Dzisiaj jest: 23.7.2024, imieniny: Sławy, Sławosza, Żelisławy

Burmistrz Leśnej

ZARZĄDZENIE NR 230/2016
BURMISTRZA LEŚNEJ
z dnia 21.11. 2016r.
w sprawie przeprowadzenia II rokowań na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej określonej granicami działki nr 793/44 położonej w Leśnej.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późniejszymi zmianami), art. 38 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1774z późniejszymi zmianami) w związku z §25 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. , poz. 1490 z późniejszymi zmianami), zarządzam, co następuje:
§ 1
Zatwierdzam treść ogłoszenia o przetargu stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Powołuję komisję do przeprowadzenia przetargu w następującym składzie:
1.Przewodniczacy Komisji -Sebastian Fronc
2.Członek Komisji - Krystyna Jarzyna
3. Członek Komisji - Gabriela Marchlewicz
§ 3
Procedurę przetargową należy przeprowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów 
z dnia 14 września 2004 r. w sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości(t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490).
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Leśnej
Nr230/2016 z dnia 21.11. 2016r.

Na podstawie art. 38, art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015 roku, poz. 1774 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U z 2014 r., poz. 1490)
 
Burmistrz Leśnej ogłasza
II rokowania
na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Leśnej przy ul. Świerczewskiego.

Przedmiotem rokowań jest nieruchomość składająca się z działki numer 793/44 o powierzchni 521m2, zbudowana budynkiem produkcyjno-magazynowym, objęta księgą wieczystą JG1L/00011076/3, nie obciążona hipotecznie, usytuowana jest w terenie kompleksu produkcyjnego. Na terenie działki znajduje się budynek murowany z cegły ceramicznej, wolnostojący, niepodpiwniczony o przeznaczeniu magazynowo-produkcyjnym o powierzchni użytkowej budynku 439,70m2 w tym:
1.      Budynek magazynowy – parterowy o powierzchni użytkowej 105,50m2
2.      Budynek produkcyjny 2 kondygnacyjny o powierzchni użytkowej– 334,20m2
Konstrukcja budynku: fundamenty – ławy i stropy betonowe, zbrojone, ściany- murowane 
z cegły ceramicznej, schody – dwubiegowe żelbetowe, stropodachy – płaskie,

STAN PRAWNY
Właścicielem działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 793/44, AM-1, obręb 00001-Leśna o pow. 521m2 jest Skarb Państwa. Gmina Leśna jest użytkownikiem wieczystym do dnia 05 grudnia 2089r. przedmiotowej działki i właścicielem budynków stanowiących odrębną nieruchomość, na podstawie umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa z dnia 22 grudnia 2015r. Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr JG1L/00011076/3 w Sądzie Rejonowym w Lubaniu, V Wydział Ksiąg Wieczystych. Dział III i IV w/w księgi wolne od wpisów. Stan prawny zgodny z rzeczywistością i posiadanymi dokumentami.
Przeznaczenie terenu ustala się na podstawie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Leśna zatwierdzonego Uchwałą Nr IV/89/2015 Rady Miejskiej Gminy Leśna z dnia 30 października 2015r., opublikowaną 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego poz. 5024 z 26 listopada 2015r
P/4 – tereny przemysłowe
·         działka znajduje się w strefie „B” ochrony konserwatorskiej
·         część działki znajduje się w strefie „OW” obserwacji archeologicznej,
·         część działki znajduje się w strefie ochrony historycznych układów ruralistycznych
·         działka znajduje się w granicy układów urbanistycznych wpisanych do rejestru zabytków.
Przetargi na zbycie nieruchomości odbyły się: pierwszy przetarg w dniu 21 czerwca 2016 r., drugi przetarg w dniu 06 września 2016 r . - postępowania te zakończyły się wynikiem negatywnym. I rokowania na zbycie nieruchomości ogłoszone na dzień 04 listopada zakończyły się wynikiem negatywnym. Wartość nieruchomości ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego wynosiła 209240,00 zł
Cena wywoławcza do II rokowań zarządzeniem Burmistrza Leśnej NR 229/2016 z dnia 21.11. 2016r. r. została obniżona i wynosi 99.000,00zł. W tym: 94.476zł za zabudowania oraz 4.524zł za grunt.( słownie złotych: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy 00/100). II Rokowania odbędą się w dniu 28 grudnia 2016r. roku o godz. 11,00 w Urzędzie Miejskim w Leśnej, ul. Świerczewskiego 11b – sala narad.
Począwszy od roku 2017 Nabywca będzie zobowiązany do płacenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu ( działka 793/44) na rzecz Skarbu Państwa, Starostwo Powiatowe w Lubaniu.
Cena proponowana za nabycie w/w nieruchomości nie może być niższa od ceny wywoławczej.
Burmistrz Leśnej zastrzega sobie prawo odwołania rokowań w uzasadnionych przypadkach lub zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Osoby zainteresowane nabyciem w/w nieruchomości winny złożyć pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach ( w zamkniętych i opisanych kopertach ), w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Leśnej, ul. Rynek 19 w terminie do dnia 23 grudnia 2016 r. roku do godziny 15,00.
Zgłoszenie powinno zawierać: imię , nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę - jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny przedmiot, datę sporządzenia zgłoszenia,
oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń, proponowaną cenę i sposób jej zapłaty kopię dowodu wpłaty zaliczki,
Kopertę należy opisać w następujący sposób:
„Rokowania dotyczące nabycia działki zabudowanej nr 793/44 położonej w Leśnej przy ul. Świerczewskiego.”
Warunkiem dopuszczenia do udziału w rokowaniach jest wpłata zaliczki w gotówce 
w wysokości 10% ceny wywoławczej w kwocie 9.900,00 zł na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Leśnej – ŁBS w Lubaniu O/Leśna nr: 69 8392 0004 4200 1368 3000 0010. W terminie do dnia 21 grudnia 2016r.
Za termin wpłaty zaliczki uznaje się datę wpływu środków na wskazane konto Urzędu.
Zaliczkę zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu rokowań, jednak nie później niż przed upływem 3 dni. Zaliczkę wpłaconą przez uczestnika, który rokowania wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej 
w podanym miejscu i terminie, organizator rokowań może odstąpić od zawarcia umowy, 
a wpłacona zaliczka przepada. Sprzedaż nieruchomości odbywa się na podstawie danych 
z ewidencji geodezyjnej, ewentualne wznowienie granic odbywa się staraniem i na koszt nabywcy.
Oględzin wyżej opisanej nieruchomości można dokonywać w dni robocze po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z pracownikiem. Niniejsze ogłoszenie o rokowaniach podane zostaje do publicznej wiadomości na okres 30 dni i zostaje wywieszone w siedzibie Urzędu Miejskiego na tablicy ogłoszeń opublikowany na stronie internetowej Gminy Leśna oraz informacja 
o rokowaniach zostaje podana do prasy lokalnej. Z operatem szacunkowym nieruchomości można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Leśnej, ul. Świerczewskiego 11b, pokój nr 10, Tel 757211466.
Warunki do rokowań na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Leśnej przy ul. Świerczewskiego oznaczonej numerem ewidencyjnym 793/44:
1.      Przedmiotem rokowań jest wyłonienie nabywcy nieruchomości zabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 793/44 o powierzchni 521m2, położonej w Leśnej przy ul. Świerczewskiego,
2.      Rokowania przeprowadzi komisja przetargowa, która będzie powołana zarządzeniem Burmistrza Leśnej do przeprowadzenia rokowań na w/w nieruchomość.
3.      Rokowania są ważne bez względu na liczbę uczestników, chociażby wpłynęło tylko jedno zgłoszenie spełniające warunki określone w ogłoszeniu o rokowaniach.
4.      Otwarcie rokowań odbędzie się w dniu 28 grudnia 2016 r. w Urzędzie Miejskim 
w Leśnej, ul. Świerczewskiego 11b - sala narad o godzinie 11,00.
5.      Pierwszy przetarg na w/w działkę odbył się w dniu 21 czerwca 2016 r., drugi przetarg 
w dniu 06 września 2016 r. (postępowania zakończyły się wynikiem negatywnym). I rokowania w sprawie sprzedaży przedmiotowej nieruchomości ogłoszone na dzień 03 listopada 2016r.zakończyły się wynikiem negatywnym.
6.      Cena wywoławcza do rokowań wynosi: 99.000zł. Cena proponowana za nabycie w/w nieruchomości nie może być niższa od ceny wywoławczej.
7.      Ustala się zaliczkę w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej: 9.900zł. Zaliczka winna być wpłacona do dnia 21 grudnia 2016r. na konto Urzędu Miejskiego w Leśnej – ŁBS w Lubaniu O/Leśna nr: 69 8392 0004 4200 1368 3000 0010.
8.      Ogłoszenie o rokowaniach zamieszczone zostało w internecie, wywieszone na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Leśnej oraz informacja o rokowaniach podana zostaje do prasy lokalnej.
9.      Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach należy składać w zamkniętych opisanych kopertach Rokowania dotyczące nabycia działki  zabudowanej nr 793/44 położonej w Leśnej przy ul. Świerczewskiego„ w terminie do 23 grudnia 2016 roku, 
w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Leśnej, ul. Rynek 19 do godziny 15.00.
Zgłoszenie udziału w rokowaniach powinno zawierać:
a.       status prawny zgłaszającego: imię i nazwisko, adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot
b.      datę sporządzenia zgłoszenia,
c.       oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
d.      proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,
e.       kopię dowodu wpłaty zaliczki,
f.       proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań.
Uczestnicy przystępujący do rokowań zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość, w przypadku osób prawnych dołączyć aktualny wypis 
z krajowego rejestru sądowego oraz zgodę organów statutowych na nabycie przedmiotowej nieruchomości.
10.  Komisja przeprowadza rokowania w obecności oferentów. Przewodniczący komisji otwiera rokowania i przekazuje uczestnikom rokowań informacje zawarte w ogłoszeniu o rokowaniach. Dokonuje się następujących czynności:
a.       stwierdza liczbę otrzymanych zgłoszeń,
b.      otwiera koperty zawierające zgłoszenia, sprawdza dane w nich zawarte, nie ujawniając ich treści uczestnikom oraz sprawdza tożsamość uczestników rokowań,
c.       przyjmuje wyjaśnienia lub oświadczenia zgłoszone przez uczestników rokowań,
d.      ogłasza, które zgłoszenia zostały zakwalifikowane do dalszej części rokowań,
e.       ustala termin ustnej części rokowań.
11.  Komisja odmawia udziału w ustnej części rokowań osobom, które nie dołączyły: dowodu wpłaty zaliczki i których zgłoszenie:
·         nie odpowiada warunkom rokowań,
·         nie zostały złożone w terminie,
·         nie zawierają danych wymienionych w pkt. 9 warunków rokowań,
·         są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich treści.
12.  Ustna część rokowań odbywa się osobno z każdą z osób zakwalifikowanych do udziału 
w tej części. Dodatkowe propozycje uczestników  rokowań złożone w ustnej części rokowań nie mogą być mniej korzystne od zawartych w pisemnym zgłoszeniu.
13.  Kryterium wyboru nabywcy jest zaoferowanie najwyższej ceny nabycia nieruchomości.
14.  Po przeprowadzeniu ustnej części rokowań komisja ustala nabywcę lub stwierdza, że nie wybiera nabywcy.
15.  W przypadku złożenia przez uczestników równorzędnych propozycji komisja może zorganizować dodatkowe ustne rokowania z tymi osobami.
16.  Komisja z przeprowadzonych rokowań sporządza protokół z którego treści wynikają informacje o:
a.       terminie i miejscu rokowań,
b.      oznaczeniu nieruchomości według ewidencji gruntów i budynków oraz księgi wieczystej
c.       wyjaśnieniach i oświadczeniach złożonych przez oferentów
d.      osobach dopuszczonych i niedopuszczonych do uczestnictwa w rokowaniach wraz 
z uzasadnieniem,
e.       cenie wywoławczej i najwyższej oferowanej cenie w rokowaniach, wraz 
z uzasadnieniem,
f.       wyboru nabywcy, który złożył najwyższą cenę nabycia nieruchomości, albo 
o niewybraniu nabywcy,
g.      imieniu, nazwisku i adresie albo nazwie lub firmie oraz siedzibie osoby wyłonionej 
w rokowaniach jako nabywcy nieruchomości
h.      imionach i nazwiskach przewodniczącego i członków komisji przetargowej,
i.        uzasadnieniu rozstrzygnięć podjętych przez komisję,
j.        dacie sporządzenia protokołu.
17.  Rokowania uważa się za zamknięte z chwilą podpisania protokołu. Protokół podpisują przewodniczący i członkowie komisji oraz osoba ustalona jako nabywca nieruchomości.
18.  Rokowania uważa się za zakończone wynikiem negatywnym, jeżeli nikt nie przystąpi do rokowań lub żaden z uczestników rokowań nie zaoferował ceny wywoławczej.
19.  Protokół z przeprowadzonych rokowań sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje osoba ustalona jako nabywca nieruchomości, drugi stanowić będzie podstawę do zawarcia aktu notarialnego a trzeci pozostaje 
w aktach spraw.
20.  Przewodniczący komisji zawiadamia ustnie uczestników rokowań o wyniku bezpośrednio po ich zamknięciu.
21.  Burmistrzowi przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.
22.  Zaliczkę wpłaconą przez nabywcę zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, 
a zaliczki wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się tym osobom niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu rokowań nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia rokowań na wskazane konto przez te osoby.
23.  Organizator rokowań w terminie do 21 dni zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.
24.  Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy kupna w podanym miejscu i terminie w zawiadomieniu Burmistrz może odstąpić od sprzedaży, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.
25.  Osoba ustalona jako nabywca ponosi koszty umowy notarialnej oraz wyceny nieruchomości. Wskazanie granic nieruchomości może być wykonane na koszt nabywcy po zawarciu umowy notarialnej.
26.  Ostateczny termin wpłaty ceny nabycia , pomniejszonej o zaliczkę upływa najpóźniej na dzień przed podpisaniem umowy notarialnej. Przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego wymagana należność musi znajdować się na koncie Urzędu Gminy.
27. W sprawach dotyczących przebiegu rokowań nie wynikających z niniejszych warunków decyduje Przewodniczący Komisji Przetargowej.


Burmistrz Leśnej

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.