Dzisiaj jest: 30.9.2023, imieniny: Geraldy, Honoriusza, Wery

Limanowa Modernizacja dróg

Gmina Limanowa

Przetarg Modernizacja dróg

Najważniejsze Informacje

Przedmiot Zamówienia

Tryb Zamówienia

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Ogłoszenie o Zamówieniu

2020-08-04

Ogłoszenie nr 563960-N-2020 z dnia 2020-07-20 r.

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

Gmina Limanowa

34-600 Limanowa

ul. Matki Boskiej Bolesnej 18 B

+48 18 337 22 52

sekretariat@gminalimanowa.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 563960-N-2020 z dnia 2020-07-20 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:


NAZWA I ADRES

Zamawiający: Gmina Limanowa

Regon: 49189236300000

ulica: ul. Matki Boskiej Bolesnej

Numer domu: 18 B

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 34-600

Miejscowość: Limanowa

Województwo: małopolskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: +48 18 337 22 52

e-mail: sekretariat@gminalimanowa.pl

Fax: +48 18 337 13 37

Adres strony internetowej (URL): www.bip.malopolska.pl/uglimanowa

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:


RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA(jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

www.bip.malopolska.pl/uglimanowa

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Osobiście w siedzibie zamawiającego lub przesłanie za pośrednictwem operatora pocztowego

Adres:

Gmina Limanowa, ul. Matki Boskiej Bolesnej 18B, 34-600 Limanowa

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Modernizacja dróg

Numer referencyjny:

Or.271.11.2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Modernizacja 9 odcinków dróg na terenie Gminy Limanowa. Zamawiający podzielił zamówienie na 9 zadań częściowych: 1) Zadanie nr 1 (część pierwsza) - Modernizacja drogi Męcina do Pająka. 2) Zadanie nr 2 (część druga) - Modernizacja drogi Męcina koło zbiornika na wodę. 3) Zadanie nr 3 (część trzecia) - Modernizacja drogi Męcina Podlesie. 4) Zadanie nr 4 (część czwarta) - Modernizacja drogi Męcina Wygoniska. 5) Zadanie nr 5 (część piąta) - Modernizacja drogi Męcina Paszkowiec. 6) Zadanie nr 6 (część szósta) - Modernizacja drogi Męcina Szczepieniec. 7) Zadanie nr 7 (część siódma) - Modernizacja drogi Lipowe od Świetlicy. 8) Zadanie nr 8 (część ósma) - Modernizacja drogi Młynne Załpa. 9) Zadanie nr 9 (część dziewiąta) - Modernizacja drogi Stare Rybie do Bieńka. 1. Zadanie częściowe nr 1. Modernizacja drogi Męcina do Pająka na długości 115 metrów. - mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm (115,00 x 0,40 x 2), - roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km (0,15 x 115,00), - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem materiału na odległość 1 km (115 x 3,00 x 0,20), - mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni (115,00 x 3,00), - wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno - bitumicznych, grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 6 cm (115,00 x 3,00), - wykonanie poboczy z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 6 cm (115,00 x 0,40 x 2), - powierzchniowe utrwalenie poboczy emulsją grysem kamiennym granitowym frakcji 5 - 8 w ilości 8,0 dm3/m2, (115,00 x 0,40 x 2). 2. Zadanie częściowe nr 2. Modernizacja drogi Męcina koło zbiornika na wodę na długości 370 metrów. - mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm (370,00 x 0,30 x 2), - roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km (0,15 x 370,00), - mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 (370,00 x 2,80), - wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno - asfaltową z wbudowaniem mechanicznym (370,00 x 2,80 x 0,05), - mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 (370,00 x 2,80), - wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno - bitumicznych, grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm (370,00 x 2,80), - wykonanie poboczy z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 6 cm (370,00 x 0,30 x 2), - powierzchniowe utrwalenie poboczy emulsją grysem kamiennym granitowym frakcji 5 - 8 w ilości 8,0 dm3/m2, (370,00 x 0,30 x 2). 3. Zadanie częściowe nr 3. Modernizacja drogi Męcina Podlesie na długości 1.200 metrów. - mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm (1.200,00 x 0,30 x 2), - roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km (0,15 x 1.200,00), - mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 (1.200,00 x 3,20), - wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno - asfaltową z wbudowaniem mechanicznym (1.200,00 x 3,20 x 0,05), - mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 (1.200,00 x 3,20), - wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno - bitumicznych, grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm (1.200,00 x 3,20), - wykonanie poboczy z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 6 cm (1.200,00 x 0,30 x 2), - powierzchniowe utrwalenie poboczy emulsją grysem kamiennym granitowym frakcji 5 - 8 w ilości 8,0 dm3/m2, (1.200,00 x 0,30 x 2). 4. Zadanie częściowe nr 4. Modernizacja drogi Męcina Wygoniska na długości 600 metrów. - mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm (600,00 x 0,30 x 2), - roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km (0,15 x 600,00), - mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 (600,00 x 3,00), - wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno - asfaltową z wbudowaniem mechanicznym (600,00 x 3,00 x 0,05), - mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 (600,00 x 3,00), - wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno - bitumicznych, grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm (600,00 x 3,00), - wykonanie poboczy z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 6 cm (600,00 x 0,30 x 2), - powierzchniowe utrwalenie poboczy emulsją grysem kamiennym granitowym frakcji 5 - 8 w ilości 8,0 dm3/m2, (600,00 x 0,30 x 2). 5. Zadanie częściowe nr 5. Modernizacja drogi Męcina Paszkowiec na długości 900 metrów. - mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm (900,00 x 0,30 x 2), - roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km (0,15 x 900,00), - mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 (900,00 x 3,00), - wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno - asfaltową z wbudowaniem mechanicznym (900,00 x 3,00 x 0,05), - mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 (900,00 x 3,00), - wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno - bitumicznych, grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm (900,00 x 3,00), - wykonanie poboczy z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 6 cm (900,00 x 0,30 x 2), - powierzchniowe utrwalenie poboczy emulsją grysem kamiennym granitowym frakcji 5 - 8 w ilości 8,0 dm3/m2, (900,00 x 0,30 x 2), - remont studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. do 1200 mm - wymiana wierzchu studni, pokrywy, pierścienia odciążającego, właz typu ciężkiego kl. D400 z dwoma ryglami i uszczelka wtopioną (10,00). 6. Zadanie częściowe nr 6. Modernizacja drogi Męcina Szczepieniec na długości 665 metrów. - mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm (665,00 x 0,30 x 2), - roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km (0,15 x 665,00), - mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 (665,00 x 3,00), - wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno - asfaltową z wbudowaniem mechanicznym (665,00 x 3,00 x 0,05), - mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 (665,00 x 3,00), - wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno - bitumicznych, grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm (665,00 x 3,00), - wykonanie poboczy z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 6 cm (665,00 x 0,30 x 2), - powierzchniowe utrwalenie poboczy emulsją grysem kamiennym granitowym frakcji 5 - 8 w ilości 8,0 dm3/m2, (665,00 x 0,30 x 2). 7. Zadanie częściowe nr 7. Modernizacja drogi Lipowe od Świetlicy na długości 400 metrów. - mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm (400,00 x 0,30 x 2), - roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km (0,15 x 400,00), - mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 (400,00 x 3,00), - wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno - asfaltową z wbudowaniem mechanicznym (400,00 x 3,00 x 0,05), - mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 (400,00 x 3,00), - wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno - bitumicznych, grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm (400,00 x 3,00), - wykonanie poboczy z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 6 cm (400,00 x 0,30 x 2), - powierzchniowe utrwalenie poboczy emulsją grysem kamiennym granitowym frakcji 5 - 8 w ilości 8,0 dm3/m2, (400,00 x 0,30 x 2. 8. Zadanie częściowe nr 8. Modernizacja drogi Młynne Załpa na długości 320 metrów. - mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm (320,00 x 0,50 x 2), - roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km (0,15 x 600,00), - mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 (320,00 x 3,00), - wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno - asfaltową z wbudowaniem mechanicznym (320,00 x 3,00 x 0,05), - mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 (320,00 x 3,00), - wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno - bitumicznych, grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm (320,00 x 3,00), - wykonanie poboczy z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 6 cm (320,00 x 0,50 x 2), - powierzchniowe utrwalenie poboczy emulsją grysem kamiennym granitowym frakcji 5 - 8 w ilości 8,0 dm3/m2, (320,00 x 0,50 x 2). 9. Zadanie częściowe nr 9.0 Modernizacja drogi Stare Rybie do Bieńka na długości 600 metrów. - roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km (0,15 x 55,00), - mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni (55,00 x 4,00), - podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm ( 55,00 x 4,00), - wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno - bitumicznych, grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 6 cm (55,00 x 3,00), - wykonanie poboczy z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 6 cm (55,00 x 0,30 x 2), - powierzchniowe utrwalenie poboczy emulsją grysem kamiennym granitowym frakcji 5 - 8 w ilości 8,0 dm3/m2, (55,00 x 0,30 x 2). - mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm (65,00 x 0,30 x 2), - roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km (0,15 x 65,00), - mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 (65,00 x 3,00), - wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno - asfaltową z wbudowaniem mechanicznym (65,00 x 3,00 x 0,05), - mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 (65,00 x 3,00), - wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno - bitumicznych, grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm (65,00 x 3,00), - wykonanie poboczy z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 6 cm (65,00 x 0,30 x 2), - powierzchniowe utrwalenie poboczy emulsją grysem kamiennym granitowym frakcji 5 - 8 w ilości 8,0 dm3/m2, (65,00 x 0,30 x 2). UWAGI KOŃCOWE. 1. Wszystkie roboty prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną w drogownictwie, wytycznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, obowiązującymi przepisami BHP zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonaniu robót budowlanych (Dz.U. z 2003r, Nr 47, poz. 401) oraz w sposób nieuciążliwy dla właścicieli sąsiednich posesji, wszelkie prace prowadzić pod nadzorem osób posiadających odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane, wszystkie wymiary podane w projekcie/przedmiarze robót sprawdzić na budowie przed zamówieniem materiału, stosować wyłącznie materiały budowlane i wykończeniowe dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, podczas realizacji inwestycji, w razie uzasadnionej konieczności prowadzenia robót w rozbieżności z przyjętymi założeniami projektowymi, niezwłocznie skontaktować się z projektantem w celu dokonania niezbędnych korekt, a po zakończeniu prac budowlano-montażowych i terenowych, teren w obrębie budowy należy uporządkować. 2. Wykonawca robót musi zorganizować proces budowlany tak, aby swoimi działaniami nie doprowadzić do uszkodzenia nawierzchni lub konstrukcji dróg nie objętych bezpośrednio robotami nawierzchniowymi, w szczególności chodzi tutaj o odcinki dróg gminnych, po których Wykonawca będzie się poruszał sprzętem ciężkim. Jeśli w wyniku działań Wykonawcy robót dojdzie do uszkodzenia konstrukcji bądź nawierzchni odcinków dróg, na których nie są prowadzone przez niego roboty nawierzchniowe, Wykonawca robót będzie zobowiązany w ramach realizowanego zadania odtworzyć zniszczone elementy dróg bez prawa do dodatkowej zapłaty. W związku z powyższym Wykonawca robót przed rozpoczęciem prac wykona dokładną inwentaryzację fotograficzną lub inną (uzgodnioną z Zamawiającym) stanu dróg gminnych, z których będzie korzystał (na całej ich długości) w związku z zawartą umową o roboty budowlane. 3. Szczegółowy zakres robót budowlanych określają udostępnione przez zamawiającego dokumenty: dokumentacja techniczna, przedmiar robót budowlanych oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

II.5) Główny kod CPV

45233140-2

Dodatkowe kody CPV

Kod CPV45111200-045233220-7

II.6) Całkowita wartość zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

2020-09-30

II.9) Informacje dodatkowe


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca: 1. Jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną, co najmniej 200.000,00 zł. 1) Na potwierdzenie spełnienia tego warunku wykonawca złoży dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną, co najmniej 200.000,00 zł. (dokumentem tym może być przykładowo: polisa OC lub inny, równoważny dokument). W przypadku składania oferty wspólnej (konsorcjum) dokument potwierdzający składa co najmniej jeden z jej uczestników, który ten warunek spełnia. 2) Dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego, powyżej, jeśli wartość lub wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez NBP w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, Zamawiający za podstawę przeliczenia przyjmuje średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, w którym zostanie on opublikowany.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca: 1. Wykonał: 1) jedną (1) robotę budowlaną polegające na budowie/rozbudowie/remoncie/modernizacji drogi, gdzie wartość brutto roboty wynosiła co najmniej 100.000,00 złotych. 2) Na potwierdzenie spełnienia tego warunku, wykonawca złoży "Wykaz robót budowlanych (załącznik nr 6 do SIWZ)", w którym przedstawi, że roboty te były wykonane nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Jeżeli wykonawca wykonał robotę budowlaną na rzecz Gminy Limanowa - nie ma obowiązku składania dowodów, którymi są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez Gminę Limanowa. W przypadku składania oferty wspólnej (konsorcjum) dokument potwierdzający składa co najmniej jeden z jej uczestników, który ten warunek spełnia. 3) W przypadku złożenia przez wykonawców dokumentów dotyczących wartości robót budowlanych zawierających dane w innych walutach niż złoty (PLN), zamawiający, jako kurs przeliczeniowy tej waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) opublikowany na dzień daty publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeśli w dniu ogłoszenia nie była opublikowana tabela średnich kursów NBP, zastosowany zostanie kurs z ostatniej tabeli kursów średnich opublikowanej bezpośrednio przed dniem daty publikacji ogłoszenia o zamówieniu w BZP. 2. Potwierdzi, że są mu dostępne osoby posiadające odpowiednie uprawnienia: 1) Jedna (1) osoba posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej - zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.) oraz przepisami aktów wykonawczych. Osoba posiadająca powyższe uprawnienia ma obowiązek przynależności do właściwej miejscowo izby inżynierów budownictwa (art. 5 ust. 2 ustawy o samorządach zawodowych). 2) Na potwierdzenie spełnienia tego warunku wykonawca złoży "Wykaz osób (załącznik nr 7 do SIWZ)", skierowanych przez wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. W przypadku składania oferty wspólnej (konsorcjum) dokument potwierdzający składa co najmniej jeden z jej uczestników, który ten warunek spełnia. 3) W przypadku wykonawców zagranicznych, ilekroć zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm., dalej zwana: "ustawa PB"), rozumie przez to również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG), którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2272 - dalej "ustawa o uznawaniu kwalifikacji"). Osoba posiadająca powyższe uprawnienia ma obowiązek przynależności do właściwej miejscowo izby inżynierów budownictwa (art. 5 ust. 2 ustawy o samorządach zawodowych). 3. Potwierdzi, że są mu dostępne następujące wyposażenia zakładu lub urządzenia techniczne : 1) Jedna (1) koparka (lub koparko-ładowarką). 2) Jedna (1) frezarka drogowa. 3) Jedna (1) wytwórnia masy bitumicznej. 4) Jeden (1) rozścielacz masy bitumicznej. 5) Jedna (1) skrapiarka. 6) Jeden (1) walec drogowy. 7) Dwa (2) samochody samowyładowcze. 8) Na potwierdzenie spełnienia tego warunku wykonawca złoży "Wykaz narzędzi (załącznik nr 8 do SIWZ)", wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. W przypadku składania oferty wspólnej (konsorcjum) dokument potwierdzający składa co najmniej jeden z jej uczestników, który ten warunek spełnia.

Tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, a) dokument, o którym mowa powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, b) wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700 ze zm.), c) w przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności dokumentu, o którym mowa (tj. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej), w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę dokumenty. d) w przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o którym mowa w niniejszym podpunkcie, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. e) w przypadku oferty wspólnej (konsorcjum) dokument ten składa odrębnie każdy z uczestników konsorcjum.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1) Wykaz robót budowlanych (załącznik nr 6 do SIWZ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. W przypadku składania oferty wspólnej (konsorcjum) dokument potwierdzający składa co najmniej jeden z jej uczestników, który ten warunek spełnia. 2) Wykaz osób (załącznik nr 7 do SIWZ), skierowanych przez wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. W przypadku składania oferty wspólnej (konsorcjum) dokument potwierdzający składa co najmniej jeden z jej uczestników, który ten warunek spełnia. 3) Wykaz narzędzi (załącznik nr 8 do SIWZ), wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. W przypadku składania oferty wspólnej (konsorcjum) dokument potwierdzający składa co najmniej jeden z jej uczestników, który ten warunek spełnia. 4) Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną, co najmniej 200.000,00 zł. (dokumentem tym może być polisa OC lub inny, równoważny dokument). Dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego, powyżej, jeśli wartość lub wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez NBP w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, Zamawiający za podstawę przeliczenia przyjmuje średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, w którym zostanie on opublikowany. W przypadku składania oferty wspólnej (konsorcjum) dokument potwierdzający składa co najmniej jeden z jej uczestników, który ten warunek spełnia.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy Pzp każdy wykonawca składa wraz z formularzem ofertowym "wstępne oświadczenie wykonawcy", stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ, w którym zostaje złożona deklaracja o spełnieniu warunków udziału. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, wstępne oświadczenie, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (art. 25 ust. 6 ustawy Pzp) 2. Zamawiający żąda od WSZYSTKICH WYKONAWCÓW złożenia wraz z formularzem ofertowym (załącznik nr 2 do SIWZ) następujących dokumentów: 1) Pisemne zobowiązanie podmiotu, stanowiące załącznik nr 5 do SIWZ, tylko jeżeli wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego: a) wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, b) wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, c) zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5, d) w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane, e) wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy, f) jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w ust. 1, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: - zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub - zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 1. g) zamawiający żąda od wykonawcy, którego oferta uzyskała największą ilość punktów, i który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w ppkt a-f, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów: - odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. - dokument, o którym mowa powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, - wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700 ze zm.), - w przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności dokumentu, o którym mowa (tj. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej), w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę dokumenty. - w przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o którym mowa w niniejszym podpunkcie, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 2) Pełnomocnictwo, jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub w formie notarialnej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 3) oświadczenie o wypełnieniu obowiązków informacyjnych, przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO, zgodnie z treścią załącznika nr 9 do SIWZ. 3. WSZYSCY WYKONAWCY przekazują zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. 1) W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej, pod adresem: www.bip.malopolska.pl/uglimanowa w miejscu: "Wykaz złożonych ofert" informacji z otwarcia ofert, wykonawca bez wezwania ze strony zamawiającego składa oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. 2) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z nich. 3) Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 4) Załącznik nr 4 do SIWZ stanowi wzór wymaganego oświadczenia. 5) Oświadczenie składa się w oryginalne w siedzibie zamawiającego tj. w budynku Urzędu Gminy Limanowa znajdującego się pod adresem: 34-600 Limanowa, ul. Matki Boskiej Bolesnej 18B


SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium

1. Zamawiający określa kwotę wadium w następujących wysokościach: 1) Zadanie nr 1 (część pierwsza) - Modernizacja drogi Męcina do Pająka - kwota 220,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia złotych 00/100). 2) Zadanie nr 2 (część druga) - Modernizacja drogi Męcina koło zbiornika na wodę - kwota 660,00 zł (słownie: sześćset sześćdziesiąt złotych 00/100). 3) Zadanie nr 3 (część trzecia) - Modernizacja drogi Męcina Podlesie - kwota 2.380,00 zł (słownie: dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt złotych 00/100). 4) Zadanie nr 4 (część czwarta) - Modernizacja drogi Męcina Wygoniska - kwota 1.130,00 zł (słownie: jeden tysiąc sto trzydzieści złotych 00/100). 5) Zadanie nr 5 (część piąta) - Modernizacja drogi Męcina Paszkowiec - kwota 1.880,00 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset osiemdziesiąt złotych 00/100). 6) Zadanie nr 6 (część szósta) - Modernizacja drogi Męcina Szczepieniec - kwota 1.250,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100). 7) Zadanie nr 7 (część siódma) - Modernizacja drogi Lipowe od Świetlicy - kwota 750,00 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100). 8) Zadanie nr 8 (część ósma) - Modernizacja drogi Młynne Załpa - kwota 640,00 zł (słownie: wadzieścia złotych 00/100). 9) Zadanie nr 9 (część dziewiąta) - Modernizacja drogi Stare Rybie do Bieńka - kwota 270,00 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt złotych 00/100). 2. Łączna kwota wadium jaką należy wnieść w tym postępowaniu wynosi: 9.180,00 złotych. 3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 04.08.2020 roku do godz. 1100, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne, w przypadku uznania rachunku zamawiającego (kwota wadium wpłynie na konto zamawiającego). 4. Szczegółowy opis prawidłowego wniesienia wadium znajduje się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dostępnej pod adresem: www.bip.malopolska.pl/uglimanowa w zakładce: "Zamówienia publiczne i ogłoszenia"

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert

IV.2.2) Kryteria

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia 2020-09-30

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp(przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zmiana istotnych postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zmiany umowy nie mogą wykraczać poza zakres świadczeń określony w SIWZ. Zamawiający przewiduje następujące zmiany istotnych postanowień umowy: 1). Zmiana terminu przewidzianego na zakończenie robót, w tym jego przedłużenia, w sytuacji wyrażenia przez Zamawiającego zgody na skutek zaistnienia okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę, w szczególności w następujących przypadkach: a) działania siły wyższej mającej wpływ na wykonanie zamówienia, jako zdarzenia zewnętrznego, którego nie można było przewidzieć ani mu zapobiec przy zachowaniu należytej staranności; za siłę wyższą uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar, inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej lub gazu - termin wykonania zamówienia może ulec przesunięciu o okres nie dłuższy niż wynikający z okresu wystąpienia zjawiska b) wystąpienia okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, a w szczególności: - niesprzyjające warunki atmosferyczne, odbiegające od typowych, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych tj. długotrwałe, ciągłe opady deszczu (powyżej 7 dni kalendarzowych), opady śniegu lub gradu, utrzymywanie się niskich temperatur (powyżej 5 dni kalendarzowych, przy temperaturze poniżej -5 st. Celsjusza) - termin wykonania zamówienia może ulec przesunięciu o okres nie dłuższy niż wynikający z okresu wystąpienia ww. okoliczności, - warunki archeologiczne (wykopaliska, znaleziska i inne), geologiczne lub wystąpienie kolizji budowlanych, przeszkód, które uniemożliwiają wykonanie zamówienia - termin wykonania zamówienia może ulec przesunięciu o okres nie dłuższy niż wynikający z okresu wystąpienia zjawiska c) ujawnienia niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnym z inwentaryzacją podziemnych sieci, instalacji lub urządzeń obcych i koniecznością wykonania robót związanych z ich zabezpieczeniem lub usunięciem kolizji d) zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie robót przez Zamawiającego, konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, odmowa wydania przez organ administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawcę - przesunięcie terminu o okres nie dłuższy niż: czas wstrzymania robót przez zamawiającego, usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz wydania decyzji (uzgodnień, pozwoleń) przez organ administracji lub inne podmioty. 2). Zmiana sposobu spełniania świadczenia powodująca konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy. 3). Pozostałe rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami: a) zmiana osób przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne spełniające warunki określone w zapytaniu ofertowym i innych osób kluczowych dla realizacji umowy np. kierownika budowy, inspektora nadzoru itp. oraz osób reprezentujących strony, b) zmiana w zakresie podwykonawcy, w tym przypadku jeśli dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w ustawie Pzp, pod warunkiem wskazania Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, ocena spełniania warunków dokonana będzie przez zamawiającego, c) zmianie uległy przepisy prawne istotne dla realizacji przedmiotu umowy, d) zmianie uległy stawki podatku VAT, e) zmianie uległa wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, albo wysokość minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę), f) zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki ; składki jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę, g) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy, na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu, h) zmiany w kolejności terminów wykonywania robót budowlanych.. 4) Zmiany do umowy może inicjować zarówno Zamawiający jak i Wykonawca, składając pisemny wniosek do drugiej strony, zawierający w szczególności opis zmiany i jej uzasadnienie

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym(jeżeli dotyczy)

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

2020-08-04

godzina:

11:00

Skrócenie terminu składani

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.