Dzisiaj jest: 14.7.2024, imieniny: Kamili, Kamila, Marcelego

Urząd Gminy Krokowa

Zarządzenie
Nr ZPGN.506.VII.2016.MK
Wójta Gminy Krokowa
z dnia 22 listopada 2016 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Krokowa, przeznaczonej do dzierżawy.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) art. 11 ust. 1, art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 i 2, art. 35 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.)

Wójt Gminy Krokowa
z a r z ą d z a , co następuje:

§ 1. Przeznacza się do oddania w dzierżawę nieruchomość stanowiącą własność gminy Krokowa, na okres do 3 lat, z przeznaczeniem na cele rolne, wymienioną w wykazie nr 1 stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia:

1/. dz. 334/5 o pow. 0.6350 ha, obręb Minkowice, KW nr GD2W/00016611/5

§ 2. Ustalam wysokość rocznego czynszu dzierżawnego gruntu w wysokości:

1/. dz. 334/5 o pow. 0.6350 ha, obręb Minkowice - 320,00 zł.

Czynsz roczny płatny do 15 września każdego roku.

§ 3. Wysokość czynszu za lata następne może być aktualizowana stosownie do stawek czynszu ustalanych w drodze Zarządzenia Wójta Gminy Krokowa.

§ 4. Wydzierżawienie nieruchomości wymienionej w wykazie następuje w drodze bezprzetargowej  w przypadku wpłynięcia jednej oferty, a w przypadku więcej wniosków   - w drodze przetargu.
§ 5. Podać do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę poprzez wywieszenie, na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Krokowa, ul. Żarnowiecka 29 i w Sołectwie położenia nieruchomości oraz umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Krokowa www.bip.krokowa.pl i www.krokowa.pl, a także w prasie poprzez serwis internetowy wpisany do rejestru dzienników i czasopism www.monitorurzedowy.pl.
§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się  Kierownikowi Referatu Zagospodarowania Przestrzennego, Geodezji i Nieruchomości.
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr ZPGN.506.VII.2016.MK
Wójta Gminy Krokowa z dnia 22.11.2016 r.
 
Wójt Gminy Krokowa
zgodnie art.35 ustawy z dnia 21sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn.zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krokowa, przeznaczonej do dzierżawy.
 
Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości GD2W/00016611/5 Nieruchomość niezabudowana, oznaczona numerem działki 334/5 położona w obrębie Minkowice, gm. Krokowa
Powierzchnia nieruchomości dz. 334/5 – 0.6350 ha
(RIIIa-0.1797 ha, RIIIb-0.1244 ha, RIVa-0.3309 ha)
Opis nieruchomości Nieruchomość niezabudowana, położona w obrębie ewidencyjnym Minkowice, gm. Krokowa
Zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów: dz. 334/5 ob. Minkowice, posiada użytek R,
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Dla nieruchomości oznaczonej nr działki 334/5 brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przedmiotowa nieruchomość zostanie przeznaczona do wydzierżawienia na cele rolne, bez prawa do zabudowy.
Termin zagospodarowania nieruchomości Wydzierżawienie nieruchomości ma na celu prowadzenie działalności rolniczej.
Czynsz roczny dz. 334/5 o pow. 0.6350 ha - 320,00 zł.
Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy Czynsz dzierżawny naliczany jest na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Krokowa.
Terminy wnoszenia opłat Zgodnie z umową dzierżawy.
Zasady aktualizacji opłat Aktualizacji opłat dokonuje się po wydaniu nowego Zarządzenia przez Wójta Gminy Krokowa ws. ustalenia stawek czynszu.
Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę Nieruchomość oznaczona numerem działki 334/5 została przeznaczona do dzierżawy na okres do 3 lat.
 
Bliższych informacji o wykazanej nieruchomości można uzyskać w tut. Urzędzie pokój nr 214 lub tel. 58/675 41 24.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Krokowa od dnia 22.11.2016 r. do dnia 14.12.2016 r.
 
Wójt Gminy Krokowa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krokowa, przeznaczonej do dzierżawy


Urząd Gminy Krokowa

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.