Dzisiaj jest: 26.5.2024, imieniny: Eweliny, Jana, Pawła

Wójt Gminy Krokowa

Zarządzenie
Nr ZPGN.505.VII.2016.MK
Wójta Gminy Krokowa
z dnia 22 listopada 2016 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Krokowa przeznaczonych do dzierżawy.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) art. 11 ust. 1, art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 i 2, art. 35 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.)

Wójt Gminy Krokowa
z a r z ą d z a , co następuje:

§ 1. Przeznacza się do dzierżawy nieruchomości stanowiące własność gminy Krokowa, na okres do 3 lat, z przeznaczeniem na cele rolne, wymienione w wykazie nr 1-5 stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia:

1/. dz. 250 o pow. 0.96 ha, obręb Sławoszyno, KW nr GD2W/00016600/5
2/. dz. 268 o pow. 0.94 ha, obręb Sławoszyno, KW nr GD2W/00016600/5
3/. dz. 705 o pow. 1.42 ha, obręb Karwieńskie Błota, KW nr GD2W/00034268/7
4/. dz. 698 o pow. 1.10 ha, obręb Karwieńskie Błota, KW nr GD2W/00034268/7
5/. dz. 707/1 o pow. 0.1889 ha, obręb Karwieńskie Błota, KW nr GD2W/00016600/5

§ 2. Ustala wysokość rocznego czynszu dzierżawnego gruntu w wysokości:

1/. dz. 250 o pow. 0.96 ha, obręb Sławoszyno - 340,00 zł.
2/. dz. 268 o pow. 0.94 ha, obręb Sławoszyno - 330.00 zł.
3/. dz. 705 o pow. 1.42 ha, obręb Karwieńskie Błota - 340,00 zł.
4/. dz. 698 o pow. 1.10 ha, obręb Karwieńskie Błota - 200,00 zł.
5/. dz. 707/1 o pow. 0.1889 ha, obręb Karwieńskie Błota - 70,00 zł.

Termin płatności czynszu dzierżawnego będzie płatny jednorazowo do 15 września każdego roku.

§ 3. Wysokość czynszu za lata następne może być aktualizowana stosownie do stawek czynszu ustalanych w drodze Zarządzenia Wójta Gminy Krokowa.
§ 4. Wydzierżawienie nieruchomości wymienionej w wykazie następuje w drodze bezprzetargowej  w przypadku wpłynięcia jednej oferty, a w przypadku więcej wniosków   - w drodze przetargu.
§ 5. Podać do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę poprzez wywieszenie, na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Krokowa, ul. Żarnowiecka 29 i w Sołectwie położenia nieruchomości oraz umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Krokowa www.bip.krokowa.pl i www.krokowa.pl, a także w prasie poprzez serwis internetowy wpisany do rejestru dzienników i czasopism www.monitorurzedowy.pl.
§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się  Kierownikowi Referatu Zagospodarowania Przestrzennego, Geodezji i Nieruchomości.
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr ZPGN.505.VII.2016.MK
Wójta Gminy Krokowa z dnia 22.11.2016 r.
 
Wójt Gminy Krokowa
zgodnie art.35 ustawy z dnia 21sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn.zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krokowa, przeznaczonej do dzierżawy.
 
Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości GD2W/00016600/5 Nieruchomość niezabudowana, oznaczona numerem działki 250 położona w obrębie Sławoszyno, gm. Krokowa
Powierzchnia nieruchomości dz. 250 – 0.96 ha (dr – 0.96 ha)
Opis nieruchomości Nieruchomość niezabudowana, położona w obrębie ewidencyjnym Sławoszyno, gm. Krokowa Zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów: dz. 250 posiada użytek dr,
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Dla nieruchomości oznaczonej nr działki 250 brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przedmiotowa nieruchomość zostanie przeznaczona do wydzierżawienia jako droga dojazdowa.
Termin zagospodarowania nieruchomości Działka 250 ob. Sławoszyno - bez prawa do nasadzeń roślin i zabudowy.
Czynsz roczny dz. 250 o pow. 0.96 ha - 340,00 zł.
Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy Czynsz dzierżawny naliczany jest na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Krokowa.
Terminy wnoszenia opłat Zgodnie z umową dzierżawy.
Zasady aktualizacji opłat Aktualizacji opłat dokonuje się po wydaniu nowego Zarządzenia przez Wójta Gminy Krokowa ws. ustalenia stawek czynszu.
Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę Nieruchomość oznaczona numerem działki 250 została przeznaczona do dzierżawy na okres do 3 lat.
 
Bliższych informacji o wykazanej nieruchomości można uzyskać w tut. Urzędzie pokój nr 214 lub tel. 58/675 41 24.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Krokowa od dnia 22.11.2016 r. do dnia 14.12.2016 r.
 
 
 
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr ZPGN.505.VII.2016.MK
Wójta Gminy Krokowa z dnia 22.11.2016 r.
 
Wójt Gminy Krokowa
zgodnie art.35 ustawy z dnia 21sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn.zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krokowa, przeznaczonej do dzierżawy.
 
Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości GD2W/00016600/5 Nieruchomość niezabudowana, oznaczona numerem: działki 268 położona w obrębie Sławoszyno, gm. Krokowa
Powierzchnia nieruchomości dz. 268 -0.94 ha (dr - 0.94 ha)
Opis nieruchomości Nieruchomość niezabudowana, położona w obrębie ewidencyjnym Sławoszyno, gm. Krokowa Zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów: dz. 268 posiada użytek dr.
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Dla nieruchomości oznaczonej nr działki 268 brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przedmiotowa nieruchomość zostanie przeznaczona do wydzierżawienia jako droga dojazdowa.
Termin zagospodarowania nieruchomości Działka 268 ob. Sławoszyno - bez prawa do nasadzeń roślin i zabudowy.
Czynsz roczny dz. 268 o pow. 0.94 ha - 330.00 zł.
Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy Czynsz dzierżawny naliczany jest na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Krokowa.
Terminy wnoszenia opłat Zgodnie z umową dzierżawy.
Zasady aktualizacji opłat Aktualizacji opłat dokonuje się po wydaniu nowego Zarządzenia przez Wójta Gminy Krokowa ws. ustalenia stawek czynszu.
Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę Nieruchomość oznaczona numerem działki 268 została przeznaczona do dzierżawy na okres do 3 lat.
 
Bliższych informacji o wykazanej nieruchomości można uzyskać w tut. Urzędzie pokój nr 214 lub tel. 58/675 41 24.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Krokowa od dnia 22.11.2016 r. do dnia 14.12.2016 r.
 
 
 
Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr ZPGN.505.VII.2016.MK
Wójta Gminy Krokowa z dnia 22.11.2016 r.
 
Wójt Gminy Krokowa
zgodnie art.35 ustawy z dnia 21sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn.zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krokowa, przeznaczonej do dzierżawy.
 
Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości GD2W/00034268/7 Nieruchomość niezabudowana, oznaczona numerem: działki 705 położona w obrębie Karwieńskie Błota, gm. Krokowa
Powierzchnia nieruchomości dz. 705 – 1,42 ha (ŁIV-0.49 ha, ŁV-0.38 ha, ŁVI-0.11 ha, N-0.44 ha)
Opis nieruchomości Nieruchomość niezabudowana, położona w obrębie ewidencyjnym Karwieńskie Błota, gm. Krokowa Zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów: dz. 705 posiada użytek Ł i N,
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Dla nieruchomości oznaczonej nr działki 705 brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przedmiotowa nieruchomość zostanie przeznaczona do wydzierżawienia na cele rolne, bez prawa do zabudowy.
Termin zagospodarowania nieruchomości Działka 705 ob. Karwieńskie Błota - bez prawa do zabudowy.
Czynsz roczny dz. 705 o pow. 1.42 ha - 340,00 zł.
Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy Czynsz dzierżawny naliczany jest na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Krokowa.
Terminy wnoszenia opłat Zgodnie z umową dzierżawy.
Zasady aktualizacji opłat Aktualizacji opłat dokonuje się po wydaniu nowego Zarządzenia przez Wójta Gminy Krokowa ws. ustalenia stawek czynszu.
Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę Nieruchomość oznaczona numerem działki 705 została przeznaczona do dzierżawy na okres do 3 lat.
 
Bliższych informacji o wykazanej nieruchomości można uzyskać w tut. Urzędzie pokój nr 214 lub tel. 58/675 41 24.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Krokowa od dnia 22.11.2016 r. do dnia 14.12.2016 r.
 
 
 
Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr ZPGN.505.VII.2016.MK
Wójta Gminy Krokowa z dnia 22.11.2016 r.
 
Wójt Gminy Krokowa
zgodnie art.35 ustawy z dnia 21sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn.zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krokowa, przeznaczonej do dzierżawy.
 
Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości GD2W/00034268/7 Nieruchomość niezabudowana, oznaczona numerem: działki 698 położona w obrębie Karwieńskie Błota, gm. Krokowa
Powierzchnia nieruchomości dz. 698 – 1,10 ha (ŁVI-0.52 ha, W-ŁVI-0.05 ha, W-0.03 ha, N-0.50 ha)
Opis nieruchomości Nieruchomość niezabudowana, położona w obrębie ewidencyjnym Karwieńskie Błota, gm. Krokowa Zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów: dz. 698 posiada użytek Ł, W i N,
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Dla nieruchomości oznaczonej nr działki 698 brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przedmiotowa nieruchomość zostanie przeznaczona do wydzierżawienia na cele rolne, bez prawa do zabudowy
Termin zagospodarowania nieruchomości Działka 698 ob. Karwieńskie Błota - bez prawa do zabudowy.
Czynsz roczny dz. 698 o pow. 1.10 ha - 200,00 zł.
Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy Czynsz dzierżawny naliczany jest na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Krokowa.
Terminy wnoszenia opłat Zgodnie z umową dzierżawy.
Zasady aktualizacji opłat Aktualizacji opłat dokonuje się po wydaniu nowego Zarządzenia przez Wójta Gminy Krokowa ws. ustalenia stawek czynszu.
Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę Nieruchomość oznaczona numerem działki 698 została przeznaczona do dzierżawy na okres do 3 lat.
 
Bliższych informacji o wykazanej nieruchomości można uzyskać w tut. Urzędzie pokój nr 214 lub tel. 58/675 41 24.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Krokowa od dnia 22.11.2016 r. do dnia 14.12.2016 r.
 
 
 
Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr ZPGN.505.VII.2016.MK
Wójta Gminy Krokowa z dnia 22.11.2016 r.
 
Wójt Gminy Krokowa
zgodnie art.35 ustawy z dnia 21sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn.zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krokowa, przeznaczonej do dzierżawy.
 
Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości GD2W/00016600/5 Nieruchomość niezabudowana, oznaczona numerem: działki 707/1 położona w obrębie Karwieńskie Błota, gm. Krokowa
Powierzchnia nieruchomości dz. 707/1– 0.1889 ha (dr – 0.1889 ha)
Opis nieruchomości Nieruchomość niezabudowana, położona w obrębie ewidencyjnym Karwieńskie Błota, gm. Krokowa Zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów: dz. 707/1 posiada użytek dr,
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Dla nieruchomości oznaczonej nr działki 707/1 brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przedmiotowa nieruchomość zostanie przeznaczona do wydzierżawienia na cele rolne, bez prawa do zabudowy
Termin zagospodarowania nieruchomości Działka 707/1 ob. Karwieńskie Błota - bez prawa do zabudowy.
Czynsz roczny dz. 707/1 o pow. 0.1889 ha - 70,00 zł.
Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy Czynsz dzierżawny naliczany jest na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Krokowa.
Terminy wnoszenia opłat Zgodnie z umową dzierżawy.
Zasady aktualizacji opłat Aktualizacji opłat dokonuje się po wydaniu nowego Zarządzenia przez Wójta Gminy Krokowa ws. ustalenia stawek czynszu.
Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę Nieruchomość oznaczona numerem działki 707/1 została przeznaczona do dzierżawy na okres do 3 lat.
 
Bliższych informacji o wykazanej nieruchomości można uzyskać w tut. Urzędzie pokój nr 214 lub tel. 58/675 41 24.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Krokowa od dnia 22.11.2016 r. do dnia 14.12.2016 r.
Gmina Krokowa wykaz nieruchomości do dzierżawy Sławoszyno
Gmina Krokowa ogłasza wykaz nieruchomości do dzierżawy w miejscowości Sławoszyno
Gmina Krokowa ogłasza wykaz nieruchomości do dzierżawy w miejscowości Karwieńskie Błota
Gmina Krokowa aktualne przetargi na dzierżawę nieruchomości


Wójt Gminy Krokowa

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.