Dzisiaj jest: 7.10.2022, imieniny: Krystyna, Marii, Marka

Kompleksowa dostawa paliwa gazowego w 2021 roku

Miasto i Gmina Kańczuga

Przetarg Kompleksowa dostawa paliwa gazowego w 2021 roku

Najważniejsze Informacje

Przedmiot Zamówienia

Tryb Zamówienia

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Ogłoszenie o Zamówieniu

2020-08-10

Ogłoszenie nr 566999-N-2020 z dnia 2020-07-28 r.

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

Miasto i Gmina Kańczuga

37-220 Kańczuga

ul. M. Konopnickiej 2

166 423 142

sekretariat@kanczuga.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 566999-N-2020 z dnia 2020-07-28 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Tak

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:


NAZWA I ADRES

Zamawiający: Miasto i Gmina Kańczuga

Regon: 65090060200000

ulica: ul. M. Konopnickiej

Numer domu: 2

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 37-220

Miejscowość: Kańczuga

Województwo: podkarpackie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 166 423 142

e-mail: sekretariat@kanczuga.pl

Fax: 166 426 630

Adres strony internetowej (URL): www.kanczuga.pl

Adres profilu nabywcy: www.kanczuga.biuletyn.net

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:


RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA(jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

Zamawiającym odpowiedzialnym za przeprowadzenie procedury postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest Miasto i Gmina Kańczuga. Zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych podmiotów.

Zamawiającym odpowiedzialnym za przeprowadzenie procedury postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest Miasto i Gmina Kańczuga. Zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych podmiotów.

I.4) KOMUNIKACJA

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Tak

www.kanczuga.biuletyn.net

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

www.kanczuga.biuletyn.net

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

forma pisemna

Adres:

Urząd Miasta i Gminy w Kańczudze, ul. M. Konopnickiej 2, 37-220 Kańczuga, sekretariat

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Kompleksowa dostawa paliwa gazowego w 2021 roku

Numer referencyjny:

RRG.271.21.2020.WS

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa (sprzedaż oraz świadczenie usługi dystrybucyjnej) paliwa gazowego ziemnego wysokometanowego o symbolu E o łącznym szacunkowym wolumenie 2 392 694 kWh w okresie dostaw, do obiektów wymienionych w Załączniku nr 1a do SIWZ z zastrzeżeniem, że rozpoczęcie dostaw nastąpi nie wcześniej niż od 01.01.2021 roku. Postępowanie prowadzone jest w oparciu o art. 16 ustawy Prawo zamówień publicznych /zamówienia wspólne/ przy założeniach: - zamawiającym upoważnionym do przeprowadzenia postępowania i wyboru wykonawcy jest Miasto i Gmina Kańczuga: Podmiotami z którymi zostaną zawarte umowy są: - Miasto i Gmina Kańczuga, ul. M. Konopnickiej 2, 37-220 Kańczuga, - jednostki organizacyjne Miasta i Gminy Kańczuga wymienione powyżej. Nabywca: Miasto i Gmina Kańczuga, ul. M. Konopnickiej 2, 37-220 Kańczuga, NIP: 794-16-86-223, Odbiorca/Płatnik - poszczególne jednostki, - Ośrodek Kultury Miasta i Gminy w Kańczudze, ul. Parkowa 1, 37-220 Kańczuga, - Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Kańczudze, ul. Rynek 6, 37-220 Kańczuga, Zamawiający podłączeni są do sieci dystrybucyjnej należącej do Operatora Systemu Dystrybucyjnego: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., Oddział Tarnów. Wykonawca dokona wszelkich czynności i uzgodnień z OSD niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy i skutecznego rozpoczęcia sprzedaży paliwa gazowego, w tym w szczególności: zgłoszenia do OSD nowej umowy sprzedaży paliwa gazowego. Czynności te Wykonawca wykona na podstawie stosownych pełnomocnictw udzielonych przez Zamawiającego wraz z zawarciem umowy sprzedaży paliwa gazowego. W przypadku zmiany sprzedawcy, proces ten nie może wpłynąć na ciągłość dostawy gazu. Dostarczanie gazu ziemnego będzie się odbywało na podstawie umowy zawierającej postanowienia umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji gazu (umowa kompleksowa) oraz zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności na warunkach określonych przez ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne ( t.j. Dz.U z 2012 roku nr 1059 ze zm.) oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy. Dostarczane paliwo gazowe musi spełniać standardy techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne, aktami wykonawczymi oraz Polskimi Normami. Przewidywane zużycie paliwa gazowego ma charakter szacunkowy oraz służy do porównania ofert. Stawki opłat dystrybucyjnych muszą być zgodne z aktualną taryfą lokalnego OSD i w trakcie realizacji zamówienia mogą ulegać zmianie, jeżeli zmianie ulegnie taryfa lokalnego OSD. Na potrzeby przeprowadzenia niniejszego postępowania i porównania ofert Wykonawcy w kalkulacji oferty przyjmą wskazane wartości stawek dla całego okresu realizacji zamówienia. Zamawiający wymaga zawarcia umowy na każdego płatnika oddzielenie na wzorze umowy udostępnionej przez Wykonawcę. Wykonawca składając ofertę musi posiadać zawartą umowę o świadczenie usług dystrybucji gazu ziemnego z operatorem systemu dystrybucyjnego działającym na terenie Zamawiającego, najpóźniej na dzień podpisania umowy z Zamawiającym. Szczegółowo przedmiot zamówienia tj. punkty poboru opisane zostały w załączniku nr 1a do SIWZ. Minimalny termin płatności - 14 dni

II.5) Główny kod CPV

09123000-7

Dodatkowe kody CPV

PodmiotMiasto i Gmina Kańczuga, ul. M. Konopnickiej 2, 37-220 Kańczuga, NIP:7941686223Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 5, 37-220 Kańczuga, NIP: 7941105551 Szkoła Podstawowa w Pantalowicach, 37-224 Pantalowice 158, NIP: 7941771420Szkoła Podstawowa w Krzeczowicach, 37-220 Krzeczowice 56a, NIP: 7941771408Szkoła Podstawowa w Sieteszy, 37-206 Sietesz 329, NIP: 7941771377Szkoła Podstawowa w Siedleczce, 37-225 Siedleczka 179, NIP: 7941771437Szkoła Podstawowa w Łopuszce Wielkiej, 37222 Łopuszka Wielka 488, NIP: 7941771383Szkoła Podstawowa w Rączynie, 37-223 Rączyna 146, NIP: 7941771414Miejsko Gminne Przedszkole, ul. W. Witosa 1, 37-220 Kańczuga, NIP: 7941686200Centrum Usług Wspólnych w Kańczudze, ul. Słowackiego 12, 37-220 Kańczuga, NIP: 7941822666Środowiskowy Dom Samopomocy w Łopuszce Wielkiej, 37-222 Łopuszka Wielka 112, NIP: 7941818819Kańczucki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kańczudze, ul. Parkowa 4, 37-220 Kańczuga, NIP: 7941828410Zespół Szkół w Kańczudze, ul. M. Konopnickiej 6, 37-220 Kańczuga, NIP: 7941033171Ośrodek Kultury Miasta i Gminy w Kańczudze, ul. Parkowa 1, 37-220 Kańczuga, NIP: 7941686192Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Kańczudze, ul. Rynek 6, 37-220 Kańczuga, NIP: 7941672698

II.6) Całkowita wartość zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

12

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

2021-01-01

lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, gdy wykonawca posiada ważną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami gazowymi, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. Nr 1059 ze zm.) oraz koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji gazu ziemnego wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki - w przypadku Wykonawcy będącego właściciel sieci dystrybucyjnej, oświadczenia o zawartej umowie z Operatorem Systemu Dystrybucji (OSD) właściwym terytorialnie dla obiektów objętych zamówieniem na świadczenie usługi dystrybucji gazu ziemnego przez OSD obowiązującej w okresie trwania umowy na dostawę gazu ziemnego lub oświadczenie o zapewnieniu zawarcia takiej umowy wydane przez OSD - w przypadku Wykonawcy nie będącego właścicielem sieci dystrybucyjnej.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP

Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust 5 pkt 1 ustawy Pzp. W przypadku podmiotu zagranicznego: Dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami gazowymi, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. Nr 1059 ze zm.) Koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji gazu ziemnego wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki - w przypadku Wykonawcy będącego właściciel sieci dystrybucyjnej, lub Oświadczenie o zawartej umowie z Operatorem Systemu Dystrybucji (OSD) właściwym terytorialnie dla obiektów objętych zamówieniem na świadczenie usługi dystrybucji gazu ziemnego przez OSD obowiązującej w okresie trwania umowy na dostawę gazu ziemnego lub oświadczenie o zapewnieniu zawarcia takiej umowy wydane przez OSD - w przypadku Wykonawcy nie będącego właścicielem sieci dystrybucyjnej.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Oferta + cennik. Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w niniejszym postępowaniu oraz do podpisania umowy (o ile nie wynika to z dokumentów rejestracyjnych). Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy, zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty oraz podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli pełnomocnictwo takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub informacji z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej), to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza, kopię pełnomocnictwa wystawionego na reprezentanta Wykonawcy przez osoby do tego upełnomocnione. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie składają do oferty wypełnione załączniki nr 6 lub 7 do SIWZ. Określenie podwykonawstwa - załącznik nr 8.


SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert

IV.2.2) Kryteria

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia122021-01-01

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp(przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w ogłoszeniu lub SIWZ, w następujących okolicznościach i zakresie: a) Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Strona, która występuje z propozycją zmiany umowy, zobowiązana jest do sporządzenia i uzasadnienia wniosku o taką zmianę. Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 144 ust. 1 Ustawy. b) W przypadku zmiany przepisów bezwzględnie obowiązujących ulegają automatycznie zmianie postanowienia niniejszej Umowy. Z zastrzeżeniem postanowień Umowy, wszelkie inne zmiany Umowy mogą nastąpić wyłącznie za zgodą Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. c) Ustala się następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia istotnych zmian w treści zawartej umowy: a) zmiany stawki podatku od towaru i usług (VAT) oraz podatku akcyzowego, b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. d) zmiany taryfy OSD wprowadzanymi zgodnie z postanowieniami Prawa Energetycznego. e) Rezygnacja przez Zamawiającego z punktów odbiorów wymienionych w Załączniku nr 1 do Umowy; g) w przypadku konieczności zmniejszenia lub zwiększenia mocy umownej, h) zmiana grupy taryfowej; d) W przypadku wystąpienia okoliczności określonych w ust. C) a i d ceny i stawki ulegają automatycznie zmianie od dnia wejścia ich w życie bez konieczności sporządzania aneksu. e) W przypadku wystąpienia okoliczności określonych w pkt. C) e rezygnacja z któregokolwiek punktu poboru wymienionego w Załączniku nr 1 do Umowy może nastąpić w przypadku przekazania, sprzedaży, wynajmu obiektu innemu właścicielowi oraz w przypadku zamknięcia lub likwidacji obiektu. Zmiana umowy nastąpi poprzez zawarcie stosownego aneksu do Umowy. f) W przypadku wystąpienia okoliczności określonych w pkt. C) g ceny i stawki za usługi dystrybucyjne ulegają automatycznie zmianie zgodnie z taryfą OSD bez konieczności sporządzania aneksu. g) w innych sytuacjach, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy i mających charakter zmian nieistotnych tj. nie odnoszących się do warunków, które gdyby zostały ujęte w ramach pierwotnej procedury udzielania zamówienia, umożliwiłyby dopuszczenie innej oferty niż ta, która została pierwotnie dopuszczona, h) gdy zmiany są korzystne dla Zamawiającego, i) zmiany unormowań prawnych powszechnie obowiązujących, które będą miały wpływ na realizację umowy. Warunki dokonywania zmian postanowień umowy: 1) inicjowanie zmian na wniosek wykonawcy lub zamawiającego, 2) uzasadnienie zmiany prawidłową realizacją przedmiotu umowy, 3) forma pisemna pod rygorem nieważności w formie aneksu do umowy Umowa może zostać rozwiązana przed upływem terminu jej obowiązywania tylko i wyłącznie za zgodnym porozumieniem stron. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej już części umowy. Odstąpienie od umowy: 1) Zamawiający może od Umowy odstąpić jeżeli: a) Wykonawca nie wykonuje przedmiotu umowy zgodnie z zapisami Umowy; b) Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania przedmiotu Umowy lub nie kontynuuje prac mimo wezwania złożonego na piśmie przez Zamawiającego. 2) Oświadczenie w przedmiocie odstąpienia od Umowy Zamawiający ma prawo złożyć w terminie do 30 dni od zaistnienia przyczyny wskazanej w pkt 1) a i b powyżej. 3) W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku, o którym mowa powyżej, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy (art. 145 Prawa zamówień publicznych). Zamawiający otrzyma bonifikaty z tytułu niedotrzymania parametrów jakościowych paliwa gazowego i standardów jakości obsługi odbiorców, zgodnie z taryfą Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Inne zamiany jakie dopuszcza ustawodawca w zakresie zawartej umowy zostały określone w art. 144 ustawy Pzp. Aneks do umowy o przedmiotowe zamówienie wymagać będzie dla swojej ważności, zachowania formy pisemnej.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym(jeżeli dotyczy)

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

2020-08-10

godzina:

11:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski

IV.6.3) Termin związania ofertą

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA Burmistrz Miasta i Gminy Kańczuga mający siedzibę pod adresem: 37-220 Kańczuga, ul. M. Konopnickiej 2. Numer telefonu: 16 642 31 42, adres email: sekretariat@kanczuga.pl INSPEKTOR OCHRONY DANYCH Imię i nazwisko: Tomasz Mielech, adres email: iod@kanczuga.pl CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWY PRAWNE Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) i e) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. ODBIORCY DANYCH Dane osobowe mogą być przekazywane tylko takim podmiotom, które są do tego uprawnione na podstawie przepisów prawa i tylko w takim zakresie, jaki jest niezbędny do realizacji ich uprawnienia. Każdy wniosek o udostępnienie danych podlega weryfikacji pod względem jego legalności oraz adekwatności żądanego zakresu danych. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH Dane osobowe Wykonawcy, któremu udzielono zamówienia publicznego będą przechowywane przez cztery lata, a jeżeli umowa zawarta została na dłużej: do czasu wygaśnięcia umowy - po tym okresie zostaną wybrakowane. Zasada ta wynika z art. 97 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dane osobowe pozostałych Wykonawców będą przechowywane przez pięć lat - po tym okresie zostaną wybrakowane. Zasada ta wynika z Ustawy z dnia z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. PRAWA PODMIOTÓW DANYCH Na warunkach Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych podmiotom danych przysługują następujące prawa: 1. - dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO); 2. - do sprostowania danych (art. 16. RODO); 3. - do usunięcia danych (art. 17 RODO); 4. - do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO); 5. - do przenoszenia danych (art. 20 RODO); 6. - do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO); 7. - prawo do niepodlegania procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania (art. 22 RODO). W przypadku, gdy realizacja prawa dostępu do danych wymagałaby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. Skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Prawo zamówień publicznych, zaś skorzystanie z prawa do ograniczenia przetwarzania nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO Podmiotom danych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim ich zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Polskim organem nadzoru jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą pod adresem 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, adres email: kancelaria@uodo.gov.pl. ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH Dane osobowe pochodzą z ofert złożonych w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz z przedłożonych, na żądanie zamawiającego, oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania. INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH Podanie treści danych osobowych jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Niepodanie treści danych osobowych może skutkować wezwaniem do złożenia oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania lub wykluczeniem z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI ORAZ PROFILOWANIU Państwa dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego. W trakcie oraz po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernego dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postepowania o udzielenie zamówienia.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


W przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.


Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię Kańczuga aktulane przetargi na Dostawy

Jeśłi chcesz otrzymywać oferty na maila, to kliknij w link, wypełnij formularz i zamów przetargi na maila


Strona pochodzi z serwisu www.e-przetargi.pl
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.