Dzisiaj jest: 7.10.2022, imieniny: Krystyna, Marii, Marka

Rozbudowa przebudowa i termomodernizacja leśniczówki leśnictwa Wilczy

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Drygały

Przetarg Rozbudowa przebudowa i termomodernizacja leśniczówki leśnictwa Wilczy Las"

Najważniejsze Informacje

Przedmiot Zamówienia

Tryb Zamówienia

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Ogłoszenie o Zamówieniu

2020-08-10

Ogłoszenie nr 565585-N-2020 z dnia 2020-07-24 r.

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Drygały

12-230 Biała Piska

Drygały, ul. Grunwaldzka 22

87 4240560, 87 4240 576,

drygaly@bialystok.lasy.gov.pl,

Szczegóły

Ogłoszenie nr 565585-N-2020 z dnia 2020-07-24 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:


NAZWA I ADRES

Zamawiający: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Drygały

Regon: 79000113000000

ulica: Drygały, ul. Grunwaldzka

Numer domu: 22

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 12-230

Miejscowość: Biała Piska

Województwo: warmińsko-mazurskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 87 4240560, 87 4240 576,

e-mail: drygaly@bialystok.lasy.gov.pl,

Fax: 87 4240570

Adres strony internetowej (URL): https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_bialystok/nadl_drygaly/zamowienia_publiczne

Adres profilu nabywcy: https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_bialystok/nadl_drygaly/zamowienia_publiczne

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:


RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

Inny (proszę określić):

państwowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA(jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Tak

https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_bialystok/nadl_drygaly/zamowienia_publiczne

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_bialystok/nadl_drygaly/zamowienia_publiczne

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Ofertę należy złożyć w sekretariacie nadleśnictwa wyłącznie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (D20201041L ze. zm.)

Adres:

Drygały, ul. Grunwaldzka 22, 12-230 Biała Piska

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja leśniczówki leśnictwa Wilczy Las".

Numer referencyjny:

SA.270.20.2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą "Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja leśniczówki leśnictwa Wilczy Las". Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zamówienia, w tym roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia. Zakres robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia obejmuje w szczególności: 1). rozbudowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego (leśniczówka) na dz. nr 428/3 w obrębie Wierzbiny gm. Orzysz o schody zewnętrzne do części służbowej, 2). przebudowę w zakresie dostosowania części służbowej do wymagań wynikających z Informatora w sprawie realizacji inwestycji i remontów budowlanych w PGL LP, 3). przebudowę w zakresie zwiększenia wysokości piwnicy, 4). wykonanie termomodernizacji budynku poprzez: docieplenie przegród zewnętrznych, docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją, docieplenie ścian fundamentowych, wymianę okien i drzwi zewnętrznych, wymianę kotła c.o. wymianę grzejników, wykonanie instalacji solarnej na potrzeby przygotowania c.w.u.. Unormowania, których zobowiązany będzie w szczególności przestrzegać wykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia: 1) Wszystkie roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019, poz.1186, ze zm.), normami, warunkami technicznymi i wiedzą budowlaną, przepisami dotyczącymi bhp przy wykonaniu robót budowanych (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003, Nr 47, poz. 401), przepisami ppoż. oraz zgodnie z dokumentacją projektową, w tym projektem budowlanym, STWIORB i pozwoleniem na budowę, a także z poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. 2) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót budowlanych oraz za jakość zastosowanych do robót materiałów. Materiały i urządzenia użyte przez Wykonawcę do realizacji zamówienia powinny odpowiadać wymogom jakościowym wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane , wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia, oraz dokumentacji projektowej. Wykonawca w procesie realizacji przedmiotu zamówienia nie może dokonać zmian w materiałach, produktach oraz rozwiązaniach technicznych zawartych w dokumentacji projektowej. W przypadku konieczności zastąpienia pewnych materiałów lub produktów ujętych w ofercie i dokumentacji technicznej jedynie zamawiający ma prawo zdecydować o użyciu innych równowartościowych produktów, materiałów i rozwiązań technicznych. Na każde żądanie zamawiającego lub jego inspektora nadzoru, wykonawca w ciągu trzech dni obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów dokumenty potwierdzające, że zastosowany wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019, poz.266). 3) Wymagana jest należyta staranność wykonawcy przy realizacji zobowiązań umowy z uwzględnieniem podwyższonego wymogu dochowania należytej staranności w uwagi na wymagany zawodowy/profesjonalny charakter działania wykonawcy przy wykonywaniu zamówienia. 4) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy. 5) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom trzecim przez wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 6) Teren budowy powinien być zorganizowany w taki sposób, aby nie powodował zanieczyszczeń lub uszkodzeń roślinności i siedlisk. 7) W razie awarii należy zabezpieczyć grunt przed zanieczyszczeniem substancjami niebezpiecznymi pochodzącymi z uszkodzonych maszyn. 8) W fazie budowy prace wymagające użycia urządzeń, które emitują ponadnormatywny poziom hałasu należy prowadzić wyłącznie w porze dziennej. 9) Po zakończeniu prac tren budowy należy uporządkować. 10) Zamawiający wymaga, aby odpady powstałe w związku z realizacją robót np. złom, gruz itp.) usunąć z miejsca budowy, terenu budowy i terenu objętego posiadaniem zamawiającego. Usuwanie odpadów musi odbywać się zgodnie z przepisami prawa. Odpady powstałe w związku z wykonaniem zamówienia wykonawca powinien zutylizować zgodnie z właściwymi przepisami lub przekazać jej w tym celu upoważnionemu przedsiębiorcy. 11) Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia, wskazany jest znak towarowy, patent lub pochodzenie produktu, zamawiający - w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji przetargowej parametrów, czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych) identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio towar bądź produkt - dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zwartymi w w/w dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne dla wszystkich wskazanych w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia zamawiający dopuszcza rozwiązania o właściwościach zbliżonych lecz nie niższych jakościowo od wskazanych w tej dokumentacji. Zamawiający nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały - wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt, towar, rozwiązanie lub usługę stanowiącą część przedmiotu zamówienia o właściwościach zbliżonych, nadających się funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania. Zgodnie z art. 30 ust. 5 Pzp, wykonawca który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego. 12) Wykonawca zobowiązuje się do realizacji robót zamiennych w stosunku do robót budowlanych opisanych w dokumentacji projektowej, jeżeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami wiedzy technicznej lub jeśli zawnioskuje o to zamawiający (zwane dalej robotami zamiennymi). Decyzja zamawiającego w tym przedmiocie jest wiążąca dla wykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się do zaniechania wykonania robót objętych pierwotnie przedmiotem zamówienia, jeśli jest to zgodne z zasadami wiedzy technicznej lub jeżeli zawnioskuje o to zamawiający (zwane dalej robotami zaniechanymi). Decyzja zamawiającego w tym przedmiocie jest wiążąca dla wykonawcy. Wykonawca nie może samodzielnie podejmować decyzji w przedmiocie robót zamiennych lub robót zaniechanych. 13) Wykonawca może powierzyć realizację elementów przedmiotu zamówienia dotyczące robót budowlanych, dostaw czy usług podwykonawcom. W przypadku zamiaru wykonywania przedmiotu zamówienia z udziałem podwykonawców wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresów rzeczowych), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. Wskazanie takie należy umieścić w ofercie. W przypadku braku wskazania w ofercie podwykonawstwa wykonawca będzie mógł wprowadzić podwykonawcę wyłącznie na warunkach określonych w umowie. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia nastąpi w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. Zasady te stosuje się także wobec dalszych podwykonawców. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości przedmiotu zamówienia na warunkach określonych we wzorze Karty gwarancyjnej oraz wzorze Umowy stanowiących załączniki SIWZ. Zamawiający ustala minimalną długość okresu gwarancji na 24 miesiące. Wykonawca nie może zaoferować okresu gwarancji niższego niż 24 miesiące. Istnieje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej miejsca roboty budowlanej, po wcześniejszym uzgodnieniu z zamawiającym. Koszt wizji lokalnej ponosi wykonawca.

II.5) Główny kod CPV

45200000-9

Dodatkowe kody CPV

Kod CPV45100000-845110000-145111000-845230000-845260000-745261000-445300000-045310000-345310000-345311200-245315000-845320000-645321000-345324000-445330000-945332000-345400000-145410000-445420000-745421000-445431000-745432000-445440000-345442000-745430000-045443000-4

II.6) Całkowita wartość zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

2020-12-31

II.9) Informacje dodatkowe


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków

Wykonawca powinien posiadać kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia działalności zawodowej związanej z przedmiotem zamówienia, o ile wynika to z odrębnych przepisów; Zamawiający nie precyzuje sposobu dokonywania oceny spełniania ww. warunku. Warunek ten uzna się za spełniony na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Wykonawca powinien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację zamówienia. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże , że posiada środki finansowe lub zdolnością kredytową nie mniejszą niż 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

Wykonawca powinien posiadać zdolność techniczną lub zawodową umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości. Zamawiający uzna warunek ten za spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że spełnia minimalne warunki dotyczące wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości tj.: (1) że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie): ? wykonał należycie, tj. w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył, co najmniej dwie roboty budowlane polegające (każda z dwóch) na wykonaniu robót ogólnobudowlanych polegających na budowie, rozbudowie lub przebudowie budynków o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 zł brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100) dla każdej z robót; wykonawca nie może sumować wartości kilku robót o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganej powyżej wartości robót; za jedną robotę uważa się wykonanie co najmniej jednego obiektu budowlanego o warunkach podanych jak wyżej, (2) że dysponuje: ? co najmniej 1 osobą zdolną pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w zakresie kierowania budową zgodnie z ustawą z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, i która posiada doświadczenie w tym zakresie tj. posiadającą uprawnienia w specjalności konstrukcyjno - budowlanej co najmniej od 3 lat, oraz ? co najmniej 1 osobą zdolną pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi niezbędnymi do wykonania zamówienia zgodnie z ustawą z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane , i która posiada doświadczenie w tym zakresie tj. zdolną do pełnienia funkcji kierownika robót posiadającego uprawnienia w specjalności: ? instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych wodociągowych i kanalizacyjnych, co najmniej od 3 lat, ? instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych co najmniej od 3 lat. Osoby te muszą posiadać uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie z przepisami ustawy 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Uprawnienia te muszą jednocześnie odpowiadać przedmiotowi zamówienia oraz być zgodne z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub równorzędne (Dz. U. z 2019, poz. 831, ze zm.) Osoby, o których jest mowa wyżej muszą być wpisane na listę członków izby inżynierów budownictwa i posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Osoby, którym Wykonawca powierzy kierowanie robotami budowlanymi przy wykonywaniu zamówienia muszą spełniać wymogi wskazane powyżej i wykonawca będzie zobowiązany do potwierdzenia spełnienia tych wymagań przez okazanie stosownych dokumentów zamawiającemu przed podpisaniem umowy.

Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP

1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 Pzp, 2) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy , wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 3) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (w odniesieniu do przesłanki wykluczenia opisanej w art. 24 ust. 1 pkt. 15 Pzp), 4) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (w odniesieniu do przesłanki wykluczenia opisanej w art. 24 ust. 1 pkt. 22 Pzp).

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert; ? Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego dokumentów dopuszcza się złożenie przez wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy Pzp tj. inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu, 2) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; (niewiążący wzór stanowi załącznik do SIWZ), 3) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (niewiążący wzór stanowi załącznik do SIWZ),

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)


SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert

IV.2.2) Kryteria

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia 2020-12-31

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp(przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowania artykułu 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustaleń zawartej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w szczególności w następującym zakresie i okolicznościach: 1). zmiany terminu zakończenia wykonania przedmiotu umowy o czas opóźnienia lub przewidywanego opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie, w szczególności w następujących przypadkach: a. wystąpienia konieczności wykonania dodatkowych i niemożliwych do przewidzenia robót, których realizacja wiąże się z potrzebą zmiany terminu wykonania, b. wstrzymania robót przez Zamawiającego, z przyczyn niezależnych od wykonawcy, c. wstrzymania realizacji robót przez właściwe organy administracji publicznej, bądź orzeczeniem sądu, d. przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organ administracji decyzji, zezwoleń, itp. e. odmowy wydania przez organ administracji wymaganych decyzji, zezwoleń uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej, f. konieczności usunięcia błędów w dokumentacji projektowej oraz konieczności przeprojektowania określonych zakresów obiektu w trakcie realizacji inwestycji, niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy lub wynikłych ze zmiany koncepcji realizacji inwestycji, g. wystąpienia innych szczególnych okoliczności, za które wykonawca nie jest odpowiedzialny, h. siły wyższej, tj. zdarzenia nagłego, nieprzewidywalnego i niezależnego od woli stron, uniemożliwiającego wykonanie umowy w całości lub części (np. pożar, trzęsienie ziemi, tornado, powódź); i. zmiany obowiązujących przepisów prawa, j. w razie wynikłej po stronie Zamawiającego zmiany koncepcji wykonania przedmiotu umowy, powodującej konieczność zmiany zakresu robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy, k. zmniejszenia lub zwiększenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy. 2). zmiany materiałów i urządzeń koniecznych do wykonywania robót, pod warunkiem, że zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego lub wynikająca z niedostępności na rynku tych materiałów i urządzeń spowodowanych zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku, 3). zmiany jakości materiałów i innych cech charakterystycznych któregokolwiek elementu robót pod warunkiem, że zmiana ta będzie korzystna dla zamawiającego, 4). wprowadzenia zmian w stosunku do dokumentacji projektowej na wykonanie robót zamiennych nie wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, w sytuacji konieczności zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych, usprawnienia procesu budowy bądź usunięcia wad ukrytych dokumentacji projektowej i uzyskania założonego efektu użytkowego oraz zmiany obowiązujących przepisów prawa, 5). zmniejszenia lub zwiększenia zakresu rzeczowego w obiektywnie uzasadnionych przypadkach wraz ze stosowną zmianą wynagrodzenia w szczególności: a. w razie konieczności usunięcia błędów w dokumentacji projektowej oraz konieczności przeprojektowania określonych zakresów robót w trakcie realizacji inwestycji, niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, b. w razie wynikłej po stronie Zamawiającego zmiany koncepcji wykonania przedmiotu umowy, powodującej konieczność zmiany zakresu robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy. 3. W przypadku zmiany umowy powodującej zmianę zakresu przedmiotu umowy w szczególności zakresu robót budowlanych, zmiana wynagrodzenia zostanie dokonana w oparciu o ceny jednostkowe z Kosztorysu ofertowego Wykonawcy lub poprzez interpolację danych z tego kosztorysu. Jeżeli nie będzie można wycenić robót z zastosowaniem tej metody kalkulacja wynagrodzenia odbędzie się z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych od średnich cen publikowanych w wydawnictwach branżowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla województwa, w którym roboty są wykonywane, aktualnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym kalkulacja jest sporządzana. 4. Warunkiem dokonania zmiany, której mowa w ust. 2 jest złożenie uzasadnionego wniosku przez stronę inicjującą zmianę lub sporządzenie przez strony stosownego protokołu konieczności. 5. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany: 1). danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, 2). danych teleadresowych, 3). danych rejestrowych, 4). będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy, 5). zmiany wysokości wynagrodzenia brutto w przypadku zmiany obowiązującej wysokości stawki podatku VAT (zmiana dotyczyć może jedynie robót nie zafakturowanych).

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym(jeżeli dotyczy)

Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów, art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018, poz. 419, ze. zm.), wówczas informacje te muszą być wyodrębnione w formie osobnego pakietu celem zachowania przez zamawiającego tajemnicy. Oferta ma być wyraźnie oznaczona "Tajemnice przedsiębiorstwa - nie udostępniać innym uczestnikom postępowania". Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z SIWZ przygotowanie oferty przez wykonawcę. Stosowne zastrzeżenie wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na wniosek każdej zainteresowanej osoby. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ww. ustawy w momencie odmowy na wezwanie zamawiającego do odtajnienia przez wykonawcę tej części oferty, skutkować będzie odtajnieniem tej części oferty nie będącej tajemnicą przedsiębiorstwa przez zamawiającego.

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

2020-08-10

godzina:

12:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski

IV.6.3) Termin związania ofertą

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosić będzie 10 % ceny brutto łącznej wynikającej z formularza ofertowego. Kwotę w wysokości 70% wartości Zabezpieczenia należytego wykonania umowy zamawiający zwraca w terminie 30 dni od dnia dokonania odbioru końcowego robót. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń powstałych po odbiorze końcowym robót np. z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub gwarancji (w zależności, który z tych okresów jest dłuższy), kar umownych za nie usunięcie wad w terminie, itp. wynoszącą 30% wartości Zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócona nie później niż w 15. dniu po upływie tego okresu. Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest dopełnić następujących formalności: 1) wnieść wymagane zabezpieczanie należytego wykonania umowy, 2) przedłożyć zamawiającemu: - umowę konsorcjum, jeżeli zamówienie będzie realizowane przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, - dokumenty potwierdzające ubezpieczenie budowy oraz zawarcie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie określonym w SIWZ i we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego, - listę osób wykonujących czynności w ramach realizacji zamówienia (ze wskazaniem podstawy dysponowania tymi osobami) oraz umowy o pracę wskazanych do realizacji osób jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy . Zamawiający i wykonawca podpiszą wspólne oświadczenie, o tym że dane takie zostały przedstawione i są zgodne z ofertą, - dokumenty potwierdzające uprawnienia osób skierowanych do realizacji zamówienia pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w wymaganych specjalnościach oraz ich członkostwo w izbie inżynierów budownictwa i ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Niedopełnienie wskazanych formalności będzie traktowane jako uchylanie się przez wykonawcę od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


W przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.


Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię Biała Piska aktulane przetargi na Roboty budowlane

Jeśłi chcesz otrzymywać oferty na maila, to kliknij w link, wypełnij formularz i zamów przetargi na maila


Strona pochodzi z serwisu www.e-przetargi.pl
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.