Dzisiaj jest: 18.7.2024, imieniny: Kamila, Karoliny, Roberta

Urząd Miasta Zgierz

Zarządzenie Nr 319/VII/2016
Prezydenta Miasta Zgierza
z dnia 28 listopada 2016 roku 

w sprawie: ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, działkę gruntu położoną w Zgierzu przy ulicy Kamiennej 132A
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) oraz art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 i 2, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774, poz. 1777, z 2016 r. poz. 65, poz. 1250, poz. 1271, poz. 1579) oraz §  1 ust. 1 i 2 pkt 4, § 2 ust. 1, § 6 pkt. 2 lit. a uchwały Nr XV/124/07 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami przez Prezydenta Miasta Zgierza (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2008 roku, Nr 19 poz. 221)
zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Podaję do publicznej wiadomości wykaz, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia, obejmujący przeznaczoną do wydzierżawienia,  na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, w trybie bezprzetargowym, na okres do 3 lat działkę gruntu o powierzchni 2073 m2, oznaczoną numerem ewidencyjnym 383/5, położoną w 126 obrębie miasta Zgierza przy ul. Kamiennej 132A z przeznaczeniem na prowadzenie parkingu strzeżonego.
2. Działka gruntu, o której mowa w § 1 ust. 1 stanowi własność Gminy Miasto Zgierz, dla której Sąd Rejonowy w Zgierzu – V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą  Nr LD1G/00049792/1.
§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Prezydenta Miasta Zgierza przez okres 21 dni.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Prezydenta Miasta Zgierza.
 
 
 
Załącznik do zarządzenia Nr 319/VII/2016
Prezydenta Miasta Zgierza
z dnia 28 listopada 2016 roku

WYKAZ

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) ustalam:

obejmujący niżej opisaną działki gruntu, przeznaczoną do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej, na okres do 3 lat z przeznaczeniem na prowadzenie parkingu strzeżonego
 
Oznaczenie i położenie nieruchomości Opis przedmiotu dzierżawy Sposób zagospodarowania nieruchomości
Nieruchomość oznaczona numerem ewidencyjnym nr 383/5 położona w 126 obrębie miasta Zgierza przy ulicy Kamiennej 132A, o powierzchni 2073 m² wg. wypisu z rejestru gruntów, objęta księgą wieczystą Nr LD1G/00049792/1w dz. I, działka gruntu nr 383/5, położona przy ul. Kamiennej 132A, o pow. 0,2073 HA, w dz. II, jako właściciel wpisana jest Gmina Miasto Zgierz, w dz. III i IV brak wpisów. Przedmiotem dzierżawy jest działka gruntu o pow. 2073 m² w kształcie czworokąta, z przeznaczeniem na prowadzenie parkingu strzeżonego. Brak planu zagospodarowania przestrzennego. Opisywana nieruchomość będzie nadal wykorzystywana na prowadzenie parkingu strzeżonego.
 
  1. Czynsz za przedmiot dzierżawy opisany w tabeli wynosić będzie 2.280,30 zł (słownie: dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt 30/100 złotych) w stosunku miesięcznym plus podatek VAT.
  2. Czynsz dzierżawny, o którym mowa w pkt 1 płatny jest z góry do 10 – go dnia każdego miesiąca, proporcjonalnie do czasu obowiązywania umowy.
  3. Czynsz, o którym mowa w pkt 1 będzie począwszy od miesiąca marca 2017 roku, corocznie waloryzowany o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok ubiegły, ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim.
  4. Niniejszy wykaz podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Prezydenta Miasta Zgierza przez okres 21 dni, tj. od dnia 28 listopada 2016 r. do dnia 19 grudnia 2016 r.
 
Informacji dotyczących niniejszego wykazu udziela Urząd Miasta Zgierza Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Mieszkalnictwa, Pl. Jana Pawła II Nr 16, pokój 3 , tel. (42) 714- 31-83 lub 714-31-88.


Urząd Miasta Zgierz

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.