Dzisiaj jest: 7.10.2022, imieniny: Krystyna, Marii, Marka

Suchy Las Rozbudowa powiązań dróg rowerowych ulicy Szkółkarskiej i Stefańskiego

Gmina Suchy Las

Przetarg Rozbudowa powiązań dróg rowerowych ulicy Szkółkarskiej i Stefańskiego w Suchym Lesie polegającą na budowie ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Najważniejsze Informacje

Przedmiot Zamówienia

Tryb Zamówienia

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Ogłoszenie o Zamówieniu

2020-08-05

Ogłoszenie nr 564618-N-2020 z dnia 2020-07-21 r.

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

Gmina Suchy Las

62-002 Suchy Las

ul. Szkolna 13

61 8926250

zp@suchylas.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 564618-N-2020 z dnia 2020-07-21 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:


NAZWA I ADRES

Zamawiający: Gmina Suchy Las

Regon: 54933500000000

ulica: ul. Szkolna

Numer domu: 13

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 62-002

Miejscowość: Suchy Las

Województwo: wielkopolskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 61 8926250

e-mail: zp@suchylas.pl

Fax: 61 8125212

Adres strony internetowej (URL): www.suchylas.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:


RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA(jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Tak

http://bip.suchylas.pl/zamowienia-publiczne/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

http://bip.suchylas.pl/zamowienia-publiczne/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Urząd Gminy Suchy Las, ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Adres:

Urząd Gminy Suchy Las, ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Rozbudowa powiązań dróg rowerowych ulicy Szkółkarskiej i Stefańskiego w Suchym Lesie, polegającą na budowie ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Numer referencyjny:

ZP.271.11.2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane- rozbudowa powiązań dróg rowerowych ulicy Szkółkarskiej i Stefańskiego w Suchym Lesie, polegającą na budowie ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Zamówienie obejmuje dwa zadania: - Zadanie 1: Przebudowa ul. Stefańskiego w miejscowości Suchy Las, polegająca na budowie ścieżki rowerowej i chodnika. - Zadanie 2: Rozbudowa ul. Szkółkarskiej polegająca na budowie ścieżki rowerowej w Suchym Lesie. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakres robót zawarto w załączniku nr 1 do SIWZ (zbiorczo- załączona dokumentacja projektowo- kosztorysowa). 3. Zakres zamówienia obejmuje m.in.: - budowę pełnej infrastruktury drogowej (nawierzchnie, chodniki, zjazdy, przebudowa oświetlenia, kanalizacja deszczowa, wycinka drzew); - wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy; - wprowadzenie stałej organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem oraz uwagami Starosty Poznańskiego; - wykonanie wszelkich innych prac, w tym przygotowawczych i pomocniczych, których wykonanie jest niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia wraz z przełożeniem kolidującej infrastruktury technicznej; - próby, rozruchy, odbiory, - zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej przez cały czas trwania robót wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej; - zapewnienie obsługi geodezyjnej na każdy wniosek Zamawiającego oraz inspektora nadzoru inwestorskiego w celu sprawdzenia rzędnych oraz poprawności wykonywanych robót - uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie/ zaświadczenia dotyczącego zakończenia budowy.

II.5) Główny kod CPV

45233200-1

Dodatkowe kody CPV

KryteriaZnaczenieCENA60,00GWARANCJA I RĘKOJMIA40,00

II.6) Całkowita wartość zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp

Tak

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP (tj. zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych w m. Suchy Las, gmina Suchy Las tj.: budowy/remontu/przebudowy różnych nawierzchni- drogi, chodniki, zjazdy, ścieżki rowerowe itp. z infrastrukturą towarzyszącą - np. sieć kanalizacji deszczowej/sanitarnej, usunięcie kolizji, oświetlenie itp.; kody CPV: grupa 451,452). Ewentualne udzielenie zamówienia będzie możliwe po przeprowadzeniu odrębnej procedury (tryb: "zamówienie z wolnej ręki").

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

10

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga, by Wykonawca zrealizował zamówienie w łącznym terminie do 10 miesięcy od podpisania umowy, w tym: 1) Zadanie 1: (Przebudowa ul. Stefańskiego w miejscowości Suchy Las, polegająca na budowie ścieżki rowerowej i chodnika): - do 3 miesięcy od podpisania umowy - zakończenie robót nawierzchniowych i brukarskich; - do 2 miesięcy od zakończenia ww. robót - zakończenie pozostałych robót budowlanych, przekazanie Zamawiającemu wszystkich wymaganych dokumentów tj. kompletnej dokumentacji powykonawczej, decyzji pozwolenia na użytkowanie/ zaświadczenia o zakończeniu budowy, pełnej inwentaryzacji powykonawczej, zatwierdzonej przez PODGIK w Poznaniu; 2) Zadanie 2: (Rozbudowa ul. Szkółkarskiej polegająca na budowie ścieżki rowerowej w Suchym Lesie): - do 8 miesięcy od podpisania umowy- zakończenie realizacji robót budowlanych; - do 2 miesięcy od zakończenia robót - przekazanie Zamawiającemu wszystkich wymaganych dokumentów tj. kompletnej dokumentacji powykonawczej, decyzji pozwolenia na użytkowanie/ zaświadczenia o zakończeniu budowy, pełnej inwentaryzacji powykonawczej, zatwierdzonej przez PODGIK w Poznaniu; UWAGA: Zamawiający wymaga w pierwszej kolejności wykonania robót budowlanych dla przebudowy ul. Stefańskiego w Suchym Lesie - zadanie nr 1.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca: a) złoży oświadczenie (wg. wzoru- formularz oferty- zał. 2 do SIWZ); b) wykaże, że w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizował minimum 2 roboty o podobnym zakresie i stopniu komplikacji tj. budowa/przebudowa/remont dróg/ścieżek rowerowych/chodników o wartości robót brutto (łącznie dla minimum 2 robót) nie mniejszej niż 2 000 000,00 zł (słownie złotych: dwa miliony), w tym Wykonawca musi potwierdzić, że wykonał co najmniej jedną robotę o wartości minimum 1 000 000,00 zł (słownie złotych: jeden milion) brutto. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcjum, podmiot trzeci) Zamawiający uzna warunek opisany powyżej w pkt. b) za spełniony, jeżeli przynajmniej jeden z Wykonawców wykaże spełnianie w/w warunku w całości (nie dopuszcza się sumowania cząstkowego referencji poświadczających zdolność techniczną lub zawodową- warunki muszą być spełnione w całości: przez samego Wykonawcę, dowolnego uczestnika konsorcjum lub przez podmiot trzeci, na zasoby którego powołuje się Wykonawca przy spełnianiu warunków udziału w postępowaniu). W przypadku Wykonawców, którzy realizowali zamówienia za wynagrodzeniem wyrażonym w innych walutach niż złoty polski zamawiający przeliczy wartość tych zamówień po średnim kursie NBP z dnia ukazania się ogłoszenia o zamówieniu. c) wykaże, że dysponuje : c.a) Kierownikiem robót drogowych, który: - posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej; - posiada co najmniej 6-letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy/robót drogowych (licząc od daty uzyskania odpowiednich uprawnień) z zakresu budowy/ przebudowy / remontów dróg; c.b) Kierownikiem robót instalacyjnych i sanitarnych, który posiada: - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; - co najmniej 6-letnie doświadczenie na stanowisku Kierownika budowy/robót instalacyjnych (licząc od daty uzyskania odpowiednich uprawnień) z zakresu budowy, przebudowy, remontu sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; c.c) Kierownikiem robót elektrycznych, który posiada: - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie doświadczonego personelu, posiadającego odpowiednie uprawnienia w liczbie zapewniającej należyte wykonanie przedmiotu zamówienia. Tym samym Zamawiający wymaga od Wykonawcy dysponowania osobami posiadającymi właściwe kwalifikacje zawodowe, niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia. UWAGA: Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych, uzyskanych na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy Prawo budowlane (lub też na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów), rozumie przez to również odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)- stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, nabyte w celu wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dn. 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

a) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- inne dokumenty (wzór stanowi załącznik do SIWZ); b) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór stanowi załącznik do SIWZ);

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI

Zamawiający nie określa KRYTERIÓW SELEKCJI

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy- załącznik nr 2A do SIWZ wraz z kosztorysem ofertowym; 2) jeżeli zasady reprezentacji nie wynikają jednoznacznie z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego), wymaga się złożenia pełnomocnictwa w formie oryginału lub potwierdzonej notarialnie kopii, wskazującego osobę/osoby uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. Podmioty występujące wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika zgodnie z zasadami art. 23 ust. 2 PZP;


SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 90 000,00 PLN (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wniesione w: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359). 3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto nr 25 9043 1054 3054 0021 4641 0047 SBL w Poznaniu O/Suchy Las, z dopiskiem na przelewie: "Wadium: ZP-271.11.2020- Szkółkarska i Stefańskiego". 4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 5. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 1) pieniężnej - dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; 2) innej niż pieniądz - oryginał dokumentu należy złożyć (przed upływem terminu składania ofert) w siedzibie Zamawiającego: budynek B (ul. Szkolna 7)- Referat Zamówień Publicznych i Środków Zewnętrznych- pok. Nr 8 (piętro), a ich kopie poświadczone za zgodność z oryginałem i podpisane dołączyć do oferty Wykonawcy. 6. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP. 7. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu do oferty dołączyć należy numer konta, nazwę banku i adres na który należy dokonać zwrotu wadium.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Nie

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert

IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp(przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, zostały zawarte w załączniku nr 3 do SIWZ.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia, w wysokości 3% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie. 2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: a) pieniądzu: SBL w Poznaniu O/Suchy Las, konto nr 25 9043 1054 3054 0021 4641 0047; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r., poz. 359). 3. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych art. 148 ust. 2 ustawy PZP. 4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie pieniężnej Zamawiający przechowa je na oprocentowanym rachunku bankowym. 5. Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poręczenia winno wynikać, że bank, ubezpieczyciel, poręczyciel zapłaci, na rzecz Zamawiającego w terminie maksymalnie 21 dni od pisemnego żądania kwotę zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiającego, bez odwołania, bez warunku, niezależnie od kwestionowania czy zastrzeżeń Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie Zamawiającego jest uzasadnione czy nie. 6. W przypadku, gdy zabezpieczenie, będzie wnoszone w formie innej niż pieniądz, Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu ww. dokumentu. 7. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w wysokości 70% w terminie do 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Zabezpieczenie w wysokości 30%, pozostawione zostanie na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 8. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 9. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata, o której mowa w ust. 8, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia. 2. Zmiana terminu i zakresu realizacji przedmiotu umowy: 1) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi, w szczególności: a) klęski żywiołowe; b) warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, w szczególności: wiatr uniemożliwiający pracę maszyn budowlanych, gwałtowne opady deszczu (oberwanie chmury), śniegu, gradobicie, burze z wyładowaniami atmosferycznymi) c) niewypały i niewybuchy d) wykopaliska archeologiczne e) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka, głazy narzutowe , warunki gruntowe itp. f) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub nie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych (bunkry, fundamenty itp.); 2) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: a) wstrzymanie terminu przez Zamawiającego; b) zwiększenie zakresu umowy o roboty nie objęte pierwotnym projektem i dokumentacją techniczną ze względu na wniosek Zamawiającego, w tym m.in. z uwagi na podniesienie funkcjonalności lub estetyki inwestycji z zastrzeżeniem, ze wartość brutto wszystkich zmian na tej podstawie nie przekroczy 15 % wartości umowy brutto, określonej w § 8 ust.1. Zmiany te realizowane będą w formie aneksu, na podstawie sporządzonej i zaakceptowanej przez strony umowy wyceny, wykonanej na podstawie danych rynkowych, w tym danych z zawartych wcześniej umów lub powszechnie stosowanych, aktualnych publikacji (np. w systemie SEKOCENBUD) dla kwartału, w którym one wystąpiły. 3) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w wyniku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia; 4) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy będące następstwem działania organów administracji (w szczególności przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.) Powyższe nie dotyczy sytuacji, gdy opóźnienie powstało wskutek niestarannych działań lub opóźnień Wykonawcy (np. złożenie do właściwego organu niekompletnej lub błędnej dokumentacji itp.). 5) inne przyczyny zewnętrzne mające wpływ na termin realizacji przedmiotu umowy niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością terminowego zakończenia realizacji umowy. 6) wystąpienie ewentualnych prac nieprzewidzianych, niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia, a mających wpływ na termin realizacji. Zmiany te mogą stanowić podstawę zmiany wynagrodzenia, która realizowana będzie w formie aneksu na podstawie sporządzonej i zaakceptowanej przez strony umowy i nadzór inwestorski wyceny, wykonanej na podstawie danych rynkowych, w tym danych z zawartych wcześniej umów lub powszechnie stosowanych, aktualnych publikacji dla kwartału, w którym one wystąpiły. 3. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia wskutek zmian technologicznych: 1) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń; 2) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; 3) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych robót, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; 4) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji projektowej (m.in. w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, wskutek żądań gestorów sieci itp.); 5) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka, głazy narzutowe itp.) skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych; 6) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe i obiektowe, w szczególności istnienie podziemnych sieci, instalacji, urządzeń, nie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych (bunkry, fundamenty, ściany szczelne itp.) a także różnice w zakresie wymiarów, powierzchni i funkcji pomieszczeń, skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych lub materiałowych 7) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na postanowienia i decyzje wydane przez Powiatowego Konserwatora Zabytków; 8) zmiany opisane w paragrafie 16, w ustępie 3, w punktach od 1 do 7 wyżej, mogą stanowić podstawę zmiany wynagrodzenia, która realizowana będzie w formie aneksu, na podstawie sporządzonej i zaakceptowanej przez strony umowy wyceny, wykonanej na podstawie danych rynkowych, w tym danych z zawartych wcześniej umów lub powszechnie stosowanych, aktualnych publikacji dla kwartału, w którym one wystąpiły. 4. Zmiany osobowe: 1) zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne osoby legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w SIWZ oraz ustawie Prawo budowlane; 2) zmiana podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy na innego - dysponującego co najmniej porównywalnym doświadczeniem, potencjałem technicznym i osobowym, co wskazany w ofercie; 3) rozszerzenie lub zmniejszenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie wykonawcy. 5. Pozostałe zmiany: 1) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ. Poprzez pojęcie siły wyższej rozumie się wyjątkowe zdarzenie lub okoliczność na którą Strony nie mają wpływu i przed skutkami której nie sposób się zabezpieczyć i której nie sposób uniknąć lub przezwyciężyć, a Stronie nie można przypisać winy za wystąpienie tegoż zdarzenia lub okoliczności. Za spełniające podaną definicję uważa się między innymi: działania wojenne, akty terroru, kataklizmy, klęski żywiołowe, epidemie, zdarzenia losowe oraz spowodowane zmianą obowiązujących przepisów prawa. Warunki atmosferyczne nie będą traktowane jako siła wyższa, chyba, że ich działanie było nadzwyczajne i miało istotny wpływ na wykonanie zadania.; 2) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy, (w tym maksymalne kwoty faktur wystawione w 2020 i 2021 roku). 3) Zmiana wynagrodzenia (kwota brutto) w przypadku: a) zmiany urzędowej stawki VAT b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podst. art. 2 ust.3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 4) niezależnie od zmian przewidzianych bezpośrednio w umowie w § 17 każdorazowo dopuszcza się zmiany, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 2-6 ustawy PZP. 6. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: 1) zmiana wynagrodzenia w wyniku rozliczenia faktycznej ilości zrealizowanych robót, realizowanych na podstawie cen jednostkowych z oferty Wykonawcy (wynagrodzenie kosztorysowe); 2) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego, zmiana dokumentów potwierdzających uregulowanie płatności wobec podwykonawców; 3) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów miedzy Stronami. 7. Każdorazowo o wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę umowy Wykonawca zobowiązany jest pisemnie poinformować Zamawiającego, z podaniem faktycznego uzasadnienia wniosku o zmianę umowy. Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić za zgodą obu stron, w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiej zmiany. Propozycje zmian powinny zawierać: opis zmiany umowy, uzasadnienie zmiany, ewentualny wpływ zmiany umowy na wynagrodzenie i termin realizacji. 8. Do zapisów § 17 mają zastosowanie przepisy określone ustawą z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz.374, 567, 568, 695 i875 z późn.zm.).

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym(jeżeli dotyczy)

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

2020-08-05

godzina:

10:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski

IV.6.3) Termin związania ofertą

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


W przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.


Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię Suchy Las aktulane przetargi na Roboty budowlane

Jeśłi chcesz otrzymywać oferty na maila, to kliknij w link, wypełnij formularz i zamów przetargi na maila


Strona pochodzi z serwisu www.e-przetargi.pl
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.