Dzisiaj jest: 7.10.2022, imieniny: Krystyna, Marii, Marka

Bielawy Sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych

Dom Pomocy Społecznej "Borówek" im. Krystyny Bochenek

Przetarg Sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych

Najważniejsze Informacje

Przedmiot Zamówienia

Tryb Zamówienia

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Ogłoszenie o Zamówieniu

2020-08-06

Ogłoszenie nr 566429-N-2020 z dnia 2020-07-24 r.

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

Dom Pomocy Społecznej "Borówek" im. Krystyny Bochenek

99-423 Bielawy

Borówek 56

468 392 114

dpsborowek@poczta.onet.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 566429-N-2020 z dnia 2020-07-24 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:


NAZWA I ADRES

Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej "Borówek" im. Krystyny Bochenek

Regon: 31043300000000

ulica: Borówek

Numer domu: 56

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 99-423

Miejscowość: Bielawy

Województwo: łódzkie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 468 392 114

e-mail: dpsborowek@poczta.onet.pl

Fax: 468 392 114

Adres strony internetowej (URL): www.dpsborowek.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:


RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

Inny (proszę określić):

Jednostka organizacyjna powiatu

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA(jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Tak

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

www.dpsborowek.pl/bip

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Adres:

Borówek 56, 99-423 Bielawy

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych

Numer referencyjny:

DPS.IV.3710.3.6.2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna w miarę potrzeb Zamawiającego dostawa artykułów żywnościowych wraz z rozładunkiem i wniesieniem na wskazane miejsce do Domu Pomocy Społecznej Borówek im. Krystyny Bochenek . Przedmiot zamówienia został podzielony na 11 zadań . Zadanie nr 1 Różne artykuły spożywcze 1.Cukier op. 1kg,kg2700; 2Mąka pszenna Szymanowska lub równoważna, op. 1 kg ,kg 1300; 3. Mąka ziemniaczana op.1kg, kg 30 4. Sól warzona, jodowana, spożywcza op.1kg, kg 400; 5.Kasza jęczmienna wiejska, średnia, Select Horea lub równoważna op. 5 kg ,kg 264; 6.Kasza gryczana op. 1-10 kg, kg 68; 7. Kasza manna płońska Polskie Młyny lub równoważna op. 1 kg, kg 146; 8. Ryż biały długoziarnisty, Aro lub równoważny, op. 1 kg , kg 369; 9.Pieprz ziołowy Aro lub równoważny, op. 20-30 g, kg 0,5; 10. Pierz mielony czarny naturalny prawdziwy Aro lub równoważny, op. 20-30 g, kg 7; 11.Pieprz czarny ziarnisty, cały, Select Horea lub równoważny, op.15-16 g, kg 1,4; 12. Kwasek cytrynowy Aro lub równoważny, op. 20 g, kg 1; 13. Liść laurowy Aro lub równoważny op.5-7g, kg 0,5; 14. Majeranek otarty, Aro lub równoważny op.100-120g, kg 4; 15. Przyprawa do potraw Aro lub równoważna, op 1 kg, kg 80; 16.Przyprawa magii Knorr lub równoważna op. 200-220 ml , l 70; 17. Barszcz biały w płynie, Kuchnia Polska lub równoważny, op.480-500 ml, l 60; 18. Rozpuszczalna kawa zbożowa Inka lub równoważna op. 80-150 g, kg 35; 19. Groch połówki Aro lub równoważny, op. 5 kg, kg 40; 20.Fasola Jaś średni, Select Horea lub równoważny, op. 5 kg, kg 200; 21. Ocet spirytusowy 10%- op 0,5 -1 l, l 60; 22.Olej uniwersalny Aro lub równoważny, op.1- 5 l, l 410; 23. Musztarda, sarepska, Aro lub równoważna, op 1-10 kg, kg 150; 24. Syrop owocowy o smaku malinowym, Herbapol lub równoważny, op. 2,85-5 l, l 170; 25. Makaron kolanka, świderki, nitki, Aro lub równoważny. Sporządzony z najwyższej jakości mąki, po ugotowaniu nie skleja się, zachowuje naturalny zapach i kolor, op. 2,5-5 kg , kg 1100; 26. Wafelki kakaowe w czekoladzie, Aro lub równoważne, op. 40 g, kg 40; 27.Herbata granulowana, Golden Tea lub równoważna, op. 80-100 g, kg 150; 28.Płatki kukurydziane Aro lub równoważne, op. 1 kg ,kg130 29.Płatki owsiane zwykłe Halina lub równoważne, op.400-500 g, kg 190; 30.Płatki jęczmienne błyskawiczne Halina lub równoważne, op. 400 g, kg 170; 31. Groszek konserwowy Aro lub równoważny, op. 375-400 g netto, kg 120; 32. Kukurydza konserwowa Aro lub równoważna, op. 340-400 g netto, kg 35; 33. Chrzan tarty Aro lub równoważny, op. 170 g., kg 20; 34. Majonez Aro lub równoważny, op. 1-10 kg, kg 130; 35.Ketchup Aro lub równoważny, op. 1-10 kg, kg 150;36. Ćwikła z chrzanem Rolnik lub równoważna, op. 290-350 g, kg 20; 37.Koncentrat pomidorowy Dawtona lub równoważny, op. 1 kg, kg 240; 38. Budyń czekoladowy, waniliowy, śmietankowy Aro lub równoważny, op. 40-42 g, kg 40; 39. Kisiel truskawkowy, wiśniowy Aro lub równoważny, op. 38-40 g, kg 40; 40. Proszek do pieczenia Aro lub równoważny, op. 30 g, kg 3; 41. Herbatniki zwykłe typu Petit Buere aro lub równoważne, op. 100 g, kg 300; 42.Chrupki kukurydziane Aro lub równoważne op 80 g, kg 150; 43. Czekolada mleczna Aro lub równoważna, op. 100 g, kg 20; 44. Kakao ciemne , typu Baraqe Biedronka lub równoważne, op. 200-250 g netto, kg 30; 45. Cukier waniliowy Aro lub równoważny, op. 16 g, kg 1,4; 46. Papryka mielona op 100-500g, smak ostry, kolor czerwony, konsystencja sypka, Aro lub równoważna, kg 1; 47. Rodzynki Aro lub równoważne, op. 100g , kg 7; 48. Konserwa turystyczna, stołowa, krakowska, Mispol lub równoważna, op. 300-400 g netto, kg 150; 49. Konserwa rybna - szprot w pomidorach, Aro lub równoważna, op. 170 g netto, kg 180; 50. Konserwa rybna w oleju- szprot, Aro lub równoważna, op. 170 g netto, kg 60; 51. Paprykarz szczeciński Łosoś Ustka lub równoważny, op 300-310 g netto, kg 50; 52. Konserwa - pasztet drobiowy, Marko lub równoważny, op 290-400 g netto ,kg 70; 53.Koncentrat owocowy w proszku - aronia, naturalny nie słodzony, bez konserwantów, op. 100g, kg 70; 54. Sok w proszku - czarna porzeczka, naturalny, nie słodzony, bez konserwantów, op. 100 g, kg 35; 55. Mak suchy niebieski, kg 10; 56. Mix aromatów spożywczych na bazie spirytusu, Libella lub równoważny, op. 50 fiolek x 4,5 g, l 1,50; 57. Ziele angielskie aro lub równoważne, op.15 g , kg 1; 58. Żelatyna Aro lub równoważna, op. 45-50g,kg 3; 59. Cukier puder Aro lub równoważny, op. 0,4-0,5kg, kg 4,5; 60. Margaryna o zmniejszonej zawartości tłuszczu 60 % Aro lub równoważna, op. 250 g, kg 210; 61. Zacierki op.250 g, kg 120; Herbata ziołowa Hibiscus op. 40 g, kg 19; Cynamon mielony - op. 15 g, kg. 1,5. Zadanie nr 2 Warzywa przetworzone , przetworzone owoce 1. Papryka konserwowa Łowicz lub równoważna, waga ? 660 g netto, kg 100; 2. Sałatka szwedzka Łowicz lub równoważna, waga ? 880 g netto, kg 200; 3. Sałatka łowicka lub równoważna, waga ? 450 g netto ,kg200; 4.Szczaw konserwowy Rolnik lub równoważny, waga ? 320 ml netto, kg 20; 5.Dżem z czarnej porzeczki, truskawkowy, wiśniowy, brzoskwiniowy, wieloowocowy niskosłodzony, Łowicz lub równoważny, waga ? 1 kg netto, kg 610; 6. Powidła śliwkowe ( lub marmolada) Łowicz lub równoważne, waga ? 110 g netto, kg 25; 7. Ogórek konserwowy Łowicz lub równoważny, waga ? 475 g netto, kg 450; 8. Ogórek kiszony - beczka, waga ? 75 kg netto, kg 800; 9. Kapusta kiszona - beczka, waga ? 110 kg netto, kg 900. Zadanie nr 3 Jajka ,kg 1000. Zadanie nr 4 Warzywa 1. Ziemniaki, kształtne, sortowane ,kg 11200; 2. Marchew ,kg 1200; 3. Pietruszka, kg 350; 4. Cebula, kg 750; 5.Seler, kg 350; 6. Por, kg 150; 7. Buraczki czerwone, kg 920; 8. Kapusta biała, kg 720; 9. Kapusta pekińska, kg 100; 10. Kapusta brukselka , kg 50; 11. Pieczarki ,kg 300; 12. Sałata, kg 60; 13. Rzodkiewka, kg 10; 14. Papryka ,kg 60; 15. Kalafior, kg 150; 16.Koper, kg 10; 17. Czosnek, kg 8; 18.Ogórek zielony, kg 1200; 19. Fasola, kg 150; 20. Pomidory, kg 800; kapusta czerwona, kg. 120. Zadanie nr 5 Owoce 1.Jabłka,kg 4600; 2. Arbuzy (sezonowo), kg 400; 3.Truskawki (sezonowo), kg 100; 4. Rabarbar (sezonowo), kg70; 5.Wiśnie (sezonowo), kg 100. Zadanie nr 6 Pieczywo 1.Chleb mieszany nie krojony( 40% mąka żytnia, 60% mąka pszenna), kg 12775; 2. Bułka pszenna 100 g, kg 3520; 3. Bułka słodka drożdżowa z nadzieniem owocowym 300 g, kg 91; 4. Bułka tarta ,kg 100; 5. Chleb razowy 0,5 kg, kg 183. Zadanie nr 7 Produkty mięsne , podroby oraz wędliny i wyroby wędliniarskie 1. Parówki drobiowe, kg 300; 2.Parówkowa wiedeńska, kg 300; 3. Mortadela, kg 140 ; 4. Kiełbasa średnio rozdrobniona, podwawelska lub równoważna, kg 170 ; 5. Kiełbasa średnio rozdrobniona, krakowska lub równoważna, kg 500; 6. Szynka piwna, kg 100; 7. Kiełbasa średnio rozdrobniona, zwyczajna lub równoważna, kg 400; 8. Kiełbasa czosnkowa, kg 250; 9. Kiełbasa surowa biała, kg 15;10. Baleron wieprzowy wędzony, kg 100; 11.Kiełbasa grubo rozdrobniona, szynkowa/szynka kanapkowa lub równoważna, kg 100; 12.Baleron z indyka, kg 150; 13.Szynka gotowana wędzona, kg 50; 14.Ogonówka, kg 100; 15.Wędzonka chłopska, kg 100 ; 16. Wieprzowina w galarecie, kg 150; 17.Wyroby prasowane, szynka tyrolska lub równoważna, kg 200; 18. Zapiekanka drobiowa, kg 160; 19. Szynka drobiowa, kg 140; 20. Kiełbasa grubo rozdrobniona, żywiecka lub równoważna, kg 200; 21.Polędwica drobiowa, kg 200; 22. Polędwiczka z warzywami, kg 250; 23. Kiełbasa grubo rozdrobniona, zielonogórska lub równoważna, kg 300; 24. Kaszanka, kg 350; 25.Salceson włoski, kg 400; 26.Pasztet domowy, kg 340; 27. Pasztetowa/pasztetowa kremowa, kg 250 ; 28.Pieczeń drobiowa, kg 100; 29.Pieczeń rzymska, kg 180; 30. Kurczak faszerowany, kg 150; 31.Boczek wędzony bez żeberek, kg 250. Zadanie nr 8 Mleko i przetwory mleczarski oraz tłuszcze 1.Masło 200 g ( kostka min, tłuszczu 70% ), kg 1700; 2. Śmietana homogenizowana nie mniej niż 12% (o gramaturze 300-1000 g) , kg 530; 3. Kefir nie mniej niż 1,5% ( o gramaturze 400-1000 g) , kg 1700; 4. Ser twarogowy - próżniowy (zaw. tłuszczu nie mniej niż 3%), kg 800; 5. Ser żółty, Gouda lub równoważny (zaw. tłuszczu w s.m. min. 30% ) , kg 500; 6. Serek topiony ( zaw. tłuszczu min. 30% ), kg 450; 7. Mleko w proszku odtłuszczone granulowane ( zaw. tłuszczu około 0,8-1% ), kg 1700; 8. Jogurt owocowy ( kubek o gramaturze 120 lub 150 g),kg 900; 9. Mix tłuszczowy do smarowania o zawartości tłuszczu 55 % ( w tym 40 % tł. roślinnego i 15 % tł. mlecznego kostka 200g. lub 400 g., kg 300. Zadanie nr 9 Ryby 1. Mrożony filet Miruny 5 SHP, kg 500; 2. Makrela wędzona, kg 384; 3. Solone płaty śledzi, kg 320; zadanie nr 10 Kurczaki i wątróbka drobiowa 1. Kurczaki świeże całe, kg 1800; 2. Wątróbka drobiowa, kg 312. Zadanie nr 11 Półtusze wieprzowe i ćwierci wołowe 1. Półtusze wieprzowe, kg 2700; 2. Ćwierci wołowe, kg 360.

II.5) Główny kod CPV

15000000-8

Dodatkowe kody CPV

KryteriaZnaczenieCena80,00Termin płatności20,00

II.6) Całkowita wartość zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

2020-09-01

lub zakończenia:

2021-08-31

II.9) Informacje dodatkowe


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Nie

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP

Oświadczenie o braku podstawy wykluczenia.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Oświadczenie o spełnieniu warunków w postępowaniu.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)


SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert

IV.2.2) Kryteria

KryteriumZnaczeniecena80,00termin płatności20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp(przetarg nieograniczony)

Nie

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Nie

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym(jeżeli dotyczy)

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

2020-08-06

godzina:

10:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

IV.6.3) Termin związania ofertą

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 2Nazwa: Warzywa przetworzone - przetworzone owoce


W przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.


Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię Bielawy aktulane przetargi na Dostawy

Jeśłi chcesz otrzymywać oferty na maila, to kliknij w link, wypełnij formularz i zamów przetargi na maila


Strona pochodzi z serwisu www.e-przetargi.pl
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.