Dzisiaj jest: 7.10.2022, imieniny: Krystyna, Marii, Marka

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Kwilczu

Gmina Kwilcz

Przetarg "Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Kwilczu

Najważniejsze Informacje

Przedmiot Zamówienia

Tryb Zamówienia

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Ogłoszenie o Zamówieniu

2020-08-07

Ogłoszenie nr 564157-N-2020 z dnia 2020-07-20 r.

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

Gmina Kwilcz

64-420 Kwilcz

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23

61 29 15 065

inwestycje@kwilcz.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 564157-N-2020 z dnia 2020-07-20 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:


NAZWA I ADRES

Zamawiający: Gmina Kwilcz

Regon: 63125896800000

ulica: ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Numer domu: 23

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 64-420

Miejscowość: Kwilcz

Województwo: wielkopolskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 61 29 15 065

e-mail: inwestycje@kwilcz.pl

Fax: 61 29 15 264

Adres strony internetowej (URL): www.kwilcz.pl bip.kwilcz.pl/przetargi.php

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:


RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA(jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Tak

www.kwilcz.pl bip.kwilcz.pl/przetargi.php

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

www.kwilcz.pl bip.kwilcz.pl/przetargi.php

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca

Adres:

Urząd Gminy Kwilcz, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23, 64-420 Kwilcz, punkt kancelaryjny

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

"Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Kwilczu"

Numer referencyjny:

RRG.271.10.2020.ZP

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest Modernizacja Technologii Stacji Uzdatniania Wody w Kwilczu oraz remontu budynku. 3.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Zadanie obejmuje wykonanie następujących robót: Przedmiotem zamówienia jest modernizacja technologii stacji uzdatniania wody w Kwilczu, gm. Kwilcz, polegająca na wymianie urządzeń zainstalowanych w stacji ( bez modernizacji studni) oraz remont budynku stacji. Warunkiem bezwzględnym jest zachowanie ciągłości pracy stacji w trakcie wykonywania prac, Zamawiający nie dopuszcza możliwości wystąpienia przerw w dostawie wody oraz znaczących spadków ciśnień w układzie zasilania sieci. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Kwilczu polegać będzie na zastosowaniu nowej technologii uzdatniania wody. Stacja uzdatniania wody składa się z ujęcia wody - dwie studnie, wraz z pompami głębinowymi, obudowami, rurociągami, urządzeniami technologicznymi oraz systemem uzdatniania który składać się będzie z czterech kolumn filtracyjnych zlokalizowanych w istniejącym budynku. Po procesie uzdatniania woda musi spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7. 12. 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Głównym elementem konstrukcyjnym uzdatniania wody będą zbiorniki bezciśnieniowe, wykonane ze stali nierdzewnej, spawane metodą TIG lub MMA. Filtry przeznaczone będą do obniżania wartości parametrów fizykochemicznych wody takich jak żelazo i mangan. Filtry powinny działać na zasadzie napowietrzania i jednocześnie odgazowywania wody, która przepływać będzie przez dysze rozpryskowe - wykonane ze stali nierdzewnej. Następnie woda będzie trafiać na złoża filtracyjne, które wykonane powinny być ze żwiru o różnej granulacji. Urządzenie powinno działać w zakresie ciśnień 0-10 bar. Woda surowa ze studni pod ciśnieniem, dzięki zainstalowanej w niej pompie głębinowej, powinna trafić bezpośrednio do kolektora wody surowej zestawu filtracyjnego. Pompa głębinowa sterowana przez wyłącznik perystaltyczny lub inwerter z czujnikiem ciśnieniowym. Następnie woda surowa, poprzez system filtrów żwirowych, poddawana jest procesowi oczyszczania i uzdatniania. Cały proces uzdatniania przebiegać powinien bez użycia chemii. W związku z tym, że w wodzie surowej występują przekroczone wartości żelaza i manganu należy w projekcie filtrów przewidzieć dostarczenie do wody dużej ilości tlenu co spowoduje, że żelazo i mangan zaczną się utleniać i następnie wytrącać jako cząstki stałe. Dodatkowo dopuszcza się zastosowanie złóż katalitycznych oraz mas aktywnych, które powodują większą skuteczność filtracji (dotyczy to głównie manganu). Przy zastosowaniu dużej ilości tlenu rozpuszczone w wodzie żelazo dwuwartościowe przekształci się w żelazo trójwartościowe, a cząstki żelaza koagulują i będą odfiltrowane w warstwie żwiru. Przefiltrowana woda powinna przepływać w dnie do komory wody czystej i być gotowa do spożycia. Wszystkie odfiltrowane osady powinny być regularnie wypłukiwane z filtra, a użyte złoża w filtrze muszą mieć zdolność regeneracyjną bez użycia środków chemicznych. Na całym dnie filtra powinny być zastosowane dysze płuczące, przez które będzie równomiernie przepływać woda płucząca materiał filtracyjny. Dzięki takiemu rozwiązaniu ziarna materiału filtracyjnego powinny się lekko unosić pozbywając się osadu, a cały słup wody brudnej powinien być wyprowadzony z elementu filtracyjnego do góry ze wszystkimi osadami i rurociągiem wody popłucznej trafić do kanalizacji sanitarnej lub poprzez odstojnik zostać odprowadzony do odbiornika. Całe płukanie filtra należy zaprojektować jako automatyczne oraz w razie awarii ręczne. Do wizualizacji i sterowania procesami technologicznymi należy zastosować system SCADA. Woda uzdatniona powinna trafić na instalację pompowni II stopnia (trzy pompy o wydajności łącznej min. 70 m3/h) i za jej pośrednictwem do sieci wodociągowej. System SCADA powinien składać się z następujących elementów: . Źródła danych - komputery, sterowniki PLC, inteligentne czujniki, moduły wejścia/wyjścia. Dane mogą być dostarczane drogą internetową . Dedykowanej aplikacji, która powinna być stworzona na potrzeby tej stacji i zawierać bloki graficzne, tak aby odwzorować jak najlepiej system technologiczny, który będzie nadzorowany i sprawić aby sterowanie poszczególnymi elementami było intuicyjne. Całość systemu należy zaprojektować w rozdzielni elektrycznej, która ma być zainstalowana w budynku stacji. Dane dostarczone do systemu SCADA mają wizualizować proces poprzez zgłaszanie komunikatów alarmowych, archiwizację, raportowanie oraz analizę danych. Komunikaty alarmowe maja dać operatorowi szybką informację o miejscu i typie błędu, który wystąpił w trakcie prowadzenia procesu. Błędy mogą być zgłaszane z wykorzystaniem komunikatów SMS oraz poczty elektronicznej e-mail. W budynku stacji należy zamontować: . komputer przemysłowy wyposażony w czterordzeniowy procesor, 8GB pamięci RAM, pojemny i szybki dysk twardy SSD oraz porty komunikacji niezbędne do zarzadzania peryferiami, . przemysłowy monitor LCD o przekątnej 6", (1920x1080), wykonany w obudowie ze stali nierdzewnej o współczynniku IP65, wyposażony w rezystancyjny panel dotykowy umożliwiający pracę w systemie, . modem GSM w technologii LTE z wbudowanym przemysłowym routerem dostępowym (wraz z zewnętrzną anteną kierunkową wzmacniającą sygnał), . moduły wejścia/wyjścia, 24 wejścia cyfrowo-analogowe do pracy w trybach wejścia dwustanowe i analogowe oporowe - pomiar temperatury z czujników; wejścia analogowe napięciowe; wejścia analogowe prądowe . liczniki impulsów z podtrzymaniem bateryjnym, (np. wodomierzy, przepływomierzy) . cyfrowe czujniki temperatury i wilgotności, . konwertery transmisji . moduły rozszerzeń (zwiększona liczba wejść powiadomień SMS) . moduły wykonawcze, . zasilanie (dedykowane zasilacze przemysłowe niskoprądowe wraz z zasilaniem awaryjnym UPS), . budynek stacji należy wyremontować w zakresie: uzupełnienia ścian cegłami, obróbki blacharskie , ocieplenie dachu i pokrycie papą, wykonanie posadzki z płytek gresowych, wykonanie tynków wewnętrznych, malowania ścian wewnętrznych, zamontowanie instalacji odgromowej - zgodnie z obmiarem. Zainstalowana aplikacja ma umożliwić odczyt danych (wraz ze sterowaniem) od urządzeń zainstalowanych w stacji tj. falowniki pomp, układy dozowania odczynników - chlorator, lampa UV itp. Komunikacja pomiędzy modułami zainstalowanymi w studniach a modułem kontroli w SUW zaprojektować należy i wykonać przy użyciu okablowania światłowodowego i konwerterów sygnału SM 1310 nm na RS485. Wielofunkcyjny router z modemem 3G/4G(LTE) wyposażony w porty komunikacyjne RS485 oraz obsługę protokołu Modbus RTU ma być wykorzystany do transmisji danych przez internet oraz do wysyłania powiadomień SMS. Do pomiaru temperatury i wilgotności w stacji, szafie sterującej oraz na zewnątrz należy wykorzystać cyfrowe czujniki z zastosowaniem transmisji RS485 i protokołu komunikacyjnego Modbus RTU. W celu zabezpieczenia i podtrzymania pracy całego systemu SCADA należy zastosować UPS zasilający najważniejsze składowe systemu w tym zasilacze przemysłowe zasilające komputer, router, monitor, karty wejść/wyjść, czujniki. Okno systemu SCADA - system sterowania pracą stacji uzdatniania . pomiar temperatury i wilgotności (na zewnątrz, w stacji) . załączanie oświetlenia stacji . załączanie lampy UV (woda, powietrze) . sygnalizacja stanu wody w filtrze (brak wody, osiągnięty poziom dolny (praca pompy), osiągnięty poziom górny (napełnianie wyłączone) . zawór napełniający zamknięty . zawór napełniający otwarty . stan pompy (nie pracuje, pracuje, przekroczona temperatura) . zawór ( pozycja nieustalona, zawór zamknięty, zawór otwarty) . odczyt przepływu . odczyt podciśnienia ( do procedury płukania) . odczyt ciśnienia (woda nieuzdatniona/studnie, woda uzdatniona) . przyciski włącz/wyłącz . kontrolki stanu pracy . dozownik - załączenie chloratora . sterowanie aplikacji - przejecie kontroli nad pracą stacji przez aplikację - wyłączenie opcji uruchamiania pracę ręczną z użyciem przełączników manualnych zainstalowanych w szafie sterującej, . stan pracy czujnika zaniku fazy . stan pracy czujnika zalaniowego . przełączenie trybu pracy stacji . tryb praca - zamkniecie zaworu- filtrowanie . tryb płukanie - otwarcie zaworu - płukanie . odczyt pomiaru temperatury . odczyt pomiaru wilgotności Okno systemu SCADA - Studnie Stan pracy studni - odczyt parametrów (przedstawienie danych w postaci tekstowej i zegarów analogowych wraz z możliwością załączenia i wyłączenia urządzeń z wykorzystaniem transmisji RS485 lub modułu AIO i modułów przekaźnikowych), odczyt stanu wodomierzy (moduł AIO z wejściem analogowym i licznikiem impulsów). Okno systemu SCADA - Pompy Stan pracy pomp - odczyt parametrów z falowników (przedstawienie danych w postaci tekstowej i zegarów analogowych wraz z możliwością załączenia i wyłączenia falowników z wykorzystaniem transmisji RS485 lub modułu AIO i modułów przekaźnikowych) Okno systemu SCADA - Szafa sterująca ( a w przyszłości również Zbiornik) . stan pracy wentylatorów w szafie sterującej - kliknięcie w ikonę powoduje załączenie/wyłączenie pracy wentylatorów . stan czujnika dymu zainstalowanego w szafie . odczyt pomiaru temperatury . odczyt pomiaru wilgotności . stan czujników - otwarcia szafy, otwarcia bramy, pływakowy czujnik poziomu (zbiornik, pole drenażowe) Powiadomienia SMS: . dozownik 1 - brak płynu . pompy - wysoka temperatura pompy . stacja - niskie ciśnienie wody . awaria sterylizatora UV Sterowanie pracą stacji: . automatyczne wyłączenie sterowania trybem pracy filtra po osiągnięciu pozycji krańcowej zaworu, . automatyczne sekwencyjne płukanie filtrów przy powstaniu zadanego podciśnienia przez zaprogramowany czas płukania W ramach zadania Wykonawca ponadto zobowiązany jest do: a) wykonania robót tymczasowych i towarzyszących niezbędnych do zrealizowania robót podstawowych i osiągnięcia zakładanego celu jak i osiągnięcia zakładanych efektów i rezultatów Kontraktu, b) wykonanie wszelkich niezbędnych opracowań koniecznych do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowane dla całości lub części robót c) wykonanie wszelkich koniecznych badań, rozruchów, analiz, prób, testów itp., d) wykonania niezbędnych instrukcji eksploatacyjnych oraz przeszkolenia personelu przyszłego Użytkownika, e) wypełnienia wszelkich zaleceń, zapisów, robót, zobowiązań w tym nałożonych na Zamawiającego, a wynikających z Warunków Technicznych, decyzji, pozwoleń, uzgodnień, opinii i innych dokumentów formalno - prawnych przekazanych Wykonawcy przez Zamawiającego, f) uzyskania w imieniu Zamawiającego wszelkich koniecznych pozwoleń i uzgodnień koniecznych do realizacji robót wchodzących w skład Kontraktu i osiągnięcia zamierzonego celu. Szczegóły przedmiotu zamówienia określa projekt technologii uzdatniania wody w budynku stacji uzdatnia wody w Kwilczu, który stanowi integralną część SIWZ. Do ceny oferty należy doliczyć następujące koszty: robót przygotowawczych, wykończeniowych i porządkowych, zorganizowania, zagospodarowania i późniejszej likwidacji placu budowy, utrzymania zaplecza budowy, organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, odwodnienia wykopów, wywozu nadmiaru gruntu, wywozu bentonitu pozostałego po zakończeniu prac przewiertowych, wymiany gruntu, zagęszczenia gruntu, przekopów kontrolnych, odtworzenia nawierzchni pasa drogowego, zajęcia pasa drogowego, wykonania ewentualnych przekładek w przypadku kolizji z istniejącym uzbrojeniem, pobrania próbek wody przez uprawnionego próbkobiorcę oraz wykonania badań laboratoryjnych próbki wody przez laboratorium akredytowane celem orzeczenia o jej przydatności do spożycia, zapewnienia pełnej obsługi geodezyjnej wraz z inwentaryzacją powykonawczą (5 egzemplarzy), planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wykonania dokumentacji powykonawczej, koszty związane z odbiorami wykonanych robót i innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawca zapewnia wszelkie materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia we własnym zakresie i na swój koszt oraz zobowiązany jest do stosowania wyrobów budowlanych zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz dopuszczonymi do stosowania przez ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.). Użyte do wykonania przedmiotu zamówienia materiały nie mogą obniżać wartości użytkowej i jakościowej wykonanych elementów zamówienia ani ujemnie wpływać na wytrzymałość, funkcjonalność i bezpieczeństwo użytkowania i korzystania z terenu robót i w jego granicach. Jeżeli w SIWZ oraz jej załącznikach wskazana została nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń itp. Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe. Zostały one bowiem określone jedynie w celu sprecyzowania parametrów i wymogów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia. 3.2. Główne obowiązki Wykonawcy w ramach zamówienia . Ilekroć w dokumentacji określono nazwę produktu lub technologii, nazwy handlowe, gdzie użyto znaków towarowych, patentów, należy rozumieć, że dopuszcza się rozwiązania równoważne, materiały równoważne o porównywalnych ( nie gorszych) parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych niż te , które wskazano w projektach, przedmiarze robót oraz STWIOR. Ponadto zgodnie z art.30 ust.4 ustawy pzp, ilekroć w niniejszej SIWZ lub załącznikach, w opisie przedmiotu zamówienia wskazano określone normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne lub systemy referencji technicznych, należy rozumieć, iż Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Oferując urządzenia równoważne Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia do oferty stosownych dokumentów zawierających opis oraz parametry tych produktów po to, aby Zamawiający mógł ocenić czy są to produkty równoważne w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiajacego. Użyte materiały muszą mieć aktualne dokumenty, dopuszczające do stosowania w budownictwie, zgodnie z zapisami obowiązującymi w tym zakresie. 3.3Dodatkowe wymagania i zalecenia Zamawiającego. . zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a także zdobył, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia (koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy ponosi Wykonawca), . wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i materiałów, ich zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia, . wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy, . ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy, . zastosowane przez Wykonawcę materiały i wyroby budowlane powinny spełniać wszelkie wymogi ustawy Prawo budowlane (art. 10), to jest posiadać odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczeństwa, być zgodne z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz zgodne z właściwymi przepisami i dokumentami technicznymi, . Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia, . Wykonawca powinien zorganizować teren budowy oraz zabezpieczyć teren wykonywania prac przed dostępem osób trzecich, . Wykonawca zagospodaruje odpady zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 r. poz. 757 ze zm.), wywóz odpadów budowlanych odbywa się na koszt Wykonawcy. Wykonawca zapewni utylizacje odpadów stałych, . Wykonawca po zakończeniu robót uporządkuje teren budowy, . Wykonawca pokryje ewentualne koszty napraw uszkodzonych urządzeń technicznych i budowli oraz dokona stosownych napraw wymaganych przez administratorów obiektów ( linie technologiczne, światłowód, sieć wodociągowa, kanalizacyjna, energetyczna, istniejący drzewostan). Podkłady geodezyjne na których został sporządzony projekt mogą nie zawierać wszystkich informacji i szczegółów o terenie oraz wbudowanej infrastrukturze, . Wykonawca robót zobowiązany będzie w czasie prowadzonych robót zapewnić przejezdność ulic, dojazdów i dojść do posesji, . Podczas realizacji robót stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania zaleceń i uwag ujętych w warunkach technicznych i uzgodnieniach wydanych przez firmy branżowe, zawartych w projektach budowlanych i wykonawczych, a także zaleceń i poleceń kierownika budowy i inspektora nadzoru. . Wykonawca od dnia przekazania terenu budowy do dnia odbioru końcowego (data podpisania protokołu odbioru całości robót) będzie odpowiedzialny za utrzymanie właściwego stanu nawierzchni drogi na odcinku zgodnym z zakresem prowadzenia inwestycji. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie bieżące usuwanie wybojów, zapadnięć, przełomów i innych uszkodzeń nawierzchni jezdni i chodników powodujących zagrożenie bezpieczeństwa uczestników ruchu oraz mogących powodować uszkodzenia pojazdów. . Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił Zamawiającemu na wykonany przedmiot zamówienia gwarancji jakości i rękojmi na okres minimum 36 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego robót, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. Po upływie okresu gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany będzie do zgłoszenia robót do odbioru pogwarancyjnego. 4. Wykonawca wykona i przygotuje oraz złoży w formie trwale spiętej wszelkie dokumenty związane z przedmiotem zamówienia, a zwłaszcza : . dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji, . dokumenty potwierdzające jakość materiałów i urządzeń użytych do wykonania przedmiotu zamówienia, . instrukcje (w języku polskim) użytkowania zamontowanych urządzeń, . dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji wszystkich zamontowanych urządzeń, . protokoły z badania materiałów i urządzeń (protokół szczelności instalacji kanalizacyjnej, wyniki badań laboratoryjnych próbek wody z nowo wybudowanego wodociągu), . dokumenty potwierdzające jakość materiałów i urządzeń użytych do wykonania przedmiotu zamówienia, . Wykonawca zaopatrzy obiekt w oznaczenia i instrukcje wymagane obowiązującymi przepisami (p.poż., sanitarnymi, bhp), 5. W Ofertę należy wkalkulować wszystkie koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost z ze Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR), projekcie budowlanym jak również nieujęte w STWiOR, a niezbędne do wykonania zadania, tj.: roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie terenu budowy, utrzymanie zaplecza i terenu budowy (dostawa wody, usuwanie ścieków, wywóz śmieci, organizacja zaplecza socjalnego, oświetlenie, zasilanie w energię elektryczną, telefon, dozorowanie, itp.), koszty wywozu i utylizacji odpadów powstałych w wyniku realizacji robót, jak również wszelkich badań a także opłat. Wykonawca pokrywa koszty związane z obsługą mediów tj. min. Woda, energia elektryczna itp. Roboty, które nie zostały ujęte w przedmiarze należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną. Przedmiar stanowi jedynie materiał pomocniczy do dokumentacji budowlanej i STWIOR. 6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w projekcie budowlanym i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych w załączniku nr 8 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV

45252126-7

Dodatkowe kody CPV

Kod CPV45000000-745300000-045330000-945331000-645310000-345320000-645421000-445342000-645443000-445111200-045332300-645231300-845314300-4

II.6) Całkowita wartość zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp

Tak

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień o których mowa w art.67 ust.1 pkt.6 ustawy pzp, w zakresie związanym z pracami wykonania obudowy termoizolacyjnej na studni nr 2A i 1B wraz z montażem pompy głębinowej przystosowanej do pracy z falownikiem oraz wykonanie studni wraz ze sporządzeniem niezbędnej dokumentacji ( studnia projektowana) i wykonaniem jej obudowy termoizolacyjnej z montażem pompy głębinowej przystosowanej do pracy z falownikiem. Warunkiem udzielenia zamówienia dotychczasowemu wykonawcy jest realizacja robót budowlanych " podstawowych" z najwyższą starannością i podpisanie protokołu odbiory prac bez uwag, zapewnienie nie gorszego standardu wykonywania nowego zamówienia niż podstawowego, a także że wykonawca zaakceptuje istotne warunki dotychczasowej umowy, jak również strony w wyniku negocjacji uzgodnią wynagrodzenie oraz termin wykonania takiego zamówienia.

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

2020-12-28

II.9) Informacje dodatkowe

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "RODO", informuję, że: ? administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Kwilcz, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23, 64-420 Kwilcz, ? inspektorem ochrony danych osobowych jest Pani Olga Tuszyńska, kontakt: adres e-mai; ido@kwilcz.pl , telefon - 61 29 15 113 wew. 23 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego RRG.271.10.2020.ZP pod nazwą: "Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Kwilczu" prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, ? odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 . ), dalej "ustawa Pzp"; ? Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; ? obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; ? w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; ? posiada Pani/Pan: ? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; ? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; ? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; ? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; ? nie przysługuje Pani/Panu: ? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; ? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; ? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. ** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. *** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 3.1. Zamawiający informuje o ograniczeniach o których mowa w art. 2 i 4 oraz art.. 97 ust 1a ustawy pzp tj. . " W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu"; . "Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu"; . "W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia". W związku z powyższym należy wypełnić załącznik nr 5 - oświadczenie od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art.13 lub art.14 RODO i załączenie go do oferty.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Określenie warunków: Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości min. 800 000,00 zł.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

Określenie warunków: jeśli wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 1 robotę w ramach jednej umowy odpowiadającą swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 800 000,00 zł brutto Przez roboty stanowiące przedmiot zamówienia uważa się prace polegające na budowie, przebudowie, remoncie lub modernizacji stacji uzdatniania wody w zakresie zgodnym z opisem przedmiotu zamówienia wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - załącznik nr 4,

Nie

Informacje dodatkowe:

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy pzp. 4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w ust. 1, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 1.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Nie

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP

Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia, złożone na formularzu zgodnym z treścią wzoru zamieszczonego w załączniku nr 2 do SIWZ.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu złożone na formularzu zgodnym z treścią wzoru zamieszczonego w załączniku nr 3 do SIWZ. 1) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego. - potwierdzających spełnienie warunku opisanego w rozdziale V. ust. 2 pkt. 2.2 2) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty- potwierdzających spełnienie warunku opisanego w rozdziale V. ust. 2 pkt. 2.1 - załącznik nr 4.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu - odpowiednio zgodnie z załącznikiem nr 2 lub 3 W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, z których wynikać będzie: 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Uwaga! Podmiot trzeci, na którego zasobach polega Wykonawca składający ofertę poświadcza za zgodność z oryginałem kopie dokumentów. 2. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (załącznik nr 7 do SIWZ). 3. 3.1.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku dla ustanowionego pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania poszczególnych Wykonawców i w formie oryginału lub w kopii poświadczonej notarialnie musi znajdować się w ofercie wspólnej Wykonawców. Pełnomocnictwo może wynikać także z umowy. Oferty wspólne muszą spełniać następujące wymagania: - wyznaczony lider umocowany będzie do otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak też dla wszystkich partnerów. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem, 3.2.Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej wykonawców zostanie wyłoniona w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający zażąda w wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców, podpisanej przez wszystkich partnerów. 4.W związku z powyższym należy wypełnić załącznik nr 5 - oświadczenie od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art.13 lub art.14 RODO i załączenie go do oferty.


SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert

IV.2.2) Kryteria

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia 2020-12-28

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp(przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

2. Dopuszczalne są następujące rodzaje i warunki istotnej zmiany treści umowy: 1) zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia - w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy w pierwotnym zakresie nie leży w interesie Zamawiającego lub interesie publicznym z jednoczesnym zmniejszeniem wynagrodzenia stosownie do postanowień ust. 2 pkt 3 i ust.3 pkt 3 ppkt a; 2) zmiany dotyczące sposobu spełnienia świadczenia ze względu na: a) niedostępność na rynku materiałów, sprzętu lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub technicznej, bądź też w kosztorysie ofertowym Wykonawcy spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów, sprzętu lub urządzeń lub gdy wykorzystanie tych materiałów, sprzętu lub urządzeń stało się niemożliwe z innych przyczyn, b) pojawienie się na rynku części, materiałów lub urządzeń nowszej generacji, pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu zamówienia lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu zamówienia, zwiększenia bezpieczeństwa, c) pojawienie się nowszej technologii wykonania przedmiotu zamówienia, pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji zamówienia lub jego kosztów, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu zamówienia, d) konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych w nich rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia lub gdy ich zastosowanie stanie się niemożliwe, e) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka itp.), skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu kontraktu przy dotychczasowych założeniach technologicznych; f) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej warunki terenowe, geologiczne, wodne, istnienie niezinwentaryzowanych (nieujętych w dokumentacji) urządzeń, instalacji lub obiektów, g) konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; h) konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich nieartykułowanych lub niemożliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy, i) konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/ technologicznych/materiałowych ze względu na kolizję z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez Zamawiającego lub inne podmioty inwestycjami, przy czym zmiany te ograniczą się do zmian koniecznych, umożliwiających uniknięcie lub usunięcie kolizji. j) gdy zmiana pierwotnie przyjętych technologii wykonania robót, materiałów budowlanych, sprzętu lub urządzeń podyktowana będzie usprawnieniem procesu budowy lub zwiększeniem bezpieczeństwa na budowie czy też polepszeniem warunków eksploatacji, gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej; 3) zmiana wysokości wynagrodzenia określonego w § 11 ust. 1 umowy - w przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia w sytuacjach o których mowa w ust. 2 pkt 1 oraz w przypadku zmiany dotyczącej sposobu spełnienia świadczenia w sytuacjach określonych w ust. 2 pkt 2, przy czym w przypadku określonym w ust.2 pkt 1 nastąpi zmniejszenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy; 4) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w tym terminów realizacji poszczególnych etapów robót w przypadku: a) gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie Zamawiającego, b) działania siły wyższej, uniemożliwiającego wykonanie robót w określonym pierwotnie terminie, c) zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych - temperatura powietrza przekraczająca 26 stopni C oraz poniżej 5 stopni C - , uniemożliwiających wykonywanie prac budowlanych zgodnie z przyjętą technologią lub spełnienie wymogów technologicznych, klęski żywiołowe, d) przerwy w dostawie prądu, wody, gazu, trwającej ponad 7 dni, uniemożliwiające realizację przedmiotu umowy, e) konieczności zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w interesie Zamawiającego lub interesie publicznym, f) wydłużenia terminów dostaw materiałów, urządzeń lub sprzętu z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, g) błędów w dokumentacji projektowej, których usunięcie będzie poprzedzać konieczność konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub zmian w dokumentacji projektowej, h) konieczności uzyskania decyzji lub uzgodnień, mogących spowodować wstrzymanie robót, i) konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, j) prac lub badań archeologicznych, wykopalisk, powodujących konieczność wstrzymania robót objętych niniejszą umową, k) realizacji robót powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, w tym realizowanych na podstawie odrębnej umowy, wymuszającej konieczność skoordynowania robót i uwzględnienia wzajemnych powiązań, w tym realizacji robót dodatkowych, mających wpływ na uzgodniony termin zakończenia jego realizacji (powodujących konieczność jego wydłużenia), l) wstrzymanie realizacji robót przez uprawniony organ z powodu znalezienia niewybuchów i niewypałów, lub też z innego powodu, w tym na skutek orzeczenia sądu, m) jakiegokolwiek opóźnienia, utr

Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.