Dzisiaj jest: 7.10.2022, imieniny: Krystyna, Marii, Marka

Budowa ulicy Jonschera w Kicinie

Gmina Czerwonak

Przetarg Budowa ulicy Jonschera w Kicinie

Najważniejsze Informacje

Przedmiot Zamówienia

Tryb Zamówienia

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Ogłoszenie o Zamówieniu

2020-08-06

Ogłoszenie nr 565125-N-2020 z dnia 2020-07-22 r.

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

Gmina Czerwonak

62-004 Czerwonak

ul. Źródlana 39

616 544 204

bz@czerwonak.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 565125-N-2020 z dnia 2020-07-22 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:


NAZWA I ADRES

Zamawiający: Gmina Czerwonak

Regon: 63125874400000

ulica: ul. Źródlana

Numer domu: 39

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 62-004

Miejscowość: Czerwonak

Województwo: wielkopolskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 616 544 204

e-mail: bz@czerwonak.pl

Fax: 618 120 270

Adres strony internetowej (URL): https://czerwonak.pl/; https://bip.czerwonak.pl/6918

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:


RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA(jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

https://bip.czerwonak.pl/6918

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

forma pisemna, ofertę należy złożyć za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 oraz z 2019 r. poz. 1051 i 1495), osobiście lub za pośrednictwem posłańca

Adres:

Urząd Gminy Czerwonak, ul. Źródlana 39, 62-004 Czerwonak (kancelaria).

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Budowa ulicy Jonschera w Kicinie.

Numer referencyjny:

BZ.271.15.2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: Budowa ulicy Jonschera w Kicinie. 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: 1) roboty przygotowawcze; 2) roboty ziemne; 3) odwodnienie korpusu drogi; 4) podbudowy; 5) nawierzchnie (z betonowej kostki brukowej o szacowanej powierzchni 6281 m2); 6) roboty wykończeniowe; 7) oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu; 8) elementy ulic; 9) roboty elektroenergetyczne - budowę oświetlenia oraz przebudowę linii elektroenergetycznej; 10) roboty sanitarne - budowę kanalizacji deszczowej; 11) roboty sanitarne - przebudowę przyłącza gazowego; 12) przebudowę sieci telekomunikacyjnej. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne określone zostały w załącznikach do SIWZ, tj.: dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik 5 do SIWZ oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, dalej STWiORB, stanowiącej załącznik 6 do SIWZ. 4. Postanowienia inne: 1) W związku z realizacją przedmiotu zamówienia do obowiązków Wykonawcy będzie należało m.in.: a) zapewnienie obsługi geodezyjnej budowy, a w szczególności wykonywanie inwentaryzacji w stanie odkrytym oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. Inwentaryzacja powykonawcza musi zostać złożona Zamawiającemu w trzech egzemplarzach wraz z kopią mapy zasadniczej i potwierdzeniem jej złożenia w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu (PODGiK); b) odszukanie i ustalenie stanu znaków geodezyjnych w terenie, zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2020 poz. 276 ze zm.), przed rozpoczęciem robót, w szczególności wyniesienie w terenie (stabilizację) granic nieruchomości podlegających podziałom geodezyjnym w związku ze ZRID (17 punktów granicznych); c) zapewnienie kadry i nadzoru z niezbędnymi uprawnieniami; d) zapewnienie sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych; e) oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami; f) zabezpieczenie i zapewnienie dozoru mienia na własny koszt; Zamawiający nie odpowiada za materiały, narzędzia i urządzenia składowane na terenie budowy; g) wykonanie i utrzymywanie zaplecza do narad koordynacyjnych na terenie budowy lub w jej bezpośredniej bliskości; h) zapewnienie dostaw energii elektrycznej i wody na swój koszt oraz bieżąca regulacja płatności za ich zużycie; i) opracowanie na własny koszt projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót objętych niniejszym zamówieniem zgodnie z Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. 2020 poz. 110 ze zm.), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003 r. nr 220 poz. 2181 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (t.j. Dz.U. 2017 r. poz. 784), uzyskanie wymaganych prawem uzgodnień i przedłożenie go Zamawiającemu w terminie do czasu przystąpienia do wykonywania robót budowlanych; j) oznakowanie miejsca robót zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i utrzymanie tego oznakowania w należytym stanie przez cały czas wykonywania robót; k) zgłoszenie i uzgodnienie z dysponentami urządzeń obcych znajdujących się w pasie drogowym zasad prowadzenia robót wraz ze zleceniem niezbędnych nadzorów nad prowadzonymi pracami (zgodnie z uzgodnieniami i opiniami branżowymi uzyskanymi na etapie przygotowania dokumentacji projektowej); l) zapłata należnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom jeżeli Wykonawca korzysta z Podwykonawców; m) opracowanie dokumentacji powykonawczej w 3 egzemplarzach, w wersji papierowej oraz w 1 egzemplarzu na nośniku danych elektronicznych w formacie PDF; n) ponoszenie opłat związanych z zajęciem pasa drogowego; o) ochrona punktów osnowy geodezyjnej; p) w przypadku zniszczenia punktu osnowy geodezyjnej odtworzenie go swoim staraniem i na własny koszt; q) umieszczenie w widocznym miejscu na terenie budowy dwóch tablic informacyjnych dostarczonych przez Zamawiającego; r) wycinka zieleni kolidującej z inwestycją poprzedzona oznakowaniem zieleni podlegającej usunięciu oraz uzgodnieniami w tym zakresie z Zamawiającym. Zamawiający dąży do zminimalizowania ilości i zakresu zieleni podlegającej usunięciu. Pozyskane drewno jest własnością Zamawiającego. Należy oddzielić grubiznę opałową, ułożyć w stosy i przetransportować pod wskazane przez Zamawiającego adresy na terenie gminy Czerwonak (maksymalnie 3 lokalizacje w odległości nie większej niż 10 km); 2) Wytwórcą odpadów jest Wykonawca, który postępować będzie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2019, poz. 701 ze zm.), a w szczególności posługiwać się będzie przy gospodarowaniu odpadami, podmiotami spełniającymi warunki określone ww. ustawą; 3) Wykonawca zobowiązuje się do stosowania i przestrzegania norm prawa powszechnego i prawa miejscowego w zakresie ochrony środowiska.

II.5) Główny kod CPV

45000000-7

Dodatkowe kody CPV

Kod CPV45100000-845111200-045231300-845233000-945233140-245233220-745231220-345233290-845232310-845310000-345316100-6

II.6) Całkowita wartość zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

8

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe

dot. II.8 1. Wykonawca wykona roboty budowlane w terminie 8 miesięcy od podpisania umowy. 2. Za podstawę wykonania robót budowlanych w terminie jak w ust. 1 rozumie się złożenie pisemnego zgłoszenia (oświadczenia) przez Wykonawcę gotowości do odbioru, poprzedzonego wpisem kierownika budowy do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru. 3. Złożenie oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 jest możliwe po wykonaniu całości prac objętych Umową.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków

Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie;

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie;

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli: a) Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwie roboty budowlane, z których każda polegała na wykonaniu nawierzchni z betonowej kostki brukowej o łącznej powierzchni min. 2000 m2 i zawierała w swoim zakresie budowę lub przebudowę kanalizacji deszczowej. Przez jedną robotę budowlaną rozumie się wykonanie robót na podstawie jednej umowy. W niniejszym przypadku należy wykazać dwie roboty budowlane, tzn. wykonane na podstawie dwóch odrębnych umów. W przypadku, gdy Wykonawca posługuje się doświadczeniem zdobytym w ramach konsorcjum, Zamawiający żąda wykazania roboty/robót rzeczywiście wykonanej/wykonanych przez Wykonawcę. b) Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował łącznie co najmniej: - jedną osobą na stanowisku kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń, - jedną osobą na stanowisku kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, - jedną osobą na stanowisku kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, - jedną osobą na stanowisku kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń, - jedną osobą na stanowisku kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych bez ograniczeń, Zamawiający dopuszcza łączenie ww. funkcji jeśli jedna lub kilka osób posiada łącznie ww. uprawnienia. Zamawiający uzna wymagane uprawnienia do kierowania określone ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2019, poz. 1186 ze zmianami) oraz aktami wykonawczymi do ustawy oraz uprawnienia obowiązujące wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a także zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane Zamawiający uzna również wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi nabyte w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 220 ze zmianami).

Nie

Informacje dodatkowe:

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych; W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu winien spełniać jeden Wykonawca lub Wykonawcy wspólnie, za wyjątkiem doświadczenia, które nie podlega sumowaniu (doświadczenie musi posiadać co najmniej jeden z Wykonawców składających ofertę wspólną);

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Formularz ofertowy stanowiącym załącznik 1 do SIWZ; zobowiązanie o oddaniu Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia stanowiące załącznik 3 do SIWZ, jeśli Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach innych podmiotów; pełnomocnictwo, jeżeli zachodzą okoliczności, o których mowa w rozdz. XIII ust. 11 SIWZ; dowody równoważności, w przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych, o których mowa w rozdz. III ust. 5 SIWZ. Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 Pzp (informacja z otwarcia ofert), przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór niniejszego oświadczenia stanowi załącznik 4 do SIWZ .


SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 15 000,00 zł. 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 Pzp: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572) . 4. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Pzp musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty określonej w gwarancji lub poręczeniu, w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 Pzp, tj.: 1) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej; 2) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: PKO Bank Polski S.A. nr rachunku: 29 1020 4027 0000 1302 1205 0847; Kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego zaleca się złożyć wraz z ofertą. 6. Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium, tzn. wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert. 7. Wadium w formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Pzp należy złożyć w oryginale. Zaleca się by dokument potwierdzający wniesienie wadium Wykonawca złożył wraz z ofertą, nie łącząc trwale z ofertą, tzn. w sposób umożliwiający Zamawiającemu zwrot dokumentu bez konieczności dekompletowania oferty. W innym przypadku dokument należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej dopiskiem "Wadium - Budowa ulicy Jonschera w Kicinie, znak sprawy: BZ.271.15.2020.", w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Czerwonak, ul. Źródlana 39, 62-004 Czerwonak (kancelaria). 8. W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu, z tytułu przelewu lub z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 - 5 Pzp, jeżeli wadium będzie wniesione w tych formach, musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Budowa ulicy Jonschera w Kicinie, znak sprawy: BZ.271.15.2020.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert

IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp(przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zmiany określone są w § 18 projektu umowy stanowiącego zał. 7 do SIWZ: "1. Zamawiający działając zgodnie z przepisami art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 2. Zmiany w umowie mogą dotyczyć: 1) zmiany terminu wykonania zamówienia, 2) zmiany zakresu niniejszej Umowy lub sposobu spełnienia świadczenia, 3) zmiany wynagrodzenia; 4) zmiany w zakresie osób wyznaczonych przez Wykonawcę do kierowania budową lub robotami, na zasadach szczegółowo opisanych w § 9 Umowy. 3. Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa poprzez przedłużenie terminu wykonania robót budowlanych, o którym mowa w § 2 ust. 1 w przypadku: 1) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, 2) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót; 3) opóźnień wynikających z niedokonania odbioru przez właściwych zarządców dróg, zarządców sieci w ustalonym terminie; 4) konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej; 5) wystąpienia niemożliwych do przewidzenia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót (szczegółowo określonych w STWiORB), w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonych umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okolicznościami, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność - fakt ten musi być potwierdzony w dzienniku budowy przez Inspektora nadzoru, 6) działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron, 7) wystąpienia opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechania przez właściwe organy administracji publicznej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 8) wystąpienia opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 9) odmowy wydania przez właściwe organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, 10) niemożności wykonywania robót z powodu braku dostępności do miejsc niezbędnych do ich wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, 11) niemożności wykonywania robót, gdy uprawniony organ nie dopuszcza do wykonania robót lub nakazuje wstrzymanie robót z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, 12) w przypadku zmian umowy wynikających z art. 144 ust. 1 pkt 2, 3 i 6 Pzp, jeżeli realizacja tych postanowień ma bezpośredni wpływ na termin wykonania robót budowlanych, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy. 4. W przedstawionych w ust. 3 przypadkach, Strony mogą ustalić nowy termin wykonania robót budowlanych, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminów równy będzie okresowi przerwy, postoju lub okresowi niezbędnemu na realizację części zamówienia, wynikającej ze zmian, o których mowa w ust. 3 pkt 12. 5. W przypadku konieczności zmian terminu wskazanego w Umowie, w okolicznościach, o których mowa w ust. 3, Wykonawca zobowiązany jest wystąpić z wnioskiem do Zamawiającego. Wniosek powinien zawierać szczegółowe uzasadnienie zmiany terminu. 6. Zmiana terminu wskazanego w Umowie możliwa jest tylko po wcześniejszym udokumentowaniu przedłużenia okresu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i okresu rękojmi. 7. Zmiany zakresu niniejszej Umowy lub spełnienia sposobu świadczenia będzie możliwa, gdy wystąpi konieczność lub uzasadnienie zrealizowania niniejszej umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań projektowych, technicznych lub materiałowych niż przewidziane pierwotnie w dokumentacji projektowej: 1) ze względu na zmiany obowiązującego prawa; 2) w sytuacji, gdy zmiany te będą miały znaczący wpływ na obniżenie kosztów, eksploatacji, poprawy bezpieczeństwa; 3) w przypadku niedostępności materiałów całkowitej (zaprzestanie produkcji) lub czasowej, wpływającej istotnie na termin realizacji zamówienia; 4) w przypadku, gdy rozwiązania przewidziane w dokumentacji projektowej skutkowałyby brakiem możliwości wykonania przedmiotu Umowy, wykonaniem przedmiotu Umowy w sposób wadliwy lub błędny lub w inny sposób niekorzystny dla Zamawiającego. 8. Zmiana wynagrodzenia będzie możliwa w przypadku zmiany zakresu przedmiotu umowy lub sposobu spełnienia świadczenia, w tym wykonania robót/usług/dostaw zamiennych, konieczności lub zasadności uwzględnienia wpływu innych przedsięwzięć lub działań powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy. Zmiana wynagrodzenia jest możliwa także w przypadkach, o których mowa w ust. 7. 9. W sytuacji, o której mowa w ust. 8 Wykonawca wykona wycenę robot budowlanych w formie kosztorysu sporządzonego metodą szczegółową przy zastosowaniu nośników cenotwórczych wskazanych w dostępnych publikacjach na rynku np.; Wacetob, Secocenbud, Orgbud, aktualnego na dzień sporządzenia kosztorysu, z zastrzeżeniem, iż wybór publikacji wymaga akceptacji Zamawiającego: 1) stawka roboczogodziny R, średnia dla województwa wielkopolskiego; 2) koszty pośrednie Kp (R + S), średnie dla województwa wielkopolskiego; 3) zysk kalkulacyjny Z (R + S +Kp), średni dla województwa wielkopolskiego; 4) ceny jednostkowe sprzętu i materiałów, łącznie z kosztami zakupu będą przyjmowane wg średnich cen rynkowych, a w przypadku ich braku wg cen katalogowych, cenników dostawców na stronach internetowych, cen z ofert handlowych itp. 5) nakłady rzeczowe w oparciu o Katalogi Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku robot dla których brak nakładów w KNR, wg wyceny indywidualnej Wykonawcy; 6) wycena robót wykonanych w ograniczonym zakresie zostanie dokonana w oparciu o kosztorys, o którym mowa w § 3 ust. 2. 10. Zmiana spełnienia sposobu świadczenia będzie możliwa także w przypadku zmian obowiązującego prawa związanych z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego, epidemii lub wyjątkowego. 11. Inicjatorem zmian, o których mowa w ust. 7-8 i 10 może być zarówno Zamawiający jak i Wykonawca. Wykonawca wystąpi z pisemnym wnioskiem do Zamawiającego, w którym opisze zmiany, przedstawi uzasadnienie oraz kalkulację związaną ze zmianą wynagrodzenia (jeśli dotyczy). 12. Nie stanowią istotnej zmiany Umowy, w rozumieniu art. 144 Pzp: 1) zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, 2) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób reprezentujących strony, 3) zmiany danych rejestrowych, 4) zmiany będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy, 5) zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji zadania, 6) inne nieistotne z punktu widzenia art. 144 ust. 1e Pzp." § 9 projektu umowy: "1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kierowanie budową lub robotami specjalistycznymi objętymi umową, tak długo jak będzie to konieczne, przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje (uprawnienia). 2. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania budową lub robotami osoby wskazane w § 10 ust. 2 Umowy. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje (uprawnienia) wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji (uprawnień) osób wymaganych postanowieniami SIWZ. 3. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 2 nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem nowej osoby do kierowania budową lub robotami. 4. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikająca z braku kierownictwa budowy lub robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy. 5. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana kierownika budowy lub robót winna być dokonana wpisem do dziennika budowy. 6. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania budową lub robotami osób innych niż wskazane w § 10 ust. 2 Umowy lub wcześniej zaakceptowanych, stanowi podstawę odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy."

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym(jeżeli dotyczy)

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

2020-08-06

godzina:

11:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski

IV.6.3) Termin związania ofertą

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


W przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.


Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię Czerwonak aktulane przetargi na Roboty budowlane

Jeśłi chcesz otrzymywać oferty na maila, to kliknij w link, wypełnij formularz i zamów przetargi na maila


Strona pochodzi z serwisu www.e-przetargi.pl
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.