Dzisiaj jest: 30.9.2023, imieniny: Geraldy, Honoriusza, Wery

Jedwabno Budowa ogrodzenia szkółki leśnej Omulew

Nadleśnictwo Jedwabno

Przetarg Budowa ogrodzenia szkółki leśnej Omulew

Najważniejsze Informacje

Przedmiot Zamówienia

Tryb Zamówienia

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Ogłoszenie o Zamówieniu

2020-08-05

Ogłoszenie nr 564556-N-2020 z dnia 2020-07-21 r.

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

Nadleśnictwo Jedwabno

12-122 Jedwabno

ul. 1 Maja 3

089 6213005, 6213775

jedwabno@olsztyn.lasy.gov.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 564556-N-2020 z dnia 2020-07-21 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:


NAZWA I ADRES

Zamawiający: Nadleśnictwo Jedwabno

Regon: 51002269100000

ulica: ul. 1 Maja

Numer domu: 3

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 12-122

Miejscowość: Jedwabno

Województwo: warmińsko-mazurskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 089 6213005, 6213775

e-mail: jedwabno@olsztyn.lasy.gov.pl

Fax: 896 213 015

Adres strony internetowej (URL): http://jedwabno.olsztyn.lasy.gov.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:


RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

Inny (proszę określić):

PGL Lasy Państwowe - nadleśnictwo (państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej)

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA(jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_olsztyn/nadl_jedwabno/zamowienia_publiczne

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i dostarczyć do siedziby Zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego, posłańca lub osobiście.

Adres:

12-122 Jedwabno, ul. 1 Maja 3

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Budowa ogrodzenia szkółki leśnej Omulew

Numer referencyjny:

S.272.1.1.2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest budowa ogrodzenia szkółki leśnej Omulew przy miejscowości Zimna Woda, w leśnictwie Dębowa Kępa, na działkach o nr 3004 i nr 3005, obr. Wały, gm. Nidzica, pow. nidzicki, woj. warmińsko-mazurskie wraz z rozbiórką dotychczasowego, wybudowanego w 1982 r. ogrodzenia o dług. 1.111,35 mb i wys. 1,70 m z siatki stalowej, zamontowanej na wbetonowanych w gruncie słupkach z rur stalowych. Zakres rzeczowy, związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia i wykonywanych na zgłoszenie robót budowlanych, zawarty został w przygotowanej przez Zamawiającego uproszczonej dokumentacji projektowej (projekcie budowlano-wykonawczym, przedmiarze robót i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiących załączniki nr 9 i nr 10 do niniejszej SIWZ) i obejmuje m.in.: - demontaż elementów istniejącego ogrodzenia (siatki ogrodzeniowej, słupków stalowych, 2 stalowych dwuskrzydłowych bram gospodarczych i 2 stalowych jednoskrzydłowych furtek) z odkopaniem wkopanej w grunt siatki i rozbiórką betonowych fundamentów słupków ogrodzeniowych i przybramowych, - budowę nowego ogrodzenia dług. 1.103,20 mb i o wys. ok. 2,20 m p.p.t. z siatki stalowej ocynk. na słupkach stalowych, z dodatkowym wkopaniem siatki w grunt na głęb. ok. 30 cm i montażem ponad siatką ogrodzeniową drutu (linki) stal. ocynk. w celu podwyższenia ogrodzenia o 20 cm dla lepszego zabezpieczenia upraw leśnych przed zwierzyną leśną, - montaż 2 nowych dwuskrzydłowych bram stalowych o szer. 4,00 m i wys. 2,00 m oraz 2 jednoskrzydłowych furtek stalowych o szer. 1,00 m i wys. 2,00 m, - przeniesienie (demontaż i ponowny montaż) obecnej bramy wjazdowej w miejsce jednej z dotychczasowych bram gospodarczych wraz ze słupkami przybramowymi, - załadunek, transport i rozładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego zdemontowanych nadających się do ponownego użytku elementów dotychczasowego ogrodzenia (wstępnie ze zdemontowanego ogrodzenia przewiduje się całkowity odzysk stalowych słupków ogrodzeniowych po oczyszczeniu ich z betonowych fundamentów, odzysk wymienionej niegdyś stalowej siatki ogrodzeniowej na odcinku ok. 460 m i odzysk zdemontowanych bram i furtek) oraz przekazanie powstałych w trakcie rozbiórki i budowy ogrodzenia odpadów (złomu, gruzu itp.), przez Wykonawcę (wytwórcę odpadów), zgodnie z obowiązującymi obecnie odpowiednimi w tym względzie przepisami, podmiotom zajmujących się ich skupem, składowaniem lub utylizacją. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje także przed rozpoczęciem robót objęcie kierownictwa budowy przez kierownika budowy, zatrudnionego przez Wykonawcę oraz bieżącą obsługę geodezyjną budowy (w trakcie wykonywania nowego ogrodzenia) i wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej (po wykonaniu całości robót budowlanych).

II.5) Główny kod CPV

45342000-6

Dodatkowe kody CPV

Kod CPV45111300-1

II.6) Całkowita wartość zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

2020-10-31

II.9) Informacje dodatkowe

Stosownie do postanowień art. 36a ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia, tj. określonych w projekcie budowlano-wykonawczym robót konstrukcyjno-budowlanych. Obowiązek ten nie obejmuje robót rozbiórkowych i ziemnych oraz robót towarzyszących i transportowych. W ww. zakresie oraz w ewentualnym zakresie pozostałym, Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji przedmiotowego zamówienia przy współudziale podwykonawców. W takim przypadku, Wykonawca podczas realizacji niniejszego zamówienia zobowiązany jest do respektowania wszystkich wymagań Zamawiającego, szczegółowo przedstawionych i opisanych w projekcie umowy. Zamawiający wymaga aby termin płatności wynagrodzenia nie był krótszy niż 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Na wykonany przedmiot zamówienia wymagany okres udzielanej gwarancji i rękojmi na roboty budowlane winien wynosić 3 ÷ 5 lat (36 ÷ 60 miesięcy), liczony od daty odbioru końcowego robót. Zamawiający w ramach przedmiotowego postępowania umożliwia zainteresowanym Wykonawcom dokonanie wizji lokalnej na terenie objętym niniejszą inwestycją. W związku z powyższym Zamawiający informuje, że może udostępnić Wykonawcom teren przyszłej budowy celem przeprowadzenia wizji lokalnej w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 14:00 w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. Wykonawca winien każdorazowo poinformować Zamawiającego o zamiarze dokonania wizji lokalnej z zachowaniem formy pisemnej przekazując stosowne zgłoszenie na adres e-mail: jedwabno@olsztyn.lasy.gov.pl . W sprawie dokonania wizji terenowej należy kontaktować się bezpośrednio z osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami wg wyszczególnienia zawartego w SIWZ. Koszty dokonania wizji lokalnej ponosi Wykonawca. Istotnym utrudnieniem, które będzie miało wpływ na sposób realizacji zamówienia i które należy wziąć pod uwagę przy opracowywaniu oferty - jest brak na terenie szkółki leśnej zasilenia w energię elektryczną i zaopatrzenia w wodę zdatną do celów budowlanych. Należy również wziąć pod uwagę fakt, że transport materiałów na teren szkółki odbywać się będzie m. in. gruntową drogą leśną o dług. 3,2 km poprzez bramę wjazdową, zadaszoną zamontowanym nad nią daszkiem na wys. 4,0 m p.p.t..


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków

Na potrzeby wykonania niniejszego przedmiotu zamówienia, prowadzona działalność zawodowa nie wymaga posiadania specjalnych kompetencji lub uprawnień.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Za spełnienie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający uzna posiadanie przez Wykonawcę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 250 000 zł.

Informacje dodatkowe

W składanych oświadczeniach Wykonawca zobowiązuje się: - o ubezpieczenia budowy od ryzyka utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy na wartość nie niższą niż zaoferowana przez niego cena brutto wykonania zamówienia przed rozpoczęciem robót w terminie wskazanym w umowie oraz przedłożenia Zamawiającemu kserokopii ww. polis ubezpieczeniowych lub innych dokumentów, potwierdzających zawarcie ubezpieczenia na okres trwania realizacji zamówienia, - do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny podanej w ofercie Wykonawcy (pod rygorem utraty wniesionego wadium przetargowego) przed rozpoczęciem robót w terminie wskazanym w umowie. Zamawiającego spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nastąpi według formuły: spełnia - nie spełnia. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu, podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu.

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

Wymagane jest spełnienie minimalnych warunków dotyczących doświadczenia zawodowego Wykonawcy oraz dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, umożliwiającym realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: a) wykonał w sposób należyty w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) przynajmniej jedno zamówienie o wartości minimum 250 tys. zł brutto (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) i przynajmniej dwa zamówienia, w których w przedmiot zamówienia wchodziła budowa stałego ogrodzenia (bez względu na jego długość); Wykonane roboty budowlane powinny być potwierdzone referencjami lub listami polecającymi, wystawionymi przez zleceniodawców lub Zamawiających, b) dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą, posiadającą uprawnienia budowlane, wynikające z postanowień ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 118 z późn. zm.) do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, będącą członkiem izby inżynierów budownictwa, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy przy realizacji przedmiotowego zamówienia; Zamawiający dopuszcza w zakresie posiadania uprawnień budowlanych, odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art.12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 220 z późn. zm.).

Tak

Informacje dodatkowe:

Zamawiającego spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nastąpi według formuły: spełnia - nie spełnia. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu, podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający będzie wymagał przedstawienia: - aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. - aktualnego zaświadczenia właściwej terytorialnie jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, przed udzieleniem mu zamówienia złoży na wezwanie Zamawiającego aktualne na dzień ich złożenia następujące dokumenty (oświadczenia i wykazy w oryginale, a poświadczenia - w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem): Wykaz wykonanych zamówień (robót budowlanych) o wartości minimum 250 tys. zł brutto oraz wykonanych zamówień (robót budowlanych), w skład których w przedmiot zamówienia (przynajmniej dla dwóch z nich) wchodziła m.in. budowa stałego ogrodzenia (bez względu na jego długość), wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie) wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów (poświadczeń, referencji lub kopii końcowych protokołów odbioru robót) potwierdzających, należyte, zgodne z wymaganiami inwestorów, przepisami prawa budowlanego i zasadami sztuki budowlanej oraz prawidłowo ukończone roboty budowlane, wymienione w wykazie (wg załącznika nr 5 do SIWZ). Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia (w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi) wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Fakultatywnie do wykazu załączyć można uprawnienia budowlane osoby, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy z ramienia Wykonawcy i zaświadczenie, potwierdzające jej przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i opłaconą składkę od odpowiedzialności cywilnej na okres wykonywania robót, przy realizacji zamówienia(wg załącznika nr 4 do SIWZ). Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 250 000 zł. (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych). Zamawiający wymaga, aby na dzień złożenia dokumentów w postępowaniu przetargowym ubezpieczenie obejmowało co najmniej okres do dnia związania ofertą (30 dni od daty złożenia oferty). Wykonawca musi się również zobowiązać do zawarcia takiego ubezpieczenie na okres trwania realizacji zamówienia, zgodnie z podpisaną z nim przez Zamawiającego umową. Oświadczenie o posiadaniu odpowiednich kwalifikacji i uprawnień budowlanych przez osobę, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy niezbędnych do realizacji niniejszego zamówienia.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego po otwarciu ofert na stronie internetowej informacji o: 1) kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. są obowiązani przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (wg załącznika nr 7 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Wykonawca, składając ofertę ma obowiązek poinformować Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, wskazując nazwę towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.


SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium

Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w kwocie 5.000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100). Wadium może być wniesione w: - pieniądzu; - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - gwarancjach bankowych; - gwarancjach ubezpieczeniowych; - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572). Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w SIWZ. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym w SIWZ terminie znajdzie się ono na rachunku bankowym Zamawiającego (za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym). Wadium wnoszone w formie niepieniężnej należy złożyć do dnia składania ofert do godziny 10.00 w formie oryginału u Głównej Księgowej w budynku siedziby Nadleśnictwa Jedwabno w pokoju nr 6 w godzinach pracy nadleśnictwa.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert

IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp(przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności oraz musi być zgodna z przepisami ustawy Pzp. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić też w przypadku, kiedy: a) zmiany nie dotyczą treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, b) zmiany są korzystne dla Zamawiającego, a konieczność ich wprowadzenia wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, c) zmiany dotyczą przesunięcia terminu wykonania przedmiotu umowy ze względu na konieczność wykonania robót dodatkowych, których nie można było przewidzieć na etapie składania oferty i o ile nie jest możliwe równoległe wykonywanie tych robót z robotami podstawowymi lub kiedy warunki atmosferyczne nie pozwolą na prowadzenie w sposób zapewniający właściwą ich jakość, d) zmiany dotyczą wprowadzenia lub zmiany podwykonawcy robót, e) zmiany dotyczą zmiany wynagrodzenia w następstwie zmiany przepisów o podatku od towarów i usług (VAT), f) zmiany dotyczą przedmiotu zamówienia i konieczność ich wprowadzenia jest skutkiem zmiany przepisów prawa, g) zmiany dotyczą (w uzasadnionym przypadku) zmiany kierownika budowy na innego, spełniającego również wymagania postawione w SIWZ. Strony przewidują możliwość wprowadzenia zmian w zawartej umowie co do terminu wykonania przedmiotu umowy, wskazanego w umowy, w następujących przypadkach: a) opisanym w zapisie § 11 ust. 6 umowy i na warunkach tamże wskazanych, b) opisanym w zapisie § 11 ust. 7 umowy i na warunkach tamże wskazanych, c) konieczności wykonania dodatkowej dokumentacji lub wprowadzenia zmian w istniejącej dokumentacji projektowej, bez których to zmian niemożliwe byłoby niewadliwe lub prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy i których to konieczność wprowadzenia powstała dopiero po zawarciu umowy, w szczególności na skutek zawiadomienia o wadach dokumentacji projektowej przez Wykonawcę - wydłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy o okres niezbędny na wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej, ich zatwierdzenie i wdrożenie, d) potrzeby wykonania dodatkowych robót budowlanych na podstawie protokołu konieczności podpisanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego i zatwierdzonego przez Zamawiającego, o czym mowa w zapisie § 1 ust. 3 umowy - wydłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy o okres, w którym roboty te, niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, będą wykonywane. Strony przewidują możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadkach, określonych w zapisie § 5 umowy, po spełnieniu warunków i na zasadach tamże wskazanych. Strony przewidują możliwość zmiany zapisu § 4 ust. 2 umowy po przedstawieniu uprawnień budowlanych kandydata na nowego kierownika budowy oraz oświadczenia o podjęciu obowiązków. Strony przewidują możliwość wprowadzenia zmian w zawartej umowie w zakresie powierzenia wykonania robót dodatkowych, o których mowa w zapisie § 1 ust. 3 umowy, jeżeli będą one niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. W przypadku, gdy z wprowadzeniem zmian w zawartej umowie w zakresie powierzenia wykonania robót dodatkowych, będzie się wiązać zmianą terminu wykonania przedmiotu umowy, zostanie ona dokonana zgodnie z zapisem ust. 4 pkt d) umowy. Wynagrodzenie za roboty dodatkowe zostanie ustalone zgodnie z zapisami § 9 umowy. Strony przewidują też możliwość wprowadzenia zmian w zawartej umowie na podstawie przepisu art. 144 ust. 1 pkt 4) prawa zamówień publicznych.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym(jeżeli dotyczy)

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

2020-08-05

godzina:

10:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski

IV.6.3) Termin związania ofertą

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


W przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.


Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię Jedwabno aktulane przetargi na Roboty budowlane

Jeśłi chcesz otrzymywać oferty na maila, to kliknij w link, wypełnij formularz i zamów przetargi na maila


Strona pochodzi z serwisu www.e-przetargi.pl

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.