Dzisiaj jest: 26.9.2023, imieniny: Cypriana, Justyny, Łucji

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przepompownią

Gmina Kwilcz

Przetarg Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przepompownią ścieków oraz rurociągiem tłocznym i przykanalikami w miejscowości Orzeszkowo oraz wymianą sieci wodociągowej w Kwilczu

Najważniejsze Informacje

Przedmiot Zamówienia

Tryb Zamówienia

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Ogłoszenie o Zamówieniu

2020-08-10

Ogłoszenie nr 565561-N-2020 z dnia 2020-07-23 r.

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

Gmina Kwilcz

64-420 Kwilcz

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23

61 29 15 065

inwestycje@kwilcz.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 565561-N-2020 z dnia 2020-07-23 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

Nazwa projektu lub programu: Zamówienie jest realizowane w ramach operacji typu " Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania " Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury , w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii".

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:


NAZWA I ADRES

Zamawiający: Gmina Kwilcz

Regon: 63125896800000

ulica: ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Numer domu: 23

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 64-420

Miejscowość: Kwilcz

Województwo: wielkopolskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 61 29 15 065

e-mail: inwestycje@kwilcz.pl

Fax: 61 29 15 264

Adres strony internetowej (URL): www.kwilcz.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:


RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA(jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Tak

www.kwilcz.pl bip.kwilcz.pl/przetargi.php

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

www.kwilcz.pl bip.kwilcz.pl/przetargi.php

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca

Adres:

Urząd Gminy Kwilcz, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23, 64-420 Kwilcz, punkt kancelaryjny

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przepompownią ścieków oraz rurociągiem tłocznym i przykanalikami w miejscowości Orzeszkowo oraz wymianą sieci wodociągowej w Kwilczu

Numer referencyjny:

RRG.271.9.2020.ZP

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przepompownią ścieków oraz rurociągiem tłocznym i przykanalikami w miejscowości Orzeszkowo oraz wymianą sieci wodociągowej w Kwilczu. Zamówienie jest realizowane w ramach operacji typu " Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania " Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury , w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii". W ramach inwestycji przewidziano min. następujące elementy: - kanalizacja sanitarna grawitacyjna - ścieki sanitarne z terenu wioski Orzeszkowo odprowadzane będą grawitacyjnym rurociągiem do przepompowni ścieków zlokalizowanej na poboczu drogi gminnej na działce o numerze ewidencyjnym 80/4. Kanalizacja grawitacyjna z rur PVC-U litych o złączach kielichowych łączonych na uszczelkę gumową o średnicy 200mm, klasy S, sztywność obwodowa - SN8. Studnie rewizyjne z kręgów betonowych Dn1000 prefabrykowanych z betonu klasy C35/45 , o współczynniku wodoszczelności W10, z gotowymi korytami przepływowymi o wysokości 25 cm. - przejście pod droga krajową nr 24 w miejscowości Orzeszkowo na odcinku Pniewy - Gorzyń w km 12+475 wraz ze spełnieniem warunków o których mowa w decyzji nr O.PO.Z-3.4341.310.2019.jp z dnia 3 czerwca 2019r., metodą przecisku poziomego, - przepompownia ścieków: wydajność 13.66 m3/h, wysokość podnoszenia 35,48 mH2O , - rurociąg tłoczny. Ścieki z przepompowni będą tłoczone rurociągiem z rur PE100 SDR17,6 PN6 o średnicy 75mm do kanalizacji grawitacyjnej w miejscowości Kwilcz. - przykanaliki - maksymalna długość przykanalików - 180 mb.Ilość - 18 szt. - wymiana sieci wodociągowej z rur azbestowych na ulicy Ogrodowej w Kwilczu na odcinku 0,110 km., - robót towarzyszących: roboty ziemne wraz z odwodnieniem wykopów, zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego, wykonanie przewiertów poziomych pod Strugą Kwilecką zgodnie z uzyskanym pozwoleniem wodno -prawnym nr PO.ZUZ.1.421.23.2020.ED z dnia 28 lutego 2020r. przeprowadzenie prób szczelności wykonanych kanałów, wykonanie zasilania elektrycznego przepompowni. Długość sieci kanalizacji sanitarnej łącznie wynosi około 2,065 km. Na przedmiotowe prace Zamawiający posiada pozwolenie na budowę oraz zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę. 1. Główne obowiązki Wykonawcy w ramach zamówienia . Ilekroć w dokumentacji określono nazwę produktu lub technologii, nazwy handlowe, gdzie uzyto znaków towarowych, patentów, należy rozumieć, że dopuszcza się rozwiązania równoważne, materiały równoważne o porównywalnych ( nie gorszych) parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych niż te , które wskazano w projektach, przedmiarze robót oraz STWIOR. Ponadto zgodnie z art.30 ust.4 ustawy pzp, ilekroć w niniejszej SIWZ lub załącznikach, w opisie przedmiotu zamówienia wskazano określone normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne lub systemy referencji technicznych, należy rozumieć, iż Zamawiajacy dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Oferując urządzenia równoważne Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia do oferty stosownych dokumentów zawierających opis oraz parametry tych produktów po to, aby Zamawiający mógł ocenić czy są to produkty równoważne w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiajacego. Materiały równoważne to materiały o parametrach porównywalnych lub lepszych, aniżeli uwzględnione w dokumentacji, STWIOR lub przedmiarze. Minimalnymi parametrami produktów, które są istotne i będą miały znaczenie dla oceny czy równoważność jest spełniona to dla materiałów taki sam wymiar, schemat budowy, materiały użyte do wykonania / produkcji, wytrzymałość , spełnienie przewidywanej funkcji. Przepisy art. 30 upzp w powyższym zakresie stosuje się odpowiednio. Proponowane w ofercie równoważne materiały muszą spełniać wymagania określone w przedmiocie zamówienia, który został opisany z uwzględnieniem odrębnych przepisów technicznych, o których mowa w art.30 ust. 1 i 3 pzp. Użyte materiały muszą mieć aktualne dokumenty, dopuszczające do stosowania w budownictwie, zgodnie z zapisami obowiązującymi w tym zakresie. W przypadku , gdy zastosowanie materiałów lub urządzeń równoważnych wymagać będzie zmiany dokumentacji projektowej, koszty przeprojektowania poniesie Wykonawca. 2. Dodatkowe wymagania i zalecenia Zamawiającego. . zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a także zdobył, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia (koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy ponosi Wykonawca), . wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i materiałów, ich zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia, . wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy, . ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy, . zastosowane przez Wykonawcę materiały i wyroby budowlane powinny spełniać wszelkie wymogi ustawy Prawo budowlane (art. 10), to jest posiadać odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczeństwa, być zgodne z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz zgodne z właściwymi przepisami i dokumentami technicznymi, . Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia, . Wykonawca powinien zorganizować teren budowy oraz zabezpieczyć teren wykonywania prac przed dostępem osób trzecich, . Wykonawca zagospodaruje odpady zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 r. poz. 757 ze zm.), wywóz odpadów budowlanych odbywa się na koszt Wykonawcy. Wykonawca zapewni utylizacje odpadów stałych, . Wykonawca po zakończeniu robót uporządkuje teren budowy, . Wykonawca pokryje ewentualne koszty napraw uszkodzonych urządzeń technicznych i budowli oraz dokona stosownych napraw wymaganych przez administratorów obiektów ( linie technologiczne, światłowód, sieć wodociągowa, kanalizacyjna, energetyczna, istniejący drzewostan). Podkłady geodezyjne na których został sporządzony projekt mogą nie zawierać wszystkich informacji i szczegółów o terenie oraz wbudowanej infrastrukturze, . Wykonawca robót zobowiązany będzie w czasie prowadzonych robót zapewnić przejezdność ulic, dojazdów i dojść do posesji, . Roboty należy prowadzić w taki sposób, aby: a) zminimalizować utrudnienia w ruchu drogowym, b) zminimalizować utrudnienia wynikłe ze zmian organizacji ruchu w obrębie stanowiącym zakres inwestycji oraz w rejonach jego wpływu na pozostałą część układu komunikacyjnego, . Podczas realizacji robót stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania zaleceń i uwag ujętych w warunkach technicznych i uzgodnieniach wydanych przez firmy branżowe, zawartych w projektach budowlanych i wykonawczych, a także zaleceń i poleceń kierownika budowy i inspektora nadzoru ( jełśi został powołany) . Wykonawca od dnia przekazania terenu budowy do dnia odbioru końcowego (data podpisania protokołu odbioru całości robót) będzie odpowiedzialny za utrzymanie właściwego stanu nawierzchni drogi na odcinku zgodnym z zakresem prowadzenia inwestycji. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie bieżące usuwanie wybojów, zapadnięć, przełomów i innych uszkodzeń nawierzchni jezdni i chodników powodujących zagrożenie bezpieczeństwa uczestników ruchu oraz mogących powodować uszkodzenia pojazdów. . Zamawiający wymaga, aby kierownik budowy wykonujący czynności przy realizacji przedmiotowego zamówienia biegle posługiwał się językiem polskim, w przeciwnym wypadku wykonawca udostępni wystarczającą liczbę kompetentnych tłumaczy wykazujących znajomość języka technicznego w zakresie terminologii budowlanej we wszystkich specjalnościach występujących przy realizacji zamówienia. . Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił Zamawiającemu na wykonane roboty budowlane, stanowiące przedmiot zamówienia, gwarancji i rękojmi na okres minimum 36 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego robót, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. Po upływie okresu gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany będzie do zgłoszenia robót do odbioru pogwarancyjnego, . Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia wszystkich właścicieli uzbrojenia znajdującego się na terenie inwestycji jak i wszystkich właścicieli nieruchomości przez które inwestycja przebiega. . Zapewnienia na swój koszt kompleksowej obsługi geodezyjnej budowy, wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przez uprawnionego geodetę zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju zakresu opracowań geodezyjno - kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. . Opracowanie i uzyskanie ( łącznie z zatwierdzeniem we właściwej instytucji) niezbędnej dokumentacji formalno - prawnej dot. Projektu organizacji ruchu drogowego, oznakowani i zabezpieczenia robót na czas realizacji robót wraz z zapewnieniem na własny koszt zatwierdzonej organizacji ruchu drogowego na czas realizacji robót. . Prowadzenia dokumentacji fotograficznej z realizacji inwestycji. 4. Wykonawca wykona i przygotuje oraz złoży w formie trwale spiętej wszelkie dokumenty związane z przedmiotem zamówienia, a zwłaszcza : . dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji, . dokumenty potwierdzające jakość materiałów i urządzeń użytych do wykonania przedmiotu zamówienia, . oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót budowlanych, wykonanie robót zgodnie z, przepisami i obowiązującymi polskimi normami, , o doprowadzeniu do należytego i porządku miejsca prowadzonych robót oraz , że użyte podczas budowy wyroby budowlane posiadają odpowiednie atesty i certyfikaty wydane przez uprawnione jednostki certyfikujące i są dopuszczone do obrotu , . inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, . protokoły z prób oraz sprawdzeń ( min. Sieci kanalizacyjnej, wodociągowej, ) . dokumentację powykonawczą zawierającą informacje o wszystkich zmianach dokonywanych podczas realizacji robót - opisaną i skompletowaną w 2 egzemplarzach, . pisemną gwarancję na wykonany przedmiot umowy. 5. W Ofertę należy wkalkulować wszystkie koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost z ze Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR), projekcie budowlanym i wykonawczym jak również nieujęte w STWiOR, a niezbędne do wykonania zadania, tj.: roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie terenu budowy, utrzymanie zaplecza i terenu budowy (dostawa wody, usuwanie ścieków, wywóz śmieci, organizacja zaplecza socjalnego, oświetlenie, zasilanie w energię elektryczną, telefon, dozorowanie, itp.), koszty wywozu i utylizacji odpadów powstałych w wyniku realizacji robót, jak również wszelkich badań a także opłat. Wykonawca pokrywa koszty związane z obsługą mediów tj. min. Woda, energia elektryczna itp. Roboty, które nie zostały ujęte w przedmiarze należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną. Przedmiar stanowi jedynie materiał pomocniczy do dokumentacji budowlanej i STWIOR. 6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w projekcie budowlanym oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych w załączniku nr 8 do SIWZ. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.) na prace budowlane w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia w ilości niezbędnej do realizacji przedmiotu - zgodnie z kodami CPV opisanymi w dziale II pkt.3.1 SIWZ - w tym min. robotników budowlanych, operatorów maszyn, sprzętu, - jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy, o ile czynności te nie będą wykonywane przez osobę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Powyższy wymóg nie dotyczy osób wykonujących obsługę geodezyjną inwestycji , osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie tj. kierownika budowy W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 12 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do żądania: 1) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę, 2) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, 3) innych dokumentów - zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 12 czynności w trakcie realizacji zamówienia: . oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę, datę zawarcia umowy i zakres obowiązków pracownika oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; . poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika powinny być możliwe do zidentyfikowania; . poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 12 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 12 czynności. Skierowanie do wykonania czynności określonych w punkcie 12 osób niezatrudnionych na podstawie umowy o pracę, stanowić będzie podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia przez Zamawiającego powyższego naruszenia . W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

II.5) Główny kod CPV

45231300-8

Dodatkowe kody CPV

Kod CPV45310000-345111200-045233140-245332300-645232421-945314300-445232410-945112000-5

II.6) Całkowita wartość zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

2020-12-28

II.9) Informacje dodatkowe

3. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "RODO", informuję, że: ? administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Kwilcz, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23, 64-420 Kwilcz, ? inspektorem ochrony danych osobowych jest Pani Olga Tuszyńska, kontakt: adres e-mai; ido@kwilcz.pl , telefon - 61 29 15 113 wew. 23 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego RRG.271.9.2020.ZP pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przepompownią ścieków oraz rurociągiem tłocznym i przykanalikami w miejscowości Orzeszkowo oraz wymianą sieci wodociągowej w Kwilczu. ? prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. ? odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 . ), dalej "ustawa Pzp"; ? Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; ? obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; ? w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; ? posiada Pani/Pan: ? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; ? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; ? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; ? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; ? nie przysługuje Pani/Panu: ? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; ? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; ? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. ** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. *** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 3.1. Zamawiający informuje o ograniczeniach o których mowa w art. 2 i 4 oraz art.. 97 ust 1a ustawy pzp tj. . " W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu"; . "Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu"; . "W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia". W związku z powyższym należy wypełnić załącznik nr 5 - oświadczenie od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art.13 lub art.14 RODO i załączenie go do oferty.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

. co najmniej 1 osobą posiadającą: - uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie instalacji wodnych, kanalizacyjnych i gazowych zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 831) Dopuszcza się uprawnienia równoważne do powyższych wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa. W przypadku obywateli państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej muszą oni spełniać wymogi określone w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z których wynika, że samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. doświadczenie zawodowe w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert na stanowisku do kierowania robotami budowlanymi w zakresie instalacji wod - kan lub gazowych na co najmniej jednej ukończonej budowie, rozbudowie, przebudowie lub remoncie obiektu budowlanego w zakresie instalacji wod - kan lub gazowej.

Tak

Informacje dodatkowe:

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy pzp. 4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w ust. 1, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 1.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Nie

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP

Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia, złożone na formularzu zgodnym z treścią wzoru zamieszczonego w załączniku nr 2 do SIWZ.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu złożone na formularzu zgodnym z treścią wzoru zamieszczonego w załączniku nr 3 do SIWZ. 1) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi w określonych branżach, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami - potwierdzających spełnienie warunku opisanego w rozdziale V. ust. 2 pkt. 2.1 - załącznik nr 4

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu - odpowiednio zgodnie z załącznikiem nr 2 lub 3 W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, z których wynikać będzie: 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Uwaga! Podmiot trzeci, na którego zasobach polega Wykonawca składający ofertę poświadcza za zgodność z oryginałem kopie dokumentów. 2.2. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (załącznik nr 7 do SIWZ). 3.Ofertę może złożyć tylko podmiot do tego uprawniony, w tym celu należy dołączyć do oferty dokument lub dokumenty, z których wynika uprawnienie do podpisania oferty i dokumentów złożonych wraz z ofertą . 3.1. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy określające jego zakres winno być również złożone wraz z ofertą (o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty, i o których mowa wyżej) i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale, w przypadku kopii pełnomocnictwo musi być poświadczone notarialnie. 3.2. Dokument , z którego wynika jednoznacznie zobowiązanie się podmiotu trzeciego do udostępnienia Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, zgodnie z art.22a ust.2 ustawy pzp - jeżeli dotyczy ( załącznik nr 10).


SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Nie

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert

IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp(przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

2. Dopuszczalne są następujące rodzaje i warunki istotnej zmiany treści umowy: 1) zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia - w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy w pierwotnym zakresie nie leży w interesie Zamawiającego lub interesie publicznym z jednoczesnym zmniejszeniem wynagrodzenia stosownie do postanowień ust. 2 pkt 3 i ust.3 pkt 3 ppkt a; 2) zmiany dotyczące sposobu spełnienia świadczenia ze względu na: a) niedostępność na rynku materiałów, sprzętu lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub technicznej, bądź też w kosztorysie ofertowym Wykonawcy spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów, sprzętu lub urządzeń lub gdy wykorzystanie tych materiałów, sprzętu lub urządzeń stało się niemożliwe z innych przyczyn, b) pojawienie się na rynku części, materiałów lub urządzeń nowszej generacji, pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu zamówienia lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu zamówienia, zwiększenia bezpieczeństwa, c) pojawienie się nowszej technologii wykonania przedmiotu zamówienia, pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji zamówienia lub jego kosztów, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu zamówienia, d) konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych w nich rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia lub gdy ich zastosowanie stanie się niemożliwe, e) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka itp.), skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu kontraktu przy dotychczasowych założeniach technologicznych; f) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej warunki terenowe, geologiczne, wodne, istnienie niezinwentaryzowanych (nieujętych w dokumentacji) urządzeń, instalacji lub obiektów, g) konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; h) konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich nieartykułowanych lub niemożliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy, i) konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/ technologicznych/materiałowych ze względu na kolizję z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez Zamawiającego lub inne podmioty inwestycjami, przy czym zmiany te ograniczą się do zmian koniecznych, umożliwiających uniknięcie lub usunięcie kolizji. j) gdy zmiana pierwotnie przyjętych technologii wykonania robót, materiałów budowlanych, sprzętu lub urządzeń podyktowana będzie usprawnieniem procesu budowy lub zwiększeniem bezpieczeństwa na budowie czy też polepszeniem warunków eksploatacji, gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej; 3) zmiana wysokości wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 umowy - w przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia w sytuacjach o których mowa w ust. 2 pkt 1 oraz w przypadku zmiany dotyczącej sposobu spełnienia świadczenia w sytuacjach określonych w ust. 2 pkt 2, przy czym w przypadku określonym w ust.2 pkt 1 nastąpi zmniejszenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy; 4) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w tym terminów realizacji poszczególnych etapów robót w przypadku: a) gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie Zamawiającego, b) działania siły wyższej, uniemożliwiającego wykonanie robót w określonym pierwotnie terminie, c) zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych ( w tym min. temperatury przekraczające 26 stopni C oraz poniżej 5 stopi C),uniemożliwiających wykonywanie prac budowlanych zgodnie z przyjętą technologią lub spełnienie wymogów technologicznych, udokumentowanych w dzienniku budowy, klęski żywiołowe, d) przerwy w dostawie prądu, wody, gazu, trwającej ponad 7 dni, uniemożliwiające realizację przedmiotu umowy, e) konieczności zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w interesie Zamawiającego lub interesie publicznym, f) wydłużenia terminów dostaw materiałów, urządzeń lub sprzętu z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, g) błędów w dokumentacji projektowej, których usunięcie będzie poprzedzać konieczność konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub zmian w dokumentacji projektowej, h) konieczności uzyskania decyzji lub uzgodnień, mogących spowodować wstrzymanie robót, i) konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, j) prac lub badań archeologicznych, wykopalisk, powodujących konieczność wstrzymania robót objętych niniejszą umową, k) realizacji robót powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, w tym realizowanych na podstawie odrębnej umowy, wymuszającej konieczność skoordynowania robót i uwzględnienia wzajemnych powiązań, w tym realizacji robót dodatkowych, mających wpływ na uzgodniony termin zakończenia jego realizacji (powodujących konieczność jego wydłużenia), l) wstrzymanie realizacji robót przez uprawniony organ z powodu znalezienia niewybuchów i niewypałów, lub też z innego powodu, w tym na skutek orzeczenia sądu, m) jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dające się przypisać Zamawiającemu, personelowi Zamawiającego lub innemu wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiającego na terenie budowy, n) wystąpienie odmiennych od zakładanych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych, wodnych i terenowych, o) zmiany umowy dokonywanej w drodze aneksu do niniejszej umowy na podstawie art. 144 ust.1 pkt 2 do 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym gdy zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych, robót uzupełniających, powodującej konieczność wydłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy, p) zmiany sposobu spełnienia świadczenia w przypadkach określonych w ust. 2 pkt 2 , mającej wpływ na uzgodniony termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy (powodujących konieczność jego wydłużenia), q) innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od stron skutkujących niemożliwością prowadzenia prac lub wykonywania innych czynności przewidzianych umowa r) w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcą po upływie pierwotnego terminu związania ofertą, na skutek przyczyn leżących po stronie Zamawiającego ( w szczególności gdy cena oferty złożonej przez Wykonawcę przekraczała możliwości finansowe Zamawiającego i konieczne było podjęcie działań zmierzających do zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych umożliwiających zawarcie umowy z Wykonawcą, a także w przypadku wniesienia odwołania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego poprzedzającym zawarcie niniejszej umowy), co wpłynęło na skrócenie czasu Wykonawcy na wykonanie umowy. W takim przypadku możliwe jest wydłużenie terminu lub terminów wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki minął od upływu pierwotnego terminu związania ofertą do dnia zawarcia umowy, s) wystąpienia opóźnienia w przekazaniu placu budowy z przyczyn niezależnych od stron, 5) powierzenie Podwykonawcy określonego zakresu robót w trakcie realizacji umowy pod warunkiem, że Zamawiający nie zastrzegł, iż dana część zamówienia nie może być powierzona Podwykonawcom i pod warunkiem spełnienia warunków przewidzianych ustawą Prawo zamówień publicznych, SIWZ - o ile takie są wymagane; 6) zmiana zakresu robót wykonywanych przez Podwykonawcę pod warunkiem, że Zamawiający nie zastrzegł, iż dana część zamówienia nie może być powierzona Podwykonawcom i pod warunkiem spełnienia warunków przewidzianych ustawą Prawo zamówień publicznych, SIWZ o ile takie są wymagane; 7) zmiana osób wskazanych w ofercie Wykonawcy lub w umowie, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne osoby, pod warunkiem, że nowe osoby będą spełniać wymagania (warunki) opisane dla tej osoby w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i będą zatrudnione na warunkach nie gorszych niż zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia; 8) zmiana terminów wykonania robót i zakresu robót: a) w przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy w razie zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 2 pkt 1 i odpowiednio do pkt 3, b) na skutek zaistnienia którejkolwiek okoliczności wskazanej w ust.2 pkt 2 lub 4, c) w przypadku zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w razie zaistnienia którejkolwiek z okoliczności wskazanej w ust.2 pkt 3) i ust. 7. 3. Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 pkt 1 - 4 i pkt 8 dopuszczalne są na następujących warunkach: 1) w odniesieniu do ust. 2 pkt 1 - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu Zamawiającego lub interesu publicznego lub w zakresie wynikającym z nieprzyznania, przyznania w ograniczonej kwocie bądź cofnięcia środków pochodzących z zewnętrznych źródeł finansowania, które miały być przeznaczone na dofinansowanie przedmiotu umowy; 2) w odniesieniu do ust. 2 pkt 2 - zmiana dotycząca sposobu spełnienia świadczenia - stosownie do zaistniałych okoliczności, a ponadto w przypadku zmiany na materiały, urządzenia i sprzęt - pod warunkiem posiadania co najmniej takich samych parametrów jakościowych i cech użytkowych, jak te, które stanowiły podstawę wyboru oferty, z ewentualną zmianą wynagrodzenia (tzn. zmniejszeniem jego dotychczasowej wysokości bądź jego podwyższeniem), z

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.