Dzisiaj jest: 7.10.2022, imieniny: Krystyna, Marii, Marka

Remonty i konserwacje budynków oraz terenów utwardzonych w Gałkówku

31 Wojskowy Oddział Gospodarczy

Przetarg Remonty i konserwacje budynków oraz terenów utwardzonych w Gałkówku Łodzi Tomaszowie Mazowieckim Zgierzu Leźnicy Wielkiej i Nowym Glinniku

Najważniejsze Informacje

Przedmiot Zamówienia

Tryb Zamówienia

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Ogłoszenie o Zamówieniu

2020-08-10

Ogłoszenie nr 565784-N-2020 z dnia 2020-07-24 r.

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

31 Wojskowy Oddział Gospodarczy

95-100 Zgierz

ul. Konstantynowska 85

26 1442098

31wog.zp@ron.mil.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 565784-N-2020 z dnia 2020-07-24 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:


NAZWA I ADRES

Zamawiający: 31 Wojskowy Oddział Gospodarczy

Regon: 10106725600000

ulica: ul. Konstantynowska

Numer domu: 85

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 95-100

Miejscowość: Zgierz

Województwo: łódzkie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 26 1442098

e-mail: 31wog.zp@ron.mil.pl

Fax: 26 1442101

Adres strony internetowej (URL): www.31wog.wp.mil.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:


RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

Inny (proszę określić):

Jednostka Sektora Finansów Publicznych - Wojsko

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA(jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Nie

www.31wog.wp.mil.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Nie

www.31wog.wp.mil.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Remonty i konserwacje budynków oraz terenów utwardzonych w Gałkówku , Łodzi , Tomaszowie Mazowieckim , Zgierzu , Leźnicy Wielkiej i Nowym Glinniku

Numer referencyjny:

74/ZP/20

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1.Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane : Zadanie 1 Remont budynku nr 11 zlokalizowanego w kompleksie wojskowym w Gałkówku ul. Łódzka 26 , 95 - 041 Gałkówek Zadanie 2 Remont budynku nr 12 zlokalizowanego w kompleksie wojskowym w Gałkówku ul. Łódzka 26 , 95 - 041 Gałkówek Zadanie 3 Remont terenów utwardzonych zlokalizowanych w kompleksie wojskowym w Łodzi ul. Źródłowa 52 , 91 - 735 Łódź Zadanie 4 Remont budynku nr 27 zlokalizowanego w kompleksie wojskowym w Łodzi ul. 6-go Sierpnia 92 , 90 - 646 Łódź Zadanie 5 Remont budynku nr 33 zlokalizowanego w kompleksie wojskowym w Łodzi ul. 1-go Maja 90 , 90 - 766 Łódź Zadanie 6 Remont budynku nr 37 zlokalizowanego w kompleksie wojskowym w Tomaszowie Mazowieckim ul. Piłsudskiego 72 , 97 - 200 Tomaszów Mazowiecki Zadanie 7 Remont budynku nr 30 zlokalizowanego w kompleksie wojskowym w Zgierzu ul. Konstantynowska 85 , 95 - 100 Zgierz Zadanie 8 Remont pomieszczeń sali tradycji w kompleksie wojskowym w Leźnicy Wielkiej 95 - 043 Leźnica Wielka gm. Parzęczew Zadanie 9 Konserwacja pomieszczeń w budynku nr 8 zlokalizowanego w kompleksie wojskowym w Łodzi ul. Źródłowa 52 , 91 - 735 Łódź Zadanie 10 Konserwacja pomieszczeń w budynku nr 46 w kompleksie wojskowym w Łodziul. 6-go Sierpnia 92 , 90 - 646 Łódź Zadanie 11 Konserwacja obiektów szkoleniowych zlokalizowanych w kompleksie wojskowym w Nowym Glinniku Jednostka Wojskowa 4392 , 97 - 217 gm. Lubochnia Zadanie 12 Konserwacja pomieszczeń przedszkola zlokalizowanego w kompleksie wojskowymw Leźnicy Wielkiej 95 - 043 Leźnica Wielka gm. Parzęczew 2. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień CPV Publicznych oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie wykazu robót budowlanych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1125) 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych . Ilość zadań - 12 4. Wykonawca może złożyć jedną ofertę na jedno zadanie . 5. W trakcie badania i oceny ofert Zamawiający będzie rozpatrywał każde zadanie oddzielnie. 6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz lokalizację obiektu określają przedmiary robót ślepe kosztorysy ( tj. przygotowane przez inwestora wykaz i opis robót , których wartość określa potencjalny wykonawca ) w formacie ath oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych STWiORB stanowiące załączniki nr 1 - 24 do SIWZ. 7. Przedmiot zamówienia powinien być wykonany zgodnie z przedmiarem robót ślepymi kosztorysami ( tj. przygotowanymi przez inwestora wykazem i opis robót , których wartość określa potencjalny wykonawca ) w formacie ath oraz Specyfikacją Wykonania i Odbioru Robót opracowanymi w załącznikach nr 1 - 24 do SIWZ i wytycznymi (poleceniami) Zamawiającego i Inspektora Nadzoru.

II.5) Główny kod CPV

45000000-7

Dodatkowe kody CPV

Kod CPV45442100-845233220-745220000-545262600-745260000-745312310-345233142-645233220-745410000-445453000-745431200-945421000-445317000-245332000-345442100-845310000-545443000-445233260-945332000-345310000-345421100-545262500-645450000-645262423-245422100-845432100-545216120-145421130-445432130-445410000-445310000-345453000-745430000-045421000-445453100-845442200-9

II.6) Całkowita wartość zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:

2168381,07

Waluta:

PLN

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp

Tak

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP oraz w art. 36 ust. 2 pkt. 3 ustawy PZP dla zdania nr 3 do 100 % wartości zamówienia podstawowego 2. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP oraz w art. 36 ust. 2 pkt. 3 ustawy PZP dla pozostałych zadań tj. zadań nr 1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

100

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków

Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania robót budowlanych na kwotę nie mniejszą niż : dla zadania 1 - o wartości nie mniejszej niż 30.000,00 zł ( słownie złotych : trzydzieści tysięcy ) dla zadania 2 - o wartości nie mniejszej niż 50.000,00 zł ( słownie złotych : pięćdziesiąt tysięcy) dla zadania 3 - o wartości nie mniejszej niż 300.000,00 zł ( słownie złotych : trzysta tysięcy) dla zadania 4 - o wartości nie mniejszej niż 40.000,00 zł ( słownie złotych : czterdzieści tysięcy) dla zadania 5 - o wartości nie mniejszej niż 20.000,00 zł ( słownie złotych : dwadzieścia tysięcy) dla zadania 6 - o wartości nie mniejszej niż 250.000,00 zł ( słownie złotych : dwieście pięćdziesiąt tysięcy ) dla zadania 7 - o wartości nie mniejszej niż 300.000,00 zł ( słownie złotych : trzysta tysięcy) dla zadania 8 - o wartości nie mniejszej niż 150.000,00 zł ( słownie złotych :sto pięćdziesiąt tysięcy) dla zadania 9 - o wartości nie mniejszej niż 45.000,00 zł ( słownie złotych : czterdzieści pięć tysięcy) dla zadania 10 - o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł ( słownie złotych : sto tysięcy) dla zadania 11 - o wartości nie mniejszej niż 50.000,00 zł ( słownie złotych : pięćdziesiąt tysięcy) dla zadania 12 - o wartości nie mniejszej niż 25.000,00 zł ( słownie złotych : dwadzieścia pięć tysięcy) W przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie, Wykonawca wykaże, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania robót budowlanych na kwotę stanowiącą sumę w/w zadań tj. nr 1 - 2 nie mniejszą niż 80.000,00 złotych słownie złotych : osiemdziesiąt tysięcy ( zadanie nr 1 = 30.000,00 zł + zadanie nr 2 = 50.000,00 zł ) RAZEM dla zadań nr 1 - 12 (1.360.000,00 zł jeden milion trzysta sześćdziesiąt tysięcy ) Wykonawca zobowiązany będzie także do posiadania nieprzerwanej ochrony ubezpieczeniowej przez cały okres trwania umowy .

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

1. O zamówienie ubiegać mogą się Wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. udokumentują wykonanie - zakończenie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w sposób należyty oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego : . dwóch robót o charakterze ogólnobudowlanym o wartości nie mniejszej niż na kwotę brutto dla zadań nr 1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12 Dla zadania nr 1 - 30.000,00 zł każda ( jedna robota / jedna umowa) (słownie złotych : trzydzieści tysięcy ) Dla zadania nr 2 - 50.000,00 zł każda ( jedna robota / jedna umowa) (słownie złotych : pięćdziesiąt tysięcy) Dla zadania nr 4 - 40 .000,00 zł każda ( jedna robota / jedna umowa) (słownie złotych : czterdzieści tysięcy ) Dla zadania nr 5 - 20.000,00 zł każda ( jedna robota / jedna umowa) (słownie złotych : dwadzieścia tysięcy ) Dla zadania nr 6 - 250.000,00 zł każda ( jedna robota / jedna umowa) (słownie złotych : dwieście pięćdziesiąt tysięcy ) Dla zadania nr 7 - 300.000,00 zł każda ( jedna robota / jedna umowa) (słownie złotych : trzysta tysięcy ) Dla zadania nr 8 - 150.000,00 zł każda ( jedna robota / jedna umowa) (słownie złotych : sto pięćdziesiąt tysięcy ) Dla zadania nr 9 - 45.000,00 zł każda ( jedna robota / jedna umowa) (słownie złotych : czterdzieści pięć tysięcy ) Dla zadania nr 10 - 100.000,00 zł każda ( jedna robota / jedna umowa) (słownie złotych : sto tysięcy ) Dla zadania nr 11 - 50.000,00 zł każda ( jedna robota / jedna umowa) (słownie złotych : pięćdziesiąt tysięcy ) Dla zadania nr 12 - 25.000,00 zł każda ( jedna robota / jedna umowa) (słownie złotych : dwadzieścia pięć tysięcy ) Uwaga: W przypadku złożenia oferty na kilka zadań, Wykonawca zobowiązany jest załączyć wykaz dwóch robót o charakterze ogólnobudowlanym , przy czym wartość każdej z nich nie może być mniejsza niż suma kwot odpowiadających poszczególnym zadaniom, w zakresie których realizację zamówienia Wykonawca oferuje ; Przykładowo razem dla zadań nr 1,2 = 80.000,00 zł każda ( jedna robota / jedna umowa) ( 30.000 + 50.000 ) słownie złotych : osiemdziesiąt tysięcy Razem dla zadań nr 1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12 = 1.060.000,00 zł każda ( jedna robota / jedna umowa) słownie złotych : jeden milion sześćdziesiąt tysięcy . dwóch robót o polegających na remoncie / konserwacji / naprawie dróg o wartości nie mniejszej niż na kwotę brutto dla zadania nr 3 : Dla zadania nr 3 - 300.000,00 zł każda ( jedna robota / jedna umowa) (słownie złotych : trzysta tysięcy ) W odniesieniu do każdego należy podać ich rodzaj i wartość, daty i miejsca wykonywania oraz załączyć dowody / dokumenty, że roboty zostały wykonane w sposób należyty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Przy czym dowodami, o których mowa, są: referencje, protokoły odbiorów końcowych, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. W przypadku robót, których wartość została wyrażona w umowie w innej walucie niż PLN należy dokonać przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu średniego kursu NBP na dzień zakończenia robót (w przypadku robót rozliczanych wyłącznie w walutach innych niż PLN) . Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 2. O zamówienie ubiegać się mogą wykonawcy, którzy dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, tj. osobą /mi , która/e będzie/ będą pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą/ymi ważne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi ( kierownik robót ) wpisanymi do właściwej izby inżynierów budownictwa, zgodnie z obowiązującymi przepisami. - w specjalności konstrukcyjno-budowlanej dla zadań nr 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 - w specjalności elektrycznej dla zadań nr 2,6 - w specjalności sanitarnej dla zadania nr 6 - w specjalności inżynieryjno - drogowej dla zadania nr 3 W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedno zadanie wystarczy dysponowanie jedną osobą posiadającą w/w uprawnienia. Uwaga: Kierownik budowy oraz kierownicy robót powinni posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 695 ) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r., poz. 831 ze.zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskie (Dz.U. z 2016r. poz. 65)

Tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Nie

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP

W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawca w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 5 pkt. 1 ustawy PZP jest zobowiązany złożyć następujące dokumenty w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę (osoby) upoważnioną, z zachowaniem sposobu reprezentacji (dotyczy wszystkich zadań): 4) ODPIS Z WŁAŚCIWEGO REJESTRU LUB Z CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy PZP; Dokument w pkt. 4) składa tylko Wykonawca, którego oferta w wyniku wstępnej oceny okaże się najkorzystniejsza. Wykonawca przedłoży dokumenty podczas toczącego się postępowania w odpowiedzi na skierowane przed udzieleniem zamówienia, wezwanie Zamawiającego z wyznaczonym terminem złożenia dokumentów, tj. nie krótszym niż 5 dni od daty otrzymanego wezwania (o ile tego rodzaju wezwanie zostanie wystosowane) Złożone dokumenty powinny być aktualne na dzień ich składania Zamawiającemu. Zamawiający nie wymaga dokumentów, o których mowa od podwykonawców - o ile będzie dotyczyć. 5) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa: w pkt. 4) - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13,14 i 21 oraz ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp. 6) Dokumenty, o których mowa w pkt. 5) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU (ART. 22 USTAWY) WYKONAWCA ZŁOŻY: 1) WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH wykonanych w okresie pięciu lat przed upłynięciem terminu do składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz z załączeniem dowodów potwierdzających, że roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty - zgodny ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 30 do SIWZ. Przy czym dowodami, o których mowa, są: referencje, protokoły odbiorów końcowych, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. 2) WYKAZ OSÓB SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, w szczególności odpowiedzialnych za wykonywane roboty budowlane tj. kierownika/kierowników robót, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodny ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 31 do SIWZ. 3) POLISĘ UBEZPIECZENIOWĄ LUB INNY DOKUMENT UBEZPIECZENIA POTWIERDZAJĄCY, ŻE WYKONAWCA POSIADA WAŻNE NA CZAS REALIZACJI UMOWY ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania robót budowlanych zgodnie z warunkiem postawionym w rozdziale V ust. 1 pkt. 1.2.2. niniejszej SIWZ W przypadku polisy, której suma gwarancyjna wyrażona będzie w walucie obcej Zamawiający przeliczy jej wartość wg średniego kursu NBP na dzień upływu terminu składania ofert.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) m.in. KRS, CEiDG i innych odpowiednich dla Wykonawcy lub danego podmiotu, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.


SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert Nr zadania: Przedmiot zamówienia Wysokość wadium w zł: Zadanie 1 Remont budynku nr 11 w Gałkówku 500 Zadanie 2 Remont budynku nr 12 w Gałkówku 1.500 Zadanie 3 Remont terenów utwardzonych w Łodzi 10.000 Zadanie 4 Remont budynku nr 27 w Łodzi 1.000 Zadanie 5 Remont budynku nr 33 w Łodzi 500 Zadanie 6 Remont budynku nr 37 w Tomaszowie Mazowieckim 5.000 Zadanie 7 Remont budynku nr 30 w Zgierzu 10.000 Zadanie 8 Remont Sali tradycji w Leźnicy Wielkiej 2.000 Zadanie 9 Konserwacja pomieszczeń w budynku nr 8 w Łodzi 1.000 Zadanie 10 Konserwacja pomieszczeń w budynku nr 46 w Łodzi 2.000 Zadanie 11 Konserwacja obiektów szkoleniowych w Nowym Glinniku 1.000 Zadanie 12 Konserwacja pomieszczeń przedszkola w Leźnicy Wielkiej 500 Razem dla zadań nr 1 - 12 - 35.000,00 złotych ( słownie złotych : trzydzieści pięć tysięcy ) 2.Wadium może być wniesione w: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2019 r. poz. 310 ). 3.Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto: NBP Oddział Okręgowy Łódź Numer konta: 78 1010 1371 0062 4613 9120 2000 tytułem: "wadium 74/ZP/20/numer zadania/nazwa Wykonawcy" np.: tytuł przelewu wadium dla zadania wykonywanego przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe "XYZ" Jan Kowalski powinien brzmieć: wadium 74/ZP/20/zadanie nr .. 4.Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w ust. 3, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 5.Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 1) pieniężnej - dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; 2a ) innej niż pieniądz - oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, lub W przypadku składania oferty wspólnej, wadium może wnieść jeden z Wykonawców występujących wspólnie. Skuteczne wniesienie wadium określone w pkt. 2 b ) następuje z chwilą jego otrzymania na powyższy email Zamawiającego , przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 6.Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne , na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP. 7.Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 8.Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP . 9.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a , z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia , o którym mowa w art. 25a ust 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 10.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 10.1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 10.2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 10.3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert

IV.2.2) Kryteria

KryteriumZnaczeniecena ofertowa brutto60,00termin realizacji zamówienia20,00okres udzielonej gwarancji 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp(przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

§ 24 wzoru umowy - załącznik nr 34 do SIWZ 1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności (w formie aneksu) i są dopuszczalne: 1) w sytuacjach określonych w art. 144 ustawy PZP, 2) w przypadku zmniejszenia zakresu robót, a w konsekwencji zmniejszenia wysokości wynagrodzenia w razie wyłączeń obiektów z użytkowania bądź przekazania ich w inny zarząd, lub poza wojsk, 3) w przypadkach określonych w ust. 2, 4) w przypadkach określonych w § 24 umowy. 2. Dopuszczalna jest zmiana umowy w trakcie realizacji umowy w przypadku zaistnienia następujących okoliczności: 1) wystąpi brak możliwości koordynacji robót z innymi Wykonawcami realizującymi roboty w ramach tego samego kompleksu wojskowego, 2) wystąpią wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające Wykonawcy wykonanie robót w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 2 umowy. Do niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających Wykonawcy wykonanie robót w określonym terminie zalicza się w szczególności: a) obfite i długotrwałe opady atmosferyczne, w szczególności śnieg, deszcz, b) niskie temperatury utrudniające lub uniemożliwiające realizacje umowy, c) klęski żywiołowe występujące na terenie objętym realizacja umowy; Wystąpienie ww. niesprzyjających warunków winno być udokumentowane; 3) zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych, o których mowa w § 7 umowy, 4) Zamawiający zobowiązany będzie do zawarcia umowy o wykonanie zamówienia dodatkowego, którego wykonanie będzie warunkiem wykonania niniejszej umowy, a którego nie mógł przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, 5) powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz, warunkujących wykonanie niniejszej umowy, których nie można było przewidzieć w momencie zawarcia niniejszej umowy, 6) Zamawiający dokona zmiany w dokumentacji projektowej, 7) wystąpi kolizja z niezinwentaryzowaną infrastrukturą podziemną lub innymi obiektami, 8) wystąpią okoliczności, których nie można było przewidzieć w umowie w chwili zawarcia umowy. 3. W przypadkach określonych w ust. 2 zmiana umowy może polegać: 1) na zmianie terminu wykonania przedmiotu umowy (zamówienia podstawowego/zamówienia podstawowego wraz z robotami dodatkowymi) lub ustalenia terminu wykonania robót dodatkowych, 2) na zmianie wysokości wynagrodzenia, w szczególności w przypadku wykonania robót dodatkowych. 4. Zmiana wysokości wynagrodzenia może nastąpić wyłącznie w granicach określonych w art. 144 ustawy PZP. 5. Zmiany osób funkcyjnych - kierownik budowy (po pisemnym poinformowaniu Zamawiającego o zaistniałej zmianie), koordynator ds. BHP, inspektor nadzoru nie stanowią zmiany umowy § 25 wzoru umowy 1. W przypadku gdy, pomimo zachowania należytej staranności, Wykonawca lub Zamawiający nie będzie mógł wykonać umowy w sposób należyty (przez co rozumie się również brak możliwości wykonania umowy), na skutek okoliczności zaistniałych po zawarciu umowy z powodu występowania COVID-19, strony mogą dokonać zmiany umowy, w szczególności w następującym zakresie: 1) zmiany terminu wykonania umowy lub jej części, 2) czasowego zawieszenia wykonywania umowy lub jej części, 3) zmiany sposobu wykonywania przedmiotu umowy, 4) zmiany zakresu świadczenia Wykonawcy i odpowiadającej jej zmianie wynagrodzenia lub sposobu rozliczenia Wykonawcy - o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50 % wartości pierwotnej umowy. 2. O zaistnieniu okoliczności mających wpływ na wykonanie umowy strona powołująca się na te okoliczności zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić drugą stronę na piśmie. Powiadomienie winno zawierać projekt proponowanych zmian do umowy. 3. Brak możliwości wykonania umowy w sposób należyty z przyczyn określonych w ust. 1 strona zobowiązana jest wykazać poprzez przedstawienie stosownych oświadczeń i dokumentów. Druga strona może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń i dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy. 4. Strona, która została powiadomiona przez drugą stronę o okolicznościach mających wpływ na należyte wykonanie umowy, zobowiązana jest w terminie 14 dni od otrzymania informacji o okolicznościach mających wpływ na wykonanie umowy oraz oświadczeń i dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy, przedstawić drugiej stronie swoje stanowisko wraz z uzasadnieniem. W przypadku wystąpienia przez drugą stronę o dodatkowe oświadczenia i dokumenty ww. termin biegnie od daty ich otrzymania. 5. W przypadku zajęcia pozytywnego stanowiska i stwierdzenia, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19 wpływają na należyte wykonanie umowy, strony dokonają uzgodnienia treści aneksu do umowy, którego zakres winien być zgodny z ust. 1. 6. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie zastosowanie znajdują przepisy art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz.374 z późn. zm.).

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym(jeżeli dotyczy)

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

2020-08-10

godzina:

10:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

IV.6.3) Termin związania ofertą

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 2Nazwa: Zadanie 2 Remont budynku nr 12 zlokalizowanego w kompleksie wojskowym w Gałkówku ul. Łódzka 26 , 95 - 041 Gałkówek


W przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.


Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię Zgierz aktulane przetargi na Roboty budowlane

Jeśłi chcesz otrzymywać oferty na maila, to kliknij w link, wypełnij formularz i zamów przetargi na maila


Strona pochodzi z serwisu www.e-przetargi.pl
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.