Dzisiaj jest: 7.10.2022, imieniny: Krystyna, Marii, Marka

Bielsko-Biała Opracowanie i wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysow

Miasto Bielsko-Biała - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Przetarg Opracowanie i wykonanie kompletnej dokumentacji projektowokosztorysowej dla lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku przy ul Cieszyńskiej 94 w BielskuBiałej wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami uzgodnień opinii i pozwoleń

Najważniejsze Informacje

Przedmiot Zamówienia

Tryb Zamówienia

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Ogłoszenie o Zamówieniu

2020-08-04

Ogłoszenie nr 565594-N-2020 z dnia 2020-07-23 r.

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

Miasto Bielsko-Biała - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

43-300 Bielsko-Biała

Lipnicka 26

33 499 06 02,

przetargi@zgm.eu,

Szczegóły

Ogłoszenie nr 565594-N-2020 z dnia 2020-07-23 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:


NAZWA I ADRES

Zamawiający: Miasto Bielsko-Biała - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Regon: 07001907700000

ulica: Lipnicka

Numer domu: 26

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 43-300

Miejscowość: Bielsko-Biała

Województwo: śląskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 33 499 06 02,

e-mail: przetargi@zgm.eu,

Fax: 33 499 06 02; 499 06 11

Adres strony internetowej (URL): www.zgm.eu

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:


RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA(jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

www.zgm.eu

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

ofertę oraz załączniki do oferty należy złożyć osobiście, drogą pocztową lub pocztą kurierską wyłącznie w formie pisemnej

Adres:

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, ul. Lipnicka 26, 43-300 Bielsko-Biała, pokój 3C " Zamówienia Publiczne"

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Opracowanie i wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku przy ul. Cieszyńskiej 94 w Bielsku-Białej wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami uzgodnień, opinii i pozwoleń

Numer referencyjny:

ZGM/DZ/90/2020/ADM

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia

Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

nie dotyczy

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

nie dotyczy

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej (zwanej dalej "dokumentacją") dla lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku przy ul. Cieszyńskiej 94 w Bielsku-Białej, obejmującej: 1) wykonanie inwentaryzacji budynku i lokalu mieszkalnego, zwaną dalej "inwentaryzacją", 2) doprowadzenie instalacji gazowej do lokalu mieszkalnego, 3) wykonanie instalacji etażowego gazowego centralnego ogrzewania z zastosowaniem pieca dwufunkcyjnego wraz z doprowadzeniem ciepłej wody z pieca do urządzeń w lokalu, 4) dostosowanie przewodu kominowego, zwanych dalej łącznie "instalacjami", wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami uzgodnień, opinii i pozwoleń, w tym: 5) uzyskaniem warunków przyłączenia oraz wszelkich uzgodnień z PGNiG, 6) uzgodnieniem dokumentacji z Zakładem Kominiarskim obsługującym dany budynek, 7) uzyskaniem pozwolenia na budowę lub 8) skuteczne zgłoszenie robót, zwanych dalej łącznie "przedmiotem zamówienia", z uwzględnieniem wymagań określonych w opinii kominiarskiej nr 550B/20109 z dnia 25.09.2019 r.. stanowiącej załącznik nr 3 do Specyfikacji i na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 8 do Specyfikacji. 2. Pod pojęciem skutecznego zgłoszenia robót rozumie się uprawomocnienie się zgłoszenia wskutek nie wniesienia przez organ administracji architektoniczno-budowlanej, w trybie art. 30 ust. 5 ustawy - prawo budowlane, sprzeciwu w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia. Dzień następny po upływie ostatniego dnia tego terminu, jest dniem uprawomocnienia się zgłoszenia robót.

II.5) Główny kod CPV

71221000-3

Dodatkowe kody CPV

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia3

II.6) Całkowita wartość zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:

3000,00

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

3

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe

1. Wykonanie przedmiotu zamówienia składa się z następujących etapów realizacji: 1) inwentaryzacji budynku i lokalu w zakresie niezbędnym do opracowania dokumentacji - do 3 dni od dnia zawarcia umowy, 2) przedstawienia Zamawiającemu do zatwierdzenia koncepcji techniczno-kosztowej - do 7 dni od dnia zawarcia umowy, 3) wykonania i przedłożenia Zamawiającemu do akceptacji kompletnej dokumentacji - do 4 tygodni od dnia zawarcia umowy, w tym uzyskanie warunków przyłączenia oraz wszelkie uzgodnienia z PGNiG, uzgodnienie projektu z Zakładem Kominiarskim oraz 4) w przypadku gdy wymagane będzie: a) uzyskanie pozwolenia na budowę - ? złożenia we właściwym urzędzie wniosków o zatwierdzenie Dokumentacji i wydanie pozwolenia na budowę - w terminie do 3 dni od dnia sporządzenia protokołu uzgodnienia Dokumentacji, o którym mowa w § 7 ust. 3 wzoru umowy, ? uzyskania pozwolenia na budowę - do dwóch miesięcy od dnia wniosku o zatwierdzenie Dokumentacji i wydanie pozwolenia na budowę. b) zgłoszenie robót - zgłoszenia robót we właściwym urzędzie w terminie do 3 dni od dnia sporządzenia protokołu uzgodnienia Dokumentacji, o którym mowa w § 7 ust. 3 wzoru umowy.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

§ 2. Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu. 1. W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej (art. 22 ust. 1b pkt 3 ustawy) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca spełniał minimalne warunki umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości, poprzez: 1) wykazanie, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 2 zamówienia, których przedmiotem było wykonanie projektów wewnętrznych instalacji cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w lokalach bądź budynkach mieszkalnych lub usługowych, 2) wykazanie, że dysponuje co najmniej: a) 1 osobą posiadającą uprawnienia projektowe bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, będącą członkiem właściwej izby samorządu zawodowego i posiadającą wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej lub dokumenty równoważne,

Tak

Informacje dodatkowe:

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych (art. 22a ust. 1 ustawy). 2. Zamawiający informuje, że "stosowna sytuacja", o której mowa w ust. 1 wystąpi wyłącznie w przypadku, kiedy: 1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, 2) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 ustawy oraz ust. 5 pkt 1, 4 i 8 ustawy, 3) w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 3. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w ust. 1, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt. III.1.3) 4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w Rozdziale VI Specyfikacji. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się aby pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia są zobowiązani przyjąć pisemne porozumienie wszystkich Wykonawców. W tym celu przed podpisaniem umowy o zamówienie są oni zobowiązani przedstawić Zamawiającemu stosowne porozumienie (umowę konsorcjum) zawierające w swojej treści co najmniej następujące postanowienia: 1) skład konsorcjum nie może zostać zmieniony bez uprzedniej zgody Zamawiającego w toku niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, jak również przez cały okres wykonywania umowy, 2) Wykonawcy tworzący konsorcjum będą solidarnie odpowiedzialni wobec Zamawiającego zarówno co do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, jak i w umowie zawartej w postępowaniu, 3) wszyscy członkowie konsorcjum ponoszą solidarną, niczym nie ograniczoną odpowiedzialność prawną za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 5. 1) Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 pkt 1, 4 i 8, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 2) Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 pkt 1, 4 i 8, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt 1.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP

Postępowanie nie jest prowadzone w trybie określonym w art. 24 aa ust. 1 ustawy - prawo zamówień publicznych. Wykonawca wraz z ofertą składa wszystkie oświadczenia i dokumenty wymagane w Rozdziale VI § 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i wskazane niżej w pkt III.7). 1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, w przypadku złożenia w postępowaniu ofert przez co najmniej dwóch Wykonawców - Wykonawca w terminie do 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust 5 ustawy (wykaz ofert złożonych w postępowaniu), przekaże Zamawiającemu, sporządzone na formularzu stanowiącym załącznik nr 6 do Specyfikacji, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1076), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. 2. Wykonawca nie należący do żadnej grupy kapitałowej może dołączyć do oferty oświadczenie podpisane w pkt 3. 3. W przypadku złożenia ofert przez Wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej, mogą oni, wraz ze złożeniem oświadczeń o przynależności do tej grupy, przedstawić dowody potwierdzające, że powiązania między nimi nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Dokumenty określone ust. 1 składane są wyłącznie w formie pisemnej w oryginale.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Postępowanie nie jest prowadzone w trybie określonym w art. 24 aa ust. 1 ustawy - prawo zamówień publicznych. Wykonawca wraz z ofertą składa wszystkie oświadczenia i dokumenty wymagane w Rozdziale VI § 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i wskazane niżej w pkt III.7).

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Oferta powinna składać się z następujących dokumentów: 1) oferty sporządzonej na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Specyfikacji, 2) kalkulacji ceny sporządzonej na formularzu ryczałtowej kalkulacji ceny, stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji, 3) oświadczenia dotyczącego spełniania warunków udziału w postępowaniu, sporządzonego na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do Specyfikacji (punkt I oświadczenia), 4) oświadczenia dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania, sporządzonego na formularzu stanowiącym załącznik nr 5 do Specyfikacji (punkt I oświadczenia), 5) oświadczenia o wypełnieniu obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego, sporządzonego na formularzu stanowiącym załącznik nr 10 do Specyfikacji, 6) wykazu części zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcom, sporządzonego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do Specyfikacji, jeżeli na etapie składania oferty Wykonawca przewiduje powierzenie części podwykonawcom oraz dane identyfikujące podwykonawców, jeżeli są mu znane, 7) dokumentów potwierdzających: a) posiadanie przez projektantów, którymi Wykonawca dysponuje, uprawnień projektowych w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, b) przynależność projektantów do właściwych izb samorządu zawodowego, 8) odpisu z KRS / wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 9) oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii pełnomocnictw osób podpisujących ofertę w imieniu Wykonawcy, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. 2. W przypadku złożenia oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (konsorcjum lub spółka cywilna) ustanawiają oni pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego z uwzględnieniem wymogu odpowiedzialności solidarnej. W takich wypadkach każdy z członków konsorcjum (wspólników spółki cywilnej), indywidualnie składa dokumenty wymienione w ust.1 pkt 3, 4, 5 i 8. 3. Wykonawca, który powołuje się, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, na zasoby innych podmiotów - podwykonawców, dla wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia, zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 (pkt II oświadczenia). 4. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentu określonego w ust. 1 pkt 8, składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument sporządzony w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 5. Informacje zawarte w oświadczeniach wskazanych w ust. 1 pkt 3 i 4 będą stanowić dla Zamawiającego podstawę do stwierdzenia, czy Wykonawca warunki udziału w postępowaniu oraz czy nie podlega wykluczeniu z postępowania. 6. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy (dokumenty określone w ust. 1 pkt 3, 4 i 7) oraz w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy (dokument określony w ust. 1 pkt 8), jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 700 z późn. zm.). 7. 1) Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczeń, o których mowa w ust. 1 pkt 3, 4 i 5 lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 2) Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 8. Dokumenty określone: 1) ust. 1 pkt 1 - 6 i pkt 9, składane są wyłącznie w formie pisemnej w oryginale, 2) w ust. 1 pkt 7 mogą być złożone w kserokopii poświadczonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem, 3) w ust. 1 pkt 8 składane są w formie, w jakiej zostały pobrane ze strony https://ems.ms.gov.pl lub https://prod.ceidg.gov.pl, bez konieczności potwierdzania za zgodność z oryginałem. 8. 1) Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1010 z późn. zm.), jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W szczególności Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. 2) Jeżeli Wykonawca w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie wykazał i nie uzasadnił przyczyn ustanowienia zastrzeżenia informacji jako informacji stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa, to Zamawiający upublicznia taką informację na odpowiedzialność i ryzyko Wykonawcy. Brak uzasadnienia zastrzeżenia powoduje automatyczną jawność zastrzeżonych informacji.


SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert

IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp(przetarg nieograniczony)

Nie

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zmiany umowy przewidziane są w § 14 wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 8 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: § 14 Zmiany umowy 1. Zgodnie z art. 144 ustawy zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności określona w art. 144 ust. 1 - 1e ustawy. 2. W oparciu o postanowienia art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Zamawiający przewiduje możliwość następujących zmian umowy: 1) w zakresie wysokości określonego w § 10 ust. 1 wynagrodzenia, spowodowanych: a) zmianą stawki podatku od towarów i usług - w części obejmującej wynagrodzenie brutto za usługi niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, wykonane od dnia obowiązywania nowej stawki podatku, bez zmiany wartości netto wynagrodzenia, z zastrzeżeniem postanowień przepisów wprowadzających nową stawkę podatku, b) zmianą zakresu rzeczowego przedmiotu umowy na warunkach określonych w § 6, 2) w zakresie terminu wykonania przedmiotu umowy lub jego poszczególnych etapów określonych w § 3 ust. 1, spowodowanych: a) decyzjami, postanowieniami, opiniami bądź zaleceniami właściwych organów administracji publicznej, w tym administracji zespolonej, w szczególności organów nadzoru architektonicznego, służby ochrony zabytków czy ochrony pożarowej, b) zmianą obowiązujących przepisów, w szczególności norm technicznych lub technologicznych, przepisów dotyczących ochrony środowiska, czy przepisów przeciwpożarowych, c) zawieszeniem terminów wykonywania przedmiotu umowy na podstawie postanowień § 3 ust. 3, przy czym okres, o który terminy te zostaną przedłużone, będzie równy okresowi zawieszenia, 3) w zakresie określonych w § 10 ust. 3 pkt 1 kwoty i zasad płatności I raty wynagrodzenia poprzez umożliwienie częściowych płatności do wysokości 70% kwoty tej raty, w oparciu o następujące łączne przesłanki: a) zmiana musi być spowodowana przedłużeniem terminu wykonania i przedłożenia Zamawiającemu do akceptacji kompletnej Dokumentacji z przyczyn określonych w pkt 2, b) stan wykonanych prac projektowych powinien być na takim etapie realizacji, że Wykonawca poniósł już określone koszty, c) kwota każdorazowej częściowej płatności będzie adekwatna do kwoty poniesionych przez Wykonawcę kosztów, których poniesienie i wysokość powinna być wykazana dowolnymi środkami dowodowymi, z zastrzeżeniem ograniczenia wysokości płatności częściowych do 70% kwoty I raty. 3. Postanowienia umowne zmienione z naruszeniem art. 144 ust. 1, 1a, 1b i 1e ustawy podlegają unieważnieniu. Na miejsce unieważnionych postanowień umowy wchodzą postanowienia umowne w pierwotnym brzmieniu (art. 144. ust. 2 ustawy). 4. Jeżeli Zamawiający zamierza zmienić warunki realizacji zamówienia, które wykraczają poza zmiany umowy dopuszczalne zgodnie z art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e ustawy, obowiązany jest przeprowadzić nowe postępowanie o udzielenie zamówienia (art. 144 ust. 3 ustawy). 5. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian umowy, bez konieczności sporządzania aneksu do umowy, w przypadku: 1) zmiany osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się, co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w specyfikacji, 2) zmiany podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy na innego dysponującego, co najmniej porównywalnym doświadczeniem i, potencjałem osobowym, 3) zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana dokumentów potwierdzających wykonanie robót), 4) zmiany danych adresowych.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym(jeżeli dotyczy)

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

2020-08-04

godzina:

12:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Oferta oraz załączniki do oferty powinny być sporządzone w języku polskim

IV.6.3) Termin związania ofertą

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


W przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.


Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię Bielsko-Biała aktulane przetargi na Usługi

Jeśłi chcesz otrzymywać oferty na maila, to kliknij w link, wypełnij formularz i zamów przetargi na maila


Strona pochodzi z serwisu www.e-przetargi.pl
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.