Dzisiaj jest: 7.10.2022, imieniny: Krystyna, Marii, Marka

Warszawa Zakup i dostawy sukcesywne obłożeń chirurgicznych

Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o.

Przetarg Zakup i dostawy sukcesywne obłożeń chirurgicznych

Najważniejsze Informacje

Przedmiot Zamówienia

Tryb Zamówienia

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Ogłoszenie o Zamówieniu

2020-08-04

Ogłoszenie nr 566852-N-2020 z dnia 2020-07-27 r.

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o.

04-073 Warszawa

ul. Grenadierów

22 51 52 743

zp@grochowski.waw.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 566852-N-2020 z dnia 2020-07-27 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:


NAZWA I ADRES

Zamawiający: Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o.

Regon: 21539890000000

ulica: ul. Grenadierów

Numer domu:

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 04-073

Miejscowość: Warszawa

Województwo: mazowieckie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 22 51 52 743

e-mail: zp@grochowski.waw.pl

Fax: 22 51 52 789

Adres strony internetowej (URL): www.grochowski.waw.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:


RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

Podmiot prawa publicznego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA(jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

www.grochowski.waw.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Oferty należy składać za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem kuriera w nieprzejrzystm zamkniętym opakowaniu.

Adres:

Szpital Grochowski im. dr. med. Rafała Masztaka Sp. z o.o.. ul. Grenadierów 51/59, 04-073 Warszawa (Sekretariat Zarządu).

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Zakup i dostawy sukcesywne obłożeń chirurgicznych

Numer referencyjny:

ZP/36/2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Wszystkich części

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

2 części zamówienia

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia są dostawy sukcesywne obłożeń chirurgicznych. 2. Kod CPV określający przedmiot zamówienia: 33140000-0, 33141000-0, 33141620-2. 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych - 2 części zamówienia /pakiety/zadania.

II.5) Główny kod CPV

33140000-0

Dodatkowe kody CPV

Kod CPV33141000-033141620-2

II.6) Całkowita wartość zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

24

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Nie

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Materiały informacyjne (np. ulotki, opisy, instrukcje użytkowania) dotyczące przedmiotu zamówienia dla wszystkich części zamówienia / zadań. 2. Próbki oferowanego asortymentu Zamawiający w celu potwierdzenie, że oferowany asortyment spełnia wymagania określone w SIWZ, może żądać od Wykonawców dostarczenia niezbędnych próbek w ilości min. 1 sztuki / opakowania każdego oferowanego asortymentu. (Próbki zostaną rozpakowane i będą podlegały ocenie w trakcie zabiegów. Po zakończeniu zabiegu zostaną poddane utylizacji zgodnie z procedurami Szpitala, jako odpad medyczny).

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Inne wymagane dokumenty, które należy załączyć do oferty: 1) Wypełniony formularz oferty z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 1 do SIWZ; 2) Wypełnimy formularz asortymentowo-cenowy z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 2 do SIWZ; 3) Pełnomocnictwo (pełnomocnictwa) do reprezentowania Wykonawcy, o ile nie wynika z innych załączonych dokumentów (jeżeli dotyczy) oraz pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (jeżeli dotyczy).


SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert

IV.2.2) Kryteria

KryteriumZnaczeniecena brutto oferty100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp(przetarg nieograniczony)

Nie

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zamawiający, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, przewiduje zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w postaci następujących postanowień: 1) wprowadzenie nowego produktu o wyższych parametrach lub rozszerzonym zakresie w tej samej cenie lub niższej, jeżeli Wykonawca i Zamawiający zgodnie potwierdzą, że nowy produkt jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego (określonymi na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie którego zawarto niniejszą umowę); 2) obniżenie ceny jednostkowej asortymentu netto i brutto, w przypadku, gdy Wykonawca zawnioskuje do Zamawiającego o obniżenie ceny jednostkowej, pod warunkiem, że Wykonawca przedstawi uzasadnienie takiego wniosku, a Zamawiający zaakceptuje to uzasadnienie; 3) obniżenie ceny jednostkowych netto i brutto asortymentu objętego przedmiotem zamówienia, w przypadku, gdy Zamawiający zawnioskuje do Wykonawcy o obniżenie ceny jednostkowych, pod warunkiem, że Zamawiający przedstawi uzasadnienie takiego wniosku, a Wykonawca zaakceptuje to uzasadnienie i będzie w stanie obniżyć ceny jednostkowe; 4) podwyższenie ceny jednostkowej asortymentu netto i brutto, w przypadku zastosowania wcześniej zmiany umowy o której mowa w pkt 2 i 3, przy założeniu, że podwyższenie ceny nie może skutkować wprowadzeniem ceny wyższej niż zaoferowane w ofercie, na podstawie której udzielono zamówienia, pod warunkiem, że Wykonawca uzasadni podwyższenie ceny jednostkowej asortymentu, a Zamawiający zaakceptuje to uzasadnienie lub w przypadku, gdy wnioskując o zmianę, o której mowa w pkt 2 i 3 Wykonawca poinformował Zamawiającego, że obniżenie ceny jednostkowej jest możliwe na określony czas; 5) zamiana towaru na towar o tych samych parametrach lecz niższej cenie, jeżeli zostanie dopuszczony nowy, równoważny produkt o niższej cenie, a jego równoważność zostanie potwierdzona przez Zamawiającego i Wykonawcę, który zobligowany będzie przedstawić informację (dokumenty) potwierdzające równoważność nowego towaru z towarem zaoferowanym na etapie postępowania o udzielenie zamówienia; 6) zamiany poszczególnego asortymentu, będącego przedmiotem umowy i wyszczególnionego w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, z chwilą zaprzestania jego produkcji lub czasowego jej wstrzymania, czego Wykonawca nie mógł przewidzieć w dniu zawarcia niniejszej umowy, na tzw. zamiennik, tj. asortyment równoważny - pod warunkiem, że spełni on wszystkie wymogi Zamawiającego, w tym również cenę jednostkową netto i brutto, tzn. produkt będzie zgodny z wymaganiami stawianymi na etapie postępowania o udzielenie zamówienia, a jego cena będzie nie wyższa niż asortymentu zaoferowanego pierwotnie w ofercie; 7) zmiany ceny jednostkowej netto i brutto poszczególnego asortymentu, będącego przedmiotem umowy i wyszczególnionego w załączniku nr 1 do umowy wynikające ze zmiany wielkości opakowania wprowadzonej przez producenta i zaprzestaniu produkcji asortymentu w opakowaniach o wielkości wskazanej w ofercie, z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny objętej umową, z tym, że zmiana taka nie może obowiązywać przed datą zaprzestania produkcji asortymentu; 8) zmiany ceny jednostkowej netto i brutto poszczególnego asortymentu, będącego przedmiotem umowy i wyszczególnionego w załączniku nr 1 do umowy, w przypadku wprowadzenia nowych uregulowań prawa powszechnie obowiązującego, które wymagałyby dokonania takich zmian, zmiana taka obowiązywać będzie od dnia obowiązywania uregulowań prawa powszechnie obowiązującego na podstawie których została dokonana; 9) zmiana numeru katalogowego lub oznaczenia danego asortymentu, na wniosek Wykonawcy, w dowolnym momencie trwania umowy, o ile Wykonawca przedstawi wiarygodne uzasadnienie takiej zmiany i wykaże, iż dostarczany będzie nadal asortyment określony w umowie, tj. jedyną zmianą będzie zmiana numeru katalogowego lub oznaczenia asortymentu; 10) wydłużenia terminu realizacji umowy, o którym mowa w § 11 ust. 1 umowy, w przypadku niewykorzystania w tym terminie przez Zamawiającego wartości umowy, o której mowa w § 5 ust. 1 umowy, o okres nie dłuższy niż 48 miesięcy od daty zawarcia umowy, w zależności od wysokości kwoty niewykorzystanych środków na realizację niniejszej umowy (wartości brutto umowy) - zmiana może zostać dokonana na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy; 11) zmiany postanowień umowy w zakresie obowiązku odbierania i akceptowania faktur oraz sposobu i miejsca ich dostarczania, w przypadku wprowadzenia przepisów obligujących do zmian w powyższym zakresie; 12) zmiany terminu realizacji dostaw w przypadkach uzasadnionych, związanych z sytuacją wynikającą ze stanu epidemii lub sytuacji związanej z koronawirusem (COVID-19), zmiana może polegać na wydłużeniu terminu dostaw określonego w § 3 ust. 11, ewentualna zmiana musi wynikać z sytuacji jaka zaistniała po zawarciu umowy i miała negatywny i możliwy do wykazania wpływ na możliwość terminowego wykonania zamówienia w zakresie dostaw częściowych; 13) zmiany cen jednostkowych asortymentu netto i brutto w przypadku ustawowej zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli Wykonawca wykaże na piśmie i udokumentuje, w sposób wiarygodny i konkretny, wpływ tej zmiany na koszt wykonania zamówienia - w zakresie koniecznym i możliwym do zaakceptowania przez Zamawiającego; 14) zmiany cen jednostkowych asortymentu netto i brutto w przypadku ustawowej zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli Wykonawca wykaże na piśmie i udokumentuje, w sposób wiarygodny i konkretny, wpływ tej zmiany na koszt wykonania zamówienia - w zakresie koniecznym i możliwym do zaakceptowania przez Zamawiającego; 15) zmiany ceny netto asortymentu, w przypadku wzrostu stawki podatku VAT o nie więcej niż 3 punkty procentowe, tak by stała pozostała cena jednostkowa brutto asortymentu - zmiana taka obowiązywać będzie od dnia zmiany podatku VAT, w pozostałych przypadkach zastosowanie ma pkt 17; 16) zmiany ceny brutto asortymentu, w przypadku zmiany stawki podatku VAT innej niż wskazana w pkt 11, tj. obniżenie stawki podatku VAT lub wzrost podatku VAT o więcej niż 3 punkty procentowe, tak by stała pozostała cena jednostkowa netto asortymentu - zmiana taka obowiązywać będzie od dnia zmiany podatku VAT; 17) zmiany cen jednostkowych asortymentu netto i brutto w przypadku ustawowej zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych - jeżeli Wykonawca wykaże na piśmie i udokumentuje, w sposób wiarygodny i konkretny, wpływ tej zmiany na koszt wykonania zamówienia; zmiana będzie obowiązywała od dnia obowiązywania zmienionych zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych; 18) zmiana / wykreślenie poszczególnych pozycji asortymentu w przypadku wydłużenia terminu realizacji umowy, jeśli Wykonawca uzależnia od tego zawarcie aneksu wydłużającego termin obowiązywania umowy, a wydłużenie terminu obowiązywania umowy wynika z inicjatywy Zamawiającego.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym(jeżeli dotyczy)

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

2020-08-04

godzina:

10:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 2Nazwa: Zadanie 2


W przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.


Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię Warszawa aktulane przetargi na Dostawy

Jeśłi chcesz otrzymywać oferty na maila, to kliknij w link, wypełnij formularz i zamów przetargi na maila


Strona pochodzi z serwisu www.e-przetargi.pl
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.