Dzisiaj jest: 20.6.2024, imieniny: Bogny, Rafaeli, Rafała

Burmistrz Morynia

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 119/2016
BURMISTRZA MORYNIA
z dnia 5 grudnia 2016r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
 
Na podstawie art. 30 ust.2, pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( jed. tekst. z 2016 r. poz. 446.) oraz art.35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( jed. tekst z 2015r., poz.1774) zarządzam co następuje:

§ 1. Przeznaczam do sprzedaży nieruchomość stanowiącą własność gminy Moryń:
1.      Nr i położenie nieruchomości – 10 o pow. 0,0958 ha, obręb Stare Objezierze
2.      Nr Księgi Wieczystej – SZ 1Y 00039646/8
3.      Opis nieruchomości - działka niezabudowana, sklasyfikowana w ewidencji symbolem „ K” - kopaliny, położona jest wśród gruntów rolnych. Kształt działki regularny, zbliżony do kwadratu, dojazd i dostęp do przedmiotowej działki drogą gruntową. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej. Przyszły właściciel w celu poszukiwania i wydobywania kopalin zobowiązany będzie uzyskać koncesję i postępować zgodnie z obowiązującą ustawą „ Prawo geologiczne i górnicze ( jednolity tekst Dz.U. z 2015r. poz. 196).
4.      Przeznaczenie nieruchomości w planie przestrzennego zagospodarowania i sposób jej zagospodarowania - miejscowy plan przestrzennego zagospodarowania nie obowiązuje, nie została też wydana decyzja o warunkach zabudowy.
5.      Informacja o przeznaczeniu, obciążeniach i zobowiązaniach dot. nieruchomości- sprzedaż na własność. Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.
6.      Cena nieruchomości- 2.100,00 zł .
7.      Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami – do 16 stycznia 2017 r.

§ 2. Przeznaczam do sprzedaży nieruchomość stanowiącą własność gminy Moryń:
1. Nr i położenie nieruchomości – 11 o pow. 0, 1051 ha, obręb Stare Objezierze
2. Nr Księgi Wieczystej – SZ 1Y 00039649/9
3.      Opis nieruchomości - działka niezabudowana, sklasyfikowana w ewidencji symbolem „RIVb”. Kształt działki regularny, zbliżony do kwadratu, dojazd i dostęp do przedmiotowej działki drogą gruntową. Jakość drogi dostateczna.
4.      Przeznaczenie nieruchomości w planie przestrzennego zagospodarowania i sposób jej zagospodarowania - miejscowy plan przestrzennego zagospodarowania nie obowiązuje, nie została też wydana decyzja o warunkach zabudowy.
5.      Informacja o przeznaczeniu, obciążeniach i zobowiązaniach dot. nieruchomości- sprzedaż na własność. Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.
6.      Cena nieruchomości- 2.130,00 zł .
7.      Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami – do 16 stycznia 2017 r.

§ 3. Przeznaczam do sprzedaży nieruchomość stanowiącą własność gminy Moryń:
1. Nr i położenie nieruchomości – 12 o pow. 0, 0239 ha, obręb Stare Objezierze
2. Nr Księgi Wieczystej – SZ 1Y 00058130/7
3. Opis nieruchomości - działka niezabudowana, stanowiąca drogę niepubliczną,
sklasyfikowana w ewidencji symbolem „dr”. Kształt działki regularny, zbliżony do prostokąta.
Jakość drogi dostateczna.
4.      Przeznaczenie nieruchomości w planie przestrzennego zagospodarowania i sposób jej zagospodarowania - miejscowy plan przestrzennego zagospodarowania nie obowiązuje, nie została też wydana decyzja o warunkach zabudowy.
5.      Informacja o przeznaczeniu, obciążeniach i zobowiązaniach dot. nieruchomości- sprzedaż na własność. Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.
6.      Cena nieruchomości- 420,00 zł .
7.      Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami – do 16 stycznia 2017 r.

§ 4. Przeznaczam do sprzedaży nieruchomość stanowiącą własność gminy Moryń:
1. Nr i położenie nieruchomości – 913 o pow. 0, 86 ha, obręb Przyjezierze II.
2. Nr Księgi Wieczystej – SZ 1Y 00041556/7
3.      Opis nieruchomości - działka niezabudowana, sklasyfikowana w ewidencji symbolem „ K” ( kopaliny) , położona jest wśród gruntów rolnych. Kształt działki nieregularny, Nieruchomość posiada dostęp do przedmiotowej działki z drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej. Przyszły właściciel w celu poszukiwania i wydobywania kopalin zobowiązany będzie uzyskać koncesję i postępować zgodnie z obowiązującą ustawą „ Prawo geologiczne i górnicze ( jednolity tekst Dz.U. z 2015r. poz. 196).
4.      Przeznaczenie nieruchomości w planie przestrzennego zagospodarowania i sposób jej zagospodarowania - miejscowy plan przestrzennego zagospodarowania nie obowiązuje, nie została też wydana decyzja o warunkach zabudowy.
5.      Informacja o przeznaczeniu, obciążeniach i zobowiązaniach dot. nieruchomości- sprzedaż na własność. Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.
6.      Cena nieruchomości- 24.000,00 zł .
7.      Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami – do 16 stycznia 2017 r.

§ 5. Wykaz nieruchomości podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres
21 dni na tablicach ogłoszeń: w Urzędzie w Moryniu, przy Placu Wolności 4 w Moryniu,
tablicach sołectw, ogłoszenie w prasie, stronach internetowych gminy, infopublikatorze.pl

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierzam stanowisku ds. gospodarki mieniem i ochrony
środowiska.

§ 7. Termin wywieszenia wykazu: od 05 grudnia 2016 r. do 27 grudnia 2016 r.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz Morynia

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.