Dzisiaj jest: 7.10.2022, imieniny: Krystyna, Marii, Marka

Dostawa i montaż mebli biurowych konferencyjnych i gabinetowych

Województwo Mazowieckie

Przetarg Dostawa i montaż mebli biurowych konferencyjnych i gabinetowych

Najważniejsze Informacje

Przedmiot Zamówienia

Tryb Zamówienia

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Ogłoszenie o Zamówieniu

2020-08-10

Ogłoszenie nr 567738-N-2020 z dnia 2020-07-30 r.

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

Województwo Mazowieckie

03-719 Warszawa

Jagiellońska 26

22 59 79 100,

zamowienia@mazovia.pl,

Szczegóły

Ogłoszenie nr 567738-N-2020 z dnia 2020-07-30 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

Nazwa projektu lub programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020: projekt Plan działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesów zarządzania i wdrażania RPO WM, projekt Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego, projekt Plan Działań Pomocy Technicznej WUP na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM; Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój: projekt Pomoc Techniczna PO WER dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie na lata 2019 - 2020.

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:


NAZWA I ADRES

Zamawiający: Województwo Mazowieckie

Regon: 15528910000000

ulica: Jagiellońska

Numer domu: 26

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 03-719

Miejscowość: Warszawa

Województwo: mazowieckie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 22 59 79 100,

e-mail: zamowienia@mazovia.pl,

Fax: 22 31 41 670

Adres strony internetowej (URL): www.mazovia.pl

Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/mazovia

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:


RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA(jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Tak

https://platformazakupowa.pl/pn/mazovia

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

https://platformazakupowa.pl/pn/mazovia

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Tak

https://platformazakupowa.pl/pn/mazovia

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Dostawa i montaż mebli biurowych, konferencyjnych i gabinetowych

Numer referencyjny:

OR-ZW-II.OR-AG-I.ZP.D.272.39.2020.AS

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli biurowych, konferencyjnych i gabinetowych według asortymentu (dla części I i II w nawiasach podano liczbę sztuk przewidzianych w ramach prawa opcji): część I: 1. fotel obrotowy typ 1 - 71 szt. (8), 2. fotel obrotowy typ 2 - 100 szt. (61), 3. krzesło konferencyjne typ 1 - 29 szt. (5), 4. krzesło konferencyjne typ 2 - 28 szt. (15), 5. krzesło konferencyjne typ 3 - 30 szt.; część II: 1. szafa aktowa typ 1 - 86 szt. (17), 2. szafa aktowa typ 2 - 1 szt., 3. szafa aktowa typ 3 - 1 szt., 4. szafa aktowa (niska) - 16 szt., 5. nadstawka na szafę aktową - 49 szt. (12), 6. szafa garderobiana - 10 szt., 7. szafa metalowa typ 1 - 6 szt. (5), 8. szafa metalowa typ 2 - 2 szt., 9. szafa aktowa/regał otwarty - 8 szt. (1), 10. biurko pracownicze - 39 szt. (13), 11. biurko pomocnicze - 2 szt., 12. biurko komputerowe - 7 szt., 13. kontener mobilny - 32 szt. (17), 14. stolik okrągły - 13 szt. (10), 15. wieszak ubraniowy - 17 szt. (11), 16. stół seminaryjny/konferencyjny - 1 szt.; część III: 1. fotel obrotowy typ 1 - 41 szt., 2. fotel obrotowy typ 2 - 6 szt., 3. krzesło konferencyjne typ 1 - 79 szt.; część IV: 1. szafa aktowa - 14 szt., 2. nadstawka na szafę aktową - 3 szt., 3. szafa garderobiana - 1 szt., 4. szafa aktowa/regał otwarty - 1 szt., 5. biurko pracownicze - 9 szt., 6. kontener mobilny - 21 szt., 7. stolik okrągły - 1 szt., 8. wieszak ubraniowy - 6 szt., 9. stół seminaryjny/konferencyjny - 20 szt.; część V: 1. krzesło konferencyjne równoważne do krzesła Conversa na 4 nogach z zamkniętymi podłokietnikami - 17 szt., 2. stolik modułowy równoważny do stolika Tauko Modular Table LWM TR na drewnianych nogach 17 szt., 3. szafa aktowa z drzwiami płytowymi uchylnymi równoważna do szafy Easy Space - 2 szt., 4. stół konferencyjny z blatem w kształcie "beczki" równoważny do stołu Easy Space - 1 szt., 5. krzesło stacjonarne, gabinetowe równoważne do krzesła Sail-3-A na 4 nogach - 5 szt., 6. wieszak ubraniowy równoważny do wieszaka Arizona, metalowy, wolnostojący z minimum 4 ramionami do zawieszenia odzieży - 2 szt., 7. wieszak, uchwyt na torebkę - 15 szt.; część VI: 1. biurko podstawowe - 1 szt., 2. biurko pomocnicze z szafką - 1 szt., 3. kontener - 1 szt. (wymiary: wysokość: 51,5 cm, szerokość: 45 cm, głębokość: 45,5 cm), 4. regał - 2 szt. (wymiary: wysokość: 200 cm, szerokość: 76 cm, głębokość: 42 cm), 5. witryna - 1szt., 6. regał - 1 szt. (wymiary: wysokość: 200 cm, szerokość: 41 cm, głębokość: 42 cm), 7. szafa garderobiana - 1 szt., 8. stół konferencyjny - 1 szt., 9. końcówka - 3 szt., 10. regał na chłodziarkę - 1 szt., 11. fotel obrotowy - 1 szt., 12. biurko pracownicze - 1 szt. (wymiary: długość x szerokość: 160 cmx80 cm z płytą czołową 140x50 cm i wysokością regulowaną w granicach 62-82 cm), 13. biurko pracownicze - 2 szt. (wymiary: długość x szerokość: 140 cmx80 cm z płytą czołową 125x50 cm i wysokością regulowaną w granicach 62-82 cm), 14. biurko pomocnicze - 1 szt., 15. kontener - 3 szt. (wymiary: wysokość 54 cm, szerokość 43 cm, głębokość 60 cm), 16. szafa aktowa - 4 szt. (wymiary: wysokość 188 cm, szerokość 80 cm, głębokość 42 cm), 17. szafa aktowa - 1 szt. (wymiary: wysokość 114 cm, szerokość 80 cm, głębokość 42 cm), 18. szafa ubraniowa - 4 szt., 19. szafa aktowa półotwarta - 1 szt., 20. szafka niska z drzwiami przesuwanymi - 4 szt., 21. wieszak stojący - 1 szt., 22. biurko pracownicze - 1 szt. (wymiary: wysokość: 75 cm, szerokość: 160 cm, głębokość: 80 cm), 23. kontener - 1 szt. (wymiary: wysokość: 64 cm, szerokość: 43 cm, głębokość: 58 cm), 24. krzesło konferencyjne - 14 szt.

II.5) Główny kod CPV

39130000-2

Dodatkowe kody CPV

Kod CPV39150000-839112000-039111100-439153000-9

II.6) Całkowita wartość zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe

Termin wykonania zamówienia: 1) część I i III - 21 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, 2) część II i IV - 42 dni kalendarzowe od daty zawarcia umowy, 3) część V i VI - 35 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP

1. W celu potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 - 23 oraz ust. 5 ustawy PZP Wykonawca składa: 1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; 2) w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP (informacja zamieszczana po otwarciu ofert), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2. Okoliczności uzasadniające wykluczenie z postępowania w oparciu o przepisy art. 24 ust. 1 pkt 12 -23 oraz ust. 5 ustawy PZP zachodzące choćby względem pojedynczego Wykonawcy dyskwalifikują całą grupę Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. 3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt 1 zobowiązany jest każdy z wykonawców występujących wspólnie (zależnie od statusu podmiotu). 4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 5. Dokumenty, o których mowa w ust. 4 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 6. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 5 stosuje się

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona dla poszczególnych części zamówienia, na wezwanie Zamawiającego przedłoży: CZĘŚĆ I i III 1) protokół oceny ergonomicznej potwierdzający spełnienie wymagań ergonomicznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. (Dz. U. z 1998 r. Nr 148, poz. 973), 2) atest badań wytrzymałościowych potwierdzający zgodność z normą PN EN 1335-1:2004, PN EN 1335-2:2009 oraz PN EN 1335-3:2009 (wymiary, bezpieczeństwo, stabilność i wytrzymałość) lub aktualnymi normami równoważnymi, 3) ważny certyfikat ISO 9001 (wdrożony system zarządzania jakością) dla producenta foteli obrotowych, 4) ramowe warunki 5-letniej gwarancji, 5) kartę katalogową (kartę produktu), zawierającą co najmniej model fotela, nazwę producenta, rysunek lub zdjęcie proponowanego wyrobu, wymiary oraz szczegóły techniczne fotela pozwalające zweryfikować czy proponowany model spełnia wymagania określone w SOPZ. CZĘŚĆ V 1) certyfikat/atest zgodności poświadczającego spełnienie zgodności z normą PN - EN 16139 dla krzeseł opisanych w pozycji 1 i 5 tabeli Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia dla części V zamówienia, stanowiącego załącznik nr 2B do specyfikacji, wystawiony przez niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń, 2) certyfikat/atest wytrzymałościowy zgodności produktu poświadczający spełnienie zgodności z normą PN - EN 15372 dla stolika opisanego w pozycji 2 tabeli Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia dla części V zamówienia, stanowiącego załącznik nr 2B do specyfikacji, wystawiony przez niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń, 3) certyfikat/atest zgodności produktu poświadczający spełnienie zgodności z normą bezpieczeństwa i wytrzymałości dla stołu konferencyjnego opisanego w pozycji 4 tabeli Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia dla części V zamówienia, stanowiącego załącznik nr 2B do specyfikacji wystawiony przez niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń, 4) certyfikat/atest zgodności produktu poświadczającego spełnienie zgodności z normą bezpieczeństwa dla szafy aktowej i stołu konferencyjnego opisanych w pozycji 3 i 4 tabeli Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia dla części V zamówienia, stanowiącego załącznik nr 2B do specyfikacji wystawiony przez niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń, 5) atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się atestów na same składowe mebla dla szafy aktowej i stołu konferencyjnego opisanych w pozycji 3 i 4 tabeli Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia dla części V zamówienia, stanowiącego załącznik nr 2B do specyfikacji, 6) certyfikat ISO 9001, ważny (wdrożony system zarządzania Jakością) dla producenta mebli dla asortymentu opisanego w tabeli Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia dla części V zamówienia, stanowiącego załącznik nr 2B do specyfikacji, 7) ramowe warunki potwierdzające 5 letnią gwarancję dla krzesła konferencyjnego, stolika modułowego, szafy aktowej, stołu konferencyjnego i krzesła stacjonarnego opisanych w pozycji 1, 2, 3, 4 i 5 tabeli Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia dla części V zamówienia, stanowiącego załącznik nr 2B do specyfikacji. CZĘŚĆ VI 1) oświadczenie Wykonawcy o wykonaniu mebli biurowych z płyty wiórowej w klasie higieniczności E1, 2) oświadczenie Wykonawcy o zastosowaniu lakieru poliuretanowego posiadającego atest higieniczny, 3) protokół oceny ergonomicznej zgodnie z Rozporządzeniem MPIPS z 1 grudnia 1998 (Dz. U. Nr 148,poz. 973) dla fotela obrotowego opisanego w pozycji 11 tabeli Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia dla części VI zamówienia, stanowiącego załącznik nr 2C do specyfikacji, 4) potwierdzenie zgodności produktu z normą EN 1335:1:2:3 (wymiary, bezpieczeństwo, stabilność i wytrzymałość) dla fotela obrotowego opisanego w pozycji 11 tabeli Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia dla części VI zamówienia, stanowiącego załącznik nr 2C do specyfikacji, wystawione przez niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń, 5) certyfikat/atest wytrzymałościowy produktu dla krzesła konferencyjnego opisanego w pozycji 24 tabeli Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia dla części VI zamówienia, stanowiącego załącznik nr 2C do specyfikacji, wystawiony przez niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń, 6) karta katalogowa (karta produktu) potwierdzona za zgodność z oryginałem, zawierająca nazwę producenta, rysunek z wymiarami lub zdjęcie proponowanego wyrobu (rozmiar zdjęcia pozwalający dostrzec szczegóły), wymiary oraz szczegóły techniczne pozwalające zweryfikować czy proponowany fotel obrotowy spełnia wymagania opisane w pozycji 11 tabeli Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia dla części VI zamówienia, stanowiącego załącznik nr 2C do specyfikacji, 7) karta katalogowa (karta produktu) potwierdzona za zgodność z oryginałem zawierająca nazwę producenta, rysunek lub zdjęcie proponowanego wyrobu (rozmiar zdjęcia pozwalający dostrzec szczegóły), wymiary oraz szczegóły techniczne pozwalające zweryfikować czy proponowane krzesło konferencyjne spełnia wymagania opisane w pozycji 11 tabeli Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia dla części VI zamówienia, stanowiącego załącznik nr 2C do specyfikacji. Jako jednostkę niezależną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację krajowego ośrodka certyfikującego - w przypadku Polski jest to polskie centrum akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatów wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostkę uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację odpowiednika PCA w kraju. Zamawiający, stosownie do art. 30 ust. 4 p.z.p., dopuszcza rozwiązania równoważne do rozwiązań opisanych przy zachowaniu wskazanych norm.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone pełnomocnictwo, w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, określające zakres pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu, chyba że pełnomocnictwo wynika z innych załączonych do oferty dokumentów


SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert

IV.2.2) Kryteria

KryteriumZnaczenieCena100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp(przetarg nieograniczony)

Nie

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian następujących postanowień umowy, w tym terminów realizacji, w stosunku do treści złożonej oferty w zakresie: 1) praw i obowiązków stron umowy w sytuacji gdy nastąpi zmiana przepisów prawa w zakresie ukształtowania zgodnie z nowymi regulacjami tych praw i obowiązków, które mają wpływ na wykonanie zamówienia; 2) podwykonawców w sytuacji, gdy z przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, koniecznym będzie dla prawidłowego wykonania umowy posłużenie się przez Wykonawcę podwykonawcami, którzy będą realizowali zastępczo część lub cały zakres powierzony innym podwykonawcom lub nowy zakres; 3) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy; 4) zaistnienia siły wyższej (powódź, pożar, zamieszki, strajki, epidemie, ataki terrorystyczne, przerwy w dostawie energii elektrycznej) mającej wpływ na realizację umowy; 5) gdy konieczne będzie wprowadzenie zmian będących następstwem niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy istotnych okoliczności, których nie można było przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności, w szczególności następstwem zmian w zasadach dotyczących sposobu realizacji zamówienia; 6) w przypadku, gdy nastąpi zmiana stawki podatku od towarów i usług, jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym(jeżeli dotyczy)

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

2020-08-10

godzina:

10:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Oferta musi być przygotowana w języku polskim. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Tak

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

1. Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami, przygotowaną w języku polskim, pod rygorem nieważności wyłącznie w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego. 2. Zamawiający zaleca, aby w odniesieniu do kwalifikowanego podpisu elektronicznego stosować niniejsze zasady: 1) ofertę należy sporządzić w języku polskim, a do danych zawierających dokumenty tekstowe, tekstowo-graficzne lub multimedialne Zamawiający zaleca przede wszystkim stosowanie formatu danych .pdf, 2) dokumenty w formacie innym niż .pdf zaleca się, w miarę możliwości, konwertować do formatu .pdf, 3) ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu dla dokumentów w formacie .pdf zaleca się podpis w formacie PAdES, 4) w przypadku składania dokumentów w formacie innym niż .pdf (np. .doc, .docx), zaleca się stosować podpis w formacie XAdES o typie ZEWNĘTRZNYM. W takim wypadku należy przekazać Zamawiającemu plik z podpisywaną treścią oraz plik z rozszerzeniem XAdES o tej samej nazwie (2 pliki), 5) UWAGA: artykuł 3 pkt 12 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS): "kwalifikowany podpis elektroniczny" oznacza zaawansowany podpis elektroniczny, który jest składany za pomocą kwalifikowanego urządzenia do składania podpisu elektronicznego i który opiera się na kwalifikowanym certyfikacie podpisu elektronicznego" - w świetle powyższej definicji ePUAP nie jest certyfikowanym podpisem kwalifikowanym. 3. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oferta musi być opatrzona nazwami wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. 4. Wraz z ofertą Wykonawca za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego przesyła aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w sekcji III.3) ogłoszenia. 5. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia oświadczenia złożone przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z Wykonawców w zakresie, w jakim wykazują brak podstaw wykluczenia. 6. Dla skutecznego złożenia oświadczenia, dokument muszą podpisać osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy albo upoważnione na podstawie odrębnie udzielonego pełnomocnictwa. 7. Ofertę z załącznikami, w tym oświadczenie, o którym mowa w sekcji III.3 ogłoszenia, Wykonawca podpisuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 162 t.j.). 8. Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy, któremu udzieli zamówienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny wskazanej w ofercie Wykonawcy. 9. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 299 t.j.). 10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w innych formach. 11. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. 12. Dokument gwarancji lub poręczenia winien zawierać bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela zapłaty wymaganej kwoty zabezpieczenia, na każde, pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty zabezpieczenia. W dokumencie tym gwarant/poręczyciel nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia przez beneficjenta dodatkowych warunków lub czynności (np. przesłania wezwania zapłaty za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek beneficjenta czy przedłożenia wraz z wezwaniem zapłaty dodatkowej dokumentacji). W przypadku przedłożenia dokumentu gwarancji lub poręczenia niezawierającego wymienionych elementów, bądź posiadającego jakiekolwiek dodatkowe zastrzeżenia, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 13. Zamawiający zwraca zabezpieczenie należytego wykonania umowy na zasadach określonych we wzorach ogólnych warunków umowy, stanowiących odpowiednio załączniki do specyfikacji: 3A dla część I - IV zamówienia oraz 3B dla części V - VI zamówienia. 14. Jeżeli zabezpieczenie zostanie wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 15. Zamawiający jest upoważniony do wykorzystania zabezpieczenia należytego wykonania umowy w celu pokrycia swoich ewentualnych roszczeń powstałych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, a w szczególności kar umownych określonych we wzorach ogólnych warunków umowy. 16. Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania z prawa opcji, której zakres asortymentowy i ilościowy określony został w załączniku nr 1 i 2 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego załącznik nr 2A do specyfikacji (dot. I i II części zamówienia). Zamawiający powiadomi Wykonawcę o uruchomieniu opcji najpóźniej w terminie do dnia 4 listopada 2020 r. W przypadku uruchomienia opcji Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w terminie do 35 dni kalendarzowych od daty otrzymania powiadomienia o uruchomieniu opcji zawierającego informację o zakresie uruchamianej opcji. Wykonawca zobowiązuje się do przedmiotów dostarczanych w ramach opcji zastosować ceny jednostkowe podane w formularzu oferty dla analogicznych przedmiotów oferowanych w ramach zamówienia podstawowego.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 2Nazwa: DOSTAWA I MONTAŻ MEBLI BIUROWYCH W RAMACH ŚRODKÓW WŁASNYCH


W przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.


Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię Warszawa aktulane przetargi na Dostawy

Jeśłi chcesz otrzymywać oferty na maila, to kliknij w link, wypełnij formularz i zamów przetargi na maila


Strona pochodzi z serwisu www.e-przetargi.pl
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.