Dzisiaj jest: 7.10.2022, imieniny: Krystyna, Marii, Marka

Dowóz dzieci do szkół na terenie Gmina Siennica

Gmina Siennica

Przetarg Dowóz dzieci do szkół na terenie Gmina Siennica

Najważniejsze Informacje

Przedmiot Zamówienia

Tryb Zamówienia

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Ogłoszenie o Zamówieniu

2020-08-07

Ogłoszenie nr 566995-N-2020 z dnia 2020-07-28 r.

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

Gmina Siennica

05-332 Siennica

Kołbielska 1

257 572 020,

gmina@ugsiennica.pl,

Szczegóły

Ogłoszenie nr 566995-N-2020 z dnia 2020-07-28 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:


NAZWA I ADRES

Zamawiający: Gmina Siennica

Regon: 55124300000000

ulica: Kołbielska

Numer domu: 1

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 05-332

Miejscowość: Siennica

Województwo: mazowieckie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 257 572 020,

e-mail: gmina@ugsiennica.pl,

Fax: 257 572 095

Adres strony internetowej (URL): http://www.ugsiennica.bip.org.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:


RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA(jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Tak

http://www.ugsiennica.bip.org.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

http://www.ugsiennica.bip.org.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

PISEMNIE

Adres:

Gmina Siennica ul. Kołbielska 1, 05-332 Siennica

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Dowóz dzieci do szkół na terenie Gmina Siennica

Numer referencyjny:

RI.271.4.2020.SP

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia

Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

2.1. Zamówienie zostało podzielone na dwie części Część 1: "Dowóz dzieci do szkół na terenie Gmina Siennica na podstawie zakupionych biletów miesięcznych w ramach przewozów regulaminowych wraz ze sprawowaniem opieki w czasie przewozu w roku szkolnym 2020/2021", Część 2: "Dowóz uczniów pełnosprawnych i niepełnosprawnych do szkół w Siennicy, Starogrodzie i Jgnacowie w roku szkolnym 2020/2021", 2.2. Każdy z wykonawców może składać ofertę na obie lub jedną część2.3. Opis zamówienia Część 1 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół na terenie gminy Siennica w roku szkolnym 2020/2021 w ramach przewozów regularnych. 2. Na zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia składa się świadczenie usług w zakresie zakupu biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół na terenie Gminy Siennica we wszystkie dni nauki szkolnej w roku szkolnym 2020/2021 w formie zakupu biletów miesięcznych na trasach wymienionych w załączniku nr 7 do SIWZ. 3. Usługa powinna być wykonywana w ramach prowadzonych przez Wykonawcę regularnych przewozów pasażerskich środkami transportu spełniającymi wymagania techniczne określone w przepisach ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz innych przepisach związanych z przewozem osób. 4. Przewidywana liczba uczniów do przewożenia: łącznie osoby według zapotrzebowania na zakup biletów miesięcznych. Szczegółowy wykaz biletów dla uczniów dojeżdżających do szkół stanowi załącznik nr 9 do SIWZ. 5. Miejscami docelowymi dowozu dzieci są placówki oświatowe: 1) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Zawiszy Czarnego w Żakowie, Żaków 48A, 05-332 Siennica; 2) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Siennicy, ul. Latowicka 16 i ul. Mińska 38, 05-332 Siennica; 6. Zamawiający po uzgodnieniu z Wykonawcą może dokonać zmiany: ilości uczniów (zwiększenia lub zmniejszenia do 10%) przewożonych na poszczególnych trasach, zmiany godzin, tras pojazdów w trakcie realizacji zamówienia, do rezygnacji z trasy. 7. Wykonawca musi zapewnić autobusy w dobrym stanie technicznym, popartym aktualnym badaniem technicznym. 8. Wykonawca powinien dysponować odpowiednią liczbą środków transportu, która umożliwi w należyty sposób realizację zamówienia zgodnie z rozkładem jazdy i zapewnienie wolnych miejsc zgodnie z ilością zakupionych biletów miesięcznych. 9. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia opiekuna w dowozie dzieci do szkół. 10. Funkcji opiekuna nie może pełnić kierowca pojazdu. 11. Opiekę nad dziećmi może sprawować osoba pełnoletnia dająca rękojmię bezpiecznego dojazdu dzieci do szkół. 12. Obowiązki opiekuna: 1) zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom w czasie jazdy pojazdem do szkół oraz służenie pomocą dzieciom w czasie jazdy pojazdem, 2) pomoc dzieciom w czasie wsiadania i wysiadania z pojazdu i przekazanie ich osobom wyznaczonym przez dyrektora szkoły do której dowożone są dzieci, 3) opieka oraz zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom w drodze z pojazdu do budynku szkoły oraz w drodze z budynku szkoły do pojazdu. Część 2 I. Przedmiot zamówienia obejmuje dowóz uczniów pełnosprawnych i niepełnosprawnych do szkół na trasach: 1. Trasa I: dowóz i odwóz do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Siennicy, ul. Latowicka 16: dowóz do godz. 7.50 - 5 uczniów z miejscowości Julianów i powrót ok. godz. 15.40. 2. Trasa II: dowóz i odwóz do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Starogrodzie: dowóz do godz. 7.50 - 43 uczniów (w tym 18 posiadających orzeczenia i opinie) z miejscowości: Pogorzel, Swoboda, Zglechów, Nowy Zglechów, Siennica (ul. Kołbielska, ul. Krótka, Strażacka, ul. Akacjowa), Grzebowilk, Kośminy, Nowe Zalesie, Gągolina, Majdan, Dłużew, Wólka Dłużewska, Ptaki, Żaków, Świętochy, Strugi Krzywickie, Nowy Starogród, Starogród - droga główna prowadząca do Starogrodu i powrót ok. godz. 14.30. 3. Trasa III: dowóz i odwóz do Zespołu Szkół Specjalnych im. Janiny Porazińskiej w Ignacowie: dowóz do godz. 7.50 - 12 uczniów posiadających orzeczenia z miejscowości: Nowa Pogorzel (ul. Świerkowa), Nowodwór, Kąty, Siennica (ul. Ogrodowa, ul. Akacjowa, ul. Strażacka, ul. Kołbielska), Wojciechówka, Nowy Starogród i powrót ok. godz. 15.00 II. Obowiązki Wykonawcy: 1) Wykonawca jest zobowiązany do wyposażenia pojazdu w środki łączności (np. telefon komórkowy), 2) Pojazd używany do transportu dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych musi być przystosowany do ich przewozu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2020.110), oraz w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019.2140.) 3) Wykonawca winien zatrudniać kierowców do ww. przedmiotu zamówienia o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, 4) Wykonawca zapewnia bezpieczeństwo, bezawaryjność i punktualność oraz opiekę nad dziećmi w ramach przedmiotu zamówienia (w tym świadczenie pomocy dzieciom i opiekunowi w zależności od zgłoszonych potrzeb, np. wejście/wyjście dzieci z pojazdu), 5) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków transportu dzieci i ich opiekuna oraz zobowiązuje się do ubezpieczenia pasażerów od następstw nieszczęśliwych wypadków i poniesienia związanych z tym kosztów, 6) Wykonawca odpowiada za opiekę oraz bezpieczeństwo dzieci w drodze z pojazdu do budynku szkoły oraz w drodze z budynku szkoły do pojazdu, 7) W sytuacjach awaryjnych Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia transportu zastępczego dla dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych przystosowanego do ich przewozu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2020.110), oraz w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019.2140.) 8) Wykonawca winien współpracować z Zamawiającym w zakresie przedmiotu zamówienia, 9) Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia opiekunów w dowozie, 10) Funkcji opiekuna nie może pełnić kierowca pojazdu.

II.5) Główny kod CPV

60112000-6

Dodatkowe kody CPV

Część nr: 1Nazwa: Część 1

II.6) Całkowita wartość zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

2021-06-25

II.9) Informacje dodatkowe

1 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "RODO", Zamawiający informuje, że: a) Jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu; dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Dowóz dzieci do szkół na terenie Gmina Siennica" prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; b) Inspektor ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Siennica jest dostępny pod adresem iod@ugsiennica.pl c) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) dalej "ustawa Pzp"; d) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; e) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; f) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; g) Wykonawca posiada: ? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy; ? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie narusza integralności protokołu oraz jego załączników; ? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; ? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO; 1 Wykonawcy nie przysługuje: ? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; ? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; ? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 2. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art.18 ust.1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 3. W trakcie oraz po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, zgodnie z ustawą z dnia 06 września 2001 r. o transporcie drogowym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 58). (Dotyczy części I i II)

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

A) Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże składający ofertę na część I wykaże, że: 1) wykonał należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedną usługę sprzedaży biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do placówek oświatowych o wartości co najmniej 100 000,00 zł brutto; 2) dysponuje co najmniej trzema osobami z wykształceniem pedagogicznym, które będą pełniły funkcję opiekuna podczas dowozu uczniów; 3) dysponuje co najmniej trzema, dopuszczonym do ruchu autobusami, wyprodukowanymi nie wcześniej niż w 2008 roku, posiadającymi dowody rejestracyjne z ważnym badaniem technicznym, które będą wykorzystywane do realizacji zamówienia (autobusy wykazane do spełniania warunku udziału w postępowaniu, muszą być tymi samymi autobusami, które zostały wskazane do oceny ofert w kryterium "norma emisji spalin"). B) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca składający ofertę na część II wykaże, że; 1)wykonał należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej dwie usługi, wykonywane w sposób ciągły, przez okres co najmniej 10 miesięcy każda, o wartości minimum 150 000,00 zł brutto każda, polegających na przewozie dzieci lub młodzieży niepełnosprawnej do szkół (placówek oświatowych); 2)dysponuje jednym, dopuszczonym do ruchu pojazdem, wyprodukowanym nie wcześniej niż w 2012 roku, z min. 35 miejscami siedzącymi, posiadającym dowód rejestracyjny z ważnym badaniem technicznym, polisę obowiązkowego ubezpieczenia OC, ubezpieczenie NW dla kierowcy i pasażerów od następstw nieszczęśliwych wypadków z minimalną sumą ubezpieczenia 10 000 zł. 3)dysponuje jednym, dopuszczonym do ruchu samochodem, wyprodukowanym nie wcześniej niż w 2012 roku, z min. 9 miejscami siedzącymi, dostosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych, posiadającym dowód rejestracyjny z ważnym badaniem technicznym, polisę obowiązkowego ubezpieczenia OC, ubezpieczenie NW dla kierowcy i pasażerów od następstw nieszczęśliwych wypadków z minimalną sumą ubezpieczenia 10 000 zł. 4)dysponuje jednym, dopuszczonym do ruchu samochodem, wyprodukowanym nie wcześniej niż w 2012 roku, z min 9 miejscami siedzącymi, posiadającym dowód rejestracyjny z ważnym badaniem technicznym, polisę obowiązkowego ubezpieczenia OC, ubezpieczenie NW dla kierowcy i pasażerów od następstw nieszczęśliwych wypadków z minimalną sumą ubezpieczenia 10 000 zł.(samochody wykazane do spełniania warunku udziału w postępowaniu, muszą być tymi samymi samochodami, które zostały wskazane do oceny ofert w kryterium "norma emisji spalin") 5) dysponuje co najmniej trzema kierowcami uprawnionym do kierowania pojazdami tj. posiadającym prawo jazdy minimum kategorii D i posiadającymi przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz co najmniej 10-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowcy autobusu. 6) dysponuje co najmniej trzema osobami z wykształceniem pedagogicznym, które będą pełniły funkcję opiekuna podczas dowozu uczniów.

Tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP

a) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; b) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; d) dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu - jeżeli Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego o których mowa w pkt. 5.3 lit a-h.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

a) wykazu usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy. (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5A i 5B do SIWZ); b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6A i 6B do SIWZ). c) wykaz sprzętu jakim dysponuje wykonawca w celu realizacji przedmiotu zamówienia ( zgodnie z złącznikiem nr 10 A i 10 B) d) oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych Wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6A i 6B do SIWZ); e) aktualnej licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, zgodnie z ustawą z dnia 06 września 2001 r. o transporcie drogowym (dotyczy części I i części II)

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

7.14. Na potrzeby oceny ofert oferta musi zawierać: a) Formularz Ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do SIWZ, b) oświadczenia, o których mowa w pkt 5.1 SIWZ według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 i 3 do SIWZ, c) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców występujących wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik, d) w przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, oryginał dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia) e) zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt 4.5.1 i 4.5.4 SIWZ - jeżeli Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego. Z zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności: - zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia; - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; - czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. f) wyciąg ze świadectwa homologacji, certyfikat zgodności, dowód rejestracyjny.


SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium

Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w przypadku składnia ofert na część I w wysokości 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) w przypadku składnia ofert na część II w wysokości 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert

IV.2.2) Kryteria

KryteriumZnaczenieCena 60,00czas podstawienia pojazdu zastępczego20,00norma emisji spalin20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp(przetarg nieograniczony)

Nie

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zasady zmian umowy określono w załączniku 5A i 5 B do SIWZ wzory umów

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym(jeżeli dotyczy)

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

2020-08-07

godzina:

09:30

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

POLSKI

IV.6.3) Termin związania ofertą

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 2Nazwa: Część 2


W przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.


Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię Siennica aktulane przetargi na Usługi

Jeśłi chcesz otrzymywać oferty na maila, to kliknij w link, wypełnij formularz i zamów przetargi na maila


Strona pochodzi z serwisu www.e-przetargi.pl
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.