Dzisiaj jest: 28.5.2024, imieniny: Augustyna, Ingi, Jaromira

Burmistrz Leśnej

ZARZĄDZENIE NR 232 /16
BURMISTRZA LEŚNEJ
z dnia 29.11.2016 roku.
W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania
w dzierżawę w drodze bezprzetargowej.
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.446) i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U z 2015 r. poz. 1774 ze zm.) oraz Uchwały Nr IV/29/2015 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 26 lutego 2015 roku, Zarządzenia Nr 69/2016 Burmistrz Leśnej z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie wysokości stawek czynszu z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących przedmiot prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego Gminy Leśna Burmistrz Leśnej zarządza co następuje:
§ 1
Przeznacza się do oddania w dzierżawę nieruchomości przedstawione w załączniku nr 1
do niniejszego zarządzenia, stanowiące własność Gminy Leśna.
§ 2
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Leśnej.
§ 3
Zarządzenie wchodzi wżycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie
na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Leśnej na okres 21 dni, a ponadto informacje
o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie
w prasie lokalnej.
 
OBWIESZCZENIE

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Leśnej 232/16 z dnia 29.11.2016 r.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.
 
  Położenie nieruchomości Powierzchnia
gruntu -pomieszczenia
w m2
Opis
nieruchomości
Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego Rodzaj zbycia Wysokość stawki czynszu Wysokość opłaty
 
Leśna
część działki nr784/98
149m2 Tereny mieszkaniowe Tereby zabudowy mieszkaniowo –usługowej w strefie „A”                   Dzierżawana okres 3 lat 0,25zł/1m2 37,25zł
(rocznie)

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni tj. od 29.11.2016 r. do 20.12.2016 r.


Burmistrz Leśnej

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.