Dzisiaj jest: 7.10.2022, imieniny: Krystyna, Marii, Marka

Przemyśl Rozbudowa Placówki Straży Granicznej w miejscowości Korczowa

Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej

Przetarg Rozbudowa Placówki Straży Granicznej w miejscowości Korczowa

Najważniejsze Informacje

Przedmiot Zamówienia

Tryb Zamówienia

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Ogłoszenie o Zamówieniu

2020-08-05

Ogłoszenie nr 562957-N-2020 z dnia 2020-07-20 r.

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej

37-700 Przemyśl

Adama Mickiewicza 34

16 6732153, 16 6732087 ,

zamowienia.biosg@strazgraniczna.pl,

Szczegóły

Ogłoszenie nr 562957-N-2020 z dnia 2020-07-20 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

Nazwa projektu lub programu: Program Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego - Projekt nr PL/2018/PR/0043 "Bezgraniczne Bezpieczeństwo".

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:


NAZWA I ADRES

Zamawiający: Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej

Regon: 65018683700000

ulica: Adama Mickiewicza

Numer domu: 34

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 37-700

Miejscowość: Przemyśl

Województwo: podkarpackie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 16 6732153, 16 6732087 ,

e-mail: zamowienia.biosg@strazgraniczna.pl,

Fax: 16 6732707

Adres strony internetowej (URL): www.bieszczadzki.strazgraniczna.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:


RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

Administracja rządowa terenowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA(jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

www.bieszczadzki.strazgraniczna.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Oferty należy przesłać w formie pisemnej pocztą, drogą kurierską lub złożyć osobiście

Adres:

Kancelaria Jawna, Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej, ul. Mickiewicza 34, 37-700 Przemyśl

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Rozbudowa Placówki Straży Granicznej w miejscowości Korczowa

Numer referencyjny:

8/SBiON/2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: Rozbudowa Placówki Straży Granicznej w miejscowości Korczowa. Przedmiot zamówienia obejmuje: wyburzenie istniejących ścian nośnych wewnętrznych (ścian korytarza), kolidujących z istniejącą przebudową; rozbiórkę oraz zamurowanie fragmentów ścian; wykonanie ław i stóp fundamentowych dla projektowanych trzpieni żelbetowych, na których opierać się będzie konstrukcja nadbudowanej części budynku; wymurowanie ścian zewnętrznych i nośnych wewnętrznych; wykonanie stropu nad parterem i piętrem (rektobeton) oraz stropu nad poddaszem (płyta żelbetowa); wykonanie nowych ścianek działowych; wykonanie konstrukcji dachu wraz z jego pokryciem dachem dwuspadowym, drewnianym o pochyleniu 40 stopni; montaż obróbek blacharskich i orynnowania; przebudowę wejścia głównego do budynku; ocieplenie ścian zewnętrznych; wykonanie instalacji klimatyzacyjnej; rozbiórkę istniejącej stacji paliw i wykonanie placu utwardzonego o nawierzchni z kostki brukowej; wykonanie kontenerowej stacji paliw; ocieplenie stropu w dwóch stanowiskach postojowych w budynku garażowym; wykonanie boiska sportowego wielofunkcyjnego, trawiastego; wykonanie nowego dojazdu do kotłowni o nawierzchni z kostki brukowej; wykonanie konstrukcji stalowej mocowania masztu antenowego; zagospodarowanie terenu (utwardzenie); demontaż instalacji istniejącej i wykonanie nowej instalacji wod.-kan., c.o., p.poż; wykonanie instalacji słaboprądowych, obejmujących: instalację przeciwpożarowa (SSP), instalację gaszenia gazem, instalację sieci strukturalnej, monitoringu CCTV, instalację kontroli dostępu i SSWiN; wykonanie instalacji elektrycznych, obejmujących: zasilanie podstawowe, zasilanie rezerwowe, zasilanie napięciem gwarantowanym, układ pomiarowo-rozliczeniowy, główne wyłączniki pożarowe, wewnętrzne linie zasilające, ochronę przeciwporażeniową, instalację gniazd DATA, instalację oświetlenia podstawowego, instalację oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, UPS, agregatu prądotwórczego, instalacji uziemienia i połączeń wyrównawczych, instalacji odgromowej i przeciwprzepięciowej; demontaż istniejących instalacji elektrycznych; wykonanie instalacji antenowej UKF. Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony i opisany w Załączniku nr 6 do SIWZ, tj. Opisie przedmiotu zamówienia, na który składa się dokumentacja projektowa wraz z przedmiarem oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR). Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i umieszczenia w widocznym miejscu, tj. na ścianie przy wejściu głównym do Placówki Straży Granicznej w m. Korczowa, 1 sztuki stałej tablicy informacyjnej dużego formatu. Na tablicy należy umieścić: symbol Unii Europejskiej oraz odniesienia do Unii Europejskiej; odniesienia do finansowania ze środków Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego; numer projektu; hasło Funduszu: "Bezgraniczne Bezpieczeństwo". Symbol Unii Europejskiej powinien być zgodny z opisem: Godło ma kształt niebieskiej prostokątnej flagi, której długość jest równa 1,5 szerokości. Dwanaście złotych gwiazd, umieszczonych w równych odstępach, tworzy niewidoczny okrąg ze środkiem w miejscu przecięcia przekątnych prostokąta. Promień okręgu jest równy jednej trzeciej szerokości flagi. Każda z gwiazd ma pięć ramion, kończących się na obwodzie niewidocznego okręgu o promieniu równym 1/18 szerokości flagi. Wszystkie gwiazdy są ustawione w pozycji pionowej, tzn. jedno ramię znajduje się w pionie, a dwa ramiona na linii prostej prostopadłej do osi szerokości. Okrąg ustawiony jest tak, że gwiazdy są w miejscu godzin na tarczy zegara. Ich liczba jest niezmienna. Kolory godła są następujące: powierzchnia prostokąta: NIEBIESKI PANTONE REFLEX (PANTONE REFLEX BLUE); gwiazdy: ŻÓŁTY PANTONE (PANTONE YELLOW). Szczegółowy opis wraz z rysunkami znajduje się w podręczniku beneficjenta (str. 30-34) na stronie internetowej: http://copemswia.gov.pl/fundusze-2014-2020/fbw/podrecznik-dla-beneficjeta/

II.5) Główny kod CPV

45000000-7

Dodatkowe kody CPV

KryteriaZnaczenieCena oferty 60,00Okres gwarancji 20,00Wysokość kary umownej za każdy dzień zwłoki w realizacji przedmiotu umowy 20,00

II.6) Całkowita wartość zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

14

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

Minimalny poziom zdolności: Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i zawodowe, zapewniające należyte wykonanie przedmiotowego zamówienia publicznego, jeżeli Wykonawca wykaże, że: a) wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane, polegające na budowie, rozbudowie, przebudowie lub remoncie budynku administracji publicznej lub budynku mieszkalnego, lub budynku zamieszkania zbiorowego. Każda z wymienionych robót musi obejmować swym zakresem łącznie branżę budowlaną, sanitarną i elektryczną, a wartość każdej z nich nie może być mniejsza niż 6.000.000,00 zł brutto. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. warunek Wykonawcy mogą spełniać łącznie. W przypadku gdy Wykonawca lub podmiot trzeci, którego potencjałem wspiera się Wykonawca, realizował zamówienie, w zakres którego wchodzą roboty budowlane, o których mowa w lit. a) wspólnie z innym podmiotem, nie ubiegającym się o udzielenie zamówienia, Zamawiający wymaga aby Wykonawca lub podmiot trzeci udostępniający potencjał Wykonawcy faktycznie uczestniczył w realizacji ww. robót budowlanych; b) dysponuje lub będzie dysponować minimum jedną osobą na każde z niżej określonych stanowisk i legitymującą się wymaganymi kwalifikacjami i uprawnieniami do pełnienia w trakcie realizacji zamówienia, niżej wymienionych funkcji: 1) Kierownik budowy. Wymagane kwalifikacje: uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w zakresie kierowania robotami budowlanymi w branży budowlanej o specjalności konstrukcyjno - budowlanej, zgodnie z ustawą Prawo budowlane oraz posiadanie aktualnego zaświadczenia o członkostwie w Izbie Inżynierów Budownictwa; 2) Kierownik robót branży sanitarnej. Wymagane kwalifikacje: uprawnienia do pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności sanitarnej, zgodnie z ustawą Prawo budowlane oraz posiadanie aktualnego zaświadczenia o członkostwie w Izbie Inżynierów Budownictwa; 3) Kierownik robót branży elektrycznej. Wymagane kwalifikacje: uprawnienia do pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności elektrycznej, zgodnie z ustawą Prawo budowlane oraz posiadanie aktualnego zaświadczenia o członkostwie w Izbie Inżynierów Budownictwa. Zamawiający dopuszcza łączenie powyższych stanowisk tylko pod warunkiem spełnienia łącznie wymagań dotyczących kwalifikacji dla danych stanowisk. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. warunek Wykonawcy mogą spełniać łącznie. Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.), osoby, które przed wejściem w życie ustawy uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu i w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. Ponadto zgodnie z art. 12a ustawy Prawo Budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Kierując się powyższymi przepisami, Zamawiający zaakceptuje uprawnienia budowlane, odpowiadające uprawnieniom wymaganym przez Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Nie

Informacje dodatkowe:

1. Zgodnie z art. 22 a ustawy p.z.p. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależenie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 2. Wykonawca w sytuacji, o której mowa w pkt. 1 musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują zamówienie, do realizacji których te zdolności są wymagane. 4. Zamawiający dokona oceny, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13 - 22 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy p.z.p. 5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotów, o których mowa w pkt. 1 nie potwierdzą spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzić będą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt. 1. 6. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w Oświadczeniu Wykonawcy dotyczącym spełniania warunków udziału w postępowaniu, stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ. 7. Jeżeli Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów, o których mowa w pkt. 1, Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy najwyżej ocenionego przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów, o których mowa w Rozdziale VI Sekcja B "Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego" pkt. 2 lit. a SIWZ.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP

1. Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia w okolicznościach wskazanych w art. 24 ust. 5 pkt. 1 p.z.p. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną, dokument składa oddzielnie każdy ze wspólników. Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. 2. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia i Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 1 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio, kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Wykaz robót budowlanych, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, polegających na budowie, rozbudowie, przebudowie lub remoncie budynku administracji publicznej lub budynku mieszkalnego, lub budynku zamieszkania zbiorowego, obejmujących swym zakresem łącznie branżę budowlaną, sanitarną i elektryczną, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, dat i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. W przypadku składania oferty wspólnej ww. wykaz składa pełnomocnik Wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. Dowody, o których mowa powyżej należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. 2. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. W przypadku składania oferty wspólnej ww. wykaz składa pełnomocnik Wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Wykaz materiałów/urządzeń dla których zastosowano materiały/urządzenia równoważne - jeżeli Wykonawca przewiduje ich zastosowanie. W przypadku składania oferty wspólnej ww. wykaz składa pełnomocnik Wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy p.z.p. w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy p.z.p., Wykonawca przekaże Zamawiającemu w formie pisemnej Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. 2. Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na czas realizacji zamówienia - jeżeli Wykonawca będzie polegał na zasobach innych podmiotów w celu wykazania spełniania postawionych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu. Ww. zobowiązanie należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem, podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do składania oświadczeń woli w imieniu oddającego zasoby do dyspozycji Wykonawcy. 3. Pełnomocnictwo - w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz gdy oferta lub załączniki do oferty zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie.


SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium

Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 145 300,00 zł (słownie: sto czterdzieści pięć tysięcy trzysta złotych 00/100). Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu; poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wadium musi być wniesione przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert

IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp(przetarg nieograniczony)

Nie

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Zamawiający dopuszcza możliwości zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia niżej wymienionych okoliczności, z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia. 1.1. Zmiana terminów rozpoczęcia i zakończenia realizacji przedmiotu umowy, a także terminów realizacji poszczególnych etapów/elementów przedmiotu umowy może wystąpić w sytuacjach gdy: a) nastąpi zmiana stanu prawnego lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa, powodująca konieczność wprowadzenie innych rozwiązań, niż zakładane w Opisie Przedmiotu Zamówienia na etapie procedury udzielenia zamówienia publicznego, lub uzyskania dokumentów, które te przepisy narzucają, co w konsekwencji będzie miało wpływ na termin realizacji przedmiotu umowy; b) wystąpi konieczność zmiany zakresu przedmiotu umowy lub uwzględnienia wpływu innych przedsięwzięć i działań powiązanych z przedmiotem umowy; c) wystąpi konieczność wykonania dodatkowych prac, wykraczających poza przedmiot umowy, a których wykonanie w sposób obiektywny uniemożliwia terminowe zrealizowanie przedmiotu umowy; d) wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych, które będą miały wpływ na przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy; e) wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające lub znacznie utrudniające ze względów technologicznych prowadzenie robót lub wykonanie innych czynności wynikających z umowy; f) w sytuacji gdy wystąpi okoliczność leżąca po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie robót przez Zamawiającego, np. w przypadku konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej; g) wystąpią nieprzewidziane warunki realizacji np.: odkrycie nie zinwentaryzowanych obiektów lub elementów instalacji podziemnej, konieczność usunięcia niewybuchów lub niewypałów, konieczność wykonania badań geologicznych, archeologicznych, powódź, itp. 1.2. Zmiana zakresu rzeczowego lub sposobu spełnienia świadczenia będzie możliwa gdy: 1) wystąpi konieczność lub uzasadnienie dla zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych lub materiałowych, niż przewidziane pierwotnie w Opisie Przedmiotu Zamówienia: a) ze względu na zmianę obowiązującego prawa; b) w przypadku aktualizacji przyjętych rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny; c) jeżeli rozwiązania te będą miały znaczący wpływ na poprawę parametrów technicznych lub obniżenie kosztów eksploatacji i konserwacji przedmiotu umowy lub poprawę bezpieczeństwa; d) z uwagi na czasową lub całkowitą niedostępność materiałów lub technologii, np. z powodu zaprzestania produkcji; e) gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy. 2) nastąpi konieczność wykonania prac zamiennych, bez których wykonanie przedmiotu umowy byłoby niemożliwe lub obarczone błędem. 1.3. Zmiana wysokości wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy w przypadku: 1) wystąpienia jednej z okoliczności, wskazanej w art. 142 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. zmiany: a) stawki podatku od towarów i usług; b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne; d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych, - jeśli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę; 2) wystąpienia prac o których mowa w ppkt. 1.1. lit. b i c. W przypadku wystąpienia ww. prac, Wykonawca zobowiązany jest stosować nośniki cenotwórcze RMS oraz ceny nie wyższe od średnich cen robocizny, materiałów i sprzętu opublikowanych przez INTERCENBUD za okres, w którym wykonywane będą roboty. Na powyższe roboty Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kosztorys. 1.4. Zmiana osób odpowiedzialnych za prowadzenie robót ze strony Wykonawcy, o których mowa w § 4 ust. 2 lit. a - c projektu umowy, może nastąpić pod warunkiem posiadania przez nowe osoby co najmniej takich samych uprawnień jak osoby wskazane w ofercie Wykonawcy na etapie postępowania, wraz z aktualnymi zaświadczeniami, że są członkami właściwej Izby Inżynierów Budownictwa. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić pisemnie Zamawiającego z wyprzedzeniem 3 dni o zamiarze wprowadzenia takiej zmiany i przekazać Zamawiającemu wymagane uprawnienia wraz z aktualnymi zaświadczeniami, że wskazane osoby są członkami właściwej Izby Inżynierów Budownictwa. 1.5. Zmiana lub rezygnacja z podwykonawców, dopuszczalna jest wyłącznie pod warunkiem: - jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunku udziału w postępowaniu, polegał na zasobach innych podmiotów, które następnie będą brały udział w realizacji przedmiotu umowy jako podwykonawcy (dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy p.z.p., w celu wykazania spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustaw p.z.p.), to w przypadku: a) ich zmiany - niezbędne jest wykazanie Zamawiającemu przez nowego podwykonawcę spełniania warunku w zakresie nie mniejszym niż wykazany na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; b) rezygnacji - Wykonawca obowiązany jest wykazać Zamawiającemu, iż samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 2. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy w razie wystąpienia okoliczności związanych z COVID-19, mogącymi mieć wpływ na należyte wykonanie umowy na zasadach i w trybie odrębnie uregulowanym w przepisach prawa. 3. W przypadku wystąpienia sytuacji, o których mowa w pkt. 1 ppkt. 1.1, termin realizacji przedmiotu umowy może ulec wydłużeniu o czas trwania okoliczności, stanowiących przeszkodę w terminowej i zgodnej z umową realizacji przedmiotu umowy. Zamawiający wymaga aby w przypadku wystąpienia sytuacji, o których mowa w pkt. 1 ppkt. 1.1 Wykonawca zgłosił powyższe wpisem do dziennika budowy. 4. Inicjatorem zmian może być Zamawiający lub Wykonawca, poprzez pisemne wystąpienie, w chwili zaistnienia okoliczności wymienionych w pkt. 1, zawierające opis proponowanej zmiany umowy, jej uzasadnienie, termin wprowadzenia oraz opis wpływu zmiany na harmonogram rzeczowo - finansowy oraz termin wykonania przedmiotu umowy. 5. Zmiany umowy mogą wystąpić wyłącznie za zgodą obu Stron umowy i pod warunkiem, że nie naruszają przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nie spowodują zmian wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 2 ust. 1 projektu umowy, z zastrzeżeniem pkt. 1 ppkt. 1.3. 6. Zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego mogą wystąpić wyłącznie za zgodą obu Stron umowy i pod warunkiem, że nie naruszają przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 7. Wszystkie postanowienia wskazane w niniejszym Rozdziale stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym(jeżeli dotyczy)

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

2020-08-05

godzina:

11:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Tak

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Zamawiający na wniosek Wykonawcy przeprowadzi wizję lokalną terenu, na którym mają być wykonane roboty budowlane pod warunkiem, że wniosek Wykonawcy wpłynie do Zamawiającego nie później niż na 7 dni kalendarzowych przed wyznaczonym terminem składania ofert. Wniosek o przeprowadzenie wizji lokalnej należy przesłać na adres e-mail: zamowienia.biosg@strazgraniczna.pl lub faksem na nr +48/16 673 27 07. Informację o terminie wizji lokalnej Zamawiający umieści na stronie internetowej pod adresem: www.bieszczadzki.strazgraniczna.pl

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


W przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.


Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię Przemyśl aktulane przetargi na Roboty budowlane

Jeśłi chcesz otrzymywać oferty na maila, to kliknij w link, wypełnij formularz i zamów przetargi na maila


Strona pochodzi z serwisu www.e-przetargi.pl
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.