Dzisiaj jest: 26.9.2023, imieniny: Cypriana, Justyny, Łucji

Zielona Góra Remont węzłów wodomierzowych w Domach Studenta

Uniwersytet Zielonogórski Biuro Zamówień Publicznych

Przetarg Remont węzłów wodomierzowych w Domach Studenta

Najważniejsze Informacje

Przedmiot Zamówienia

Tryb Zamówienia

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Ogłoszenie o Zamówieniu

2020-08-07

Ogłoszenie nr 565586-N-2020 z dnia 2020-07-23 r.

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

Uniwersytet Zielonogórski Biuro Zamówień Publicznych

65-417 Zielona Góra

ul. Licealna 9

68 3282318, 3282275

bzp@uz.zgora.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 565586-N-2020 z dnia 2020-07-23 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:


NAZWA I ADRES

Zamawiający: Uniwersytet Zielonogórski Biuro Zamówień Publicznych

Regon: 97792414700000

ulica: ul. Licealna

Numer domu: 9

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 65-417

Miejscowość: Zielona Góra

Województwo: lubuskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 68 3282318, 3282275

e-mail: bzp@uz.zgora.pl

Fax: 68 3282275

Adres strony internetowej (URL): www.adm.uz.zgora.pl

Adres profilu nabywcy: www.adm.uz.zgora.pl/przetargi/

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:


RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

Inny (proszę określić):

Uczelnia publiczna

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA(jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Tak

www.adm.uz.zgora.pl/przetargi/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

www.adm.uz.zgora.pl/przetargi/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

forma pisemna

Adres:

Uniwersytet Zielonogórski, Kancelaria Ogólna, pok. 010, ul. Licealna 9, 65-417 Zielona Góra

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Remont węzłów wodomierzowych w Domach Studenta

Numer referencyjny:

RA-ZP-29/2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na rzecz Zamawiającego, robót budowlanych dla zadania pn.: "Remont węzłów wodomierzowych w Domach Studenta". 1) Remont węzłów wodomierzowych w Domu Studenta nr 2 "Piast" przy ul. Podgórnej 50 c w Zielonej Górze - Kampus A, 2) Remont węzłów wodomierzowych w Domu Studenta nr 3 "Ziemowit" przy ul. Prof. Z. Szafrana 8 w Zielonej Górze - Kampus A.

II.5) Główny kod CPV

45330000-9

Dodatkowe kody CPV

Kod CPV45453000-745310000-3

II.6) Całkowita wartość zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

120

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe

Termin Wykonania Zamówienia: 1. Część 1: 1) rozpoczęcie wykonania robót budowlanych: w ciągu 5 dni od daty zawarcia Umowy; 2) zakończenie wykonania całości Przedmiotu zamówienia: w ciągu max. 120 dni od daty zawarcia umowy. 2. Część 2: 1) rozpoczęcie wykonania robót budowlanych: w ciągu 5 dni od daty zawarcia Umowy; 2) zakończenie wykonania całości Przedmiotu zamówienia: w ciągu max. 120 dni od daty zawarcia umowy.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

Wykonawcy ubiegający się o realizację muszą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia objętego przedmiotowym postępowaniem. W celu wykazania spełniania warunku Wykonawcy zobowiązani są dysponować: - wykwalifikowanym personelem inżynieryjno-technicznym, posiadającym uprawnienia budowlane do pełnienia funkcji Kierownika Budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub w instalacyjnej sanitarnej, pozwalające na kierowanie robotami budowlanymi objętymi przedmiotem zamówienia.

Tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP

odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust.5 pkt 1 ustawy

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

I. Wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów Wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia: 1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy zobowiązani są złożyć: 1) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu - aktualne na dzień składania ofert, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ. 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawcy zobowiązani są złożyć: 1) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące podstaw do wykluczenia Wykonawcy - aktualne na dzień składania ofert, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ, 2) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust.5 pkt 1 ustawy, 3) Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik do SIWZ. 3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w pkt. 2 ppkt 2 powyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 3 powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty, o których mowa w zdaniu poprzednim winny zostać wystawione (sporządzone) zgodnie z odpowiednimi terminami wskazanymi w pkt. 3. Stosowne oświadczenia muszą mieć terminy sporządzenia odpowiadające terminom wymaganym od dokumentów, które zastępują. 5. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu (o którym mowa powyżej w pkt. 3 i 4) złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna) Wykonawcy ci składają: 1) oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1 ppkt 1 powyżej, 2) oświadczenie, o którym mowa w pkt. 2 ppkt 1 powyżej - odrębnie każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 3) dokumenty, o których mowa w pkt. 2 ppkt 2 powyżej - w odniesieniu do każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 4) dokument, o którym mowa w pkt. 2 ppkt. 3 - odrębnie każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 7. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 2, § 5 i § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126, ze zm.), jeśli Zamawiający żąda któregoś z tych dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych urzędowych baz danych, Wykonawca nie jest zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu dokumentów dostępnych w tych bazach. 8. W przypadku wskazania przez Wykonawcę, że oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w § 2, § 5 i § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126, ze zm.), jeśli Zamawiający żąda któregoś z tych dokumentów, znajdują się w posiadanych przez Zamawiającego dokumentach przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy, będzie korzystał z posiadanych oświadczeń i dokumentów, o ile są one aktualne, a Wykonawca wskaże postępowanie, w którym zostały złożone. 9. Wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji może złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikująca kraju, w którym wykonawca ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, w miejsce odpowiednich dokumentów wymaganych dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i braków podstaw do wykluczenia, o których mowa w §2 i §5 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126, ze zm.) - jeśli Zamawiający żąda powyżej któregoś z tych dokumentów. 10. UWAGA! W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia Wykonawca wraz z ofertą składa WYŁĄCZNIE oświadczenia, o których mowa w pkt. 1 ppkt 1 oraz pkt. 2 ppkt 1 powyżej. 11. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia dokumentów, o których mowa w pkt. 2 ppkt 2 powyżej, chyba że zastosowanie znajdą postanowienia pkt. 7 lub pkt. 8 powyżej. 12. UWAGA! Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, to jest oświadczenie, o którym mowa w pkt. 2 ppkt 3 powyżej, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu (bez wezwania) w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert (informacji, o której mowa w art. 86 ust.5 Ustawy). Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy składa oddzielnie każdy z nich. Oświadczenie należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik do SIWZ . 13. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126, ze zm.), składane są w oryginale lub w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 14. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje Wykonawca a w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia- ten z nich, którego dokumenty te dotyczą. 15. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126, ze zm.), wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 16. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126, ze zm.), sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 17. W przypadku, o którym mowa w pkt. 7 powyżej, Zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. 18. Jeśli Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów podczas wykazywania spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych na podstawie art. 22 ust. 1b ustawy (jeśli Zamawiający stawia takie warunki), zobowiązany jest zamieścić informacje o tych podmiotach w Oświadczeniu Wykonawcy dotyczącym podstaw do wykluczenia Wykonawcy. Oświadczenie dotyczące tych podmiotów powinno potwierdzać brak podstaw do wykluczenia tych podmiotów w takim samym zakresie, jak zakres wymagany od Wykonawcy. 19. Zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w art. 22a ust.2, musi być złożone wraz z ofertą i musi być złożone w oryginale. 20. Jeśli Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy, Zamawiający żąda od tego Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w § 5 pkt 1-9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126, ze zm.), jeśli były one wymagane od Wykonawcy. 21. Jeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 22. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcie gospodarcze Wykonawcy może mieć wpływ na realizację zamówienia. 23. Jeżeli Zamawiający żąda powyżej od Wykonawcy przedstawienia (w celu potwierdzenia spełnienia przez oferowane dostawy/usługi/roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego) dokumentów, o których mowa w § 13 ust. 1 pkt 2-5 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126, ze zm.): 1) Wykonawca może zamiast tych dokumentów złożyć równoważne dokumenty wystawione przez podmioty mające siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 2) Wykonawca, który z przyczyn niezależnych od niego nie ma możliwości uzyskania tych dokumentów, może złożyć inne dokumenty dotyczące odpowiednio zapewnienia jakości lub środków zarządzania środowiskowego, potwierdzające stosowanie przez Wykonawcę środków zapewnienia jakości zgodnych z wymaganymi normami zapewnienia jakości lub środków zarządzania środowiskowego równoważnych środkom wymaganym na mocy mającego zastosowanie systemu lub norm zarządzania środowiskowego. 24. Jeżeli Zamawiający żąda powyżej od Wykonawcy przedstawienia (w celu potwierdzenia spełnienia przez oferowane dostawy/usługi/roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego) dowodów (referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy/usługi /roboty budowlane były wykonywane) określających czy dostawy te, usługi lub roboty budowlane zostały wykonane lub (w dopuszczalnych przypadkach) są wykonywane należycie, o których mowa w § 2 ust. 4 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126, ze zm.), a Wykonawca z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów, to w przypadku robót budowlanych może złożyć inne dokumenty, a w przypadku dostaw/usług może złożyć swoje oświadczenie. 25. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego dokumentów dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej (jeśli Zamawiający żąda tych dokumentów), może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu (jeśli taki warunek został postawiony przez Zamawiającego). II. Złożona przez Wykonawcę oferta powinna zawierać następujące dokumenty: 1) wypełniony formularz OFERTA - załącznik nr 2 do SIWZ; 2) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale XII pkt 1 ppkt 1 i pkt 2 ppkt 1 SIWZ - załączniki nr 4 i 5 do SIWZ; 3) o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą należy dołączyć do oferty stosowne pełnomocnictwo; 4) Jeśli Wykonawca zastrzegł w ofercie, że jakieś informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, do oferty musi dołączyć wypełniony formularz Wykazanie zasadności zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa, załącznik nr 7 do SIWZ, i musi dołączyć załączniki konieczne dla wykazania zasadności zastrzeżenia.


SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert

IV.2.2) Kryteria

KryteriumZnaczenieCena60,00Wydłużenie okresu gwarancji/rękojmi30,00Termin wykonania10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp(przetarg nieograniczony)

Nie

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zamawiający, działając na podstawie art. 144 ust.1 pkt 1 Ustawy, przewiduje możliwość dokonania m. in. następujących zmian Umowy: 1) dopuszcza się zmianę terminu wykonania Umowy; określone w umowie terminy wykonania Przedmiotu Umowy mogą ulec przesunięciu: a) w przypadku działania siły wyższej (w tym m.in.: katastrofalne działania przyrody - np. mrozy, śnieżyce, powodzie powyżej 5 dni, intensywne lub długotrwałe opady uniemożliwiające prowadzenie prac, akty władzy ustawodawczej lub wykonawczej - np. wywłaszczenia oraz niektóre zaburzenia życia zbiorowego - np. zamieszki uliczne, akty terroru) mającej bezpośredni wpływ na termin wykonania Przedmiotu Umowy; termin realizacji będzie przesunięty o czas działania siły wyższej oraz czas niezbędny na usunięcie skutków działania tej siły, b) zajdzie konieczność wykonania robót zamiennych, c) w przypadku wystąpienia konieczności wykonania prac, które stały się konieczne, a nie mogły być wcześniej przewidziane do wykonania - termin wykonania może być przesunięty o czas niezbędny do wykonania przedmiotowych prac, d) jeżeli opóźnieniu ulegnie wykonanie prac niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy, do których wykonania zobowiązany jest Zamawiający, a opóźnienie to będzie miało wpływ na terminowe zakończenie wykonania Przedmiotu Umowy - termin wykonania może być przesunięty o czas niezbędny do wykonania przedmiotowych prac, e) jeśli opóźnieniu ulegnie wykonanie przez podmioty zewnętrzne usług/czynności koniecznych do wykonania Przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem, że wykonawcą tych usług/czynności nie jest Wykonawca Umowy ani podmiot przez niego zaangażowany w realizację Umowy, a opóźnienie to będzie miało wpływ na terminowe zakończenie wykonania Przedmiotu Umowy - termin wykonania może być przesunięty o czas niezbędny do wykonania tych usług/czynności, f) jeżeli opóźnieniu ulegnie udostępnienie frontu robót, gdzie prowadzone mają być prace, a opóźnienie to będzie miało wpływ na terminowe zakończenie wykonania Przedmiotu Umowy - termin wykonania może zostać przesunięty o czas opóźnienia w udostępnieniu frontu robót, g) w przypadku wystąpienia okoliczności, których przyczyny leżą po stronie Zamawiającego (w szczególności uniemożliwienie rozpoczęcia wykonania prac lub wstrzymanie prac przez Zamawiającego), a których wystąpienia nie można było przewidzieć przed zawarciem umowy - termin wykonania może być przesunięty o czas opóźnienia spowodowanego tymi okolicznościami, h) jeżeli prace objęte umową zostały wstrzymane przez właściwe organy, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, co uniemożliwia terminowe zakończenie wykonania Umowy - termin zakończenia wykonania Umowy może zostać przesunięty o czas na jaki wstrzymane zostały prace, i) w przypadku wystąpienia prac wynikających z zaleceń właściwych organów - termin zakończenia wykonania Umowy może zastać przesunięty o czas konieczny do wykonania zaleconych prac, j) w przypadku napotkania przez Wykonawcę lub Zamawiającego okoliczności niemożliwych do przewidzenia i niezależnych od nich, np. wystąpienia zjawisk związanych z działaniami osób trzecich uniemożliwiających wykonywanie prac, zmian przepisów prawa polskiego albo prawa wspólnotowego, a będzie to miało wpływ na terminowe zakończenie wykonania Przedmiotu Umowy - termin wykonania może zostać przesunięty o czas, kiedy realizacja zamówienia była niemożliwa z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, k) jeżeli zajdzie konieczności uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu administracyjnego, którego konieczności nie przewidziano przy zawieraniu Umowy, a będzie to miało wpływ na terminowe zakończenie wykonania Przedmiotu Umowy - termin zakończenia wykonania umowy może zostać przesunięty o czas niezbędny do uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu administracyjnego, l) w przypadku konieczności uzyskania odstępstw od warunków technicznych - termin wykonania może zostać przesunięty o czas oczekiwania na decyzję, m) w przypadku gdy zmiana terminu, wynikająca z którejś z wyżej określonych okoliczności, spowodowałaby konieczność realizacji Przedmiotu Umowy w okresie uniemożliwiającym wykonanie tych prac z innych powodów (np. warunki atmosferyczne, powody organizacyjne) uniemożliwiających lub utrudniających tę realizację - termin wykonania może zostać dodatkowo przesunięty o czas wynikający z tych niemożliwości lub utrudnień, - zmiana terminu wykonania nie będzie powodowała zwiększania Wynagrodzenia Wykonawcy; 2) dopuszcza się zmianę wartości umowy w przypadku gdy zmiany będą korzystne dla Zamawiającego, np. Wykonawca wprowadzi specjalny rabat - w takim przypadku wartość umowy ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu; 3) dopuszcza się zmiany w osobach mających pełnić określone funkcje w realizacji Przedmiotu Umowy, jeśli wcześniej wskazane osoby nie będą mogły pełnić swoich funkcji ze względów losowych, służbowych, z powodu niewłaściwego wykonywania powierzonych zadań lub z powodu niewłaściwego zachowania; Nowo wskazane przez Wykonawcę osoby muszą spełniać wszystkie warunki wskazane dla tych funkcji w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia obowiązującej w postępowaniu na podstawie którego zawarta została Umowa; Wykonawca musi uzyskać zgodę Zamawiającego na powierzenie obowiązków nowej osobie; W przypadku zmiany osób po stronie Zamawiającego, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o takim fakcie; zmiana taka nie wymaga aneksu do umowy; 4) dopuszcza się zmiany podwykonawców/rezygnację z podwykonawców przewidzianych do realizacji Umowy; jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia warunek oraz jednocześnie dostarczyć Zamawiającemu oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia nowego podwykonawcy (takie jak obowiązywały w postępowaniu na podstawie którego zawarta została Umowa); zmiana nie może powodować zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy ani zwiększenia należnego Wykonawcy Wynagrodzenia; 5) dopuszcza się wprowadzenie podwykonawców do części zamówienia, dla których wcześniej nie przewidywano realizacji przez podwykonawców; Wykonawca zobowiązany jest w tym celu złożyć pisemny wniosek do Zamawiającego. W przypadku wystąpienia z wnioskiem o wprowadzenie realizacji przez podwykonawców nowych części zamówienia, Wykonawcę obowiązują odpowiednie zapisy § 6 umowy; zmiana nie może powodować zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy ani zwiększenia należnego Wykonawcy Wynagrodzenia; 6) dopuszcza się wprowadzenie podwykonawców do realizacji części zamówienia mimo, że w ofercie Wykonawca nie przewidział realizacji jakichkolwiek części zamówienia przez podwykonawców. Wykonawca zobowiązany jest w tym celu złożyć pisemny wniosek do Zamawiającego. W przypadku wystąpienia z wnioskiem o wprowadzenie realizacji przez podwykonawców jakiejś części zamówienia Wykonawcę obowiązują odpowiednie zapisy § 6 umowy; zmiana nie może powodować zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy ani zwiększenia należnego Wykonawcy Wynagrodzenia; 7) dopuszcza się zmianę sposobu wykonania Umowy poprzez zastosowanie innych rozwiązań technicznych i technologicznych lub materiałowych niż przewiduje "Opis przedmiotu zamówienia" i/lub projekt ze względu na: zmiany obowiązującego prawa i obowiązujących norm, z uwagi na racjonalność ekonomiczną, funkcjonalną lub in., pojawienie się na rynku nowych materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na np. zaoszczędzenie na kosztach eksploatacji wykonywanego Przedmiotu Umowy lub w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy lub innych uzasadnionych przyczyn - dopuszcza się zastosowanie innych rozwiązań, po uzyskaniu zgody Zamawiającego na wprowadzenie tych zmian; w takim przypadku zmiana nie może powodować wzrostu Wynagrodzenia, zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy i innych zmian warunków zamówienia zawartych w SIWZ; 8) dopuszcza się możliwość, za zgodą lub na wniosek Zamawiającego, zmiany elementów Przedmiotu Umowy, wynikających m.in. z pobranych z natury wymiarów, przyjmowanych rozwiązań technicznych i funkcjonalnych; zmiana taka nie może powodować wzrostu Wynagrodzenia, zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy i innych zmian warunków zamówienia zawartych w SIWZ; 9) dopuszcza się możliwość zmiany sposobu rozliczania umowy lub terminów i sposobu dokonywania płatności wynikających z wszelkich zmian wprowadzanych przez Strony do Umowy oraz harmonogramu rzeczowo-finansowego; 10) dopuszcza się możliwość zmiany sposobu rozliczania umowy lub terminów i sposobu dokonywania płatności w przypadku, gdy zakończenie wykonania Umowy stanie się niemożliwe z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy; 11) w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie mającym wpływ na realizację Umowy, dopuszcza się zmiany Umowy pozwalające na dostosowanie jej do obowiązujących przepisów prawa; zmiany te nie spowodują wzrostu wynagrodzenia ani zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym(jeżeli dotyczy)

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

2020-08-07

godzina:

10:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Tak

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

I. Jeśli w ofercie Wykonawcy będą znajdowały się dokumenty zawierające wartości przedstawione w walutach obcych podczas oceny takich ofert Zamawiający będzie przeliczał waluty obce na złote (PLN) wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego danej waluty z dnia zamieszczenia ogłoszenia o przedmiotowym zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. II. Podstawy wykluczenia z postępowania 1. Zamawiający wykluczy Wykonawcę, co do którego ziszczą się przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy. 2. Zamawiający wykluczy Wykonawcę, który podlega wykluczeniu na mocy art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy, tzn. Wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2003 r. poz. 535, ze zm.). 3. Zamawiający wykluczy Wykonawcę, który podlega wykluczeniu na mocy art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy, tzn. Wykonawcę który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt. 15 ustawy, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności. 4. Zgodnie z art. 24 ust. 8 ustawy Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 ustawy, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Postanowienia zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt. 4 powyżej. 6. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy przed wykluczeniem Wykonawcy, Zamawiający zapewnia temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. 7. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. III. Warunki udziału w postępowaniu 1. Wykonawca, na zasadach określonych w art. 22a Ustawy, może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, chyba że Zamawiający wymaga osobistego wykonania danej części zamówienia. 2. Polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienia będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie to (lub inny dokument potwierdzający) musi być składane w oryginale. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda informacji/dokumentów określających: zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposób wykorzystania przez Wykonawcę zasobów innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia oraz czy podmiot (na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia) zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. IV. Warunki udziału w postępowaniu wynikające z art. 22 ust.1b 1. W zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej: - Zamawiający nie określa warunków udziału w tym zakresie. 2. W zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej: - Zamawiający nie określa warunków udziału w tym zakresie. 3. W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej: 1) Wykonawcy ubiegający się o realizację muszą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia objętego przedmiotowym postępowaniem. W celu wykazania spełniania warunku Wykonawcy zobowiązani są dysponować: a) wykwalifikowanym personelem inżynieryjno-technicznym, posiadającym uprawnienia budowlane do pełnienia funkcji Kierownika Budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub w instalacyjnej sanitarnej, pozwalające na kierowanie robotami budowlanymi objętymi przedmiotem zamówienia. UWAGA! a) wszystkie wyżej wymienione osoby (wymagane przez Zamawiającego) muszą posiadać, w odpowiednim dla siebie zakresie, uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r. nr 89, poz. 414, ze zm.) i innymi przepisami, w tym także zgodnie z ustawą z 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U z 2001 r. nr , poz. 42, ze zm.) oraz ustawą o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65, ze zm.) - jeśli dotyczy, oraz spełniać warunki do wykonywania tych funkcji określone w tych przepisach, b) wymieniony powyżej skład Personelu Wykonawcy należy traktować jako minimalne wymagania Zamawiającego i nie wyczerpuje on całości personelu niezbędnego dla rzetelnego wypełnienia obowiązków Wykonawcy. Wykonawca powinien dostarczyć swojemu Personelowi niezbędne wsparcie i pomoc ze strony innych specjalistów, która może być niezbędna do właściwego wykonania przedmiotu zamówienia. Koszty operacyjne i wynagrodzenie całego Personelu muszą być zawarte w cenie oferty, c) w przypadku gdy wskazany Personel nie posiada biegłej znajomości języka polskiego, Wykonawca jest zobowiązany zapewnić tłumacza na okres i dla potrzeb realizacji umowy, d) osoby wskazane przez Wykonawcę w formularzu Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu zobowiązane są uczestniczyć w realizacji zamówienia; Dopuszcza się zmiany w osobach mających pełnić określone funkcje w realizacji zamówienia jeśli wskazane w ofercie osoby nie będą mogły pełnić swoich funkcji ze względów losowych, służbowych lub in.; Nowo wskazane przez Wykonawcę osoby muszą spełniać wszystkie warunki wskazane dla tych funkcji w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Wykonawca musi uzyskać zgodę Zamawiającego na powierzenie obowiązków nowej osobie. V. Zamawiający wymaga, na mocy art. 29 ust. 3a Ustawy, zatrudniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: 1) roboty rozbiórkowo-demontażowe; 2) roboty instalacji elektrycznych; 3) roboty instalacji wod.-kan.; 4) roboty ogólnobudowlane wykończeniowe. Va. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane powyżej przez Zamawiającego. Vb. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu dokumentowania zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę, kontroli realizacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy i sankcji przewidzianych w sytuacji braku spełniania tego wymagania znajdują się w Istotnych postanowieniach umowy stanowiących załącznik do SIWZ.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 2Nazwa: nie dotyczy


W przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.


Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię Zielona Góra aktulane przetargi na Roboty budowlane

Jeśłi chcesz otrzymywać oferty na maila, to kliknij w link, wypełnij formularz i zamów przetargi na maila


Strona pochodzi z serwisu www.e-przetargi.pl

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.