Dzisiaj jest: 7.10.2022, imieniny: Krystyna, Marii, Marka

Świdnica Dostawa i montaż modułowego toru typu Pumptrack

Prezydent Miasta Świdnicy

Przetarg Dostawa i montaż modułowego toru typu Pumptrack

Najważniejsze Informacje

Przedmiot Zamówienia

Tryb Zamówienia

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Ogłoszenie o Zamówieniu

2020-08-06

Ogłoszenie nr 566589-N-2020 z dnia 2020-07-27 r.

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

Prezydent Miasta Świdnicy

58-100 Świdnica

ul. Armii Krajowej 49

748 562 850

mbp@um.swidnica.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 566589-N-2020 z dnia 2020-07-27 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:


NAZWA I ADRES

Zamawiający: Prezydent Miasta Świdnicy

Regon: 57958900000000

ulica: ul. Armii Krajowej

Numer domu: 49

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 58-100

Miejscowość: Świdnica

Województwo: dolnośląskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 748 562 850

e-mail: mbp@um.swidnica.pl

Fax: 748 523 110

Adres strony internetowej (URL): www.bip.um.swidnica.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:


RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA(jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Tak

www.bip.um.swidnica.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

www.bip.um.swidnica.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera lub doręczenie osobiste.

Adres:

Urząd Miejski w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica, Wydział Zamówień Publicznych i Przetargów, pok. 124, I p.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Dostawa i montaż modułowego toru typu Pumptrack

Numer referencyjny:

P-69/VIII/20

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia obejmuje: dostawę i montaż modułowego toru typu pumptrack, w zakres którego wchodzą m.in. : - dostawa i montaż modułowego zapętlonego toru typu pumptrack wraz z modułem wjazdowym o następujących parametrach: - wymagana długość toru 84 mb pasma jezdnego, - wymagane obicia ścian tylnych, - element jezdny ma być wykonany z kompozytu szklanego w oparciu o żywicę posiadającą wysokie parametry mechaniczne i wysoką odporność, - górna część kompozytu ma być pokryta warstwą antypoślizgową gwarantującą przyczepność, - jakość materiałów musi zapewnić odporność na warunki atmosferyczne, - nawierzchnia toru ma umożliwić wykorzystanie jej zarówno przez rowerzystów, osoby na deskorolkach, rolkach i hulajnogach, - wymiary powierzchni montażu: 20,0 m x 35,0 m, - warstwy podłoża pod montaż pumptracka: grunt nośny, geowłóknina / gramatura min. 120g/m2 /,warstwa z kruszywa łamanego /gr.min.20 cm, frakcje 31,5-63,0 mm, stabilizowana mechanicznie/, warstwa z kruszywa naturalnego/łamanego gr. min 5 cm, frakcje 0-16 mm/stabilizowana mechanicznie/. UWAGA! - Zaleca się aby każdy z Wykonawców dokonał oględzin miejsca montażu na etapie sporządzania oferty celem sprawdzenia warunków panujących w terenie. Z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia Wykonawca w ofercie musi uwzględnić wszystkie koszty wynikające z wykonania przedmiotu zamówienia. 2. Przedmiot zamówienia będzie realizowany w oparciu o: dokumentację przetargową, tj. dokumentację sporządzoną i udostępnioną Wykonawcom przez Zamawiającego na potrzeby przeprowadzenia niniejszego postępowania przetargowego, obejmującą w szczególności SIWZ wraz z załącznikami do niej oraz wszelkimi zmianami i dodatkowymi ustaleniami wynikłymi w trakcie procedury przetargowej stanowiącymi integralną część SIWZ, wyszczególnionymi we wszystkich przesłanych i umieszczonych na stronie internetowej Zamawiającego pismach. 3. Warunki wykonywania dostawy i montażu. 3.1. Przedmiot umowy będzie realizowany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, obowiązującymi normami, zasadami bhp, wiedzą techniczną, oraz zgodnie z reżimem technologicznym, określonym przez Polskie Normy, producentów poszczególnych elementów, produktów, materiałów i urządzeń. 3.2. Przekazanie terenu Wykonawcy nastąpi w terminie do 10 dni roboczych od daty podpisania niniejszej umowy. 3.3. Wszystkie użyte do montażu materiały muszą być nowe i posiadać odpowiedni atest i świadectwo dopuszczenia, wydane przez odpowiednie uprawnione instytucje, zezwalające na stosowanie ich w budownictwie. Dokumenty te, należy przedłożyć Zamawiającemu. 3.4. Niezbędne do wykonania przedmiotu umowy materiały zostaną zakupione i dostarczone na teren montażu przez Wykonawcę i będą stanowić jego koszt. 3.5. Za koordynację prac odpowiada koordynator dostawy. 3.6. Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia wszelkich działań w celu przygotowania wszelkiej dokumentacji odbiorowej i powykonawczej oraz zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do odbioru przedmiotu umowy w terminie do 8 tygodni od podpisania umowy. 3.7. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania na właściwe wysypisko odpadów materiałów nienadających się do ponownego wbudowania. 3.8. Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do okazania w/w protokołu lub właściwego dokumentu potwierdzającego przekazanie wszystkich odpadów do utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 3.9. Wykonawca zrealizuje własnym staraniem i na własny koszt tymczasowe obiekty i urządzenia na terenie montażu takie jak: punkt poboru wody, punkt poboru energii elektrycznej, zabezpieczenie terenu montażu. 3.10. Zagospodarowanie zaplecza terenu wyznaczonego do montażu pumptracka oraz inne nakłady nie stanowiące wartości prac montażowych, a niezbędne do wykonania przedmiotu umowy są objęte ceną ofertową. 3.11.Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy, znajdujące się na terenie wyznaczonym do montażu pumptracka w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 3.12. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody powstałe w trakcie realizacji prac wobec osób trzecich oraz w wyniku nieterminowego usunięcia wad. 3.13. Wykonawca ponosi koszty prób, badań, odbiorów technicznych itp. 3.14. Wykonawca zobowiązany jest sporządzić dokumentację fotograficzną terenu przed rozpoczęciem prac montażowych. 4. Warunki odbioru prac. 4.1. W dniu zgłoszenia gotowości do odbioru przedmiotu umowy Wykonawca dostarcza Zamawiającemu wszystkie wymagane dokumenty odbiorowe w szczególności: protokoły technicznego odbioru prac związanych z wykonywaniem przedmiotu umowy, dokumentację powykonawczą, atesty i aprobaty na wbudowane materiały, itp. 4.2. Zamawiający przystąpi do czynności odbiorowych przedmiotu umowy w terminie do 10 dni roboczych od daty zgłoszenia gotowości do odbioru prac. Podstawą rozpoczęcia czynności odbiorów będzie pisemne zawiadomienie Wykonawcy i sprawdzona kompletna dokumentacja odbiorowa przekazana przez Wykonawcę Zamawiającemu. 4.3. Strony postanawiają, że z czynności odbiorowych będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze. 4.4. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: a/ jeżeli wady nadają się do usunięcia, może przerwać czynności lub odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, zachowując prawo domagania się kar umownych z tytułu zwłoki, jeżeli taka nastąpi, b/ jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to: - jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru, zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej lub technicznej obniżyć wynagrodzenie, - jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo domagania się kar umownych z tytułu zwłoki. 4.5. Podstawą do podpisania przez Zamawiającego protokołu końcowego odbioru prac będzie wykonanie robót montażowych oraz dostarczenie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej. 4.6. Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego wykonanego przedmiotu umowy będzie protokół końcowy odbioru prac, podpisany przez strony umowy, którego integralną częścią będą dokumenty niżej wymienione: a) oświadczenie koordynatora dostawy o: - zgodności wykonania montażu toru typu pumptrack zgodnie z obowiązującymi przepisami, - doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy i terenu przyległego, b) dokumentacja powykonawcza, geodezyjna, protokoły badań i sprawdzeń jakości prac i materiałów, w tym świadectwa zezwalające na stosowanie materiałów w budownictwie, c) karta gwarancyjna na dostawę i wykonanie prac montażowych, zgodna ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do umowy. 5. Lokalizacja . Modułowy tor typu Pumptrack będzie zamontowany na działce nr 2186/2 obręb 0005-Zachód przy ul.Polna droga. 6. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych 37440000-4 Sprzęt do ćwiczeń fizycznych 7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 9. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 PZP. 10. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty montażowe. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie 8 tygodni od podpisania umowy.

II.5) Główny kod CPV

37440000-4

Dodatkowe kody CPV

Kod CPV45112720-8

II.6) Całkowita wartość zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:

219070,00

Waluta:

PLN

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

56

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie 8 tygodni od podpisania umowy.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że: a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości min. 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych), b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych).

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że: A. dysponuje lub będzie dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: - koordynatorem dostawy i montażu modułowego toru typu pumptrack a) liczba osób: 1, b) doświadczenie: - przy dostawie i montażu min. 3 modułowych torów typu pumptrack. c) wykształcenie wyższe. B. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał (zakończył) co najmniej dwa zadania polegające na dostawie i montażu modułowego toru typu pumptrack o wartości co najmniej 100.000,00 zł brutto każda.

Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Nie

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

7. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 7.1. informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, 7.2. dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego, Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego dokumentów, o których mowa w ust.2, zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art.26 ust.2c ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. - Prawo Zamówień Publicznych, zwanej dalej "ustawą". 7.3. wykazu dostaw wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których prace te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te dostawy i montaże zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy zostały wykonane zgodnie z przepisami i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego prace montażowe były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty, 7.4. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za koordynację pracami montażowymi, wraz z informacjami na temat ich doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

5. Ponadto każdy Wykonawca musi do oferty dołączyć: 5.1. pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. a) w przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru - pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy. b) w przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu (zgodnie z art. 23 ustawy Pzp). 5.2. pisemne zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - Załącznik nr 5 do SIWZ. 5.3. w zakresie wskazanym w Załączniku nr 4 do SIWZ - o korzystaniu przy wykonywaniu zamówienia z podwykonawców.


SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium

X. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 3.000,00 zł, 2. Wadium może być wniesione w: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 299). 3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku PEKAO S.A. I Oddział w Świdnicy nr rachunku 96 1240 1978 1111 0010 0166 5724, z dopiskiem na przelewie: "Wadium w postępowaniu nr P-69/VIII/20 na zadanie pn.: "Dostawa i montaż modułowego toru typu Pumptrack" 4. W przypadku korzystania przez Wykonawcę z systemu umożliwiającego dokonywanie natychmiastowych przelewów między kontami w różnych bankach, Wykonawca zobowiązany jest tak opisać tytuł przelewu aby wynikało z niego kto wpłaca wadium i jakiego przetargu dotyczy wpłata. 5. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w rozdz. X. 3 niniejszej SIWZ, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 6. Zamawiający: 1) zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej - dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; 2) wymaga, aby w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - dokument potwierdzający wniesienie wadium został dołączony w oryginale do oferty. 7. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały: a) nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) kwotę gwarancji, c) termin ważności gwarancji w formule: "od dnia .... - do dnia....", d) odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP, które zaistniały w terminie związania ofertą, e) nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego pełnej kwoty wadium płatne w okolicznościach określonych w art.46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, f) sposób przesłania żądania zapłaty, z podaniem adresu poczty elektronicznej, na które zostanie przesłane wezwanie żądanie zapłaty oraz terminu na dostarczanie żądania nie później niż do 3 dni po upływie terminu ważności wadium, (forma pisemna lub forma elektroniczna opatrzona kwalifikowalnym podpisem elektronicznym pod rygorem nieważności). 8. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 9. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert

IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp(przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Zgodnie ze wzorem umowy, stanowiącej Załącznik nr 8 do SIWZ.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

XVII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana dla poszczególnego zadania, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia, w wysokości 5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie. 2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 299). 3. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych art. 148 ust. 2 ustawy PZP. 4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie pieniężnej Zamawiający przechowa je na oprocentowanym rachunku bankowym. 5. Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poręczenia winno wynikać, że bank, ubezpieczyciel, poręczyciel zapłaci, na rzecz Zamawiającego w terminie maksymalnie 30 dni od pisemnego żądania kwotę zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiającego, bez odwołania, bez warunku, niezależnie od kwestionowania czy zastrzeżeń Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie Zamawiającego jest uzasadnione czy nie. 6. W przypadku, gdy zabezpieczenie, będzie wnoszone w formie innej niż pieniądz, Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu ww. dokumentu. 7. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w wysokości 70% w terminie do 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Zabezpieczenie w wysokości 30%, pozostawione zostanie na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócone nie później niż w 14 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Zamawiający oświadcza, iż przewiduje możliwość istotnych zmian umowy (zał. nr 8 do SIWZ) w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z wymienionych w niniejszym paragrafie okoliczności oraz określa warunki zmian w ust. 2 -14 niniejszego paragrafu umowy. 2. W przypadku zmiany wysokości obowiązującej stawki podatku VAT w sytuacji, gdy w trakcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla robót objętych przedmiotem umowy. W takim przypadku Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia, określonego w § 8 ust. 1 umowy, o kwotę równą różnicy w kwocie podatku, jednakże wyłącznie co do części wynagrodzenia za roboty, których do dnia zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano. 3. W przypadku zmiany regulacji prawnych odnoszących się do praw i obowiązków stron umowy, wprowadzonych po jej zawarciu, wywołujących niezbędną potrzebę zmiany sposobu realizacji umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany sposobu realizacji umowy, wysokości wynagrodzenia, określonego w § 8 ust. 1 umowy lub terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy, określonego w § 2 ust. 1 pkt 2 umowy. 4. W przypadku przestojów lub opóźnień w realizacji przedmiotu umowy, wywołanych: 1) prowadzonymi równolegle pracami budowlanymi lub montażowymi przez inne podmioty lub 2) przyczynami niezależnymi od stron umowy bądź zależnymi wyłącznie od Zamawiającego, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminów zakończenia realizacji przedmiotu umowy, określonego w § 2 ust. 1 pkt 2 umowy, odpowiednio o okres opóźnienia spowodowanego jedną z przyczyn wskazanych w pkt 1 i 2. 5. W przypadku obiektywnej konieczności zmiany technologii wykonania przedmiotu umowy, zastosowania rozwiązań zamiennych, zastępczych lub równoważnych, które nie mogły być przewidziane przez Zamawiającego pomimo dołożenia należytej staranności, Zamawiający dopuszcza zmianę zakresu prac, przy czym wyłącznie w zakresie niezbędnym do zgodnego z obowiązującymi standardami, wymaganiami technicznymi oraz normami, prawidłowego wykonania przedmiotu umowy lub zmianę wynagrodzenia, określonego w § 8 ust. 1 umowy, w zakresie uwzględniającym zmieniony zakres prac. Jeżeli wskutek wprowadzenia zmian w zakresie prac wystąpi opóźnienie, bądź przewidywany okres realizacji zmienionego zakresu prac będzie dłuższy od dotychczasowego, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy, określonego w § 2 ust. 1 pkt 2 umowy poprzez wydłużenie odpowiednio o okres takiego opóźnienia lub o okres o jaki czas konieczny dla wykonania przedmiotu umowy po wprowadzonych zmianach będzie dłuższy od czasu wykonania przewidzianego dla Wykonawcy przed taką zmianą. 6. W przypadku, gdy z przyczyn technicznych, które nie mogły być przewidziane przez Zamawiającego pomimo dołożenia należytej staranności lub które ujawniły się podczas wykonywania prac lub gdy jest to korzystne dla interesu publicznego lub interesu Zamawiającego w zakresie w jakim korzyść może polegać na: 1) zmianach mających wpływ na przyspieszenie wykonania, 2) zmianach mających wpływ na obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie, lub użytkowanie, 3) zmianach mających wpływ na poprawę sprawności, wydajności wykonanych prac dla Zamawiającego, 4) zmianach mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa realizacji prac montażowych, 5) zmianach mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa użytkowania, 6) zmianach mających wpływ na poprawę parametrów technicznych, 7) zmianach mających wpływ na poprawę parametrów funkcjonalno-użytkowych, 8) aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obo wiązujących przepisów, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy, zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy lub zmianę wynagrodzenia określonego w §8, ust. 1 umowy oraz jeżeli wskutek wprowadzenia tych zmian wystąpi opóźnienie lub wydłużenie czasu koniecznego dla wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający dopuszcza zmianę terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy poprzez wydłużenie o okres takiego opóźnienia lub o okres o jaki czas konieczny dla wykonania przedmiotu umowy po wprowadzonych zmianach będzie dłuższy od czasu wykonania przewidzianego dla Wykonawcy przed taką zmianą. 7. W przypadku działania siły wyższej pod pojęciem, której rozumie się wszystkie zdarzenia zewnętrzne niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia przez Stronę lub Strony umowy, a zaistniałe po zawarciu umowy, w szczególności takie jak: 1) działania wojenne, 2) terroryzm, 3) rozruchy, z wyjątkiem tych, które są ograniczone wyłącznie do pracowników Wykonawcy lub Zamawiającego, 4) zanieczyszczenie i inne podobnie niebezpieczne skutki spowodowane przez substancje toksyczne, z wyjątkiem tych, które mogą być przypisane użyciu przez Wykonawcę takich substancji, 5) działania sił przyrody, w tym huragany lub powodzie, 6) ogólnokrajowe bądź regionalne spory w przemyśle lub też spory, które są częścią ogólnonarodowej lub regionalnej kampanii, a którym Strona umowy nie mogła zapobiec, Zamawiający dopuszcza zmianę sposobu wykonania umowy jednakże tylko w takim zakresie, aby po ustaniu działania siły wyższej, Wykonawca mógł wykonać przedmiot umowy w sposób prawidłowy oraz jeżeli w wyniku działania siły wyższej wystąpi opóźnienie, dopuszcza zmianę terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, 8. W przypadku natrafienia podczas wykonywania prac przez Wykonawcę na przeszkody w postaci niezinwentaryzowanego mienia, stanowisk lub zabytków archeologicznych i podobnych przeszkód, o ile istnienie tego rodzaju przeszkód nie mogło być przewidziane przez Zamawiającego pomimo dołożenia należytej staranności, Zamawiający dopuszcza zmianę sposobu wykonania umowy w niezbędnym zakresie tak, aby Wykonawca po ustaniu lub usunięciu przeszkód mógł wykonać prawidłowo przedmiot umowy. 9. W przypadku przestojów lub opóźnień w wykonywaniu prac przez Wykonawcę będących następstwem błędów w wymaganiach Zamawiającego, jednakże z wyłączeniem błędów jakie doświadczony Wykonawca dokładając należytej staranności powinien wykryć w trakcie badania wymagań Zamawiającego, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia, określonego w § 8, ust. 1 umowy oraz jeżeli wskutek opóźnień w wykonywaniu prac wystąpi opóźnienie lub wydłużenie czasu koniecznego dla wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający dopuszcza zmianę terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy, określonego w § 2 ust. 1 pkt. 2 umowy, poprzez wydłużenie o okres takiego opóźnienia lub o okres o jaki czas konieczny dla wykonania przedmiotu umowy po wprowadzonych zmianach będzie dłuższy od czasu wykonania przewidzianego dla Wykonawcy przed taką zmianą. 10. W przypadku dopuszczonego prawem zlecenia prac dodatkowych, jeżeli terminy ich wykonania, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy, Zamawiający dopuszcza zmianę terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy, określonego w § 2 ust. 1 pkt. 2 umowy, poprzez wydłużenie o okres niezbędny do dokończenia prac. 11. W przypadku, gdy w umowie znajdują się oczywiste błędy pisarskie lub rachunkowe Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy, w których występują takie oczywiste błędy pisarskie lub rachunkowe. 12. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian i uzupełnień nieistotnych umowy (nie stanowiących zmian istotnych niniejszej umowy), w szczególności: 1) zmiana nazwy, siedziby stron umowy, numerów kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych, 2) zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad przedmiotem umowy. 13. Zmiana koordynatora dostawy (jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego) na wniosek Wykonawcy nie wymaga zawarcia aneksu do umowy. 14. W przypadku zmiany koordynatora dostawy, o których mowa w ust. 12 i 13 niniejszego paragrafu umowy, nowy koordynator dostawy musi spełniać wymagania określone w SIWZ. 15. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody. 16. W sytuacji, gdyby umowa została zmieniona na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, czyli gdyby Zamawiający zlecił Wykonawcy wykonanie "dodatkowych dostaw i montażu " wykraczających poza przedmiot niniejszej umowy ("zamówienia podstawowego"), to ustala się następujące zasady ich zlecania oraz rozliczania: 1) Rozpoczęcie wykonywania "dodatkowych dostaw i montażu" wykraczających poza przedmiot niniejszej umowy, a więc dostaw i montażu, o których mowa w niniejszym paragrafie, może nastąpić po podpisaniu przez Strony umowy aneksu zmieniającego umowę w tym zakresie. Podstawą do podpisania aneksu będzie protokół konieczności zatwierdzony przez Strony umowy. Protokół ten musi zawierać uzasadnienie wskazujące, że spełnione zostały przesłanki, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Rozpoczęcie wykonywania tych dostaw i montażu musi być poprzedzone wykonaniem dokumentacji opisującej te dostawy i montaże - szkice, rysunki, przedmiary, i.t.p. 2) Rozliczanie "dodatkowych dostaw i montażu" wykraczających poza określenie przedmiotu zamówienia podstawowego, których Zamawiający może udzielić na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, czyli dostaw i montażu, o których mowa w niniejszym paragrafie odbędzie się fakturą wystawioną po ich wykonaniu (i odebraniu przez Zamawiającego). Faktura regulowana będzie w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury i protokołu odbioru wykonanych prac oraz wyceny dostawy i montażu.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym(jeżeli dotyczy)

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

2020-08-06

godzina:

09:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


W przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.


Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię Świdnica aktulane przetargi na Dostawy

Jeśłi chcesz otrzymywać oferty na maila, to kliknij w link, wypełnij formularz i zamów przetargi na maila


Strona pochodzi z serwisu www.e-przetargi.pl
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.