Dzisiaj jest: 30.5.2024, imieniny: Ferdynanda, Gryzeldy, Zyndrama

Miasto Otwock

PREZYDENT MIASTA OTWOCKA
OGŁASZA USTNY KONKURS NIEOGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ GRUNTU
STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ GMINY OTWOCK

Na podstawie art. 30 Ustawy o samorządzie gminnym (t.j. D. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm..) oraz art. 38 i 39 Ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.) oraz realizując Zarządzenie Nr 90/2010 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 14 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości gruntowych będących w zasobie mienia gminnego na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu wydzierżawiania nieruchomości gruntowych będących w zasobie mienia gminnego na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat zmienione zarządzeniem Nr 181/2011 z dnia 19 września 2011 r. ogłasza ustny konkurs nieograniczony na dzierżawę niżej opisanej nieruchomości gruntowej.
 
Położenie nieruchomości ul. Wspólna
określenie nieruchomości część działki ew. nr 4/2 w obrębie 50
Powierzchnia nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
26,46 m2 - na powierzchnię objętą dzierżawą składa się:
  • grunt o powierzchni 12,50 m2 pod miejsce parkingowe (powierzchnia gruntu objęta licytacją)
  • udział w gruncie przeznaczonym do współużytkowania odpowiadający powierzchni 13,96 m2 (powierzchnia gruntu nie objęta licytacją – stawka czynszu 5,24 zł za 1 m2 gruntu w stosunku rocznym plus 23%VAT)
 
opis nieruchomości i cel umowy Nieruchomość zostaje przeznaczona do wydzierżawienia pod miejsce parkingowe. Teren parkingu jest ogrodzony i zadaszony. Według posiadanych przez gminę informacji osoby posiadające miejsca parkingowe ponoszą koszty ochrony parkingu (opłaty ponoszone przez dzierżawców są niezależnie od opłat z tytułu dzierżawy gruntu gminnego, ich wysokość i sposób zapłaty odbywa się bez udziału gminy).  
Czas trwania umowy do 31 grudnia 2018 r.
wywoławcza stawka czynszu 16,50 zł za 1m2 gruntu w stosunku rocznym* (dotyczy powierzchni gruntu 12,50 m2)
Wysokość wadium 72,00 zł
Postąpienie 1,00 zł
* do stawki osiągniętej w konkursie dolicza się podatek VAT w wysokości obowiązującej na dzień zawarcia umowy dzierżawy 

Konkurs odbędzie się w dniu 11 stycznia 2017 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Otwocka przy ul. Armii Krajowej 5, budynek C, sala 5a. 

Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 5 stycznia 2017 r. na rachunek bankowy Urzędu Miasta Otwocka nr 51 8001 0005 2001 0007 9875 0018 Bank Spółdzielczy w Otwocku lub w kasie w/w Banku znajdującej się w siedzibie Urzędu. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu środków na w/w konto tj. nie później niż 05.01.2017 r. – na przelewie należy zaznaczyć: „dotyczy konkursu na dzierżawę nieruchomości położonej przy ul. Wspólnej w Otwocku”

Osoba przystępująca do konkursu musi:
1. wpłacić wadium;
2. okazać dokument tożsamości, a w przypadku firm aktualne, tj. wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed datą konkursu, dokumenty identyfikujące podmiot (KRS, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) z tym, że w przypadku braku możliwości dotrzymania terminów proceduralnych, dopuszcza się złożenie oświadczeń, że w przypadku wygrania konkursu aktualne dokumenty zostaną dostarczone przed podpisaniem umowy dzierżawy;
a. złożyć pisemne oświadczenie, że zapoznała się z warunkami konkursu i warunkami umowy dzierżawy i je akceptuje. 

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra konkurs zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego. W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie oferenta, oferent który wygrał konkurs nie zawrze umowy dzierżawy w terminie 14 dni od dnia wywieszenia komunikatu o rozstrzygnięciu konkursu, wadium nie podlega zwrotowi.
Pozostałym oferentom wadium zostanie zwrócone w kasie w siedzibie Urzędu Miasta Otwocka lub przelewem na wskazany przez nich rachunek bankowy nie później niż w terminie 7 dni od dnia wywieszenia komunikatu o rozstrzygnięciu konkursu.
Zastrzega się prawo odwołania konkursu z uzasadnionej przyczyny. 

Dodatkowe informacje na temat warunków konkursu oraz warunków umowy dzierżawy można uzyskać w Wydziale Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta Otwocka, bud. „B”, II piętro, pokój 38, tel. 022 779-20-01 wew. 181 

Otwock, 30.11.2016 r.


Miasto Otwock

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.