Dzisiaj jest: 7.10.2022, imieniny: Krystyna, Marii, Marka

Rzeszów Dostawa sprzętu komputerowego 2 części

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Przetarg Dostawa sprzętu komputerowego 2 części

Najważniejsze Informacje

Przedmiot Zamówienia

Tryb Zamówienia

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Ogłoszenie o Zamówieniu

2020-08-05

Ogłoszenie nr 566588-N-2020 z dnia 2020-07-27 r.

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

35-959 Rzeszów

ul. Szopena 51

017 86 76 200, 017 86 76 240, 017 86 76 239,

zamowienia.publiczne@rarr.rzeszow.pl,

Szczegóły

Ogłoszenie nr 566588-N-2020 z dnia 2020-07-27 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

Nazwa projektu lub programu: Część 1. Zakup 3 nowych komputerów typu All In One i 1 nowego laptopa wraz z oprogramowaniem oraz akcesoriami - Instrument Finansowy - Mikropożyczka 1 - w ramach Projektu pn. "Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez pożyczki" w ramach instrumentów finansowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. - 2 zestawy komputerowe All In One - Instrument Finansowy - Mikropożyczka 2 - w ramach Projektu pn. "Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez pożyczki" w ramach instrumentów finansowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - 1 zestaw komputerowy All In One + 1 laptop Część 2. Zakup 6 nowych komputerów typu All In One wraz z oprogramowaniem oraz akcesoriami: - Instrument Finansowy - Pożyczka Standardowa - Innowacyjna 1" w ramach Projektu pn. Wdrażanie Instrumentów Finansowych w Działaniu 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałaniu 1.4.2 Instrumenty Finansowe" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 1 zestaw komputerowy All In One - Instrument Finansowy - Pożyczka Standardowa - Innowacyjna 2" w ramach Projektu pn. Wdrażanie Instrumentów Finansowych w Działaniu 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałaniu 1.4.2 Instrumenty Finansowe" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. - 2 zestawy komputerowe All In One - Instrument Finansowy - Pożyczka płynnościowa" w ramach Projektu pn. Wdrażanie Instrumentów Finansowych w Działaniu 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałaniu 1.4.2 Instrumenty Finansowe" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 3 zestawy komputerowe All In One

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:


NAZWA I ADRES

Zamawiający: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Regon: 69026033085969

ulica: ul. Szopena

Numer domu: 51

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 35-959

Miejscowość: Rzeszów

Województwo: podkarpackie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 017 86 76 200, 017 86 76 240, 017 86 76 239,

e-mail: zamowienia.publiczne@rarr.rzeszow.pl,

Fax: 178 520 611

Adres strony internetowej (URL): www.rarr.rzeszow.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:


RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

Inny (proszę określić):

Spółka prawa handlowego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA(jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Tak

www.rarr.rzeszow.pl Dział Zamówienia Publicznego/Katalog Przetargi 2020/Folder ZP 27/2020/BF

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

www.rarr.rzeszow.pl Dział Zamówienia Publicznego/Katalog Przetargi 2020/Folder ZP 27/2020/BF

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

wyłącznie w formie pisemnej na wskazany adres

Adres:

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Dostawa sprzętu komputerowego (2 części).

Numer referencyjny:

ZP 27/2020/BF

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Zamawiający dzieli zamówienie na dwie odrębne części: W każdej z poniższych części określono minimalne parametry techniczne, jakie zamawiany sprzęt musi spełniać. Wykonawca może zaoferować sprzęt z wyższymi parametrami, jednakże nie mogą być one niższe od określonych. Przedmiotem zamówienia dla części I jest: 1) Zakup i dostawa: 3 nowych komputerów typu All In One i 1 nowego laptopa wraz z oprogramowaniem oraz akcesoriami 1. Komputery All-in-One wraz z oprogramowaniem - 3 szt. Procesor min. 6 rdzeni, częstotliwość min. 2.20 GHz, 9 MB cache Pamięć RAM min. 8 GB (SO-DIMM DDR4, min. 2666 MHz) Liczba gniazd pamięci 2 gniazda, 1 wolna po zainstalowaniu pamięci Typ ekranu Matowy, LED, IPS Przekątna ekranu 23,8" Rozdzielczość ekranu 1920 x 1080 (FullHD) Karta graficzna zintegrowana Dysk SSD PCIe min. 256 GB (Możliwość montażu dodatkowego dysku SATA) Wbudowane napędy Nagrywarka DVD+/-RW DualLayer Złącza (ilości min.) USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 4 szt. RJ-45 (LAN) - 1 szt. HDMI - 1 szt. Display Port - 1 szt. DC-in (wejście zasilania) - 1 szt. USB Type-C - 1 szt. Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt. Czytnik kart pamięci - 1 szt. Inne: Wbudowane dwa mikrofony Zintegrowana karta dźwiękowa Wbudowane głośniki stereo Kamera internetowa min. 2.0 Mpix Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) LAN 10/100/1000 Mbps Bluetooth Klawiatura i mysz przewodowa w zestawie Regulacja ekranu w zakresie jego wysokości oraz pochylenia Gwarancja - min. 24 miesiące System operacyjny : Zainstalowany system Microsoft Windows 10 Pro PL (wersja 64-bitowa) spełniający wszelkie wymogi licencyjne producenta oprogramowania lub równoważny. Parametry równoważności systemu operacyjnego: - Pełna integracja z domeną Active Directory MS Windows (posiadaną przez Zamawiającego) opartą na serwerach Windows Server 2008,2012,2019. - Zarządzanie komputerami poprzez Zasady Grup (GPO) Active Directory MS Windows (posiadaną przez Zamawiającego), WMI. - Zainstalowany system operacyjny nie wymaga aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu. - Pełna integracja z systemami Enova, Płatnik oraz obsługa ActiveX - Wszystkie w/w funkcjonalności nie mogą być realizowane z zastosowaniem wszelkiego rodzaju emulacji i wirtualizacji 2. Laptop nowy wraz z oprogramowaniem - 1 szt. Procesor min. 4 rdzenie, 8 wątków, 6MB cache, Pamięć RAM min. 8 GB (SO-DIMM DDR4, 2666MHz) Dysk SSD M.2 PCIe min. 512 GB Typ ekranu Matowy, LED, IPS Przekątna ekranu 14,0" Rozdzielczość ekranu 1920 x 1080 (FullHD) Inne: Wbudowane głośniki stereo Wbudowany mikrofon Kamera internetowa min. 1.0 Mpix Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Moduł Bluetooth Czytnik linii papilarnych Podświetlana klawiatura Złącza USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 1 szt. USB Typu-C (z Thunderbolt 3) - 1 szt. HDMI - 1 szt. USB 2.0 - 1 szt. Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt. DC-in (wejście zasilania) - 1 szt. Bateria: Litowo-polimerowa min. 4-komorowa, 3600 mAh Kolor dominujący Szary Obudowa: Aluminiowa pokrywa matrycy Aluminiowa obudowa Aluminiowe wnętrze laptopa Możliwość zabezpieczenia linką Dołączone akcesoria Zasilacz Mysz bezprzewodowa Torba Waga z baterią max. 1,2 kg Gwarancja 24 miesiące System operacyjny Zainstalowany system Microsoft Windows 10 Pro PL (wersja 64-bitowa) spełniający wszelkie wymogi licencyjne producenta oprogramowania lub równoważny. Parametry równoważności systemu operacyjnego: - Pełna integracja z domeną Active Directory MS Windows (posiadaną przez Zamawiającego) opartą na serwerach Windows Server 2008,2012,2019. - Zarządzanie komputerami poprzez Zasady Grup (GPO) Active Directory MS Windows (posiadaną przez Zamawiającego), WMI. - Zainstalowany system operacyjny nie wymaga aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu. - Pełna integracja z systemami Enova, Płatnik. - Pełna obsługa ActiveX - Wszystkie w/w funkcjonalności nie mogą być realizowane z zastosowaniem wszelkiego rodzaju emulacji i wirtualizacji. Przedmiotem zamówienia dla części II jest: 2) Zakup i dostawa: 6 nowych komputerów typu All In One wraz z oprogramowaniem oraz akcesoriami 1. Komputery All-in-One wraz z oprogramowaniem - 6 szt. Procesor min. 6 rdzeni, częstotliwość min. 2.20 GHz, 9 MB cache Pamięć RAM min. 8 GB (SO-DIMM DDR4, min. 2666 MHz) Liczba gniazd pamięci 2 gniazda, 1 wolna po zainstalowaniu pamięci Typ ekranu Matowy, LED, IPS Przekątna ekranu 23,8" Rozdzielczość ekranu 1920 x 1080 (FullHD) Karta graficzna zintegrowana Dysk SSD PCIe min. 256 GB (Możliwość montażu dodatkowego dysku SATA) Wbudowane napędy Nagrywarka DVD+/-RW DualLayer Złącza (ilości min.) USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 4 szt. RJ-45 (LAN) - 1 szt. HDMI - 1 szt. Display Port - 1 szt. DC-in (wejście zasilania) - 1 szt. USB Type-C - 1 szt. Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt. Czytnik kart pamięci - 1 szt. Inne: Wbudowane dwa mikrofony Zintegrowana karta dźwiękowa Wbudowane głośniki stereo Kamera internetowa min. 2.0 Mpix Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) LAN 10/100/1000 Mbps Bluetooth Klawiatura i mysz przewodowa w zestawie Regulacja ekranu w zakresie jego wysokości oraz pochylenia Gwarancja - min. 24 miesiące System operacyjny : Zainstalowany system Microsoft Windows 10 Pro PL (wersja 64-bitowa) spełniający wszelkie wymogi licencyjne producenta oprogramowania lub równoważny. Parametry równoważności systemu operacyjnego: - Pełna integracja z domeną Active Directory MS Windows (posiadaną przez Zamawiającego) opartą na serwerach Windows Server 2008,2012,2019. - Zarządzanie komputerami poprzez Zasady Grup (GPO) Active Directory MS Windows (posiadaną przez Zamawiającego), WMI. - Zainstalowany system operacyjny nie wymaga aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu. - Pełna integracja z systemami Enova, Płatnik oraz obsługa ActiveX - Wszystkie w/w funkcjonalności nie mogą być realizowane z zastosowaniem wszelkiego rodzaju emulacji i wirtualizacji

II.5) Główny kod CPV

30200000-1

Dodatkowe kody CPV

Kod CPV30213100-6

II.6) Całkowita wartość zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

21

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe

Maksymalny termin realizacji zamówienia to 21 dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania umowy. Za pełną realizację zamówienia należy rozumieć dostarczenie sprzętu komputerowego do siedziby Zamawiającego wraz z podpisaniem dwustronnego protokołu zdawczo-odbiorczego. Protokół zostanie podpisany po sprawdzeniu parametrów technicznych i prawidłowości działania sprzętu.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków

Zamawiający nie określa warunków udziału w niniejszym postępowaniu.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Zamawiający nie określa warunków udziału w niniejszym postępowaniu.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

Zamawiający nie określa warunków udziału w niniejszym postępowaniu.

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP

1) Oświadczenie wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania. UWAGA! Wykonawca składa powyższy dokument wraz z ofertą. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 2) Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. UWAGA! Oświadczenie lub dowody wykonawca przekazuje zamawiającemu, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)


SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert

IV.2.2) Kryteria

KryteriumZnaczenieCena60,00Okres gwarancji40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp(przetarg nieograniczony)

Nie

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Nie

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy w zakresie dotyczącym: a) zmiana wynagrodzenia jedynie w zakresie zmiany urzędowej stawki podatku VAT. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, odpowiedniej zmianie ulegnie wynagrodzenie brutto; b) zmiany terminu realizacji: Termin realizacji przedmiotu umowy może ulec zmianie w przypadku: (i) zaistnienia zdarzenia nieprzewidzianego lub zdarzeń losowych uniemożliwiających realizacje przedmiotu zamówienia w terminach wymienionych w siwz; (ii) zaistnienia siły wyższej w rozumieniu kodeksu cywilnego (klęska żywiołowa, niepokoje społeczne, działania militarne itp.); (iii) opóźnień z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego; c) zmiany terminu płatności w przypadku ograniczenia finansowego po stronie Zamawiającego, z przyczyn od niego niezależnych; 2. Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych w ust. 1 okoliczności nie stanowi bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania takich zmian, ani nie może stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy do ich dokonania. 3. Warunkiem dokonania zmian umowy jest złożenie uzasadnionego wniosku przez stronę inicjującą zmianę i jego akceptacja przez drugą stronę lub sporządzenie przez strony stosownego protokołu. 4. Zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym(jeżeli dotyczy)

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

2020-08-05

godzina:

10:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DOSTARCZYĆ SPRZĘT OBJĘTY PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA DO SIEDZIBY ZAMAWIAJĄCEGO (ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów, 2 piętro) W TERMINIE DO 21 DNI KALENDARZOWYCH OD DATY PODPISANIA UMOWY. NINIEJSZE PRZEKAZANIE ZOSTANIE POTWIERDZONE PROTOKOŁEM ZDAWCZO-ODBIORCZY, ZAWARTYM MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ. Termin (dokładną datę) Wykonawca zobowiązany jest ustalić z Zamawiającym (telefonicznie lub mailowo), na minimalnie 2 dni przed datą dostarczenia sprzętu komputerowego, który objęty jest zamówieniem. Oferta wspólna: Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia. Każdy z wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia musi złożyć oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia. Jeżeli oferta wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, zostanie wybrana, zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców. Oferta musi zawierać następujące elementy: 1) Prawidłowo wypełniony formularz ofertowy, Załącznik nr 3 do siwz - w tym: - wynagrodzenie brutto oraz netto za pełną realizację zamówienia dla cz. I oraz określenie okresu gwarancji jako deklaratywnego i obligatoryjnego, - wynagrodzenie brutto oraz netto za pełną realizację zamówienia dla cz. II oraz określenie okresu gwarancji jako deklaratywnego i obligatoryjnego, W przypadku nie złożenia przez Wykonawcę deklaracji odnośnie okresu gwarancji dla części I oraz części II lub zaznaczenia więcej niż jednego wariantu określonego w Załączniku nr 3 - Formularz ofertowy, Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował minimalny okres gwarancji (tj. 24 miesiące) i przyzna Wykonawcy 0 punktów. Nie będzie to jednak podstawą do odrzucenia oferty. 2) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, (Załącznik nr 4 do siwz); 3) zobowiązania podmiotu trzeciego - jeśli dotyczy; 4) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu wstępnym, o którym mowa w pkt 2; 5) Jeżeli jest to konieczne - pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno zostać złożone albo w formie oryginału albo w formie kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem; 6) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie; 7) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców - odpowiedni dokument ustanawiający pełnomocnika (art. 23 Pzp); 8) Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. 9) Zamawiający prosi by w formularzu ofertowym wykonawca podał informację czy wykonawca jest mikro, małym, średnim lub dużym przedsiębiorstwem. Należy zaznaczyć odpowiednio. Brak takiej informacji nie będzie podstawą do odrzucenia oferty. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej, podpisanej odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta (Załącznik nr 3 do siwz) oraz wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia muszą być podpisane przez osobę albo osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy. W przypadku, gdy osoba podpisująca ofertę w imieniu Wykonawcy nie jest wpisana do właściwego rejestru jako osoba upoważniona do reprezentacji, musi przedstawić pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy oraz jego reprezentowania i zaciągania zobowiązań finansowych. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na druku stanowiącym Załącznik nr 3 do siwz lub na kserokopii sporządzonej z tego formularza. Oferta musi być podpisana. Formularz ofertowy (Załącznik nr 3 do siwz) należy wypełnić przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladu np.: komputerowo, długopisem, cienkopisem, piórem lub za pomocą maszyny do pisania. Wszelkie poprawki w ofercie winny być dokonywane poprzez skreślenie omyłki oraz postawienie obok korekty parafki osoby lub osób podpisujących ofertę. Nie dopuszcza się możliwości dokonywania poprawek omyłek w tekście oferty przy użyciu korektora lub odrębnymi pismami dołączonymi do oferty. W celu wyeliminowania ewentualnych wątpliwości co do treści oferty oraz zapewnienia jej czytelności i przejrzystości wskazane jest, by w przypadku wystąpienia omyłki, formularz oferty ponownie skopiować i wypełnić tak, aby nie było w nim jakichkolwiek poprawek, zmian, korekt itp. Nie dopuszcza się możliwości nanoszenia przez wykonawcę jakichkolwiek zmian merytorycznych na uprzednio przygotowaną treść oferty. Wykonawca może złożyć jedną ofertę (tylko z jedną ostateczną ceną); złożenie przez wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne lub wariantowe (w tym tzw. oferty wariantowej) - spowoduje odrzucenie oferty/ ofert złożonych przez tego wykonawcę. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie składają jedną wspólną ofertę. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W związku z tym wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są dołączyć do niej odpowiedni dokument potwierdzający ustanowienie lub ustanawiający pełnomocnika. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 5 sierpnia 2020 roku, o godzinie 10.30, w siedzibie Zamawiającego tj. w Rzeszowie przy ul. Szopena 51 w pok. nr 313. Kryteria oceny ofert - dotyczy części I oraz części II a) Cena (ofertowa brutto) - 60% b) Okres gwarancji - 40% Ad 1) Kryterium: Cena - znaczenie w ocenie 60% Punkty zostaną przyznane wg wzoru: Najniższa cena spośród ofert niepodlegających odrzuceniu/Cena badanej oferty brutto X 60 % x 100 = .. pkt Ad 2) Kryterium: Okres gwarancji - znaczenie w ocenie 40%. Punkty za kryterium gwarancja zostaną przyznane w skali punktowej do 40 pkt., na podstawie oświadczenia wykonawcy złożonego w formularzu ofertowym. Ilość punktów zostanie przyznana następująco: - 0 punktów za zadeklarowanie gwarancji 24 miesięcznej - 20 punktów za zadeklarowanie gwarancji 36 miesięcznej - 40 punktów za zadeklarowanie gwarancji 48 miesięcznej. Minimalny wymagany okres gwarancji to 24 miesiące. Punkty w kryterium "okres gwarancji" zostaną przyznane tylko w przypadku złożenia przez Wykonawcę oświadczenia, na podstawie którego będzie można przyznać punkty w tym kryterium. W przypadku nie złożenia oświadczenia oferta otrzyma w tym kryterium 0 punktów a Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował 24 miesięczny okres gwarancji tj. minimalny dopuszczony przez Zamawiającego. Podobnie w przypadku zaznaczenia przez Wykonawcę więcej niż jednego wariantu określonego w niniejszym kryterium. Nie będzie to jednak podstawą do odrzucenia oferty. Okres gwarancji należy podać w miesiącach. Ocenie będą podlegały oferty niepodlegające odrzuceniu. Obliczenie będzie dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Za najkorzystniejszą uznana zostanie ta oferta, która uzyska w sumie najwięcej punktów. Zamawiający dzieli zamówienie na dwie części. Wykonawca może złożyć ofertę dla jednej wybranej przez siebie części lub dla maksymalnej liczby - dwóch części.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 2Nazwa: Zakup i dostawa: 6 nowych komputerów typu All In One wraz z oprogramowaniem oraz akcesoriami


W przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.


Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię Rzeszów aktulane przetargi na Dostawy

Jeśłi chcesz otrzymywać oferty na maila, to kliknij w link, wypełnij formularz i zamów przetargi na maila


Strona pochodzi z serwisu www.e-przetargi.pl
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.