Dzisiaj jest: 7.10.2022, imieniny: Krystyna, Marii, Marka

Dębowa Góra Zakup i dostawa brakujących środków ochrony roślin

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Rolniczy Zakład Doświadczalny im. prof. Adama Skoczylasa w Żelaznej

Przetarg Zakup i dostawa brakujących środków ochrony roślin

Najważniejsze Informacje

Przedmiot Zamówienia

Tryb Zamówienia

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Ogłoszenie o Zamówieniu

2020-08-04

Ogłoszenie nr 566514-N-2020 z dnia 2020-07-27 r.

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Rolniczy Zakład Doświadczalny im. prof. Adama Skoczylasa w Żelaznej

96-116 Dębowa Góra

Żelazna 43

46 833 01 33

konradb90@gmail.com

Szczegóły

Ogłoszenie nr 566514-N-2020 z dnia 2020-07-27 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:


NAZWA I ADRES

Zamawiający: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Rolniczy Zakład Doświadczalny im. prof. Adama Skoczylasa w Żelaznej

Regon: 17840009200000

ulica: Żelazna

Numer domu: 43

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 96-116

Miejscowość: Dębowa Góra

Województwo: łódzkie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 46 833 01 33

e-mail: konradb90@gmail.com

Fax: 46 831 33 19

Adres strony internetowej (URL): http://rzdzelazna.cem.sggw.pl/

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:


RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

Inny (proszę określić):

wyodrębniona finansowo jednostka państwowej uczelni wyższej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA(jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

rzdzelazna.cem.sggw.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

osobiście, pocztą polską lub kurierem

Adres:

Żelazna 43, 96-116 Dębowa Góra

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Zakup i dostawa brakujących środków ochrony roślin

Numer referencyjny:

11/RZD-ZP/2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiot zamówienia stanowi zakup i dostawa brakujących środków ochrony roślin, wskazanych we wzorze formularza ofertowego - załącznik nr 1 i 1A do SIWZ. Kod CPV: 24450000-3 2.Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia i wszystkich części zamówienia: Miejscem realizacji dostaw przedmiotu zamówienia jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Rolniczy Zakład Doświadczalny w Żelaznej, Żelazna 43, 96-116 Dębowa Góra i Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Rolniczy Zakład Doświadczalny w Żelaznej Gospodarstwo w Chylicach, Chylice Kolonia, ul. Parkowa 9, 96 - 313 Jaktorów. 3. Zamówienie podzielone jest na 13 części (13 zadania) wskazanych w rozdziale IV SIWZ. 1. Dopuszcza się złożenie ofert częściowych NIE 0 TAK 1 . Oznaczenie części zamówienia: Zadanie 1, cpv: 24450000-3 Krótki opis części zamówienia: Środek chwastobójczy Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia: Podano w dziale III SIWZ Inne informacje dotyczące części zamówienia: . Oznaczenie części zamówienia: Zadanie 2, cpv: 24450000-3 Krótki opis części zamówienia: Środek chwastobójczy Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia: Podano w dziale III SIWZ Inne informacje dotyczące części zamówienia: . Oznaczenie części zamówienia: Zadanie 3, cpv: 24450000-3 Krótki opis części zamówienia: Środek z grupy regulatorów wzrostu Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia: Podano w dziale III SIWZ Inne informacje dotyczące części zamówienia: . Oznaczenie części zamówienia: Zadanie 4, cpv: 24450000-3 Krótki opis części zamówienia: Środek chwastobójczy Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia: Podano w dziale III SIWZ Inne informacje dotyczące części zamówienia: . Oznaczenie części zamówienia: Zadanie 5, cpv: 24450000-3 Krótki opis części zamówienia: Środek chwastobójczy Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia: Podano w dziale III SIWZ Inne informacje dotyczące części zamówienia: . Oznaczenie części zamówienia: Zadanie 6, cpv: 24450000-3 Krótki opis części zamówienia: Środek grzybobójczy Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia: Podano w dziale III SIWZ Inne informacje dotyczące części zamówienia: . Oznaczenie części zamówienia: Zadanie 7, cpv: 24450000-3 Krótki opis części zamówienia: Środek grzybobójczy Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia: Podano w dziale III SIWZ Inne informacje dotyczące części zamówienia: . Oznaczenie części zamówienia: Zadanie 8, cpv: 24450000-3 Krótki opis części zamówienia: Środek z grupy regulatorów wzrostu Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia: Podano w dziale III SIWZ Inne informacje dotyczące części zamówienia: . Oznaczenie części zamówienia: Zadanie 9, cpv: 24450000-3 Krótki opis części zamówienia: Środek grzybobójczy Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia: Podano w dziale III SIWZ Inne informacje dotyczące części zamówienia: . Oznaczenie części zamówienia: Zadanie 10, cpv: 24450000-3 Krótki opis części zamówienia: Środek owadobójczy Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia: Podano w dziale III SIWZ Inne informacje dotyczące części zamówienia: . Oznaczenie części zamówienia: Zadanie 11, cpv: 24450000-3 Krótki opis części zamówienia: Środek grzybobójczy Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia: Podano w dziale III SIWZ Inne informacje dotyczące części zamówienia: . Oznaczenie części zamówienia: Zadanie 12, cpv: 24450000-3 Krótki opis części zamówienia: Środek grzybobójczy Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia: Podano w dziale III SIWZ Inne informacje dotyczące części zamówienia: . Oznaczenie części zamówienia: Zadanie 13, cpv: 24450000-3 Krótki opis części zamówienia: Środek grzybobójczy Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia: Podano w dziale III SIWZ Inne informacje dotyczące części zamówienia: Nr Zadania Nazwa Jednostka miary Ilość Substancja aktywna i jej minimalna ilość Formulacja Zakres stosowania (zarejestrowana uprawa kluczowa) Termin wykonania zamówienia 1. Środek chwastobójczy Litr 100 Metazachlor - 500 g/l SC Rzepak ozimy i jary Do 3 dni od dnia zamówienia, złożonego drogą elektroniczną lub faksem, nie później jednak niż do 20 sierpnia 2020 roku 2. Środek chwastobójczy Litr 30 Chlomzon - 480 g/l EC Rzepak ozimy i jary, fasola Do 3 dni od dnia zamówienia, złożonego drogą elektroniczną lub faksem, nie później jednak niż do 20 sierpnia 2020 roku 3. Środek z grupy regulatorów wzrostu Litr 80 chlorek mepikwatu - 210 g/l, metkonazol - 30 g/l SL Rzepak ozimy Do 3 dni od dnia zamówienia, złożonego drogą elektroniczną lub faksem, nie później jednak niż do 10 września 2020 roku 4. Środek chwastobójczy Litr 500 Prosulfokarb - 800 g/l EC Pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto ozime, ziemniak Do 3 dni od dnia zamówienia, złożonego drogą elektroniczną lub faksem, nie później jednak niż do 10 września 2020 roku 5. Środek chwastobójczy Litr 50 Diflufenikan - 500 g/l SC Pszenica ozima, Do 3 dni od dnia zamówienia, złożonego drogą elektroniczną lub faksem, nie później jednak niż do 10 września 2020 roku 6. Środek grzybobójczy Litr 100 Amisulbrom - 200 g/l SC Ziemniak Do 3 dni od dnia zamówienia, złożonego drogą elektroniczną lub faksem, nie później jednak niż do 20 sierpnia 2020 roku 7. Środek grzybobójczy Litr 100 Tebukonazol - 430 g/l SC Rzepak ozimy, pszenica ozima, jęczmień jary Do 3 dni od dnia zamówienia, złożonego drogą elektroniczną lub faksem, nie później jednak niż do 10 września 2020 roku 8. Środek z grupy regulatorów wzrostu Kilogramy 500 Hydrazyd maleinowy - 800 g/kg SG Ziemniak Do 3 dni od dnia zamówienia, złożonego drogą elektroniczną lub faksem, nie później jednak niż do 20 sierpnia 2020 roku 9. Środek grzybobójczy Litr 60 Sedaksan - 25 g/l, fludioksonil - 25 g/l - Pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto ozime, pszenica jara, owies Do 3 dni od dnia zamówienia, złożonego drogą elektroniczną lub faksem, nie później jednak niż do 20 sierpnia 2020 roku 10. Środek owadobójczy Litr 100 Tiachlopryd - 100 g/l, deltametryna - 10 g/l OD Ziemniak Do 3 dni od dnia zamówienia, złożonego drogą elektroniczną lub faksem, nie później jednak niż do 30 września 2020 roku 11. Środek grzybobójczy Litr 40 Difenokonazol - 250 g/lq EC Ziemniak Do 3 dni od dnia zamówienia, złożonego drogą elektroniczną lub faksem, nie później jednak niż do 20 sierpnia 2020 roku 12. Środek grzybobójczy Litr 60 Azoksystrobina - 250 g/l SC Pszenica ozima, jęczmień ozimy i jary, rzepak ozimy, kukurydza, fasola, Ziemniak Do 3 dni od dnia zamówienia, złożonego drogą elektroniczną lub faksem, nie później jednak niż do 20 sierpnia 2020 roku 13. Środek grzybobójczy Kilogramy 4 trifloksystrobina - 500 g/kg WG Marchew Do 3 dni od dnia zamówienia, złożonego drogą elektroniczną lub faksem, nie później jednak niż do 20 sierpnia 2020 roku

II.5) Główny kod CPV

24450000-3

Dodatkowe kody CPV

KryteriaZnaczeniecena60,00termin realizacji zamówienia złożonego drogą elektroniczną lub faksem (nie dłuższy niż 3 dni od dnia złożenia zamówienia)40,00

II.6) Całkowita wartość zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

2020-09-30

II.9) Informacje dodatkowe


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków

Zamawiający nie wprowadza szczególnych warunków tym zakresie

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Zamawiający nie wprowadza szczególnych warunków tym zakresie

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

Zamawiający nie wprowadza szczególnych warunków tym zakresie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Nie

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

2. 1 Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, może wezwać wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w rozdziale IX pkt 3 niniejszej SIWZ. 3. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy zamawiający może żądać na wezwanie, o którym mowa w ust. 2 powyżej, następujących dokumentów: 1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności 3) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 1 powyżej składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy; 5. Dokumenty, o których mowa w ust. 4 powyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia zdania pierwszego stosuje się. 6. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w ust. 3 pkt 1 powyżej, składa dokument, o którym mowa w ust. 4 powyżej, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia ust. 5 zdanie pierwsze stosuje się.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu do oferty należy załączyć: a. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ oraz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ. 13. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji określonych w art. 86 ust 5 ustawy przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może przedstawić dowody (złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje) potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 14. W celu potwierdzenia parametrów Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą jeden z następujących dokumentów, potwierdzający spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego: 1 etykietę rejestracyjną lub ulotkę informacyjną,


SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert

IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp(przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Dopuszcza się zmianę istotnych postanowień i warunków umowy wynikającą ze zmiany przepisów prawa, w tym spowodowaną: a) zmianą ceny, o których mowa w § 4 umowy, spowodowaną urzędową zmianą stawki podatku VAT (zmiana cen jednostkowych uwzględniających zmienioną stawkę obowiązywać będzie po wejściu zmienionej stawki w życie), b) aktualizacją danych sprzedawcy i kupującego poprzez: zmianę nazwy, zmianę adresu siedziby, zmianę formy prawnej itp., c) uzasadnionymi przyczynami technicznymi lub funkcjonalnymi powodującymi konieczność zmiany sposobu wykonania umowy. d) Zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia. 3. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 2 jest niezwłoczne zawiadomienie strony o zaistniałych okolicznościach oraz złożenie na piśmie wniosku zawierającego: a) opis i wyjaśnienie okoliczności, której zmiany dotyczą, b) propozycję zmiany, c) ocena przez kupującego proponowanych zmian, d) podpisanie aneksu do umowy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym(jeżeli dotyczy)

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

2020-08-04

godzina:

08:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

IV.6.3) Termin związania ofertą

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


W przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.


Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię Dębowa Góra aktulane przetargi na Dostawy

Jeśłi chcesz otrzymywać oferty na maila, to kliknij w link, wypełnij formularz i zamów przetargi na maila


Strona pochodzi z serwisu www.e-przetargi.pl
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.