Dzisiaj jest: 7.10.2022, imieniny: Krystyna, Marii, Marka

Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Pietrzykowo Gołąbki

Gmina Bielsk Podlaski

Przetarg Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Pietrzykowo Gołąbki

Najważniejsze Informacje

Przedmiot Zamówienia

Tryb Zamówienia

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Ogłoszenie o Zamówieniu

2020-08-10

Ogłoszenie nr 565464-N-2020 z dnia 2020-07-23 r.

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

Gmina Bielsk Podlaski

17-100 Bielsk Podlaski

ul. Mickiewicza 46

085 7306851, 7305031

gmina@bielskpodlaski.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 565464-N-2020 z dnia 2020-07-23 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:


NAZWA I ADRES

Zamawiający: Gmina Bielsk Podlaski

Regon: 50659007000000

ulica: ul. Mickiewicza

Numer domu: 46

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 17-100

Miejscowość: Bielsk Podlaski

Województwo: podlaskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 085 7306851, 7305031

e-mail: gmina@bielskpodlaski.pl

Fax: 857 302 015

Adres strony internetowej (URL): www.bielskpodlaski.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:


RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA(jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Tak

www.bielskpodlaski.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

www.bielskpodlaski.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

w formie pisemnej papierowej złożona za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca

Adres:

Urząd Gminy Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza 46, 17-100 Bielsk Podlaski, Biuro Obsługi Klienta Urzędu Gminy Bielsk Podlaski, (parter)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Pietrzykowo Gołąbki

Numer referencyjny:

IGK.271.8.2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku świetlicy wiejskiej we wsi Pietrzykowo Gołąbki na działce o nr ewidencyjnym 114/2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych w branżach ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej oraz wykonanie robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem terenu wokół budynku. 1.1 Zakres robót branży budowlanej w szczególności: 1.1.1 wykonanie robót ziemnych związanych z usunięciem humusu oraz wykonanie wykopów pod ławy, 1.1.2 wykonanie ław oraz ścian fundamentowych o grubości 24 cm z bloczków betonowych, 1.1.3 wykonanie wieńców żelbetowych na ścianach fundamentowych, 1.1.4 wykonanie izolacji ścian fundamentowych, 1.1.5 wymurowanie ścian budynku z bloczków z betonu komórkowego o grubości 24 cm, 1.1.6 wymurowanie ścian działowych budynku z bloczków gazobetonowych o grubości 12 cm, 1.1.7 wykonanie otworów okiennych i drzwiowych, 1.1.8 wykonanie komina, 1.1.9 wykonanie słupów żelbetowych, 1.1.10 wykonanie płyty żelbetowej stropowej, 1.1.11 wykonanie wieńca na poziomie stropu, 1.1.12 wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych styropianem o grubości 17 cm, 1.1.13 licowanie ścian zewnętrznych płytkami klinkierowymi mrozoodpornymi, 1.1.14 wykonanie izolacji cieplnej stropu z wełny mineralnej grubości 25 cm, 1.1.15 wykonanie i montaż schodów składanych stropowych o wymiarach 0,7x1,40 m, 1.1.16 wykonanie konstrukcji dachu z tarcicy nasyconej, 1.1.17 wykonanie wyłazu dachowego o wymiarach 45x75 cm, 1.1.18 wykonanie ołacenia połaci dachowych łatami 38x50 mm oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z folii dachowej paroprzepuszczalnej wraz z pokryciem dachu blachą powlekaną dachówkową o grubości blachy 0,5 mm, 1.1.19 wykonanie barier śniegowych oraz obróbek blacharskich, 1.1.20 wykonanie orynnowania budynku (rynny dachowe o śr. 12 cm z blachy powlekanej o grubości 0,50 mm w kolorze brązowym, rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm z blachy powlekanej o grubości 0,50 mm w kolorze brązowym), 1.1.21 wykonanie obicia okapu dachu szalówką z PCV w kolorze brązowym z elementami wentylującymi okap, 1.1.22 wykonanie obicia i docieplenia ścianki szczytowej daszku, 1.1.23 wykonanie posadzek, 1.1.24 ułożenie na klej płytek gresowych na posadzce wraz z wykonaniem cokolika z płytek gresowych, 1.1.25 wykonanie stolarki okiennej z podokiennikami oraz stolarki drzwiowej, 1.1.26 wykonanie tynków wewnętrznych cementowo - wapiennych na ścianach i stropach, 1.1.27 dwukrotne szpachlowanie i malowanie ścian, 1.1.28 ułożenie glazury na ścianach, 1.1.29 wykonanie kominka z wkładem żeliwnym w pomieszczeniu świetlicy, 1.1.30 wykonanie pomieszczenia WC dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz zamontowaniem uchwytów i armatury sanitarnej dla osób niepełnosprawnych, 1.1.31 ułożenie kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, posadowienie krawężników betonowych 15x30 cm i obrzeży betonowych 30x8 cm, na podsypce cementowo - piaskowej, 1.1.32 wykonanie oznakowania miejsc postojowych, 1.1.33 wykonanie ogrodzenia z paneli ogrodzeniowych mocowanych do słupów stalowych montowanych w stopach betonowych wraz z bramą i furtką. 1.1.34 zainstalowanie klimatyzatora. 1.2 Zakres robót branży sanitarnej w szczególności: 1.2.1 wykonanie kanalizacji odprowadzenia ścieków sanitarnych do zbiornika szczelnego, 1.2.2 wykonanie wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, 1.2.3 wykonanie częściowego przełożenia istniejącego przyłącza wodociągowego i podłączenie do niego budynku, 1.2.4 wykonanie wewnętrznej instalacji wodociągowej, 1.2.5 wyposażenie pomieszczeń w przybory sanitarne w tym dostosowane do osób niepełnosprawnych oraz elektryczne grzejniki konwektorowe, 1.2.6 wykonanie instalacji przyzywowej w pomieszczeniu WC dla osób niepełnosprawnych, 1.2.7 zainstalowanie kurtyny powietrznej przy wejściu głównym. 1.3 Zakres robót branży elektrycznej w szczególności: 1.3.1 wykonanie wewnętrznych linii zasilających WLZ, 1.3.2 wykonanie rozdzielnicy elektrycznej, 1.3.3 wykonanie instalacji oświetleniowej, 1.3.4 wykonanie instalacji gniazd wtykowych 230V, 1.3.5 wykonanie połączeń głównych i wyrównawczych, 1.3.6 wykonanie badań i pomiarów. 1.4 Dostosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych. 1.4.1 Zamawiający wykona miejsce postojowe dla samochodów osób niepełnosprawnych z odpowiednim jego oznakowaniem. Wejście do budynku odbywać się będzie z poziomu terenu. W budynku nie będzie progów, a drzwi będą miały szerokość minimum 90 cm. Jedno z pomieszczeń WC będzie dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie odpowiedniej powierzchni manewrowej, zamontowanie uchwytów oraz wykonanie instalacji przyzywowej. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i jego zakres określony jest w dokumentacji projektowej tj. w projekcie budowlanym, w branżowych projektach wykonawczych, w branżowych przedmiarach robót oraz branżowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót. Standardy jakościowe zamówienia zostały opisane w branżowych dokumentacjach projektowych. 3. Jeżeli Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe, patenty lub pochodzenie w związku ze specyfiką przedmiotu zamówienia to wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy lub równoważny. 4. Jeżeli dokumentacja projektowa w tym przedmiary robót lub Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem "minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe" Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. 5. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób fizycznych wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia polegające na: a) wykonanie robót budowlanych (prace murarskie, elewacyjne, malowanie, szpachlowanie), b) wykonanie robót instalacji sanitarnej, c) wykonanie robót instalacji elektrycznej, za wyjątkiem operatorów sprzętu i maszyn oraz osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. 6. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 7. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane wyżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) Oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy, b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy w/w oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania, c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 8. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 5 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej we wzorze umowy - załącznik Nr 2 do SIWZ. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 5 czynności. 9. Z tytułu niezatrudnienia osób na umowę o pracę oraz niezłożenia wymaganych dokumentów określonych w dziale III pkt 7 a)-d) SIWZ Wykonawca zapłaci Zamawiającemu tytułem kary umownej 1000,00 zł za każdy taki przypadek. Osoba niezatrudniona na umowę o pracę będzie musiała opuścić plac budowy. Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi zostać potwierdzony pisemną notatką sporządzoną przez przedstawicieli (personel) Zamawiającego. Notatka nie musi być podpisana przez Wykonawcę. 10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia w/w osób przez cały okres realizacji wykonywanych przez nie czynności. Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy. 11. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. Każda przedkładana Zamawiającemu umowa powinna zostać przeanalizowana przez Wykonawcę lub Podwykonawcę pod kątem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami w/w ustawy. 12. Stosownie do treści art. 30 ust. 8 pkt 1 i art. 29 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że wymagania o których mowa w przywołanych przepisach, Zamawiający określił w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 9 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV

45000000-7

Dodatkowe kody CPV

Kod CPV45300000-045332000-345321000-345310000-345443000-445442100-845431100-845421100-5

II.6) Całkowita wartość zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

2021-06-10

II.9) Informacje dodatkowe


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków

Zamawiający nie stawia w tym zakresie warunku do spełnienia przez Wykonawcę.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Zamawiający nie stawia w tym zakresie warunku do spełnienia przez Wykonawcę.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że: 1) posiadają niezbędną zdolność techniczną lub zawodową tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonali 1 robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie bądź rozbudowie jak też remoncie budynku o kubaturze minimum 500 m3 wraz z wykonaniem instalacji sanitarnej oraz instalacji elektrycznej o łącznej wartości robót co najmniej 500 000,00 zł brutto, poparty dowodami określającymi czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodami, o których mowa, są referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. W przypadku robót, których wartość została wyrażona w umowie w innej walucie niż PLN należy dokonać przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu średniego kursu NBP na dzień zakończenia robót (w przypadku robót rozliczanych wyłącznie w walutach innych niż PLN). 2) dysponują osobami, które będą odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi, legitymującymi się kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone, a niezbędnymi do wykonania zamówienia tj.: jedną osobą z uprawnieniami do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie z ustawą Prawo budowlane - kierownika budowy posiadającego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej lub odpowiadające jej uprawnienia nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, bądź osoby których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych w szczególności ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 220), jedną osobą z uprawnieniami do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie z ustawą Prawo budowlane - posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające jej uprawnienia nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, bądź osoby których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych w szczególności ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 220), jedną osobą z uprawnieniami do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie z ustawą Prawo budowlane - posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im uprawnienia nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, bądź osoby których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych w szczególności ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 220). 3) Warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, musi być spełniony: a) przez Wykonawcę samodzielnie, lub b) przez minimum jeden podmiot udostępniający w/w zasób samodzielnie, c) a w przypadku podmiotów występujących wspólnie, samodzielnie przez minimum jednego z Wykonawców występujących wspólnie.

Tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP

1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu jak wyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 2) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. (W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich).

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane z wykorzystaniem załącznika nr 5 do SIWZ. (Wykonawcy składający ofertę wspólną winni złożyć jeden wspólny wykaz). Dowody określające czy roboty budowlane zamieszczone w Wykazie robót budowlanych zostały wykonane należycie, w szczególności informacja o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami z wykorzystaniem załącznika nr 6 do SIWZ. (Wykonawcy składający ofertę wspólną winni złożyć jeden wspólny wykaz). Dokumenty dotyczące podmiotu trzeciego w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia oraz spełnienia w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby warunków udziału w postępowaniu - jeżeli Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

wypełniony formularz OFERTA zał nr 1do SIWZ wraz z kosztorysami ofertowymi - zał nr 1A, 1B,1C do SIWZ, Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie (jeżeli dotyczy). W przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru - pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu (zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych). Pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) należy dołączyć do oferty. Zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia z wykorzystaniem załącznika nr 7 do SIWZ (jeżeli dotyczy). Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej-zał nr 8 do SIWZ. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, zobowiązany będzie do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów oświadczeń o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania. Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z ofertą Zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia z wykorzystaniem załącznika nr 7 do SIWZ. Treść zobowiązania powinna bezspornie i jednoznacznie wskazywać na zakres zobowiązania innego podmiotu, określać czego dotyczy zobowiązanie oraz w jaki sposób i w jakim okresie będzie ono wykonywane. W sytuacji, gdy przedmiotem udostępnienia są zasoby nierozerwalnie związane z podmiotem ich udzielającym, niemożliwe do samodzielnego obrotu i dalszego udzielenia ich bez zaangażowania tego podmiotu w wykonanie zamówienia (w szczególności wiedza, doświadczenie), taki dokument powinien zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówienia jako Podwykonawcy. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże wymagane zdolności techniczne lub zawodowe odpowiednio innych podmiotów lub własne. Z zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności: 1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego. 4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w § 5 pkt 1-9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia tj. odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.


SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert

IV.2.2) Kryteria

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia 2021-06-10

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp(przetarg nieograniczony)

Nie

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, poza wypadkami określonymi w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 oraz poza wypadkami niżej wymienionymi: 1) jeżeli Wykonawca dozna uszczerbku przez opóźnienie lub poniesie koszt w wyniku uchybienia Zamawiającego, który dostarczy instrukcje dotyczące realizacji zamówienia i o których braku został wcześniej przez Wykonawcę powiadomiony, chyba że, uchybienie Zamawiającego było spowodowane przez jakikolwiek błąd lub opóźnienie ze strony Wykonawcy, włącznie z błędem lub opóźnionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu Wykonawcy. 2) jeżeli Wykonawca doznaje opóźnienia lub ponosi koszt na skutek tego, że Zamawiający w ustalonym w umowie terminie nie udostępnił mu terenu budowy, to Wykonawca po powiadomieniu Zamawiającego będzie uprawniony do przedłużenia terminu realizacji zamówienia, jeśli zakończenie jest lub przewiduje się, że będzie opóźnione. Zmiana umowy nie wchodzi w rachubę wtedy gdy zaniedbanie Zamawiającego było spowodowane przez jakikolwiek błąd lub opóźnienie Wykonawcy, włącznie z błędem w którymkolwiek z dokumentów Wykonawcy lub opóźnieniem w jego przedłożeniu. 3) jeżeli zakończenie robót jest, lub przewiduje się, że będzie, opóźnione ze względu na przyczyny spowodowane siłą wyższą, w szczególności niesprzyjające warunki klimatyczne (opady lub zaleganie warstwy śniegu, mróz) lub też jakiekolwiek opóźnienie, utrudnienie lub uniemożliwienie, spowodowane przez Zamawiającego. 4) w przypadku, gdy po zawarciu umowy okaże się, że dokumentacja lub teren budowy nie nadają się do prawidłowego wykonania robót albo, że wystąpiły inne okoliczności, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu robót, o ile zmiana ta nie wykracza poza przedmiot zamówienia określony w SIWZ. 5) stwierdzenia wykopalisk uniemożliwiających wykonywanie robót. 6) zmianie uległy przepisy prawne istotne dla realizacji przedmiotu umowy. 7) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy będącej następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: a) wstrzymanie robót przez Zamawiającego, b) zaistnienia konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej. c) wystąpienia zmian będących następstwem działania organów administracji, a w szczególności przekroczenia terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp., d) wystąpienia innych przyczyn zewnętrznych niezależne od Zamawiającego oraz wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac. e) zaistnienia potrzeby dochodzenia zmiany sposobu spełnienia świadczenia. 8) zmian technologicznych, w szczególności: a) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub SST, b) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa. 9) wystąpienia zmian osobowych: a) zmiana przedstawicieli stron - kierownika budowy, kierowników robót, inspektorów nadzoru - w przypadku niemożności pełnienia przez nich powierzonych funkcji np. zdarzenia losowe, zmiana pracy, rezygnacja z pełnienia powierzonych obowiązków. Zmiana osób, powinna być dokonana na osoby posiadające równoważne uprawnienia i kwalifikacje. 10) wystąpienia pozostałych zmian: a) zmiana wynagrodzenia w związku ze zmianą obowiązującej stawki podatku VAT, b) konieczność wykonania robót dodatkowych i niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, i których realizacja wiąże się z potrzebą zmiany terminu wykonania, c) kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty robotami, 2. O konieczności wprowadzenia zmian do umowy powiadamia strona, która powzięła wiadomość o okolicznościach j.w. Strony uzgadniają szczegółowe warunki zmiany umowy, w szczególności ustalą nowe terminy realizacji w tym, że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia nie powinien być dłuższy niż okres przerwy w realizacji umowy spowodowanych tymi okolicznościami. 3. Zmiana postanowień zawartej umowy nastąpi za zgodą obu stron w formie pisemnego aneksu. 4. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 1-3 jest nieważna.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym(jeżeli dotyczy)

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

2020-08-10

godzina:

10:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski

IV.6.3) Termin związania ofertą

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


W przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.


Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię Bielsk Podlaski aktulane przetargi na Roboty budowlane

Jeśłi chcesz otrzymywać oferty na maila, to kliknij w link, wypełnij formularz i zamów przetargi na maila


Strona pochodzi z serwisu www.e-przetargi.pl
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.