Dzisiaj jest: 7.10.2022, imieniny: Krystyna, Marii, Marka

Przebudowa ulicy Okrzei w Mysłowicach

Miasto Mysłowice

Przetarg Przebudowa ulicy Okrzei w Mysłowicach

Najważniejsze Informacje

Przedmiot Zamówienia

Tryb Zamówienia

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Ogłoszenie o Zamówieniu

2020-08-10

Ogłoszenie nr 565177-N-2020 z dnia 2020-07-22 r.

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

Miasto Mysłowice

41-400 Mysłowice

Ul. Powstańców 1

32 223 40 75

um_zamowienia@myslowice.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 565177-N-2020 z dnia 2020-07-22 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:


NAZWA I ADRES

Zamawiający: Miasto Mysłowice

Regon: 27625539300000

ulica: Ul. Powstańców

Numer domu: 1

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 41-400

Miejscowość: Mysłowice

Województwo: śląskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 32 223 40 75

e-mail: um_zamowienia@myslowice.pl

Fax: 32 223 40 75; 222 25 65

Adres strony internetowej (URL): https://www.myslowice.bip.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:


RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA(jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

https://www.myslowice.bip.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Oferta musi zostać sporządzona w języku polskim w formie pisemnej, komputerze lub inna trwałą i czytelna techniką.

Adres:

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiajacego tj. Urządzie Miasta Mysłowice ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice piętro II pok. 305

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Przebudowa ulicy Okrzei w Mysłowicach

Numer referencyjny:

ZP.271.1.10.2020.AJ

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1.1. Przedmiotem Zamówienia jest przebudowa drogi gminnej - ulica Okrzei. 1.2. Zakres niniejszej inwestycja obejmuje wykonanie: - Przebudowę jezdni o jednakowej szerokości na całej długości o konstrukcji nawierzchni jezdni z dostosowanej do kategorii ruchu drogowego 2 490 m2 - Budowę jezdni manewrowych; 1 077 m2 - Budowę oraz przebudowa chodników; 973 m2 - Utwardzenie terenu z płyt ażurowych 40x60x8 (miejsca postojowe); 1 277 m2 - Budowę zjazdów indywidualnych i zbiorowych; 41 m2 - Przebudowę włączenia drogi do Wielka Skotnica - Budowa krawężnika 15x30; 166 mb - Budowę przyłącza kanalizacji deszczowej; - Rurociągów fi 200 mm z PVC-U, kl. S SDR 34 SN 8 LITE; 241 mb - Rurociągów fi 315 mm z PVC-U, kl. S SDR 34 SN 8 LITE; 152 mb - Rurociągów fi 500 mm z PVC-U, kl. S SDR 34 SN 8 LITE; 113 mb - Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 400 mm, 7 studni - Studzienek ściekowych z elementów betonowe o śr. 500 mm, 23 studni - Demontaż obecnych oraz montaż rurociągów z rur HDPD o śr. nom. 160 mm; 93 mb - Układanie mechaniczne kabli 0,6/1KV 118 mb - Stawianie kompletnych słupów oświetleniowych, aluminiowych 5 szt Szczegółowy opis zakresu robót zawiera załączona do SIWZ dokumentacja stanowiąca załącznik nr 9. 1.3. Zamawiający wymaga, aby do formularza ofertowego dołączyć uproszczony kosztorys ofertowy. 2. Zgodnie z art. 29 ust. 3a uPzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, tj.: roboty ziemne, kanalizacyjne, brukarskie i konstrukcyjne, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1040). Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a uPzp, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a uPzp, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań, a także rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia określono w § 8 ust. 1 pkt 9 projektu umowy (Załącznik Nr 8 do SIWZ). Powyższy wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy: 1) czynności wykonywanych w trakcie realizacji zamówienia przez kierownika robót, tj. osoby pełniącej samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz.1186); 4. Rozwiązania równoważne. W opisie przedmiotu zamówienia zawartym w dokumentacji projektowej oraz STWiOR (Załącznik Nr 9 do SIWZ) wskazano znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę. Wobec powyższego, Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 uPzp, w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji projektowej oraz STWiOR (Załącznik Nr 9 do SIWZ) parametrów, czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących bezpośrednio lub pośrednio towar bądź produkt - dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w dokumentacji projektowej oraz STWiOR (Załącznik Nr 9 do SIWZ). Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych, a znajdujących się w dokumentacji projektowej oraz STWiOR (Załącznik Nr 9 do SIWZ). W opisie przedmiotu zamówienia zawartym w dokumentacji projektowej oraz STWiOR (Załącznik Nr 9 do SIWZ) odniesiono się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 uPzp. Wobec powyższego, Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 uPzp, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w dokumentacji projektowej oraz STWiOR (Załącznik Nr 9 do SIWZ).Na podstawie art. 30 ust. 5 uPzp wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Przedmiot zamówienia opisano zgodnie z art. 29-31 uPzp, w tym art. 30 ust. 1 pkt 2 uPzp. W przedmiotowym postępowaniu znajdują zastosowanie wymagania, o których mowa w art. 30 ust. 8 uPzp.

II.5) Główny kod CPV

45233120-6

Dodatkowe kody CPV

Kod CPV45111200-045231300-845231400-945231220-3

II.6) Całkowita wartość zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

2021-07-31

II.9) Informacje dodatkowe


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków

Zamawiający nie precyzuje warunku udziału w tym zakresie.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

4. W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że: 1. posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych). W przypadku wykazania sumy gwarancyjnej w walucie obcej, dla oceny spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu Zamawiający przyjmie, iż sumą ubezpieczenia jest iloczyn wykazanej sumy ubezpieczenia i średniego kursu tej waluty, określonego przez Narodowy Bank Polski w dniu wszczęcia postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający uzna za spełnienie ww. warunku udziału w postępowaniu wykazanie, że jeden z wykonawców posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną jw. albo że wszyscy lub niektórzy z wykonawców posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na łączną sumę gwarancyjną jw.;

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

1. W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że skieruje do realizacji zamówienia: 1.1. Kierownika budowy - jedną osobę uprawnioną do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej przy kierowaniu robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz.U. z 2019 r., poz. 1186, ze zm.) i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 6 maja 2019r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r. poz. 831) lub im odpowiadające, ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;

Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Nie

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP

1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wypełniony formularz oferty sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie (według wzorów stanowiących Załącznik Nr 2 do SIWZ oraz Załącznik Nr 3 do SIWZ), że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu. 3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 2.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Na podstawie art. 26 ust. 2 uPzp, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 uPzp , tj.: 1.1. dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych) określoną przez Zamawiającego - w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, określonego w Rozdziale VII pkt 4.1. SIWZ 2. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia.Wykonawca wskaże osobę posiadającą uprawnienia budowlane wydane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego: 2.1. Kierownika budowy - jedną osobę uprawnioną do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej przy kierowaniu robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz.U. z 2019 r., poz. 1186, ze zm.) i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 6 maja 2019r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r. poz. 831) lub im odpowiadające, ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; (Załącznik Nr 5 do SIWZ) - w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, określonego w Rozdziale VII pkt 5.1;

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Poleganie na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a uPzp. 1.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji ekonomicznej lub finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 1.2.Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (Załącznik Nr 4 do SIWZ). 1.3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja ekonomiczna lub finansowa, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 uPzp. 1.4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 1.5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, o którym mowa w pkt 1.1, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 1.5.1. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 1.5.2. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację ekonomiczną lub finansową, o których mowa w pkt1.1. 2. Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia na zasadach określonych w art. 23 i art. 25a ust. 6 uPzp. 2.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 2.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do złożenia wraz ofertą pełnomocnictwa (Załącznik Nr 7 i 8 do SIWZ) lub innego dokumentu, zgodnie z którym ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2.3. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego zostanie wybrana, Zamawiający może żądać złożenia przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 2.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu (Załącznik Nr 2 do SIWZ oraz Załącznik Nr 3 do SIWZ) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 2.5. W przypadku, gdy oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie najwyżej oceniona wymagane dokumenty składają wspólnie ww. wykonawcy. 2.6. Zgodnie z art. 24 ust. 11 uPzp wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do pisma zawierającego ww. informacje. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2.7. Na podstawie art. 24aa uPzp, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli wykonawca, o którym mowa w zdaniu pierwszym, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert. 3. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 4. Oświadczenia i dokumenty mają być składane w formie zgodnej z poniższymi zasadami: 4.1. oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a uPzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale lub kopii oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem; 4.2. dokumenty inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii oświadczenia, sporządzonego w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem. 4.3. poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą; 4.4. poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej; 4.5. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości; 4.6. dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski; 4.7. pełnomocnictwo (Załącznik Nr 6 do SIWZ) wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z którym ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego składane jest w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza; 4.8. inny dokument wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z którym ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego składane jest w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem; 4.9. pełnomocnictwo (Załącznik Nr 7 do SIWZ) w przypadku ustanowienia przez wykonawcę pełnomocnika do złożenia oferty lub reprezentacji składane jest oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 5. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, z późn.zm.), 5.1. w przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty, 5.2. w przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia lub spełniania warunków udziału w postępowaniu, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów, 5.3. w przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 uPuz, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 uPzp (brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego), korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.


SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium

1. Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości: 78 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100), 2. Wadium może być wnoszone w formach określonych w art. 45 ust. 6 pkt 1-5 uPzp. 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Gmina Mysłowice, ING Bank Śląski, Nr 13 1050 1214 1000 0023 5654 6974. Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu Zamawiający uzna wadium, które w oznaczonym terminie znajduje się na rachunku Zamawiającego oraz zawiera dane umożliwiające identyfikację postępowania oraz części do którego zostało wniesione. Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu. 4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 5. Oryginał wadium wniesionego w formie niepieniężnej wykonawca/y jest/są zobowiązany/i dołączyć do oferty. Wadium wnoszone w formie innej niż w pieniądzu musi spełniać wymagania wynikające z uPzp, w szczególności określać bezwarunkowy, nieodwołalny obowiązek zapłaty na pierwsze żądanie Zamawiającego, w przypadkach określonych w uPzp oraz być ważne przez okres związania ofertą określony w niniejszej siwz. 6. W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (zgodnie z art. 23 ust. 1 uPzp), wadium w formie gwarancji/poręczenia musi być wystawione na wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo wystawione po zawiązaniu konsorcjum wyłącznie na pełnomocnika wykonawców, wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. 7. Wadium wnoszone w pieniądzu zachowuje ważność przez cały okres jego przechowywania na rachunku bankowym. Wadium wnoszone w formie niepieniężnej musi być ważne co najmniej od dnia, w którym przypada termin składania ofert, do dnia, w którym upływa termin związania ofertą. 8. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 uPzp. 9. Zwrot, a także ponowne wniesienie wadium następuje według przepisów uPzp.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert

IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp(przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie: 1) zmiany terminu wykonania zamówienia w przypadku: a. wystąpienia siły wyższej rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w całości lub części; w razie wystąpienia siły wyższej strony umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego na skutek działania siły wyższej; termin realizacji umowy może zostać przedłużony o okres przestoju spowodowanego wystąpieniem siły wyższej, b. wystąpienia nietypowych dla klimatu polskiego warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie zamówień/robót budowlanych zgodnie z technologią ich wykonania; warunek zostanie spełniony w przypadku wystąpienia ciągłych opadów deszczu lub śniegu uniemożliwiających realizację robót budowlanych przez okres min. 10 dni kalendarzowych; wówczas wystąpi możliwość wydłużenia terminu realizacji zadania o ilość dni przez które udowodniono trwające bez przerwy opady deszczu. c. zaistnienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych (kategoria gruntu, kurzawka, skała, niekontrolowane nasypy, obecność płyt betonowych itp.) skutkujących niemożliwością realizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych; w przypadku wystąpienia tego typu odstępstw od założonych termin realizacji umowy może zostać wydłużony o czas, w jakim zostały zaktualizowane warunki geologiczne poprzez przeprowadzenie dodatkowych badań, d. zaistnienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności napotkania innych niezinwentaryzowanych sieci, urządzeń podziemnych kolidujących z realizowanymi robotami, skutkujących niemożliwością prowadzenia robót; w przypadku wystąpienia tego typu odstępstw od założonych termin realizacji umowy może zostać wydłużony o czas uzyskania niezbędnych uzgodnień, zaprojektowania niezbędnych zabezpieczeń sieci oraz dokonania przełożenia kolidującego uzbrojenia, e. protestów mieszkańców lub innych osób prawnych i fizycznych; w tym przypadku termin realizacji zadania może zostać wydłużony do czasu uzyskania ostatecznej decyzji rozstrzygającej protest, f. konieczności wykonania robót zamiennych o pracochłonności większej od robót pierwotnie przewidzianych do wykonania; termin może zostać wydłużony o czas niezbędny na wykonanie tych robót, g. konieczności wykonania dodatkowych robót, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, nie wynikającej z przyczyn dotyczących Wykonawcy; termin może zostać wydłużony o czas niezbędny na wykonanie tych robót, h. pojawienia się na terenie budowy zewnętrznego inwestora prowadzącego roboty budowlane kolidujące, utrudniające bądź uniemożliwiające prowadzenie prac budowlanych objętych zawartą umową; termin może zostać wydłużony o czas niezbędny na dokonanie uzgodnień i podpisanie porozumień i ewentualnie realizacje robót umożliwiających realizację umowy, i. opóźnień w przyłączeniu do sieci zewnętrznych przez gestorów mediów, powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy; termin może zostać wydłużony o czas niezbędny na wykonanie przyłączy, j. opóźnień w uzyskaniu niezbędnych pozwoleń, zezwoleń, opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy; termin może zostać wydłużony o czas, który był faktycznie niezbędny do uzyskania ww. dokumentów, k. wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 Pzp; 2) zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku: a. zmiany stawki podatku VAT na skutek zmian w przepisach prawnych, o ile dojdzie do nich w okresie obowiązywania umowy na następujących zasadach: - w przypadku zwiększenia stawki podatku VAT - wartość wynagrodzenia brutto nie ulegnie zmianie w okresie obowiązywania umowy, - w przypadku zmniejszenia stawki podatku VAT - wartość wynagrodzenia netto nie może być wyższa niż zadeklarowana w ofercie; wartość wynagrodzenia brutto zostanie pomniejszona z odpowiednim zastosowaniem zmniejszonej stawki podatku VAT, b. wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 Pzp; 3) innych zmian do umowy skutkujących zmianą wynagrodzenia i/lub terminu, w przypadkach: a. zmiany przepisów prawa w trakcie realizacji zamówienia, powodujących konieczność dostosowania dokumentacji, b. zwiększenia wynagrodzenia, a jeżeli ewentualna zmiana będzie skutkowała koniecznością dokonania zmian w budżecie Miasta Mysłowice albo wieloletniej prognozie finansowej stosowny aneks może zostać zawarty nie wcześniej niż po przyjęciu tych zmian przez właściwy organ Radę Miasta Mysłowice, c. zmiany kierownika budowy/robót Wykonawcy na skutek zdarzeń losowych, zmian kadrowo-personalnych, utraty wymaganych uprawnień, utraty stanowiska z zastrzeżeniem równoważności uprawnień oraz wykazanego w ofercie doświadczenia zawodowego, d. zmiany podwykonawcy/ów, na którego/ych zasoby powoływał się Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę, że proponowany inny podwykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia,* e. zmiany podwykonawcy/ów niebędącego/ych podmiotem/ami, na którego/ych zasoby powoływał się Wykonawca, w związku z koniecznością zlecenia w trakcie realizacji umowy wykonania części zamówienia innemu/ym podwykonawcy/om aniżeli podany/i w złożonej ofercie,* f. zmiany przepisów prawa istotnych dla postanowień zawartej umowy, g. poprawy jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu robót budowlanych, dostaw lub zmiany technologii, 2. W przypadku wystąpienia okoliczności skutkujących koniecznością zmiany umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego, wystąpienia z wnioskiem o dokonanie wskazanej zmiany wraz z przedstawieniem dowodów stwierdzających zaistnienie okoliczności, z zastrzeżeniem § 2 ust. 5. 3. Z okoliczności stanowiących podstawę zmiany do umowy strony sporządzą protokół konieczności oraz aneks do umowy. 4. Zmiana umowy powinna nastąpić w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności oraz powinna zawierać uzasadnienie.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym(jeżeli dotyczy)

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

2020-08-10

godzina:

11:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Oferta musi zostać sporządzona w języku polskim w formie pisemnej, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką.

IV.6.3) Termin związania ofertą

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


W przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.


Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię Mysłowice aktulane przetargi na Roboty budowlane

Jeśłi chcesz otrzymywać oferty na maila, to kliknij w link, wypełnij formularz i zamów przetargi na maila


Strona pochodzi z serwisu www.e-przetargi.pl
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.