Dzisiaj jest: 7.10.2022, imieniny: Krystyna, Marii, Marka

Cedry Wielkie Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Długie

Gmina Cedry Wielkie

Przetarg Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Długie Pole działka nr 173 gmina Cedry Wielkie

Najważniejsze Informacje

Przedmiot Zamówienia

Tryb Zamówienia

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Ogłoszenie o Zamówieniu

2020-08-05

Ogłoszenie nr 564219-N-2020 z dnia 2020-07-20 r.

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

Gmina Cedry Wielkie

83-020 Cedry Wielkie

ul. M. Płażyńskiego 16

586 836 164,

maciej.kossakowski@cedry-wielkie.pl,

Szczegóły

Ogłoszenie nr 564219-N-2020 z dnia 2020-07-20 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:


NAZWA I ADRES

Zamawiający: Gmina Cedry Wielkie

Regon: 19167494500000

ulica: ul. M. Płażyńskiego

Numer domu: 16

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 83-020

Miejscowość: Cedry Wielkie

Województwo: pomorskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 586 836 164,

e-mail: maciej.kossakowski@cedry-wielkie.pl,

Fax: 586 836 166

Adres strony internetowej (URL): www.cedry-wielkie.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:


RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA(jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Tak

www.cedry-wielkie.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

https://www.cedry-wielkie.pl/index.php/przetargi

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

osobiście, za pośrednictwem poczty kurierskiej lub poczty tradycyjnej

Adres:

Siedziba Urzędu Gminy Cedry Wielkie w Cedrach Wielkich ul. M. Płażyńskiego 16, 83-020 Cedry Wielkie pok. Nr 17 (sekretariat).

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Długie Pole działka nr 173, gmina Cedry Wielkie

Numer referencyjny:

ZP.271.15.2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja istniejącej drogi dojazdowej znajdującej się w części w miejscowości Długie Pole (dz. nr 173). W ramach zamówienia należy ułożyć nowe zbrojone płyty drogowe o wymiarach 300cmx150cmx15cm na podsypce piaskowej o grubości co najmniej 25 cm. Roboty ziemne polegają na wykorzystaniu modernizowanego odcinka drogi i wywiezienia gruntu w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Powierzchnię koryta należy wyprofilować i zagęścić. Niweletę drogi należy dostosować do terenu zachowując wyniesienie drogi ponad przylegający teren. Należy nadać drodze spadek poprzeczny umożliwiając sprawne odprowadzenie wód opadowych. Pobocza należy wyprofilować ze spadkiem dla prawidłowego odprowadzania wód opadowych. Rozwiązanie geometryczne drogi należy dostosować do istniejącego jej przebiegu. Jezdnia ma mieć jednostronny spadek poprzeczny 1-2% oraz szerokość 3,0 m z płyt drogowych zbrojonych. W ramach zamówienia należy również wyprofilować i zagęścić pobocze o szerokości 0,75 m po obu stronach jezdni. Zamówienie należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym pn.: "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych", w którym zawarto szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Ponadto Wykonawca zobowiązany będzie do: 2. Wykonania dokumentacji technicznej powykonawczej - po wykonaniu robót objętych zakresem zamówienia zostanie opracowany i przekazany Zamawiającemu komplet dokumentacji powykonawczej opracowanej w wersji tradycyjnej (teczka) oraz elektronicznej edytowalnej (rysunki- Auto Cad, wersja nie wyższa niż AutoCad 2013, pliki tekstowe - Word lub Open Office oraz w formacie PDF. 3. Roboty ogólnobudowlane powinny być prowadzone pod kierownictwem osoby z uprawnieniami w zakresie prac drogowych. 4. W przypadku użycia w dokumentacji określeń wskazujące na typ, znaki towarowe lub pochodzenie przedmiotu zamówienia należy odczytywać je wraz z wyrazami lub równoważne. Nazwy własne są przykładowe, określają klasę produktu i służą ustaleniu standardu - nie wskazują na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. Wykonawcy robót przysługuje prawo do ich zastąpienia przez materiały i urządzenia, o co najmniej równoważnych parametrach technicznym pod warunkiem osiągnięcia założonych standardów technicznych. Wykonawca proponujący materiały i urządzenia zamienne odpowiedzialny jest za sprawdzenie możliwości ich zastosowania w realizacji przedmiotu zamówienia pod każdym względem (w tym np.: właściwości, wymiarów, ciężaru, sposobu transportu i montażu). Przed wbudowaniem materiałów Wykonawca zwróci się z wnioskiem materiałowym zawierającym nazwę wyrobu oraz podstawowe parametry do inspektora nadzoru o zatwierdzenie danego wyrobu budowlanego do wbudowania. 5. Zaleca się dokonania wizji lokalnej placu budowy, zapoznania się z przedmiotem zamówienia oraz zawarcia w cenie oferty (roboty płatne w formie ryczałtu) wszystkich kosztów za roboty niezbędne do prawidłowego ich wykonania zgodnie z technologią robót określonych PN oraz Warunkami Technicznymi Odbioru Robót. Termin wizji lokalnej należy ustalić indywidualnie z Panem Krzysztofem Dziaduszewskim pod nr telefonu (58) 692 20 39. Zamawiający informuje, iż nie dokonanie wizji lokalnej przez Wykonawcę nie będzie skutkować konsekwencjami w postaci wykluczenia z postępowania bądź odrzucenia oferty. 6. Wykonawca zobowiązany jest wykonać pełny zakres robót, który jest konieczny z punktu widzenia dokumentacji, przepisów prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, dla uzyskania końcowego efektu określonego przez przedmiot zamówienia, a więc wykonać zadanie bez względu na występujące trudności i nieprzewidziane okoliczności jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji. 7. Wykonawcy ponoszą odpowiedzialność za zapoznanie się z należytą starannością z treścią dokumentacji przetargowej oraz za uzyskanie wiarygodnej informacji odnośnie warunków i zobowiązań, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na cenę oferty lub realizację robót. 8. Ponadto roboty budowlane należy wykonać w sposób zgodny z przepisami ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.), przepisami wykonawczymi do w/w ustawy, innymi obowiązującymi aktami prawa odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia, aktualnymi polskimi normami i normami branżowymi oraz właściwymi przepisami bhp i ppoż. 9. Wszystkie stosowane materiały budowlane użyte do wykonania przedmiotu zamówienia powinny posiadać stosowne certyfikaty, aprobaty techniczne i atesty wydane przez upoważnioną instytucję krajową. 10. Wszystkie materiały budowlane muszą spełniać niezbędne wymagania zgodne z Polskimi Normami. 11. Wykonawca zgłosi do organów administracyjnych zamiar rozpoczęcia oraz zakończenia robót budowlanych wraz z kompletem wymaganych dokumentów. 12. Odbiór robót budowlanych powinien być dokonany zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót". 13. Roboty tymczasowe i towarzyszące winny być wliczone oraz skalkulowane łącznie z robotami podstawowymi. 14. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia okresu gwarancji nie krótszego niż 36 miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. Dłuższy niż 36 miesięcy okres gwarancji będzie punktowany zgodnie z zasadami określonymi w XIV niniejszej SIWZ. 15. Sprzęt budowlany wykorzystywany do realizacji przedmiotowego zamówienia powinien posiadać aktualne przeglądy i badania. 16. Do wykonania niniejszej inwestycji muszą być używane materiały nowe dopuszczone do stosowania w budownictwie, spełniające warunki określone w Ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 266) oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy. 17. Przy realizacji robót objętych niniejszym zamówieniem Wykonawca musi przestrzegać przepisów dotyczących ochrony środowiska, a w szczególności: - segregować i właściwie utylizować odpady, - w sąsiedztwie zabudowy mieszkalnej nie prowadzić prac w porze nocnej, w godz. 22 - 6, - stosować technologie ograniczające pylenie przy składowaniu i wykorzystaniu materiałów sypkich. 20. W zakresie każdego zadania Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania placu budowy oraz prowadzenia prac w sposób nie zagrażający osobom trzecim. 21. Plac budowy będzie przekazany w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy. 22. Obowiązki Wykonawcy: W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie w szczególności do: a) prawidłowego wykonania wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia w zakresie umożliwiającym użytkowanie powstałej infrastruktury zgodnie z jej przeznaczeniem; b) doprowadzenia na własny koszt energii elektrycznej i wody na teren budowy stosownie do potrzeb, podłączenia liczników zużycia wody i energii elektrycznej oraz ponoszenia kosztów zużycia wody i energii w okresie realizacji robót; c) zabezpieczenia dróg prowadzących na teren budowy od uszkodzeń, które mogą spowodować transport i sprzęt Wykonawcy, w szczególności dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów i sprzętu do i z terenu budowy, aby nie spowodował on szkód na drogach; d) opracowania i wdrożenia projektu czasowej organizacji ruchu na okres realizacji zadania wraz z ich zatwierdzeniem przez uprawnione instytucje. Realizacja tych zmian oraz ponoszenie wszystkich kosztów zmiany organizacji ruchu; e) sprzątania na bieżąco ulic z zanieczyszczeń powstałych od jazdy i pracy sprzętu i środków transportu Wykonawcy, jego podwykonawców i dostawców, a w przypadku spowodowania jakichkolwiek uszkodzeń ich natychmiastowej naprawy; f) powiadomienia mieszkańców, zakładów usługowych i gestorów sieci o prowadzonych robotach i utrudnieniach z tym związanych - nie później niż na 7 dni przed przystąpieniem do robót; g) udziału w naradach koordynacyjnych, w celu omówienia postępów prac oraz uwag i problemów, jakie powstały w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Terminy narad będą ustalane przez Zamawiającego wg potrzeb; h) po zakończeniu realizacji robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy do uporządkowania na własny koszt i ryzyko terenu budowy i przekazania go protokolarnie Zamawiającemu w terminie ustalonym jako odbiór końcowy robót; i) posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej i deliktowej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z prowadzonymi w ramach zamówienia robotami; j) ubezpieczenia budowy, realizowanej w ramach niniejszego zamówienia od mogących wystąpić szkód, nagłych zdarzeń losowych oraz odpowiedzialności cywilnej; k) utrzymywania na własny koszt na bieżąco czystości na terenie budowy; l) wykonania na własny koszt robót tymczasowych, których potrzeba wynika z technologii prowadzonych robót; m) natychmiastowego usunięcia wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę w trakcie realizacji robót; n) przerwania robót na żądanie Zamawiającego i w związku z tym zabezpieczenia wykonywanych robót przed ich zniszczeniem; o) przeprowadzenia robót rozbiórkowych i budowlanych zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401); p) koordynowania prac realizowanych przez podwykonawców. Wykonawca może zlecić część robót do wykonania podwykonawcom. Wykonanie robót przez podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków postawionych w SIWZ. Wykonawca, zlecając roboty podwykonawcom zobowiązany jest bezwzględnie przestrzegać przepisów wynikających z art. 647 Kodeksu Cywilnego. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli ten realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny z założeniami i przepisami; q) protokolarnego przejęcia terenu budowy w terminie wskazanym w umowie; r) wykonania zamówienia z materiałów posiadających stosowne certyfikaty, aprobaty techniczne i atesty wydane przez upoważnione instytucje; s) uzyskania akceptacji Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru co do materiałów wykorzystanych przy realizacji zamówienia; t) opracowania i przekazania Zamawiającemu geodezyjnego pomiaru powykonawczego oraz zgłoszenie przedmiotu zamówienia do odbioru końcowego; u) wykonania przed zgłoszeniem zamówienia do odbioru, wszystkich niezbędnych prób z wynikiem pozytywnym; v) opracowania i protokolarnego przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej oraz zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego, dokumentację powykonawczą należy wykonać w 3 egz. w formie papierowej i w 1 egz. w formie elektronicznej na płycie CD/DVD w) uczestniczenia w czynnościach odbioru częściowego, końcowego i ostatecznego (pogwarancyjnego), a także czynnościach usunięcia stwierdzonych wad, przekazanie atestów i zaświadczeń; x) zgłoszenia w formie pisemnej gotowość do odbioru ostatecznego na dziesięć (10) dni przed upływem gwarancji i rękojmi za wady; y) przestrzegania przepisów bhp i p.poż.; z) zapewnienia dozoru mienia na terenie budowy na własny koszt; aa) umożliwienia wstępu na teren budowy upoważnionym przedstawicielom Zamawiającego. bb) zorganizowania w przypadku braku możliwości zorganizowania zaplecza robót na terenie budowy poza terenem budowy we własnym zakresie i na własny koszt. 23. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust.3a ustawy PZP - obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub podwykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia zatrudniał pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy. 1) sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy PZP: a) najpóźniej w dniu przejęcia placu budowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kompletny Wykaz Pracowników przeznaczonych do realizacji zamówienia ze wskazaniem imienia i nazwiska, daty zawarcia umowy, rodzaju umowy o pracę oraz wymiaru etatu podstawy z przypisanymi do tych osób czynnościami, które będzie wykonywać w ramach umowy o pracę, który stanowić będzie załącznik do umowy. b) roboty budowlane objęte przedmiotem umowy będą świadczone przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy - zwane Pracownikami wymienione w załączniku do Umowy pn. "Wykaz Pracowników". c) W sytuacji, gdy Zamawiający poweźmie wątpliwość co do sposobu zatrudnienia personelu - może zwrócić się z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy, w celu weryfikacji czy osoby wskazane w Wykazie Pracowników są zatrudnione na umowę o pracę. 2) uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań: a) W celu kontroli przestrzegania postanowień umowy przez Wykonawcę przedstawiciel Zamawiającego uprawniony jest w każdym czasie do weryfikacji Personelu Wykonawcy uczestniczącego w realizacji przedmiotu umowy, na okoliczność zgodności w Wykazem Pracowników, o którym mowa w pkt 1 lit a powyżej. b) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób, przy pomocy, których Wykonawca świadczyć będzie przedmiot umowy, na inne posiadające co najmniej taką samą wiedzę, doświadczenie i kwalifikacje opisane w SIWZ z zachowaniem wymogów dotyczących zatrudniania na podstawie umowy o pracę. O planowanej zmianie osób, przy pomocy których Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zamawiającego na piśmie przed dopuszczeniem tych osób do wykonywania prac. c) Za niedopełnienie wymogu zatrudniania Pracowników świadczących przedmiot umowy na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania Pracowników świadczących przedmiot umowy na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) oraz liczby miesięcy w okresie realizacji Umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu - za każdą osobę wykonującą roboty bez podpisanej umowy o pracę zgodnie z wykazem pracowników o którym mowa w pkt III ust 23 ppkt. 1 SIWZ. 3) rodzaje czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) roboty ziemne; b) wykonanie podbudowy; c) wykonanie nawierzchni; d) wykonanie poboczy. Ponadto, Zamawiający informuje: 1. Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zastosowana zostanie tzw. "procedura odwrócona", o której mowa w art. 24aa ustawy PZP. Zamawiający stosując powyższą procedurę, w pierwszej kolejności dokona wstępnego badania i oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz czy jego oferta nie podlega odrzuceniu. 2. Do pełnego wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca powinien zatrudnić wystarczającą liczbę wykwalifikowanego personelu gwarantującego właściwą, jakość wykonanych prac. 3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp. 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

II.5) Główny kod CPV

45233120-6

Dodatkowe kody CPV

Kod CPV45111200-0

II.6) Całkowita wartość zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

2020-10-31

II.9) Informacje dodatkowe

a) Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. b) Zamawiający może na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizacje zamówienia. c) Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. d) Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp. e) W przypadkach, o których mowa wart. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Pzp, przed wykluczeniem wykonawcy, zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

1. Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał i prawidłowo ukończył co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie lub modernizacji lub remoncie drogi. Każda z robót o wartości minimalnej 100 000,00 zł brutto. 2. Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował następującymi kluczowymi osobami: a) Kierownik Budowy - liczba osób: 1, kwalifikacje: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń, doświadczenie zawodowe: pełnił funkcję kierownika budowy lub kierował robotami budowlanymi na zakończonej inwestycji budowlanej polegającej na budowie lub rozbudowie lub przebudowie lub remoncie drogi.

Tak

Informacje dodatkowe:

UWAGA: Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn.zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r. , poz. 2272 z późn. zm.).

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP

Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona w przedmiotowym postępowaniu, celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, na pisemne wezwanie Zamawiającego, złoży następujące dokumenty: Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1) ustawy PZP.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona w przedmiotowym postępowaniu, celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, na wezwanie Zamawiającego, złoży następujące dokumenty: a) Wykaz robót budowlanych w zakresie wskazanym w ust. V pkt. 2 lit. c) SIWZ wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane - według wzoru na załączniku nr 6 do SIWZ. b) W zakresie wskazanym w ust. V pkt. 2 lit. c) niniejszej SIWZ - wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wg wzoru załącznika nr 4 do SIWZ;

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Nie wymaga się.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia zostanie udostępniony wraz z informacją z otwarcia ofert na stronie internetowej Zamawiającego.


SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium

1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w prawidłowej wysokości 4 500,00 zł. 2. Wadium może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej (musi być poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych oraz poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (art. 45 ust. 6 ustawy). 3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na poniższy rachunek bankowy Zamawiającego: BS w Pruszczu Gdańskim nr 11 8335 0003 0200 0114 2000 0019. 5. Wykonawca wnoszący wadium w pieniądzu zobowiązany jest do wpłacenia go odpowiednio wcześniej, tak aby znalazło się ono na koncie Zamawiającego przed datą i godziną składania ofert. 6. Wadium wnoszone w formie niepieniężnej powinno być wystawione na Gminę Cedry Wielkie, ul. M. Płażyńskiego 16, 83-020 Cedry Wielkie. Oryginał dokumentu należy złożyć w opisanej kopercie wraz z ofertą, natomiast potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię należy dołączyć do oferty. 7. Dokument poręczenia/gwarancyjny powinien przewidywać utratę wadium na rzecz Zamawiającego w przypadkach określonych w pkt. 8 i 9 8. Wykonawca traci wadium na rzecz Zamawiającego, wraz z odsetkami, w przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana: a. odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, b. nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c. zawarcie umowy będzie niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 9. Ponadto Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie o którym mowa w art. 26 ust 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust 2 pkt. 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 10. Wadium musi zabezpieczać ofertę w całym okresie związania ofertą, który wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert. 11. Zamawiający zwróci wadium dla Wykonawcy na zasadach określonych w art. 46 ustawy PZP.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert

IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp(przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z nim umowę o zamówienie publiczne na warunkach określonych w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

1. W celu pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Zamawiający będzie żądał wniesienia przez Wykonawcę, z którym zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości oferty brutto. 2. Wykonawca zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenie najpóźniej z dniem zawarcia umowy. 3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu należy przelać na rachunek bankowy Zamawiającego: BS w Pruszczu Gdańskim nr 11 8335 0003 0200 0114 2000 0019 5. Zabezpieczenie wnoszone w postaci poręczenia lub gwarancji musi zawierać następujące elementy: a. Nazwę Wykonawcy i jego siedzibę (adres). b. Nazwę Beneficjenta (Zamawiającego), c. Nazwę Gwaranta lub Poręczyciela, d. Określać wierzytelność, która ma być zabezpieczona gwarancją, e. Sformułowanie zobowiązania Gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania na każde żądanie zapłaty, w terminie do 14 dni od dnia złożenia przez Beneficjenta pisemnego żądania zapłaty, w przypadku gdy Wykonawca: a) Nie wykonał przedmiotu umowy w terminach wynikających z umowy, b) Wykonał nienależycie przedmiot umowy. f. Sformułowanie oświadczenia Gwaranta, że jakakolwiek zmiana, uzupełnienie lub modyfikacja warunków umowy pomiędzy Wykonawcą a Beneficjentem nie zwalnia Gwaranta od odpowiedzialności prawnej w ramach niniejszej gwarancji i tym samym Gwarant rezygnuje z konieczności powiadamiania go o tego typu zmianie. Gwarant nie może także uzależniać dokonania zapłaty od spełniania jakichkolwiek dodatkowych warunków lub też od przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji. W przypadku przedłożenia gwarancji nie zawierającej wymienionych elementów, bądź posiadającej jakiekolwiek dodatkowe zastrzeżenia, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 6. Z chwilą zaistnienia przynajmniej jednego z wymienionych w pkt. 5 ppkt. e) lit. a) i b) przypadków, Zamawiający wystąpi do Gwaranta z pisemnym żądaniem zapłacenia kwoty stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 7. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wnioskować o zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 8. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt. 3, przy czym zmiana form zabezpieczenia musi być dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 9. Zamawiający zwróci 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane na podstawie potwierdzonego przez Zamawiającego protokołu zdawczo - odbiorczego. 10. Pozostałe 30% Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Zamawiający zwróci tą kwotę nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

Informacje dodatkowe:

1. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest w przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - przedłożyć Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych podmiotów (w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę); 2. Wykonawca, którego oferta została wybrana w ramach zadania nr 1 nie później niż na 2 dni robocze przed wyznaczonym terminem podpisania umowy dostarczy do siedziby Zamawiającego: a) Kopie stosownych uprawnień budowlanych wraz z aktualnymi zaświadczeniami o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego jeżeli wobec wskazanej osoby powstaje taki obowiązek (ważne na dzień otwarcia ofert); b) Harmonogram rzeczowo - finansowo - terminowy realizacji przedmiotu zamówienia; c) kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru robót stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ; d) polisę potwierdzającą, że ubezpieczył na własny koszt budowę i roboty: w zakresie wszystkich ryzyk budowlanych (wszelkich szkód i strat materialnych polegających na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia), a także od odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków, które mogą powstać w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym - z ruchem pojazdów mechanicznych, na placu budowy lub w jego sąsiedztwie. Suma ubezpieczenia, o którym mowa powyżej będzie nie niższa niż pełna wartość wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy w trybie i na zasadach określonych w art. 145 "PZP". 2. Wszelkie zmiany zawartej umowy będą wymagały pisemnego aneksu pod rygorem nieważności 3. Zmiany umowy nie mogą dotyczyć jej istotnych postanowień, z zastrzeżeniem ust. 4. 4. Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej z uwzględnieniem podanych warunków jej wprowadzenia: I. Zmiana terminu wykonania umowy jest dopuszczalna: a) w przypadku podjętej przez Zamawiającego decyzji o: 1) zmianie rodzajów materiałów budowlanych, 2) rezygnacji z wykonania niektórych robót, b) w przypadku wstrzymania lub zawieszenia robót przez Zamawiającego, c) w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych a zakres tych robót ma wpływ na termin wykonania niniejszej umowy, d) z powodu siły wyższej. Pod pojęciem siły wyższej Zamawiający rozumie, w szczególności burze, trzęsienie ziemi, powódź, pożar, epidemia lub inna katastrofa naturalna, wojna wypowiedzianej lub nie, zamieszki, działań wroga, sabotażu, inwazji, ograniczeń wynikających z kwarantanny, strajków, lock - outów, działań władz naczelnych lub lokalnych, jeśli strona wywodząca wystąpienie siły wyższej powiadomiła drugą stronę po wystąpieniu okoliczności siły wyższej w terminie 7 dni od dnia jej wystąpienia. Okoliczności siły wyższej nie będą brane pod uwagę, jeżeli nie powiadomiono o nich drugiej strony na piśmie jak określono powyżej. e) W przypadku następstwa działania organów administracji, w szczególności przekroczenie przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; zmiany wydanych wcześniej przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; o ile ww. okoliczności nie są następstwem winy umyślnej lub nieumyślnej wykonawcy i o ile opóźnieniom tym wykonawca nie mógł zapobiec działając z najwyższą starannością. f) w przypadku wykopalisk archeologicznych uniemożliwiających wykonywanie robót, g) w przypadku znalezienia na terenie budowy przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego, których termin usuwania będzie miał wpływ na termin realizacji robót, h) konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót o czas niezbędny do ich usunięcia, i) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, j) w przypadku wstrzymania realizacji robót ze względu na okoliczności niemożliwe do przewidzenia w momencie zawierania umowy, pomimo zachowania należytej staranności, k) na skutek konieczności częściowego oddania do użytku przedmiotu zamówienia l) w sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie posiadał środków na zapłatę wynagrodzenia dla Wykonawcy przez okres 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury z powodu braku środków finansowych na rachunku Zamawiającego z przeznaczeniem na realizację tego zamówienia. W takim przypadku termin wykonania umowy ulega przedłużeniu o okres nie dłuższy niż 30 kolejnych dni. II. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy a) w przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robót przewidzianych w dokumentacji projektowej ("robót zaniechanych"). Sposób obliczenia wartości tych robót, która zostanie potrącona Wykonawcy, będzie następujący: 1) w przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w harmonogramie rzeczowo - terminowo - finansowym nastąpi odliczenie wartości tego elementu, określonej w tym harmonogramie, od ogólnej wartości przedmiotu umowy; 2) w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu określonego w harmonogramie rzeczowo - terminowo - finansowym obliczenie niewykonanej części tego elementu nastąpi na podstawie ustalenia przez Zamawiającego i Wykonawcę, procentowego stosunku niewykonanych robót do wartości całego elementu. Następnie zostanie wyliczona wartość niewykonanych robót i odliczona od ogólnej wartości przedmiotu umowy. 3) W przypadku, gdy ten sposób wyliczenia byłby za bardzo niedokładny dopuszcza się także możliwość obliczenia niewykonanej części danego elementu na podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawcę, w oparciu o odpowiednie KNR-y lub KNNR-y oraz rynkowe ceny materiałów, robocizny oraz sprzętu, a zatwierdzonych przez Zamawiającego. III. Inne zmiany a) w zakresie zmiany kierownika budowy na osobę o równoważnych uprawnieniach, jak określone w SIWZ oraz zmianę osób zatrudnionych na umowę o pracę, b) zmiana podwykonawcy na etapie realizacji robót, c) rezygnacja z podwykonawcy d) wprowadzenie podwykonawcy nie wskazanego w ofercie, e) zmiana przez Wykonawcę formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy. f) zmiany, które spowodują obniżenie kosztów ponoszonych przez zamawiającego g) wystąpienia koniecznych robót zamiennych podyktowanych obiektywną koniecznością zmiany technologii wykonania robót budowlanych potwierdzoną przez Inspektora Nadzoru. h) Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia może zastąpić nowy Wykonawca jeżeli: 1) Wykonawca połączył się z innym Wykonawcą o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy do wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, 2) nastąpił podział, przekształcenie, upadłość, restrukturyzacja lub nabycie dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy do wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, 3) Zamawiający przejął zobowiązania Wykonawcy względem jego podwykonawców. 4) Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których mowa w art. 15r ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 374 z późń. zm.) mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie przedmiotowej umowy, może w uzgodnieniu z wykonawcą dokonać zmiany umowy, o której mowa w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, w szczególności przez: 1) zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej części, 2) zmianę sposobu wykonywania dostaw, usług lub robót budowlanych, 3) zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia wykonawcy lub sposobu rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy, - o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości o której mowa w §3 ust 1 umowy. 5. Nie stanowi zmiany umowy zmiana danych związanych z obsługą administracyjną - organizacyjną umowy (np. zmiana rachunku bankowego) oraz zmiana danych teleadresowych i osób wskazanych do kontaktów między stronami. 6. Wystąpienie okoliczności wskazanych w ust. 4 pkt. I nie stanowi zobowiązania dla Zamawiającego do wyrażenia zgody na wprowadzenie zmian do umowy. 7. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 4 mogą nastąpić wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym(jeżeli dotyczy)

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

2020-08-05

godzina:

13:30

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Polski

IV.6.3) Termin związania ofertą

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

I. Klauzula informacyjna dotycząca Rozporządzenia o Ochroni

Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.