawcy do takiej zmiany, Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy dalsze wykonywanie przedmiotu umowy jest niemożliwe z uwagi na konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz dostosowanie się Wykonawcy do wprowadzonych zmian. W przypadku wystąpienia tego typu sytuacji termin realizacji umowy może zostać wydłużony o czas niezbędny do dokonania zmian w dokumentacji oraz do pozyskania przez Wykonawcę stosownych zasobów (wynikających ze zmian) do dalszego wykonywania prac. d) w przypadku wykopalisk uniemożliwiających prowadzenie robót, Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie jest niemożliwe ze względu na wykopaliska ujawnione w toku prowadzonych robót budowlanych. W przypadku wystąpienia wykopalisk archeologicznych, termin realizacji umowy może zostać wydłużony o czas przekazania stanowiska archeologicznego do badań, e) w przypadku zaistnienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienia niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych, sieci lub instalacji, Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie jest niemożliwe ze względu na ujawnieniu w toku prowadzonych robót budowlanych odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienia niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych, sieci lub instalacji. W przypadku wystąpienia tego typu odstępstw od założonych, termin realizacji umowy może zostać wydłużony o czas uzyskania niezbędnych uzgodnień, zaprojektowania niezbędnych zabezpieczeń sieci oraz dokonania przełożenia kolidującego uzbrojenia. f) ze względu na warunki geotechniczne, których nie można było przewidzieć, Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie jest niemożliwe ze względu na niekorzystne warunki geotechniczne ujawnione w toku prowadzonych robót budowlanych. W przypadku wystąpienia tego typu odstępstw od założonych, termin realizacji umowy może zostać wydłużony o czas uzyskania niezbędnych uzgodnień, zaprojektowania niezbędnych zabezpieczeń oraz dokonania odpowiedniego uzbrojenia. g) w przypadku przedłużającej się niniejszej procedury przetargowej ponad pierwotnie ustalony termin związania ofertą, Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy procedura udzielenia zamówienia ulegnie przedłużeniu ponad pierwotnie ustalony termin związania ofertą. W takim przypadku termin może zostać wydłużony o czas niezbędny do przeprowadzenia procedury. h) w przypadku konieczności wykonania robót zamiennych. Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy konieczne będzie wykonanie robót zamiennych, które nie są możliwe do wykonania w pierwotnie określonym terminie realizacji przedmiotu zamówienia. W takim przypadku termin może zostanie wydłużony o czas niezbędny do przeprowadzenia robót zamiennych. i) w przypadku konieczności wykonania zamówień dodatkowych, których wykonanie jest niezbędne dla wykonania przedmiotu Umowy, Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie jest niemożliwe ze względu na konieczność wykonania zamówień dodatkowych, których wykonanie jest niezbędne dla wykonania przedmiotu Umowy. W takim przypadku termin może zostać wydłużony o czas niezbędny do przeprowadzenia robót dodatkowych. j) w przypadku opóźnień w przyłączeniu do sieci zewnętrznych przez gestorów mediów, powstałych z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy. Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie jest niemożliwe ze względu na opóźnienia w przyłączeniu do sieci zewnętrznych przez gestorów mediów. W takim przypadku termin może zostać wydłużony o czas niezbędny na wykonanie przyłączy. k) na skutek decyzji służb, inspekcji i straży, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia, Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy konieczne będzie przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia, na skutek decyzji służb, inspekcji i straży. W takim przypadku termin realizacji umowy może zostać wydłużony o czas trwania zawieszenia realizacji zamówienia. l) w przypadku protestów mieszkańców lub innych osób prawnych i fizycznych. W tym przypadku termin realizacji zadania zostanie wydłużony do czasu uzyskania ostatecznej decyzji rozstrzygającej protest, Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji wystąpienia protestów. W takim przypadku termin realizacji może zostać wydłużony o czas uzyskania ostatecznej decyzji rozstrzygającej protest. ł), gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 2.1.2. Skrócenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia: a) jeżeli uzasadnione to będzie okolicznościami leżącymi po stronie Zamawiającego, w szczególności sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi; b) jeżeli uzasadnione to będzie okolicznościami leżącymi po stronie Wykonawcy, w szczególności zakończenie robót przed upływem terminu zakończenia zadania wskazanego w SIWZ i w § 10 ust. 1 umowy. 2.2. zmiany dotyczące wynagrodzenia: a) możliwa jest zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług mających wpływ na koszt realizacji zamówienia. Wartość wynagrodzenia określonego w umowie może ulec zmianie w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług. W takiej sytuacji wynagrodzenie może ulec zmianie w sposób odpowiedni - tak, aby odpowiadało zaktualizowanej stawce tego podatku dla zakresu objętego Umową, który na dzień zmiany stawki VAT nie został jeszcze rozliczony. b) w przypadku konieczności ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy przez Zamawiającego ze względu na czynniki, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawierania umowy. Wartość wynagrodzenia określonego w umowie może ulec obniżeniu w przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy przez Zamawiającego ze względu na czynniki, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawierania umowy, przy czym wynagrodzenie umowne ulegnie obniżeniu o wartość robót objętych rezygnacją. c) w przypadku konieczności wykonania zamówień dodatkowych przez Wykonawcę, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki a których wykonanie jest niezbędne dla wykonania przedmiotu Umowy: . zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, . zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego, . wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie Wartość wynagrodzenia określonego w umowie, może ulec podwyższeniu w przypadku konieczności wykonania zamówień dodatkowych, przy czym wynagrodzenie umowne ulegnie podwyższeniu o wartość wcześniej zaakceptowaną przez Zamawiającego. Roboty dodatkowe, których konieczność wykonania wystąpi w toku realizacji przedmiotu umowy, a których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego, Wykonawca zobowiązuje się wykonać na dodatkowe zlecenie Zamawiającego. Roboty dodatkowe, o których mowa powyżej będą zlecone i rozliczane kosztorysowo, w ramach aneksu do umowy (zmiana umowy podstawowej). Rozliczenie robót dodatkowych nastąpi w oparciu o indywidualną wycenę Wykonawcy zatwierdzoną przez Zamawiającego, jeśli zachodzą warunki, o których mowa wyżej. 2.3. Pozostałe dopuszczalne zmiany: 1) Zmiana osób nadzorujących roboty budowlane - w przypadku niemożności pełnienia przez nich powierzonych funkcji, realizacji zamówienia (np. zdarzenia losowe, zmiana pracy, rezygnacja itp.) np. kierownika budowy, kierownika robót, inspektora nadzoru jest możliwa wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie nowo wskazanych osób będą spełniać warunki określone w siwz i nie wymaga zmiany niniejszej umowy. 2) Zamawiający dopuszcza zmianę podwykonawcy lub rezygnację z udziału podwykonawcy lub wprowadzenie podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia, przy czym jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca winien każdorazowo wykazać spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 3) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, (np. zmiana danych teleadresowych, zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy itp.); 4) Warunkiem dokonania zmian, o których mowa powyżej jest: a) inicjowanie zmian przez wykonawcę lub zamawiającego, b) uzasadnienie zmiany prawidłową realizacją przedmiotu umowy, c) forma pisemna pod rygorem nieważności. 5) Dopuszczalne są zmiany umowy polegające na zmianie, jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu robót lub zmiana technologii. Zastosowana zmiana musi być, co najmniej równoważna do rozwiązania projektowanego. W powyższym przypadku Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia uzgodnień z projektantem odnośnie proponowanych zmian i zapewnienia spełnienia wszelkich wymagań z tym związanych, koniecznych do dopuszczenia do użytkowania obiektu wykonanego w ramach niniejszej umowy. 6) Zmiana trybu, zasad i terminu rozliczeń wynagrodzenia umownego. 7) Zmiana zasad płatności wynagrodzenia umownego tj. zmiany sposobu płatności z fakturowania końcowego na częściowe. 8) zmiana warunków gwarancji lub sposobu zabezpieczenia wykonania zobowiązań.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym(jeżeli dotyczy)

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

2020-08-04

godzina:

10:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "RODO", informuję, że: ? administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Przemyśl, 37-700 Przemyśl, ul. Borelowskiego 1; ? z inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Przemyśl jest kontakt: adres e-mail:iodo@gminaprzemysl.pl , telefon 16 888 94 03; Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego IG.271.7.ZP.2020 - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wapowce. ? odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej "ustawa Pzp"; ? Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; ? obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; ? w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; ? posiada Pani/Pan: ? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; ? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; ? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; ? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; ? nie przysługuje Pani/Panu: ? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; ? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; ? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. W związku z zaistniałą sytuacją zagrożenia epidemicznego otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym na roboty budowlane nr IG.271.7.ZP.2020 pn. "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wapowce" odbędzie się poprzez transmisję on-line - analogicznie jak transmisja z sesji Rady Gminy Przemyśl. Powyższa decyzja jest zgodna z treścią komunikatu zamieszczonego na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 16.03.2020 r. https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/otwarcie-ofert-w-sytuacji-zagrozenia-epidemicznego

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 2Nazwa: Budowa sieci wodociagowej w miejscowości Wapowce Etap 3.2.; 3.3.; 4.1.; 4.2.;


W przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.


Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię Przemyśl aktulane przetargi na Roboty budowlane

Jeśłi chcesz otrzymywać oferty na maila, to kliknij w link, wypełnij formularz i zamów przetargi na maila


Strona pochodzi z serwisu www.e-przetargi.pl

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.