Dzisiaj jest: 15.6.2024, imieniny: Jolanty, Lotara, Wita

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Uniwersytet Śląski
40-007 Katowice, ul. Bankowa 12
Ogłasza konkurs ofert , na wynajem powierzchni użytkowej w budynku byłej stołówki akademickiej w Katowicach przy ul. Roździeńskiego 14
 
1. Przedmiotem konkursu jest : wynajem powierzchni użytkowej zlokalizowanej w budynku byłej stołówki akademickiej w Katowicach przy ul. Roździeńskiego 14.
2. Dla nieruchomości , w której znajdują się pomieszczenia będące przedmiotem konkursu prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Katowicach Księga Wieczysta o nr KA1K/00117759/0
3. W skład powierzchni udostępnionej przez Uniwersytet wchodzą pomieszczenia o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej 3.392,9 m².
4. Wynajmujący dopuszcza składanie ofert na najem części powierzchni użytkowej podlegającej niniejszemu postępowaniu konkursowemu.
5. Uniwersytet Śląski dopuszcza możliwość złożenia oferty wraz z propozycją adaptacji terenu przylegającego do przedmiotu najmu. położonego na nieruchomości oznaczonej jako działka gruntu o nr 22/21
6. Nieruchomość , w której znajdują się pomieszczenia będące przedmiotem konkursu stanowią własność Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach - zobowiązań i obciążeń- brak
7. Pisemna oferta powinna zawierać :
1) datę sporządzenia oferty
2) proponowaną stawkę netto czynszu najmu .
3) warunki szczegółowe oferty takie jak:
-proponowaną powierzchnię najmu wraz z koncepcją jej zagospodarowania
-czas obowiązywania umowy
-skrócony opis działalności jaka oferent zamierza prowadzić w przedmiocie najmu
4) oświadczenie o zapoznaniu się z „Zasadami i trybem oddawania do korzystania na podstawie umów cywilnoprawnych nieruchomości Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach” ujętymi w zarządzeniu nr 30/2013 z dnia 21 lutego 2013 Rektora Uniwersytetu Śląskiego
5) poświadczone za zgodność z oryginałem kopie :
a) zaświadczenia o nr NIP
b) zaświadczenia o nr REGON,
c) odpisu z KRS lub innego dokumentu rejestrowego podmiotu ( wystawiony lub potwierdzony przez organ wystawiający , nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem otwarcia ofert )
6) Pozostałe warunki formalne jakie powinna spełniać oferta określa wspomniane powyżej Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Śląskiego . Pełny tekst zarządzenia dostępny jest na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego pod adresem http://us.edu.pl/ w zakładce prawo bądź w siedzibie uczelni w Katowicach przy ul Bankowej 12 w Dziale Organizacyjno – Prawnym parter pok. nr 1.
8. Pisemne zgłoszenia udziału w konkursie w zamkniętych, nieprzejrzystych kopertach , oznaczone hasłem „Konkurs- wynajem powierzchni użytkowej w budynku stołówki –Katowice ul Roździeńskiego 14” należy składać w biurze Działu ds. Gospodarowania Nieruchomościami, mieszczącym się w budynku Rektoratu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przy ul. Bankowej 12 pok. 67 do dnia 22.12.2016 godz. 10.00
9. Przystępujący do konkursu powinien:
a) Złożyć pisemne oświadczenie, że zapoznał się ze stanem prawnym i technicznym pomieszczeń i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
b) Złożyć pisemne oświadczenie, że zapoznał się z ustalonymi zasadami, trybem i warunkami postępowania i przyjmuje je bez zastrzeżeń.
10. Zawarcie umowy najmu uzależnione jest od uzyskania zgody Senatu Uniwersytetu Śląskiego na rozporządzenie częścią nieruchomości oraz zgody ministra właściwego dla Skarbu Państwa(jeżeli będzie wymagana).
11. Osobista wizja lokalna nieruchomości będących przedmiotem konkursu możliwa jest w dni robocze w godz. 9.00-15.00 po uzgodnieniu z Administracją Kampusu w Katowicach w
12. Uniwersytet Śląski zastrzega sobie prawo odwołania , unieważnienia konkursu bez podania przyczyny , a także nie zawarcia umowy z wybranym Oferentem.
13. Konkurs nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych .
 
Otwarcie kopert nastąpi w siedzibie Uniwersytetu Śląskiego w dniu 22.12.2016 o godz.10.30 w sali nr 24 w budynku Rektoratu przy ul. Bankowej 12 w Katowicach.
Szczegółowe zasady, tryb i warunki konkursu można otrzymać w Organizacyjno - Prawnym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ul. Bankowa 12 pokój 1 tel. 323591455) i w Dziale Gospodarowania Nieruchomościami Bankowa 12 pok. 67 ( Tel 32 3592250 ,2253 ) w Administracji Kampusu w Katowicach przy ul .Bankowej 12 ( tel. 32 359 11 60) lub na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego - http://www.us.edu.pl (ogłoszenia)
Uniwersytet Śląski zastrzega sobie prawo odwołania, przesunięcia terminu lub unieważnienia konkursu, bez podania przyczyny.
 
Uniwersytet Śląski ogłasza konkurs ofert na wynajem powierzchni użytkowej w budynku byłej stołówki akademickiej w Katowicach przy ul. Roździeńskiego 14


Uniwersytet Śląski w Katowicach

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.