Dzisiaj jest: 7.10.2022, imieniny: Krystyna, Marii, Marka

Warszawa Dostawa sprzętu komputerowego dla Biura KRRiT

Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

Przetarg Dostawa sprzętu komputerowego dla Biura KRRiT

Najważniejsze Informacje

Przedmiot Zamówienia

Tryb Zamówienia

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Ogłoszenie o Zamówieniu

2020-08-10

Ogłoszenie nr 568176-N-2020 z dnia 2020-07-30 r.

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

01-015 Warszawa

Skwer Kard. S. Wyszyńskiego 9

22 597 30 80,

przetargi@krrit.gov.pl,

Szczegóły

Ogłoszenie nr 568176-N-2020 z dnia 2020-07-30 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:


NAZWA I ADRES

Zamawiający: Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

Regon: 01018240100000

ulica: Skwer Kard. S. Wyszyńskiego

Numer domu: 9

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 01-015

Miejscowość: Warszawa

Województwo: mazowieckie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 22 597 30 80,

e-mail: przetargi@krrit.gov.pl,

Fax: 22 597 31 86

Adres strony internetowej (URL): www.krrit.gov.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:


RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

Podmiot prawa publicznego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA(jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Tak

http://www.krrit.gov.pl/krrit/bip/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-przetargach/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

http://www.krrit.gov.pl/krrit/bip/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-przetargach/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

w formie pisemnej

Adres:

Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa, Kancelaria Ogólna Biura KRRiT

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Dostawa sprzętu komputerowego dla Biura KRRiT

Numer referencyjny:

ZP/4/DA/2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego dla Biura KRRiT dalej jako "Sprzęt" wraz z rozładunkiem i wniesieniem sprzętu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. 2 Przedmiot zamówienia podzielony jest na dwie Części: 2.1 Część I - dostawa 70 sztuk zestawów laptopów dla Biura KRRiT; 2.2 Część II - dostawa 70 sztuk monitorów ekranowych dla Biura KRRiT. 3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki i zasady realizacji przedmiotu zamówienia określone są w Istotnych Postanowieniach Umowy stanowiących Załącznik nr 7 do SIWZ, dla każdej z dwóch części zamówienia. 4 Szczegółową specyfikację techniczną Sprzętu z wyspecyfikowaniem rodzaju, minimalnych technicznych wymagań i ilości przedstawiono w kol. 2 i 3 w: 4.1 Uszczegółowieniu Formularza Ofertowy dla Części I zamówienia, Specyfikacji Technicznej Części I - stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ; 4.2 Uszczegółowieniu Formularza Ofertowy dla Części II zamówienia, Specyfikacji technicznej Części II - stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ. 5 Miejsce realizacji zamówienia (dotyczy Części I i II przedmiotu zamówienia): 5.1 dostawa: Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, skwer kard. S. Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa; 5.2 świadczenie usług gwarancyjnych i rękojmi: - skwer kard. S. Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa; - skwer kard. S. Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa; - ul. Sobieskiego 101, 00-763 Warszawa. 6 Sprzęt będący przedmiotem zamówienia Części I musi być: 6.1 fabrycznie nowy i nieużywany, wolny od wad, pochodzący z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta; 6.2 objęty minimum 36-miesiączną gwarancją oraz rozszerzoną rękojmią od daty podpisania przez Zamawiającego bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego. Dłuższy okres gwarancji oraz rozszerzonej rękojmi zestawów laptopów będzie przedmiotem oceny ofert w kryterium "okres gwarancji oraz rozszerzonej rękojmi". 7 Sprzęt będący przedmiotem zamówienia Części II musi być: 7.1 fabrycznie nowy i nieużywany, wolny od wad, pochodzący z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta; 7.2 objęty minimum 36-miesiączną gwarancją oraz rozszerzoną rękojmią od daty podpisania przez Zamawiającego bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego. Dłuższy okres gwarancji oraz rozszerzonej rękojmi monitorów ekranowych będzie przedmiotem oceny ofert w kryterium "okres gwarancji oraz rozszerzonej rękojmi". 8 Postanowienia SIWZ stosuje się do każdej części zamówienia, chyba że SIWZ stanowi inaczej. 9 Równoważność - Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych 9.1. W przypadkach, kiedy w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę co prowadziłoby do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, oznacza to, że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń i jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia. W takich sytuacjach ewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, należy odczytywać z wyrazami "lub równoważne". 9.2 Zaoferowane rozwiązania równoważne muszą być o parametrach wymaganych przez Zamawiającego lub lepszych. 9.3 Zamawiający informuje, że zgodnie z postanowieniami art. 30 ust. 5 ustawy Pzp "Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy (.) spełniają wymagania określone przez Zamawiającego". 9.4 Na Wykonawcy spoczywa obowiązek udowodnienia Zamawiającemu równoważności oferowanego rozwiązania w stosunku do wymogów określonych przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ wraz z załącznikami. 9.5. W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje rozwiązania równoważne, informacja o tym musi znaleźć się w odpowiedniej pozycji Uszczegółowienia Formularza Oferty, Specyfikacji Technicznej (Załącznik nr 2 dla Części I zamówienia, Załącznik nr 3 dla Części II zamówienia). Informacje te muszą w sposób jednoznaczny określać zarówno producenta, jak i konkretny oferowany Produkt.

II.5) Główny kod CPV

30200000-1

Dodatkowe kody CPV

Kod CPV30213100-630231300-030237000-9

II.6) Całkowita wartość zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

40

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe

Termin realizacji zamówienia: 1. dla Części I zamówienia: a) w zakresie dostawy sprzętu komputerowego - maksymalnie 40 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy ; Za dzień dostarczenia Sprzętu uznaje się dzień podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego bez uwag i zastrzeżeń, stanowiącego Załącznik nr 3 do umowy. Krótszy termin dostawy będzie przedmiotem oceny ofert w kryterium "termin dostawy" b) w zakresie udzielenia gwarancji oraz rozszerzonej rękojmi - minimum 36-miesiący od daty podpisania przez Zamawiającego bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego. Dłuższy okres gwarancji oraz rozszerzonej rękojmi zestawów laptopów będzie przedmiotem oceny ofert w kryterium "okres gwarancji oraz rozszerzonej rękojmi". 2. dla Części II zamówienia: a) w zakresie odstawy monitorów ekranowych - maksymalnie 40 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy ; Za dzień dostarczenia Sprzętu uznaje się dzień podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego bez uwag i zastrzeżeń, stanowiącego Załącznik nr 3 do umowy. Krótszy termin dostawy będzie przedmiotem oceny ofert w kryterium "termin dostawy" b) w zakresie udzielenia gwarancji oraz rozszerzonej rękojmi - minimum 36-miesiący od daty podpisania przez Zamawiającego bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego. Dłuższy okres gwarancji oraz rozszerzonej rękojmi monitorów ekranowych będzie przedmiotem oceny ofert w kryterium "okres gwarancji oraz rozszerzonej rękojmi".


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

Informacje dodatkowe

W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, określonego w pkt 7.1.2. SIWZ oraz wskazania braku podstaw wykluczenia, Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi wraz z ofertą złożyć następujące dokumenty: 1.1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 4 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu; 1.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt 1.1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Oświadczenie, każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, podpisuje osoba uprawniona do reprezentowania każdego z tych Wykonawców. 1.3. W przypadku, gdy Wykonawcy będą polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. W tym celu Wykonawca winien przedłożyć: 1.3.1. zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, 1.3.2. inne dokumenty (np. umowa Wykonawcy z podmiotem, o którym mowa w 1.3 powyżej, określające w szczególności: a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, c) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego. Ww. dokumenty wymagane są w celu oceny, czy Wykonawca polegający na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy będzie dysponował niezbędnymi zasobami innych podmiotów w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. Dokumenty określone w pkt 1.3.2. powyżej nie są wymagane, o ile dokument określony w pkt 1.3.1. będzie potwierdzał, że Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia, oraz że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, a jego treść będzie zawierała informacje, o których mowa w pkt 1.3.2. a)-c). 2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 9.1.1. SIWZ informacje dotyczące tych podmiotów. 3. Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów i oświadczeń, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 - pkt. 3 ustawy Pzp, tj: 3.1 Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. Uwaga: W przypadku Wykonawców: a) wspólnie ubiegających się o zamówienie, dokument wskazany wyżej, składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie; b) polegających na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, dokument wskazany wyżej, Wykonawca składa w odniesieniu do każdego z tych podmiotów. 3.2.Wykazu dostaw, wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu dostaw, ich wartości, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wykaz należy sporządzić według załącznik nr 5 do SIWZ. 4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 3.1 powyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt 4 wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument musi być wystawiony w terminie analogicznym jak wskazany w pkt 4 powyżej przewidziany dla właściwego dokumentu. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego http://www.krrit.gov.pl/krrit/bip/zamowieniapubliczne/ogloszenia-o-przetargach/ informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Do sporządzania oświadczenia służy załącznik nr 6 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

Warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i zawodowej dla każdej z części zamówienia, tj.: Dotyczy Części I: a) Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje należycie co najmniej 2 dostawy polegające na dostawie komputerów przenośnych, przy czym każda z tych dostaw wyniosła co najmniej 200 000,00 zł brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych); Dotyczy Części II: b) Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje należycie co najmniej 2 dostawy polegające na dostawie monitorów ekranowych, przy czym każda z tych dostaw wyniosła co najmniej 25 000,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych). Uwaga (dotyczy Części I i Części II): - przez jedną dostawę, Zamawiający rozumie jeden kontrakt (umowę); - w przypadku, kiedy wyżej wymagany przez Zamawiającego zakres dostaw będzie stanowił część dostaw o szerszym zakresie, Wykonawca winien w wykazie dostaw wyodrębnić dostawy, o których mowa w powyższym warunku; - w przypadku dostaw będących w trakcie wykonywania, wymagania odnośnie: zakresu wymaganej dostawy (w przypadku części I - wartość co najmniej 200 000,00 zł brutto; w przypadku części II - wartość co najmniej 25 000,00 zł brutto ), dotyczą części umowy już zrealizowanej (tj. od dnia rozpoczęcia dostaw do upływu terminu składania ofert) i zakres Wykonawca zobowiązany jest podać w wykazie dostaw; - w przypadku, gdy wartość zamówienia (umowy/kontraktu) jest określona w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na złote polskie na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonych w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego (NBP) na dzień opublikowania Ogłoszenia o Zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu publikacji Ogłoszenia o Zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) nie będzie opublikowany średni kurs walut przez NBP, Zamawiający przejmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej Tabeli Kursów NBP przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu w BZP.

Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP

1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 4 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu; 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Oświadczenie, każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, podpisuje osoba uprawniona do reprezentowania każdego z tych Wykonawców. 3. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. Uwaga: W przypadku Wykonawców: a) wspólnie ubiegających się o zamówienie, dokument wskazany wyżej, składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie; b) polegających na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, dokument wskazany wyżej, Wykonawca składa w odniesieniu do każdego z tych podmiotów. 4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 3 powyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt 4 wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument musi być wystawiony w terminie analogicznym jak wskazany w pkt 4 powyżej przewidziany dla właściwego dokumentu. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 4 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu; 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Oświadczenie, każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, podpisuje osoba uprawniona do reprezentowania każdego z tych Wykonawców. 3. Wykaz dostaw, o których mowa w pkt. III.1.3), wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu dostaw, ich wartości, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wykaz należy sporządzić według załącznik nr 5 do SIWZ.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)


SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium

1 Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: a) 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) - dla Części I; b) 1 500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) - dla Części II. 2 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a)w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy: BGK 98 1130 1017 0020 0639 8290 0002 z dopiskiem: "Wadium - dostawę sprzętu komputerowego dla Biura KRRIT - ZP/4/DA/2020 - Część _______" b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach ubezpieczeniowych, d) gwarancjach bankowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. z dnia 28 stycznia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 299), 3 Dokument potwierdzający wniesienie wadium w jednej z form wymienionych w pkt 16.2. lit. b - e) SIWZ musi być załączony do oferty w formie oryginału. 4 Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą. 5 W przypadku wadium wnoszonego w formie gwarancji lub poręczenia treść dokumentu ma zawierać zobowiązanie, odpowiednio podmiotu udzielającego gwarancji lub poręczyciela, do bezwarunkowej, nieodwołalnej zapłaty wymaganej kwoty gwarancji lub poręczenia na pierwsze żądanie pisemne Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i art. 46 ust. 5 ustawy Pzp. W dokumencie tym gwarant/poręczyciel nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełniania przez beneficjenta (Biuro KRRiT) dodatkowych warunków z wyjątkiem dokumentu potwierdzającego umocowanie do działania w imieniu Biura KRRiT. 6 Wadium wnoszone w pieniądzu musi wpłynąć na wskazany w pkt 16.2 lit a) powyżej rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu przyjmuje się termin uznania kwoty wadium na podanym wyżej rachunku bankowym. 7 Wskazane jest, aby kopia dokumentu potwierdzającego transfer środków pieniężnych, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, stanowiącą dowód wniesienia wadium, była dołączona do oferty. 8 Oferta Wykonawcy, która nie będzie zabezpieczona wadium w formie, o której mowa w pkt 2 powyżej, zostanie przez Zamawiającego odrzucona na podstawie art. 89 ust. 7b ustawy Pzp. 9 Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 10 Zamawiający dokona niezwłocznie zwrotu wadium, jeżeli zajdą przesłanki określone w art. 46 ust. 1, ust. 1a i ust. 2 ustawy Pzp. 11 Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 12 Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 13 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania Umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, c) zawarcie Umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. UWAGA: Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co powoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert

IV.2.2) Kryteria

KryteriumZnaczeniecena60,00termin dostawy20,00Okres gwarancji i rozszerzonej rękojmi20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp(przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zmiany umowy w poniższym zakresie zostały określone w paragrafie 9 Załącznika nr 7 do SIWZ (Istotne Postanowienia Umowy) 1. O ile Umowa nie stanowi inaczej, wszelkie jej zmiany wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności. 2. Jakakolwiek zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, będzie możliwa wyłącznie, jeżeli: 1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, bez zmiany ceny z oferty; 2) nastąpi zmiana w interpretacjach przepisów prawa, w szczególności wydanych przez właściwe organy podatkowe, lub też przez inne zewnętrzne instytucje, które to interpretacje będą wymagały dostosowania Umowy w celu uzyskania zgodności z charakterem Umowy, bez zmiany cen określonych w ofercie Wykonawcy; 3) Sprzęt stanowiący przedmiot Umowy zostanie wycofany z rynku, zaprzestano jego produkcji, posiada wady ukryte lub charakteryzuje się dużą awaryjnością, a proponowany przez Wykonawcę produkt posiada cechy, parametry i funkcjonalności nie gorsze niż produkt będący przedmiotem Umowy i zmiana jest korzystna dla Zamawiającego. Powyższe zmiany nie wpłyną na warunki i zasady realizacji Umowy, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego paragrafu, a wynagrodzenie Wykonawcy nie ulegnie zwiększeniu; 4) konieczne będą zmiany terminu realizacji Umowy z przyczyn określonych w § 12 Umowy. 3. Z zastrzeżeniem art. 144 ust. 1 pkt 1 i pkt 4 lit. a oraz art. 144 ust. 1a-1e Ustawy, Strony mogą dokonać zmian postanowień Umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, gdy wystąpi jedna z następujących okoliczności: 1) zmiana dotyczy realizacji dodatkowych dostaw od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności rozwiązania lub usług, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego, c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w Umowie; 2) zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) konieczność zmiany Umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w Umowie; 3) Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca: a) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian Umowy, b) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców (jeżeli Wykonawca powierza wykonanie zamówienia podwykonawcom); 4) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e Ustawy; 5) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w Umowie. 5. Zmianę postanowień zawartych w Umowie uznaje się za istotną, jeżeli: 1) zmienia ogólny charakter Umowy, w stosunku do charakteru Umowy w pierwotnym brzmieniu; 2) nie zmienia ogólnego charakteru Umowy i zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści, 3) zmiana narusza równowagę ekonomiczną Umowy na korzyść Wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w Umowie, 4) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z Umowy, 5) polega na zastąpieniu Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w art. 144 ust. 1 pkt 4 Ustawy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym(jeżeli dotyczy)

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

2020-08-10

godzina:

10:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski

IV.6.3) Termin związania ofertą

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

1. Wykonawca zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy zwanego dalej zabezpieczeniem najpóźniej przed wyznaczonym przez Zamawiającego terminem podpisania Umowy w wysokości 5% ceny brutto podanej w ofercie dla danej Części zamówienia. 2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach wymienionych w art. 148 ust. 1 ustawy: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, c) gwarancjach ubezpieczeniowych, d) gwarancjach bankowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Uwaga: w przypadku gdy Wykonawca wnosi zabezpieczenie w jednej z form, o których mowa w lit. b) - e) powyżej, zaleca się uzgodnienie z Zamawiającym treści dokumentu, ­Zamawiający nie dopuszcza możliwości wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w innych formach. 3. Za zgodą Zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również w formach określonych w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp. 4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BGK 98 1130 1017 0020 0639 8290 0002 z dopiskiem: "zabezpieczenie - dostawa sprzętu komputerowego - Część ..." 5. Dokument gwarancji lub poręczenia zawierać ma bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta/poręczyciela zapłaty wymaganej kwoty zabezpieczenia, na pierwsze, pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty zabezpieczenia i zawierające oświadczenie o niespełnieniu przez Wykonawcę zobowiązań wobec Zamawiającego wynikających z zawartej Umowy. Okres ważności poręczenia lub gwarancji z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy nie może być krótszy niż 30 dni po przewidywanym terminie zakończenia realizacji umowy. W dokumencie tym, gwarant/poręczyciel nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia przez beneficjenta (Biuro KRRiT) dodatkowych warunków (np. żądanie przesłania wezwania zapłaty za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek Biura KRRiT, albo żądanie złożenia wezwania np. tylko w formie listu poleconego czy kurierem) albo przedłożenia dodatkowych dokumentów (oprócz dokumentu potwierdzającego umocowanie osób do występowania w imieniu Biura KRRiT z żądaniem zapłaty). 6 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert stosownie do treści art. 94 ust. 3 ustawy Pzp. 7 Do zmiany formy zabezpieczenia Umowy w trakcie jej realizacji stosuje się art. 149 ustawy Pzp. 8 Zwrot kwoty zabezpieczenia należytego wykonania Umowy nastąpi na zasadach określonych w art. 151 ustawy Pzp oraz § 10 Załącznika nr 7 do SIWZ (IPU). 9 Treść oferty - dla każdej z części zamówienia - musi odpowiadać treści SIWZ. W szczególności oferta musi uwzględniać wymagania Zamawiającego dotyczące sposobu obliczenia ceny oferty. 10 Na ofertę zwanej dalej "Ofertą" składa się: 10.1. wypełniony (odpowiednio do części zamówienia, na którą Wykonawca składa Ofertę) Formularz Oferty sporządzony zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ; 10.2. Uszczegółowianie Formularza Oferty, "Specyfikacja Techniczna" (odpowiednio Załącznik nr 2 do SIWZ- dla Części I, Załącznik nr 3 do SIWZ - dla Części II) stanowiący integralna część Oferty. Zamawiający wymaga, aby Formularz Oferty wraz z Uszczegółowieniem Formularza Oferty, "Specyfikacją Techniczną" (odpowiednio do Części na która Wykonawca składa Ofertę) zostały złożone w formie pisemnej pod sankcją nieważności. 11. Do Oferty Wykonawca dołączy: 11.1 Oświadczenie, o którym mowa w pkt 9.1.1 SIWZ. w zakresie wskazanym w Załączniku nr 4 SIWZ; 11.2 Dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do złożenia (podpisania) Oferty i jej załączników, jeżeli prawo to nie wynika z dokumentu rejestrowego Wykonawcy; 11.3 Zobowiązanie innych podmiotów (tylko, gdy Wykonawca polega na zdolności innych podmiotów dla wykazania spełniania warunku w zakresie zdolności technicznej i zawodowej); 11.4 Dokument wadium (w przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniądz). 12 Wykonawca, zgodnie z zapisami pkt 9.6 SIWZ, przekaże Zamawiającemu bez wezwania ze strony Zamawiającego oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. 13 Oferta powinna być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub w innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez pełnomocnika Wykonawcy. 14 Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w SIWZ i w rozporządzeniu ws. dokumentów - inne niż oświadczenie wskazane w pkt 9.1.1. składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 15 Oświadczenia, o których mowa w pkt 9.1.1 SIWZ należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 16 Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikacje podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopie dokumentu za zgodność z oryginałem). 17 Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. 18 Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentów lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem. 19 Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w rozporządzeniu ws dokumentów, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 20 Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 21 Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa powyżej i rozporządzeniu ws dokumentów sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. W przypadku, o którym mowa w § 10 ust. 1 rozporządzenia ws dokumentów, Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. 22 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów dotyczących poszczególnych Wykonawców są poświadczane za zgodność z oryginałem przez danego Wykonawcę lub ustanowionego Pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postępowaniu albo do reprezentowania tych Wykonawców w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z Pełnomocnikiem, którego adres należy wpisać w Formularzu oferty. 23 W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia inne niż wskazane w pkt 9 SIWZ i rozporządzeniu ws dokumentów, wnioski, zawiadomienia, wezwania oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 z późn. zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca, lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. z dnia 6 lutego 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 344). Zamawiający preferuje komunikacje przy użyciu poczty elektronicznej na adres: przetargi@krrit.gov.pl (w tytule: dostawę sprzętu komputerowego - nr postępowania ZP/4/DA/2020). 24 Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych, przysługują środki odwoławcze zgodnie z działem VI - środki ochrony prawnej i w terminach określonych dla wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 25 Wobec ogłoszenia oraz SIWZ środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa

Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.