Dzisiaj jest: 7.10.2022, imieniny: Krystyna, Marii, Marka

Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Ogrodowej w Hrubieszowie

Miejska Służba Drogowa

Przetarg Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Ogrodowej w Hrubieszowie

Najważniejsze Informacje

Przedmiot Zamówienia

Tryb Zamówienia

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Ogłoszenie o Zamówieniu

2020-08-07

Ogłoszenie nr 563921-N-2020 z dnia 2020-07-20 r.

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

Miejska Służba Drogowa

22-500 Hrubieszów

ul. Ciesielczuka 2

846 962 098

msd_hrubieszow@poczta.onet.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 563921-N-2020 z dnia 2020-07-20 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:


NAZWA I ADRES

Zamawiający: Miejska Służba Drogowa

Regon: 10029460000000

ulica: ul. Ciesielczuka

Numer domu: 2

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 22-500

Miejscowość: Hrubieszów

Województwo: lubelskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 846 962 098

e-mail: msd_hrubieszow@poczta.onet.pl

Fax: 846 962 098

Adres strony internetowej (URL): www.umhrubieszow.bip.lubelskie.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:


RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA(jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Nie

www.umhrubieszow.bip.lubelskie.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

W formie pisemnej pod rygorem nieważności, posłańcem, za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście

Adres:

Miejska Służba Drogowa w Hrubieszowie, ul. Ciesielczuka 2,22-500 Hrubieszów

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Ogrodowej w Hrubieszowie

Numer referencyjny:

MSD 7043.ZP.2.2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Ogrodowej w Hrubieszowie. Zakres robót obejmuje wykonanie: - odcinków kanalizacji deszczowej z rur: PE100RC SDR17 Dn 300 mm, L = 477,40 m, -odcinka kanalizacji deszczowej z rur PP Dn 300 mm L = 4,0 m - 7 szt. studzienek osadnikowych na przedmiotowej kanalizacji, systemowych PE SN2 Dw 1000, - 8 szt studzienek osadnikowych systemowych PE SN2 Dw1000 mm zwieńczonych wpustami deszczowymi, - 16 szt. wpustów deszczowych ulicznych z osadnikiem PE SN2 DN=500 mm, - 17szt. przykanalików od wpustów ulicznych z rur PP SN8 Dn 160 mm i łącznej długości L= 57,6 m. Odbiornikiem wód opadowych zbieranych przez projektowany układ będzie istniejący kolektor kanalizacji deszczowej Dn 600 ułożony w drodze wojewódzkiej - ulicy Żeromskiego, poprzez istniejący odcinek kanalizacji rur PCV D 300, od studzienki D1 do Di o długości 9,80 m i istniejąca studzienkę Di o rzędnych 191,66/189,12. 3. OPIS ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA I ZAGOSPODAROWANIA TERENU. Na wysokości wylotu z ul. Ogrodowej do drogi wojewódzkiej - ul. Żeromskiego istnieje kolektor deszczowy Ř 600 mm, zbierający wody opadowe z ul. Żeromskiego i odprowadzający je do rzeki Huczwy. Studzienka, do której będzie włączona projektowana w ulicy Ogrodowej kanalizacja deszczowa, oznaczona na planie Di o rzędnych 191,66/189,12, jest zlokalizowana na istniejącym kanale deszczowym. W miejscu lokalizacji projektowanej budowy kanalizacji deszczowej występuje kanalizacja sanitarna Ř 200 mm, z którą krzyżuje się projektowany kanał, sieć wodociągowa Ř 200 mm, linia telefoniczna, kabel linii energetycznej eN, przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne. Trasa kanału przebiega w ulicy o nawierzchni asfaltowej, a wpusty uliczne są zlokalizowane przy krawężnikach. Warunki gruntowo-wodne. W oparciu o dane z dokumentacji technicznej badań podłoża gruntowego, opracowanej przez uprawnionego geologa mgr inż. Janusza Rybickiego w 2012 r., dla potrzeb budowy kanalizacji sanitarnej w ulicy Ogrodowej i Chmielnej stwierdza się, że w podłożu pod nasypami o miąższości 0,5 m występują grunty rodzime mineralne nieskaliste spoiste w stanie na pograniczu twardo-plastycznym i plastycznym o stopniu plastyczności IL = 0,25. Występujące w podłożu gliny wykazują kapilarność bierną wg PN-60/B-04493 >1,0 m i są to grunty wysadzinowe. Pod względem urabialności grunty należy zaliczyć do II - III kategorii. Poziom wody gruntowej stwierdzono na głębokości średnio około 2,0 m ppt. Przy stanach maksymalnych poziom wody gruntowej może wystąpić wyżej około 0,5 m. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25. 04. 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych dla badanego terenu warunki gruntowe są proste i należy przyjąć pierwszą kategorię geotechniczna obiektu budowlanego. Dla badanego terenu należy przyjąć granice przemarzania gruntu 1,2 - 1,3 m ppt. 4. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIĄZANIA. Trasa projektowanego kanału deszczowego. Projektowany kanał zlokalizowany jest w terenie stanowiącym własność Inwestora - Miejskiej Służby Drogowej. Przy prowadzeniu kanału zachowano minimalne odległości od istniejącego przewodu kanalizacji sanitarnej i innych elementów uzbrojenia i zagospodarowania terenu. Lokalizację studzienek ustalono w porozumieniu z Inwestorem uwzględniając istniejące zagospodarowanie oraz rzędne i spadki jezdni ulicy Ogrodowej. Docelowo projektowany odcinek będzie odprowadzał wody opadowe ze zlewni obejmującej ul. Ogrodową od skrzyżowania z ul. Uchańską. Kanał deszczowy, rozbudowujący istniejącą kanalizację deszczową, projektuje się z rur PE100RC SDR17, D 315x18,7 mm, a przykanaliki od wpustów ulicznych do studni z rur PP SN8 D 160 mm do kanalizacji grawitacyjnej, niekarbowanych, z gładką ścianką wewnętrzną i zewnętrzną. Projektuje się studzienki kanalizacyjne systemowe, osadnikowe, z PEHD SN2, Dw1000mm, z przykrywą z włazem żeliwnym, studzienki kanalizacyjne systemowe, niewłazowe z PEHD SN2 osadnikowe Dw1000mm z przykrywą i wpustem ulicznym oraz wpusty uliczne na studzienkach PE SN2 DN=500 mm z osadnikiem. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ROBÓT. Przy prowadzeniu kanału zachowano minimalne odległości od istniejącego przewodu kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej i innych elementów uzbrojenia i zagospodarowania terenu. Lokalizację studzienek ustalono zgodnie z warunkami technicznymi i obowiązującymi normami w tym zakresie, uwzględniając istniejące zagospodarowanie terenu oraz spadki jezdni ulicy Ogrodowej. Układ wysokościowy projektowanej kanalizacji deszczowej jest zależny od rzędnych studzienki na kanale deszczowym w ulicy Żeromskiego Di - o rzędnych 191,66/189,12, rzędnej posadowienia sieci wodociągowej oraz od rzędnej istniejącej kanalizacji sanitarnej, z którą projektowany odcinek kanalizacji krzyżuje się. Do projektu przyjęto spadki kanału, równe 0,3 % dla odcinków od studzienki D2 do D15 oraz 0,5 %, dla odcinków od studzienki .D2 do D1. Najmniejsze zagłębienie występuje w studzienkach D10 do D13 - 1,33 m. Na odcinku od studzienki Di do studzienki D2 zagłębienie kanalizacji wynosi od 2,54 do 2,43 m, a na pozostałych odcinkach od 1,80 do 1,40 m Studzienki kanalizacyjne. Połączenia wpustów ulicznych z projektowaną kanalizacją deszczową wykonane zostaną w studzienkach kanalizacyjnych. Studzienki połączeniowe oraz rewizyjne zaprojektowano jako systemowe z PEHD SN2 Dw1000 mm, z włazem żeliwnym ciężkim - typ II/ 1A (z pierścieniem odciągającym) wg. KB 4 - 4.12.1.(6) oraz z płytą przkrywczą. Projektuje się wpusty uliczne deszczowe z osadnikiem, ze studzienką PE DN=Dw=500 mm, (z pierścieniem odciążającym) wg. KB4-3.3.1.10.(3) i wpustami bez kołnierzy od strony krawężnika. Podstawowe materiały do budowy kanalizacji deszczowej: - rury PE-100-RC SDR17, D 315 x 18,7 mm; L = 477,40 m, - rury zgodne z normami: PN-EN 13476-2 lub PN-EN 1852-1, PP SN8, niekarbowane, z gładką ścianką wewnętrzną i zewnętrzną, D 160 mm L = 57, 6m, - studzienki systemowe,, monolityczne, osadnikowi z PE SN2 Dw=1000/Dz=1107mm, z płytą żelbetonową: odciążającą i przykrywczą, z włazem żeliwnym ciężkim - 7 szt, - studzienki systemowe niewłazowe (bez drabinki), osadnikowe z PE SN2, Dw=1000/Dz=1107 mm, z osadnikiem wys. 0,5 m, z płytą żelbetonową: odciążającą i przykrywczą, z wpustem ulicznym z kołnierzem pełnym i ryglowaną uchylną kratą na zawiasach klasy D 400 wg PN-EN 124:2000, Ř 700 - 8 szt, - studzienki osadnikowe systemowe PE SN2 DN=Dw=500 mm Dz=568 mm, z osadnikiem wys. 0,50 m, z płytą żelbetonową odciążającą i przykrywczą, z wpustem ściekowym bez kołnierza od strony krawężnika z ryglowaną uchylną kratą na zawiasach klasy D 400 wg PN-EN 124:2000 - 17 szt. Budowa kanału deszczowego. Przed przystąpieniem do robót zlokalizować istniejące uzbrojenie. Uzbrojenie nie naniesione na planie sytuacyjnym, a napotkane w trakcie wykonywania wykopu należy zgłosić do zarządcy tego uzbrojenia oraz dokonać niezbędnych zabezpieczeń. Służby geodezyjne winny wyznaczyć w sposób trwały oś projektowanego kanału. Roboty należy rozpocząć od najniższego punktu kanału, to jest od studni D1 o rzędnych 191,58 /189,63 i prowadzić odcinkami między sąsiednimi studzienkami. Kanalizacja deszczowa projektowana jest do wykonania bezwykopowo, metodą kierunkowych przewiertów sterowanych (HDD) z zastosowaniem samoutwardzalnej płuczki Drill-mixR, która jest materiałem łączącym w sobie właściwości płuczki wiertniczej oraz materiału wypełniającego pustkę wzdłuż przewiertu. Wykopy będą wykonywane punktowo, w miejscu projektowanych do posadowienia studzienek kinetowych, osadnikowych i pod wspusty uliczne. Przyjęto wykopy o ścianach pionowych, umocnionych z odpowiednim zabezpieczeniem ścian wykopu wypraskami stalowymi lub płytami wykopowymi PW. Głębokość wykopów wynosi max. 2,5 m. Wykopy będą wykonywane sprzętem mechanicznym. Zakres robót do wykonania szczegółowo opisują projekty budowlane i wykonawcze budowy kanału oraz przyłącza, (w tym załączone do SIWZ przedmiar robót oraz SSTWIORB wchodzące w skład projektu wykonawczego).

II.5) Główny kod CPV

45231300-8

Dodatkowe kody CPV

KryteriaZnaczeniecena60,00okres gwarancji40,00

II.6) Całkowita wartość zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

2020-11-30

II.9) Informacje dodatkowe


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

- Wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia t. j: kierownikiem budowy o odpowiednich uprawnieniach budowlanych (1 osoba). Kandydat na kierownika budowy musi posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych ( branża sanitarna) . Uprawnienia budowlane, o których mowa powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ). Dopuszcza się ważne i odpowiadające im uprawnienia nadane na podstawie wcześnie obowiązujących przepisów. W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r., poz. 2272 z późn. zm.). Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają warunek w zakresie potencjału osobowego. - Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał się doświadczeniem polegającym na wykonaniu w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, co najmniej jednej ( 1) roboty budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie kanalizacji deszczowej wykonanej w drogach publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 25 marca 1985 r. - o drogach publicznych ( t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 270 z późn. zm.) o łącznej długości minimum 400 m.b. bezwykopowo, metodą kierunkowych przewiertów sterowanych w ramach jednej umowy. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają warunek w zakresie doświadczenia.

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich uprawnień, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.-Załącznik Nr 5 do SIWZ Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty - potwierdzających, że Wykonawca wykonał co najmniej jednej ( 1) robotę budowlaną polegającej na budowie lub przebudowie kanalizacji deszczowej wykonanej w drogach publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 25 marca 1985 r. - o drogach publicznych ( t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 270 z późn. zm.) o łącznej długości minimum 400 m.b. bezwykopowo, metodą kierunkowych przewiertów sterowanych w ramach jednej umowy - Załącznik Nr 6 do SIWZ

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)


SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert

IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp(przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zmiana istotnych postanowień umowy może nastąpić w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności, w następujących sytuacjach: a) aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp techniczny lub technologiczny (np. wycofanie z obrotu), zmiana nie może spowodować zmiany ceny oraz obniżenia parametrów technicznych, jakościowych i innych wynikających z oferty, na podstawie których był dokonany wybór Wykonawcy; b) konieczności zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn niezawinionych przez Strony, zmiana nie może powodować zmiany ceny wynikającej z oferty Wykonawcy c) zmiana obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego; d) zmiana stawki podatku od towarów i usług; wartość umowy określona w § 2 ust. 1 umowy ulegnie zmniejszeniu w przypadku obniżenia stawki podatku od towarów i usług lub powiększeniu w przypadku podwyższenia stawki podatku od towarów i usług; e) zaistnienie okoliczności, (technicznych, gospodarczych itp.) których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; f) wystąpienie zdarzeń siły wyższej jako zdarzenia zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i niemożliwego do zapobieżenia; g) wprowadzenie nowej technologii przedmiotu objętego umową, wówczas Zamawiający dopuszcza jego modyfikację poprzez użycie technologii równoważnych lub o wyższych parametrach jakościowych, o cenie nie wyższej niż w umowie; h) gdy z uwagi na konieczność realizacji robót dodatkowych lub zamiennych dojdzie do konieczności wstrzymania robót; i) zmian po zawarciu umowy przepisów prawa lub wprowadzenia nowych przepisów prawa, zmiany lub wprowadzenia nowej bezwzględnie obowiązującej normy powodującej konieczność zmiany, modyfikacji lub odstępstwa w odniesieniu do wynagrodzenia; j) wydania decyzji administracyjnych lub innych aktów władzy (decyzja władz publicznych, w tym oczekiwanie na nieprzewidziane wcześniej konieczne wyniki ekspertyz, wyrok sądu itp.) jeśli ich wydanie nastąpiło na skutek okoliczności niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego; k) gdy konieczność zmiany jest spowodowana wystąpieniem niezależnych od stron okoliczności, których nie można było przy dołożeniu należytej staranności przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a które uniemożliwiają prawidłową realizację przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami, oraz prawidłowe wykonanie robót pod względem technologicznym. l) gdy konieczność zmiany spowodowana będzie wystąpieniem okoliczności związanych z działaniem koronawirusa SARS - CoV-2 Zmiana osoby kierownika budowy w sytuacji: a) choroby, kwarantanny, wypadku lub innych okoliczności powodujących brak możliwości pełnienia funkcji. W tym wypadku Wykonawca musi przedstawić na stanowisko kierownika robót, osobę posiadającą odpowiednie (wymagane w SIWZ) uprawnienia. Zmiana przewidziana w umowie może być inicjowana przez Zamawiającego jak i przez Wykonawcę. Wszelkie zmiany i uzupełniania umowy wymagają uprzedniej akceptacji Stron i formy pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności, muszą być dokonane przez umocowanych do tego przedstawicieli obu Stron.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym(jeżeli dotyczy)

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

2020-08-07

godzina:

09:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski

IV.6.3) Termin związania ofertą

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


W przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.


Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię Hrubieszów aktulane przetargi na Roboty budowlane

Jeśłi chcesz otrzymywać oferty na maila, to kliknij w link, wypełnij formularz i zamów przetargi na maila


Strona pochodzi z serwisu www.e-przetargi.pl
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.