Dzisiaj jest: 7.10.2022, imieniny: Krystyna, Marii, Marka

Błonie Zakup i dostawa oleju napędowego i opałowego

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny Radzików

Przetarg Zakup i dostawa oleju napędowego i opałowego

Najważniejsze Informacje

Przedmiot Zamówienia

Tryb Zamówienia

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Ogłoszenie o Zamówieniu

2020-08-06

Ogłoszenie nr 567200-N-2020 z dnia 2020-07-28 r.

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny Radzików

05-870 Błonie

Radzików

227 253 715

m.kozlowski@zdhar.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 567200-N-2020 z dnia 2020-07-28 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:


NAZWA I ADRES

Zamawiający: Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny Radzików

Regon: 79480000400000

ulica: Radzików

Numer domu:

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 05-870

Miejscowość: Błonie

Województwo: mazowieckie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 227 253 715

e-mail: m.kozlowski@zdhar.pl

Fax: 227 253 715

Adres strony internetowej (URL): www.zdhar.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:


RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

Inny (proszę określić):

Państwowy Instytut Badawczy

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA(jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Tak

www.zdhar.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

www.zdhar.pl/Przetargi - Ogłoszenia

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

poczta polska, kurier, osobiscie

Adres:

Instytut Hodowli iAklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny Radzików 05-870 Błonie, Radzików Laboratorium nr.4 sekretariat I pietro

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Zakup i dostawa oleju napędowego i opałowego

Numer referencyjny:

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

2

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 3.1 Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa oleju napędowego i opałowego w okresie od 10.08.2020 do 31.12.2020r. dla Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Państwowego Instytutu Badawczego Zakładu Doświadczalnego Radzików po cenie zaoferowanej w formularzu ofertowym. Przedmiot zamówienia została podzielony na zadania: Nr. zadania Nazwa i rodzaj paliwa Ilość w litrach 1 2 3 Zadanie nr.1 Olej napędowy 80.000 Zadanie nr.2 Olej opałowy 10.000 3.2 Ustalenia dotyczące przedmiotu zamówienia: 1) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, 2) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, 3) Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, 4) Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej, 5) Zamawiający wymaga od Wykonawcy samodzielnego wykonania zamówienia. 3.3 Inne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia określone przez Zamawiającego: 1) Kod klasyfikacji Wspólnego słownika Zamówień - CPV: 09 13 41 00 8 - olej napędowy, 09 13 51 00 5 - olej opałowy, 2) Wykonawca przy dostawie paliwa zobowiązany jest dostarczyć Wykonawcy Wydruk strony internetowej www.orlen.pl pokazujący cenę paliwa obowiązującą w dniu dostawy. 3) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność rodzajową i ilościową, 4) Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt realizacji zamówienia, w tym: za przebieg i terminową dostawę, za szkody wyrządzone w przypadku dostarczenia nieodpowiedniego oleju, za straty powstałe z winy Wykonawcy - do czasu wygaśnięcia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego. 3.4 Informacje dotyczące realizacji zamówienia: Przedmiotem zamówienia są: 1) Olej napędowy w ilości razem - 80.000 l. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy oleju napędowego w łącznej ilości 80.000 litrów na okres 6 miesięcy, w zależności od pory roku (olej letni/olej zimowy) na potrzeby Zakładu Doświadczalnego w Radzikowie. Dostawy będą realizowane na podstawie zamówienia telefonicznego lub e-mailem, do zbiornika paliwa, znajdującego się na terenie siedziby Zamawiającego w Radzikowie lub oddziale w Młochowie. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć olej napędowy własnym transportem (samochodami ze świadectwem legalizacji dystrybutora - do wglądu przy każdej dostawie) i na własny koszt w terminie 24 godzin od otrzymania zamówienia do zbiornika w/w instytucji. Każdorazowa dostawa paliwa po 10.000 l. musi być potwierdzona certyfikatem jakości potwierdzającym wymagania jakościowe, zgodne z Polską Normą (PN) o parametrach nie gorszych niż według Polskiej Normy PN-EN 590:2013-12 dla oleju napędowego oraz wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych. Przyjęcie dostarczanego paliwa odbywać się będzie w litrach w temperaturze referencyjnej 15° C. Zamówione paliwo przeznaczone będzie na potrzeby eksploatacyjne pojazdów, zamawiającego w terminach i ilości zależnych od bieżących potrzeb Zamawiającego. Dostawa i ilości przybliżone na adresy jak niżej: a) Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin -Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny Radzików, 05-870 Błonie, około 50.000 litrów, b) Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny Radzików Gospodarstwo Młochów, ul. Platanowa 19, 05-831 Młochów, około 30.000 litrów; Ilości dostarczanego paliwa do danej miejscowości są szacunkowe i mogą uleć zmianie. W związku z czym Wykonawca nie będzie mógł zmieniać ceny. 2) Olej opałowy w ilości razem - 10.000 l.: Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawy oleju opałowego dla Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowego Instytutu Badawczego Zakład Doświadczalny Radzików Gospodarstwo Młochów, ul. Platanowa 19, 05-831 Młochów. Każdorazowa dostawa po 1.000 l. - 4.000 l. Olej kwalifikowany na podstawie Polskiej Normy, posiadający certyfikat dopuszczenia do obrotu. Każdorazowa dostawa potwierdzona świadectwem jakości dostawy. Olej opałowy dostarczany będzie w jakości odpowiadającej obowiązującym normom wraz z certyfikatem jakości. W przypadku dostarczenia oleju opałowego bez certyfikatu zamówiony olej może być przez Zamawiającego nie przyjęty. Dostarczona ilość oleju opałowego fakturowana będzie w temperaturze rzeczywistej. W cenie jednostkowej oleju opałowego należy uwzględnić koszty transportu. Wykonawca realizować będzie dostawy w terminie 24 godzin od złożenia zamówienia telefonicznie. Zamawiający zastrzega, iż łączna ilość zamówienia w czasie trwania umowy może ulec zmianie: a) w przypadku zmniejszenia zakresu zamówienia maksymalnie 20% w stosunku do wielkości określonej w SIWZ w trakcie realizacji umowy, przy uwzględnieniu potrzeb Zamawiającego. Zmniejszenie zakresu zamówienia nie stanowi podstaw do żadnych roszczeń (odszkodowania). b) w przypadku większego zapotrzebowania na paliwo (max.10%) cena nie ulegnie zmianie w stosunku ceny podanej na formularzu ofertowym. 3.5 Wymagania dotyczące gwarancji i reklamacji: 1) Wykonawca obejmuje gwarancją całość przedmiotu umowy na okres 6 miesięcy. Przez całość przedmiotu umowy Zamawiający rozumie wszelkie wykonane dostawy związane z realizacją zamówienia. Termin obowiązywania gwarancji liczony będzie od daty odbioru. 2) Reklamacje dotyczące stwierdzonych wad dostarczonego oleju załatwiane będą z należytą starannością, rozumianą jako staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia, w terminie do 3 dni, licząc od dnia zgłoszenia. 3.6 Pozostałe informacje: 1) Zamawiający wymaga, aby urządzenia do pomiaru przetłaczanego paliwa posiadały stosowne certyfikaty, atesty lub inne ważne dokumenty potwierdzające prawidłową ilość przetłoczonego paliwa z cysterny Dostawcy do zbiorników Odbiorcy. 2) Płatność za dostawy oleju napędowego i opałowego będą wykonywane przelewem po otrzymaniu przedmiotu zamówienia i prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT. 3) Płatność za paliwo odebrane w systemie bezgotówkowym, realizowana będzie przelewem na rachunek wskazany przez dostawcę w terminie wskazanym w formularzu ofertowym od daty otrzymania oleju i prawidłowo wystawionej faktury VAT. 4) Obowiązkiem Dostawcy jest każdorazowe załączenie do faktury wykazu zawierającego dane dotyczące: marki i nr rejestracyjnego pojazdu pobierającego paliwo, daty poboru paliwa, rodzaj i ilość pobranego paliwa, ceny jednostkowe za litr. 5) Dostawca odpowiedzialny jest za umożliwienie realizacji dostaw w systemie ciągłym przez okres obowiązywania umowy tj. od 10.08.2020 do 31.12.2020r. r. w godzinach od 8:00 do 14:00 w dni robocze. 6) Paliwo przyjmowane będzie w ilościach rzeczywistych, natomiast zapłata nastąpi za ilości przeliczone w temperaturze referencyjnej 15oC. W czasie dostawy Dostawca powinien dostarczyć fakturę lub dowód wydania, na których to dokumentach powinna być podana: ilość rzeczywista wg nalewu oraz ilość w temperaturze referencyjnej 15oC. Faktura powinna być wystawiona wg ilości odebranej i potwierdzonej przez Zamawiającego, wskazanej w dowodzie nalewu i przeliczonej na ilość w temperaturze referencyjnej 15oC. 7) Zamawiający przewiduje możliwość zgłoszenia kolejnego zapotrzebowania na olej napędowy lub opałowy przed upływem terminu płatności faktury za wcześniejszą dostawę. W przypadku dostarczenia oleju dla ZD Radzików i wystawienia faktury z terminem płatności (wskazanym w formularzu ofertowym) Zamawiający ma prawo przed dokonaniem zapłaty za wcześniej dostarczony olej złożyć kolejne zamówienie a Wykonawca zgodnie z terminem opisanym w SIWZ zobowiązany jest go dostarczyć.

II.5) Główny kod CPV

09134100-8

Dodatkowe kody CPV

Kod CPV09135100-5

II.6) Całkowita wartość zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

2020-08-10

lub zakończenia:

2020-12-31

II.9) Informacje dodatkowe


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej lub czynności (posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji) jeżeli przepisy prawa nakładają taki obowiązek.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP

2) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania Wykonawca składa: a) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania oferty, b) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. c) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności - Załącznik nr.6; d) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne - Załącznik nr.6; e) oświadczenie wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt.5 i 6 ustawy- Załącznik nr.6; f) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy , prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust 5 pkt.7- (Załącznik nr.6), g) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716) - Załącznik nr 6; h) aktualnego zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania oferty, i) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania oferty,

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

a) aktualną koncesję wymaganą do prowadzenia działalności w zakresie obrotu paliwami ciekłymi objętymi niniejszym zamówieniem . b) Zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów wg. Załącznika nr.7;

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)


SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert

IV.2.2) Kryteria

KryteriumZnaczeniecena100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp(przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

18.1 Projekt umowy jaka zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą stanowi (Załącznik nr 4). 18.2 Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie. 18.3 Wszelkie zmiany zapisów umowy winny być dokonywane w formie pisemnej (aneksu do umowy). Okoliczności warunkujące możliwość dokonania zmian w treści przyszłej umowy o zamówienie publiczne zostały szczegółowo opisane w treści projektu umowy załączonej do niniejszej specyfikacji. 18.4 Płatności będą dokonywane w terminie 30 dni od prawidłowego wystawienia - dostarczenia faktury VAT przez Wykonawcę, przy czym za dzień zapłaty będzie uznawany dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 18.5 Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: a) zmiany przepisów powodujących konieczność zastosowania innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia; b) braku lub wady w dokumentacji projektowej lub kosztorysowej; c) istotne zmiany w dokumentacji projektowej lub kosztorysowej; d) zmian w harmonogramie prac; e) rezygnacji z wykonania części prac; f) zmiany personelu kierowniczego Wykonawcy; g) waloryzacji wynagrodzenia; h) wystąpienia siły wyższej.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym(jeżeli dotyczy)

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

2020-08-06

godzina:

09:30

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

IV.6.3) Termin związania ofertą

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 2Nazwa: olej opałowy


W przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.


Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię Błonie aktulane przetargi na Dostawy

Jeśłi chcesz otrzymywać oferty na maila, to kliknij w link, wypełnij formularz i zamów przetargi na maila


Strona pochodzi z serwisu www.e-przetargi.pl
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.