Dzisiaj jest: 7.10.2022, imieniny: Krystyna, Marii, Marka

Szyce Zagospodarowanie terenu sportowo rekreacyjnego w centrum miejscowości

Gmina Wielka Wieś

Przetarg "Zagospodarowanie terenu sportowo rekreacyjnego w centrum miejscowości Modlniczka na dz nr 3172713" etap I

Najważniejsze Informacje

Przedmiot Zamówienia

Tryb Zamówienia

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Ogłoszenie o Zamówieniu

2020-08-05

Ogłoszenie nr 564747-N-2020 z dnia 2020-07-21 r.

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

Gmina Wielka Wieś

32-085 Szyce

Plac Wspólnoty 1

012 4191704 wew. 130

zamowienia@wielka-wies.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 564747-N-2020 z dnia 2020-07-21 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:


NAZWA I ADRES

Zamawiający: Gmina Wielka Wieś

Regon: 55178600000000

ulica: Plac Wspólnoty

Numer domu: 1

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 32-085

Miejscowość: Szyce

Województwo: małopolskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 012 4191704 wew. 130

e-mail: zamowienia@wielka-wies.pl

Fax: 124 191 705

Adres strony internetowej (URL): www.wielka-wies.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:


RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA(jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Tak

www.wielka-wies.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

www.wielka-wies.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

w formie pisemnej

Adres:

Urząd Gminy Wielka Wieś, pl. Wspólnoty 1, 32-085 Szyce

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

"Zagospodarowanie terenu sportowo rekreacyjnego w centrum miejscowości Modlniczka na dz. nr 317/2,713"- etap I

Numer referencyjny:

ZP. 271.14.2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1.Przedmiotem zamówienia jest "Zagospodarowanie terenu sportowo rekreacyjnego w centrum miejscowości Modlniczka na dz. nr 317/2, 713"- etap I 1.1.W ramach pierwszego etapu inwestycji planuje się: realizację wschodniej części zagospodarowania terenu oznaczonego na Rys. 1 i Rys. 2 pomarańczowym kolorem. - prace ziemne związane z plantowaniem terenu - montaż gotowych elementów małej architektury (ławki, kosze, elementy dodatkowe) - budowa SKATEPAKU - wykonanie chodnika z kostki brukowej 20m2,wykonanie dojść pieszych z tłucznia kamiennego 175m2, montaż elementów małej architektury w tym dostawę i montaż: hamak szt. 3, motylek duży szt. 1, drabinka pionowa szt. 1, poręcze treningowe szt. 1, ławka parkowa drewniana z oparciem 1 szt., kosz na śmieci 5 szt. stojak rowerowy szt. 20, przeniesienie siłowni plenerowej szt. 3 (siłownia: twister, rowerek, orbitrek), dostawa i montaż skapetaprku 1 szt. - zagospodarowanie zielni - wykonanie trawników

II.5) Główny kod CPV

45112720-8

Dodatkowe kody CPV

KryteriaZnaczenienajniższa cena 60,00długość okresu gwarancji 40,00

II.6) Całkowita wartość zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

3

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej 2 roboty budowlane polegające na zagospodarowaniu terenów sportowych lub rekreacyjnych o wartości min. 200 tys. zł brutto każda. dysponowania personelem: Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże dysponowanie minimum: 1 kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia do kierowania robotami w specjalności drogowej.

Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP

.Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu jak wyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o których mowa powyżej., zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby Dokumenty/oświadczenia powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - na formularzu zgodnym z treścią załącznika Nr 4 do niniejszej specyfikacji. Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania, i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane zgodnie z treścią załącznika nr 5 - Wykaz robót, do niniejszej SIWZ. Dowody określające czy roboty budowlane wskazane w wykazie zostały wykonane należycie w szczególności z podaniem informacji czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1.Formularz "OFERTA" - załącznik nr 1 do SIWZ. 2.Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie 3.Oświadczenia wymagane postanowieniami Rozdziału VIII ust. 1 SIWZ


SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 7.000,00 słownie /siedem tysięcy złotych / 2.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert najpóźniej do dnia 05.08.2020r. do godz. 9:30 3.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: - pieniądzu; - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym - gwarancjach bankowych; - gwarancjach ubezpieczeniowych - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm. 4.W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniądza, wpłaty należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego, tj.: Urząd Gminy Wielka Wieś, 32-085 Szyce, Pl. Wspólnoty1: Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie Oddział Wielka Wieś Nr 57859100070040059187860094 5.Wadium wnoszone w innej formie, należy złożyć w formie oryginału w Referacie Finansowym Urzędu Gminy Wielka Wieś, 32-085 Szyce, Pl. Wspólnoty 1, pok. 107, I piętro. 6.Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 7.Oferta Wykonawcy który nie wniesie wadium na zasadach określonych w SIWZ, zostanie odrzucona. 8.Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem Wykonawcy którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem Rozdz. X pkt 12 SIWZ . 9.Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert

IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp(przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Inwestor dopuszcza możliwość zmiany terminów o których mowa w pkt 5.1 i 5.2 projektu umowy tylko w przypadku wystąpienia okoliczności nie wynikłych z winy Wykonawcy w tym m.in.: a) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację robót ( np.: intensywne opady deszczu utrzymujące się w sposób ciągły przez okres 4 dni, wysokie temperatury powyżej 30 stopni C utrzymujące się w sposób ciągły przez okres 4 dni) b) wystąpienia zmian parametrów projektowych opisanych w SIWZ dla wykonywanego obiektu, zmiany technologii wykonania, zastosowania rozwiązań zastępczych, zamiennych lub równoważnych które nie mogły być przewidziane przez Inwestora mimo dołożenia należytej staranności c) w przypadku przestojów lub opóźnień w realizacji umowy wywołanych : prowadzonymi równolegle pracami budowlanymi lub montażowymi przez inne podmioty. d) w przypadku dopuszczonego prawem zlecenia robót dodatkowych, jeżeli terminy ich wykonania rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy e). w przypadku uzgodnienia miedzy Stronami skrócenia terminu realizacji przedmiotu umowy f) w przypadku wystąpienia siły wyższej zdefiniowanej w art. 1 umowy g). w przypadku przedłużenia się procedury przetargowej na skutek wniesionego odwołania Termin wykonania zamówienia zostanie zmieniony odpowiednio o czas: a) wstrzymania robót ze względu na warunki atmosferyczne b) niezbędny do wprowadzenia zmian do projektu lub o czas konieczny dla wykonania przedmiotu umowy po wprowadzonych zmianach c) niezbędny do wykonania robót nie przewidzianych. d). o okres opóźnienia spowodowany prowadzonymi równolegle pracami budowlanymi lub montażowymi przez inne podmioty. e) o okres opóźnienia spowodowany wykonywaniem robót dodatkowych f) o czas uzgodniony miedzy Stronami umowy. g) o okres opóźnienia spowodowany działaniami siły wyższej. h). o okres spowodowany przedłużająca się procedurą przetargową Zmiana terminu powinna być potwierdzona protokołem konieczności zaakceptowanym przez Inwestora i podpisana przez Inwestora i Wykonawcę Inwestor oprócz zmian opisanych w art. 5 ust. 5.4 umowy przewiduje możliwość istotnych zmian Umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadkach określonych poniżej: a) ustawowej zmiany stawki podatku VAT w sytuacji gdy w trakcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla robót objętych przedmiotem umowy. W takim przypadku Inwestor dopuszcza możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia brutto określonego w art. 12 ust. 1 umowy o kwotę równą różnicy w kwocie podatku, jednakże wyłącznie co do części wynagrodzenia za roboty, których do dnia zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano. b). wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, albo minimalnej stawki godzinowej , ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę ustalonego na podstawie na podstawie art. 2 ust. 3. W takim przypadku Inwestor dopuszcza możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia brutto określonego w art. 12 ust. 1 umowy o kwotę równą różnicy wynagrodzenia, jednakże wyłącznie co do części wynagrodzenia za roboty, których do dnia zmiany minimalnego wynagrodzenia jeszcze nie wykonano. c)zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wykonawca takim przypadku przedkłada Inwestorowi wykaz personelu, który realizuje przedmiot umowy i dla którego ma zastosowanie zmiana wraz z kalkulacją kosztów wynikającą z przedmiotowej zmiany. Inwestor dopuszcza możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia brutto określonego w art. 12 ust. 1 umowy jednakże wyłącznie co do części wynagrodzenia za roboty, których do dnia zmiany składki jeszcze nie wykonano. d) W przypadku obiektywnej konieczności zmiany technologii wykonania przedmiotu Umowy, zastosowania rozwiązań zamiennych, zastępczych lub równoważnych, które nie mogły być przewidziane przez Inwestora pomimo dołożenia należytej staranności, Inwestor dopuszcza zmianę zakresu prac, przy czym wyłącznie w zakresie niezbędnym do zgodnego z obowiązującymi standardami, wymaganiami technicznymi oraz normami, prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy lub zmianę wynagrodzenia, określonego w art. 12 Umowy, w zakresie uwzględniającym zmieniony zakres prac. e). W przypadku robót zamiennych - Inwestor dopuszcza zmianę wynagrodzenia określonego w art. 12 Umowy. Obliczenie wartości robót podlegających zamianie, o którą zmienione (pomniejszone lub zwiększone) zostanie wynagrodzenie należne Wykonawcy, nastąpi w sposób opisany w art. 2 pkt 2.11 i następnie zaakceptowany przez Inwestora. f).W przypadku zmiany kierownika budowy/robót (jedynie za uprzednią pisemną zgodą Inwestora) na wniosek Wykonawcy w przypadku: 1) choroby lub innych zdarzeń losowych dotyczących kierownika budowy/robót, 2) nie wywiązywania się kierownika budowy/robót z obowiązków wynikających z umowy, 3) jeżeli zmiana kierownika budowy/robot stanie się konieczna z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji). g). W przypadku zmiany kierownika budowy/robót na wniosek Inwestora w przypadku, gdy nie wykonuje on swoich obowiązków wynikających z Umowy, Wykonawca zobowiązany jest zmienić kierownika budowy/robot zgodnie z żądaniem Inwestora we wskazanym przez Inwestora terminie. h). W przypadku zmiany kierownika budowy/robót, o których mowa w podpkt. f) i g) niniejszego paragrafu Umowy, nowy kierownik budowy/robót musi spełniać wymagania określone w SIWZ dla danego specjalisty. i). W przypadku zmiany podwykonawców: w przypadku wprowadzenia podwykonawcy, wprowadzenia nowego (kolejnego) podwykonawcy, rezygnacji podwykonawcy, zmiany wartości lub zakresu robót wykonywanych przez podwykonawcę, Inwestor może wyrazić zgodę na powyższe po zaakceptowaniu umowy Wykonawcy z podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji dot. wykonania robót określonych w umowie, w terminie 14 dni od przekazania umowy przez Wykonawcę. j). w przypadku zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy, np. w przypadku zawarcia przez Inwestora umowy o dofinansowanie projektu. k) w przypadku zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego: 1) w przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia lub jego części, lub 2) w celu dostosowania go do aktualnego zaawansowania realizacji przedmiotu zamówienia, 13.3. Inwestor przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie sposobu spełnienia świadczenia w przypadku zmiany technologicznej spowodowanej w szczególności następującymi okolicznościami: a). z uwagi na możliwość osiągniecia wymaganego efektu przy niższych kosztach wykonania robót poprzez zastosowanie innych rozwiązań technicznych lub materiałowych przy zachowaniu jakości parametrów technicznych obiektów budowlanych , instalacji i urządzeń. b).z uwagi na możliwość osiągnięcia wymaganego efektu poprzez zastosowanie innych rozwiązań technicznych lub materiałowych zwiększających jakość, parametry techniczne lub eksploatacyjne obiektu budowlanego lub skracających termin realizacji zamówienia. c)pojawienia się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na poniesienie niższych kosztów realizacji przedmiotu umowy lub niższych kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót. d). pojawienia się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na skróceniu czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych robót lub prac jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy. e). konieczność zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych niż wskazane w SIWZ w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy tzn. takim, który nie spełniałby powszechnie akceptowalnych cech użytkowych związanych z danym obiektem. f). ujawnieniem niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 13.3 możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów i technologii robót, zmiany lokalizacji budowanych urządzeń , ograniczenie zakresu robót objętych umową lub zmiana wynagrodzenia. Zmiana umowy może nastąpić również w przypadku : a) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy b) gdy z przyczyn organizacyjnych konieczna będzie zmiana osób upoważnionych do dokonania czynności, zmiana danych teleadresowych, określonych w niniejszej umowie. Inwestor przewiduje również możliwość zmian zawartej umowy wprowadzonych na podstawie art.144 ust. 1 pkt 1,2,3,4,5,6 ustawy Pzp.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym(jeżeli dotyczy)

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

2020-08-05

godzina:

09:30

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski

IV.6.3) Termin związania ofertą

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


W przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.


Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię Szyce aktulane przetargi na Roboty budowlane

Jeśłi chcesz otrzymywać oferty na maila, to kliknij w link, wypełnij formularz i zamów przetargi na maila


Strona pochodzi z serwisu www.e-przetargi.pl
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.