Dzisiaj jest: 7.10.2022, imieniny: Krystyna, Marii, Marka

Wymiana płyt elewacyjnych typu granitex w budynku Biblioteki Śląskiej

Biblioteka Śląska w Katowicach

Przetarg Wymiana płyt elewacyjnych typu "granitex" w budynku Biblioteki Śląskiej w Katowicach

Najważniejsze Informacje

Przedmiot Zamówienia

Tryb Zamówienia

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Ogłoszenie o Zamówieniu

2020-08-07

Ogłoszenie nr 564780-N-2020 z dnia 2020-07-23 r.

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

Biblioteka Śląska w Katowicach

40-021 Katowice

pl. Rady Europy 1

322 083 875,

agnieszka.dec.michalska@bs.katowice.pl,

Szczegóły

Ogłoszenie nr 564780-N-2020 z dnia 2020-07-23 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:


NAZWA I ADRES

Zamawiający: Biblioteka Śląska w Katowicach

Regon: 27687800700000

ulica: pl. Rady Europy

Numer domu: 1

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 40-021

Miejscowość: Katowice

Województwo: śląskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 322 083 875,

e-mail: agnieszka.dec.michalska@bs.katowice.pl,

Fax: 322 083 720

Adres strony internetowej (URL): http://www.bs.katowice.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:


RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

Podmiot prawa publicznego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA(jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Tak

http://www.bs.katowice.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

http://bip-slaskie.pl/bslaska/zamowienia_publiczne/1

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Ofertę należy złożyć w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej, pod rygorem nieważności. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej.

Adres:

Biblioteka Śląska, pl. Rady Europy 1, 40-021 Katowice, Sekretariat Biblioteki Śląskiej

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Wymiana płyt elewacyjnych typu "granitex" w budynku Biblioteki Śląskiej w Katowicach.

Numer referencyjny:

DDB.201.9.2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty budowlane polegające na wymianie płyt elewacyjnych typu "granitex" w budynku Biblioteki Śląskiej w Katowicach przy pl. Rady Europy 1. Zakres robót obejmuje: 1. Roboty rozbiórkowe - demontaż, transport i utylizację płyt azbestowych o łącznej powierzchni ok. 412 m2. 2. Remont konstrukcji wsporczej - usunięcie wszystkich metalowych obróbek blacharskich i zastąpienie ich obróbkami aluminiowymi, oczyszczenie skorodowanych miejsc konstrukcji nośnych i innych elementów uzupełniających mocowanie płyt elewacyjnych oraz malowanie całej konstrukcji elementów stalowych. 3. Montaż nowych płyt elewacyjnych - płyt kompozytowych złożonych z dwóch blach aluminiowych rdzeniem mineralnym o łącznej grubości 4 mm o masie 7,6 kg/m2 w klasie NRO (PN-90/B-02867).

II.5) Główny kod CPV

45212330-8

Dodatkowe kody CPV

Kod CPV45453000-745443000-445262660-545262100-2

II.6) Całkowita wartość zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

2020-11-30

II.9) Informacje dodatkowe


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: 1. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 1 robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł brutto obejmującą swoim zakresem: a) demontaż wyrobów zawierających azbest wraz z ich unieszkodliwieniem, oraz b) remont elewacji budynku lub montaż płyt elewacyjnych. 2. Skieruje do realizacji zamówienia: a) co najmniej jedną osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej; zgodnie z przepisami ustawy - Prawo budowlane lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, upoważniające do pełnienia tej funkcji w przedmiotowym zamówieniu, z aktualną przynależnością do właściwej izby samorządu zawodowego; UWAGA: Osoba wskazana przez Wykonawcę na spełnienie warunku udziału w postępowaniu musi być tą samą osoba, która będzie kierowała budową w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia. b) co najmniej jednego pracownika lub osobę kierującą, upoważnioną do wykonywania prac polegających na zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest, które posiadają przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczenia i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz przestrzegania procedur dotyczących bezpiecznego postepowania - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004r., nr 71, poz. 649 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania tych wyrobów (Dz. U. z 2005r., nr 216, poz. 1824 z późn. zm.).

Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP

Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia: 1. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 2. od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia, w odniesieniu do tych podmiotów, oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt 1 oraz spełnienia - w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby - warunki udziału w postępowaniu - jeżeli Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 7 do SIWZ; Uwaga: Jeżeli zakres robót przedstawionych w dokumencie złożonym na potwierdzenie, że roboty zostały wykonane w sposób należyty, jest szerszy od opisanego przez Zamawiającego w Rozdziale V ust. 1 pkt 1.2. ppkt 1.2.3 SIWZ, należy w wykazie robót podać wartość robót odpowiadających zakresowi przedmiotu zamówienia, przedstawianych na potwierdzenie warunku udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia. 2. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 8 do SIWZ. 3. Od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia, w odniesieniu do tych podmiotów, oświadczeń i dokumentów wymienionych w Rozdziale XIII ust. 3 SIWZ oraz spełnienia - w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby - warunki udziału w postępowaniu - jeżeli Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z wypełnionym i podpisanym formularzem ofertowym sporządzonym według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, następujące oświadczenia i dokumenty: 1.1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ); 1.2. zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w Rozdziale V pkt 3.1.1 i 3.1.4 SIWZ - jeżeli wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego (przykładowy wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 3 do SIWZ) 1.3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt 1.1. 1.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, o których mowa w pkt 1.1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 2. Dokumenty i oświadczenia składane samodzielnie przez wykonawcę, po upływie terminu składania ofert: 2.1. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, dokumenty te należy złożyć odnośnie każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale V ust. 1 pkt 1.2 SIWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 3.1. Zamawiający jednocześnie informuje, iż "stosowna sytuacja", o której mowa w pkt 3 wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy: 3.1.1. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 3 do SIWZ; 3.1.2. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych; 3.1.3. w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane; 3.1.4. z zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności: - zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia; - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; - czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 3.2. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 3.3. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w ust. 3, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: - zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub - zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 3. 4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, a jego upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez upełnomocnionych przedstawicieli wszystkich wykonawców występujących wspólnie. Stosowne pełnomocnictwo należy złożyć wraz z ofertą. 4.1. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale V ust. 1 pkt 1.2 SIWZ, musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców lub wszyscy wykonawcy łącznie. UWAGA: Do oferty wykonawca załącza kosztorys ofertowy, zawierający minimum te pozycje, które zostały wskazane w przedmiarze robót.


SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium

1. Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) 2. Wadium winno zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert. Nie wniesienie wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą lub wniesienie wadium po tym terminie skutkować będzie odrzuceniem oferty Wykonawcy. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) w pieniądzu, b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy winno być poręczeniem pieniężnym, c) w gwarancjach bankowych, d) w gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2019, poz. 310). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: Santander Bank Polska S.A nr rachunku 51 1090 1186 0000 0001 3545 1373 z podaniem tytułu: "Wadium do postępowania nr DDB.201.9.2020 - Wymiana płyt elewacyjnych typu "granitex" w budynku Biblioteki Śląskiej w Katowicach". Będzie ono przechowywane na rachunku bankowym Zamawiającego. 5. Datą wniesienia wadium jest data uznania na rachunku Zamawiającego, przy czym wadium jest wniesione należycie w dniu i o godzinie obciążenia rachunku Zamawiającego, a nie w dniu i o godzinie dokonania przelewu przez Wykonawcę. Wadium musi wpłynąć na rachunek Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 6. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych formach określonych w ust. 3, dokument wadium należy złożyć w oryginale. Oryginał dokumentu, potwierdzającego wniesienie przez Wykonawcę wadium w wymaganej wysokości, należy wnieść: a) w postaci papierowej złożony w siedzibie Zamawiającego (w sekretariacie), w kopercie oznaczonej nazwą wykonawcy lub jego imieniem i nazwiskiem oraz dokładnym jego adresem z dopiskiem "WADIUM do postępowania nr DDB.201.9.2020 - Wymiana płyt elewacyjnych typu "granitex" w budynku Biblioteki Śląskiej w Katowicach", przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert. Dokument potwierdzający wniesienie wadium, powinien być przekazany przez Wykonawcę w takiej formie w jakiej został on wystawiony przez gwaranta/instytucję poręczającą. 7. Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie, w wymaganej wysokości lub w wymaganej formie (w tym również na przedłużenie okresu związania ofertą) skutkuje odrzuceniem oferty Wykonawcy. 8. Wadium, o którym mowa w ust. 6, musi zawierać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do nieodwołalnej i bezwarunkowej zapłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium, na pierwsze pisemne jego żądanie w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp. 9. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, powinna być ona sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy, jeżeli Wykonawcą jest konsorcjum należy wskazać wszystkie podmioty wchodzące w skład konsorcjum), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 3) kwotę gwarancji, 4) termin ważności gwarancji, 5) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp. 10. Postanowienia ust. 9 stosuje się odpowiednio do poręczeń, określonych powyżej w ust. 3. 11. Gwarancja lub poręczenie mają zawierać postanowienie, zgodnie z którym będą: nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze pisemne żądanie beneficjenta wskazanego w Rozdziale I SIWZ. 12. Zwrot wadium - wadium zostanie zwrócone według zasad określonych w art. 46 ust. 1, 1a, 2, 4 Ustawy Pzp. 13. Utrata wadium - Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami według zasad określonych w art. 46 ust. 4a-5 Ustawy Pzp. 14. Zamawiający informuje, iż w przypadku gdy Wykonawca złoży Zamawiającemu pisemne oświadczenie w zakresie przekazania wadium na zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, Zamawiający zgodnie z wolą Wykonawcy, przekaże wadium na zabezpieczenie należytego wykonania Umowy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert

IV.2.2) Kryteria

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia 2020-11-30

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp(przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wzór umowy stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

1. Wykonawca przed podpisaniem Umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 10 % ceny brutto oferty. 2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w formach określonych w art. 148 ust. 1 - Prawo zamówień publicznych. Wybrany wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy przed podpisaniem Umowy. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy winno zostać wniesione w PLN. 3. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym i zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek zamawiającego nr: 51 1090 1186 0000 0001 3545 1373 4. W przypadku złożenia tytułem zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, Zamawiający dopuszcza gwarancję w postaci bezwarunkowej, nieodwołalnej i płatnej na pierwsze żądanie o treści zaakceptowanej przez Zamawiającego, także co do formy, wartości i okresu ważności. 5. Wykonawca zobligowany jest zagwarantować, aby wniesione zabezpieczenie zachowało moc wiążącą przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy oraz okres rękojmi. 6. Część kwoty zabezpieczenia (70%) zostanie zwolniona lub zwrócona Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty końcowego odbioru Przedmiotu umowy obejmującego roboty budowlane i uznania przez Zamawiającego zamówienia za należycie wykonane. 7. Pozostałe 30% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający zwróci nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji i rękojmi za wady przedmiotu umowy.

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Zmiany umowy możliwe są jedynie w trybie art. 144 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Uzgodnienia w tym zakresie wymagają dla swojej ważności zatwierdzenia przez Zamawiającego a zmiana umowy może nastąpić jedynie na piśmie w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności. 2. Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 w/w ustawy przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wystąpienia: 1) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu realizacji umowy w przypadku: a) zmiany będącej następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: - roboty nie rozpoczną się w terminie wskazanym w § 4, - wstrzymanie robót przez Zamawiającego, z winy Wykonawcy, - konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej; b) innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujących niemożliwością prowadzenia prac, c) gdy zajdzie konieczność usuwania kolizji, usterek, awarii, napraw niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego bądź urządzeń przez ich użytkowników, co może uniemożliwić terminową realizację zadania; d) gdy zajdzie okoliczność wstrzymania robót przez uprawiony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; e) gdy wystąpi siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami. ,"Siła wyższa" oznacza wydarzenie zewnętrzne, nieprzewidywalne i poza kontrolą stron niniejszej umowy, którego skutkom nie można zapobiec, występujące po podpisaniu umowy, f) gdy wystąpi okoliczność przewidziana w art.144 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 2 pkt 1) litera a-f termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 2) zmiany w zakresie podwykonawstwa, w zakresie opisanym w § 11 umowy; 3) w przypadkach przewidzianych w art.144 ust. 1 pkt. 2 - 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.); 4) zmiany w zakresie wysokości podatku VAT - jeżeli w okresie obowiązywania umowy nastąpi zmiana bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa określających stawkę podatku VAT obejmującego przedmiot umowy. Zmiana możliwa jest jedynie w zakresie determinowanym zmianą stawki podatku VAT. Zmiana może dotyczyć wyłącznie kwoty netto (kwota brutto pozostaje bez zmian); 5) zmiany w zakresie osób realizujących zamówienie, pod warunkiem, że nowe osoby posiadają wykształcenie, doświadczenie i kwalifikacje opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, jednocześnie nie stanowią one zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 4. Warunkiem dokonania zmian w umowie jest złożenie wniosku w formie pisemnej przez stronę inicjującą zmianę zawierającego: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian, opis wypływu zmiany na termin wykonania umowy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym(jeżeli dotyczy)

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

2020-08-07

godzina:

09:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


W przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.


Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię Katowice aktulane przetargi na Roboty budowlane

Jeśłi chcesz otrzymywać oferty na maila, to kliknij w link, wypełnij formularz i zamów przetargi na maila


Strona pochodzi z serwisu www.e-przetargi.pl
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.