Dzisiaj jest: 7.10.2022, imieniny: Krystyna, Marii, Marka

Wschowa Przewożenie dowożenie i odwożenie uczniów do szkół na terenie gminy

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa

Przetarg Przewożenie dowożenie i odwożenie uczniów do szkół na terenie gminy Wschowa na podstawie imiennych biletów miesięcznych oraz dzieci niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego we Wschowie w roku szkolnym 20202021

Najważniejsze Informacje

Przedmiot Zamówienia

Tryb Zamówienia

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Ogłoszenie o Zamówieniu

2020-08-10

Ogłoszenie nr 568978-N-2020 z dnia 2020-07-31 r.

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa

67-400 Wschowa

Rynek 1

655 408 600,

przetargi@gminawschowa.pl,

Szczegóły

Ogłoszenie nr 568978-N-2020 z dnia 2020-07-31 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:


NAZWA I ADRES

Zamawiający: Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa

Regon: 52678800000000

ulica: Rynek

Numer domu: 1

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 67-400

Miejscowość: Wschowa

Województwo: lubuskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 655 408 600,

e-mail: przetargi@gminawschowa.pl,

Fax: 655 401 340

Adres strony internetowej (URL): www.gminawschowa.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:


RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA(jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

www.bip.gminawschowa.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

W formie pisemnej w postaci papierowej pod rygorem nieważności

Adres:

Urząd Miasta i Gminy we Wschowie, ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa- Biuro Obsługi Interesanta

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Przewożenie (dowożenie i odwożenie) uczniów do szkół na terenie gminy Wschowa na podstawie imiennych biletów miesięcznych oraz dzieci niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego we Wschowie w roku szkolnym 2020/2021

Numer referencyjny:

RZP.271.10.2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia

Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa transportu polegająca na dowożeniu dzieci w tym dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Wschowa, w okresie od 01.09.2020 r. do 25.06.2021 r., z wyłączeniem okresu ustawowo wolnego od zajęć lekcyjnych, w komunikacji otwartej (transport regularny)- w oparciu o imienne bilety miesięczne oraz w komunikacji zamkniętej- transport regularny specjalny (dot. dzieci niepełnosprawnych). Przedmiot zamówienia obejmuje również odwożenie uczniów po zajęciach szkolnych do miejsca zamieszkania. 2. Przedmiot zamówienia podzielono na dwie części. 2.1. Część 1 zamówienia: Przewożenie (dowożenie i odwożenie) uczniów do szkół na terenie Gminy Wschowa na podstawie imiennych biletów miesięcznych. 2.2. Cześć 2 zamówienia: Przewożenie (dowożenie i odwożenie) dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Wschowa do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wschowie w roku szkolnym 2020/2021. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

II.5) Główny kod CPV

60100000-9

Dodatkowe kody CPV

Kod CPV60130000-834980000-0

II.6) Całkowita wartość zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp

Tak

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia dotychczasowemu wykonawcy usługi, zamówienia o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 ustawy Pzp, polegającego na powtórzeniu podobnych usług, polegających na przewożeniu (dowożeniu i odwożeniu) uczniów do szkół na terenie gminy Wschowa o wartości 90.000,00 zł netto-(Część 1 zamówienia). 2. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia dotychczasowemu wykonawcy usługi, zamówienia o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 ustawy Pzp, polegającego na powtórzeniu podobnych usług, polegających na przewożeniu (dowożeniu i odwożeniu) dzieci niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego we Wschowie (usługa transportu) o wartości 30.000,00 zł netto-(Część 2 zamówienia).

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

2021-06-25

II.9) Informacje dodatkowe


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków

Dla części 1 zamówienia: Zamawiający wymaga posiadania przez wykonawcę ważnej licencji/zezwolenia na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2019. poz.2140 z późn. zm.). Dla części 2 zamówienia: Zamawiający wymaga posiadania przez wykonawcę ważnej licencji/zezwolenia na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2019. poz. 2140 z późn. zm.).

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Dla części 1 zamówienia: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Dla części 2 zamówienia: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

Dla części 1 zamówienia: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże łącznie, że: 1.Dysponuje lub będzie dysponował przy realizacji zamówienia w pełni technicznie sprawnymi dopuszczonymi do ruchu pojazdami w liczbie 6 pojazdów, wyposażonymi w system mechanicznego zamykania i otwierania drzwi przez kierowcę, pozwalającymi na codzienne dowożenie dzieci do szkół bez opóźnień. Pojazdy przewidziane do przewozu uczniów winny posiadać wystarczającą ilość miejsc, zapewniającą przewóz wymaganej ilości uczniów zgodnie z trasami przejazdów wyszczególnionymi w Rozdziale 2 pkt 2.1.29. (Tabela nr 1). Pojazd przewidziany do realizacji tej części zamówienia winien posiadać aktualne badanie techniczne, a jego stan techniczny winien spełniać wymagania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.2022 ze zm.). 2.Dysponuje lub będzie dysponował minimum 6 kierowcami, posiadających kwalifikacje zawodowe do kierowania autobusami i przeszkolenie uprawniające do przewozu osób, spełniający wymagania określone w przepisach ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (j.t. Dz.U. z 2019. poz.2140, z późn. zm.), przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz.110), oraz w innych przepisach określających wymagania w stosunku do kierowców, z co najmniej dwuletnim doświadczeniem zawodowym w zakresie przewożenia osób. 3.W ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - wykonał należycie lub w przypadku świadczeń okresowych i ciągłych wykonuje należycie co najmniej (2) dwie usługi, każda polegająca na regularnym transporcie co najmniej 200 osób dziennie, przez okres co najmniej 6 m-cy w ramach jeden umowy. Dla części 2 zamówienia: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże łącznie, że: 1.Dysponuje lub będzie dysponował przy realizacji zamówienia minimum jednym (1) w pełni technicznie sprawnym, dopuszczonym do ruchu pojazdem przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych pozwalającym na codzienne dowożenie dzieci do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wschowie, bez opóźnień. Środek transportu winien być przystosowany do przewozu osób na wózkach inwalidzkich i odpowiednio oznakowany, jako środki transportu osób niepełnosprawnych, z liczbą miejsc siedzących dla minimum 25 osób (bez kierowcy i opiekuna) oraz posiadający bezpieczne miejsce do przewożenia co najmniej dwóch uczniów na wózkach inwalidzkich; siedzenia dla dzieci winny być wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa; pojazd powinien być wyposażony w podnośnik lub podjazd/najazd lub nisko usytuowane wejście do pojazdu. Pojazd przewidziany do realizacji tej części zamówienia winien posiadać aktualne badanie techniczne, a jego stan techniczny winien spełniać wymagania zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz.2022 ze zm.). 2.Dysponuje lub będzie dysponował minimum 1. kierowcą posiadającym kwalifikacje zawodowe do kierowania autobusami i przeszkolenie uprawniające do przewozu osób, spełniający wymagania określone w przepisach ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (j.t. Dz.U. z 2019. poz.2140, z późn. zm.), przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz.110), oraz w innych przepisach określających wymagania w stosunku do kierowców, z co najmniej dwuletnim doświadczeniem zawodowym w zakresie przewożenia osób. 3.W ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - wykonał należycie lub w przypadku świadczeń okresowych i ciągłych wykonuje należycie co najmniej jedną (1) usługę, polegającą na regularnym transporcie co najmniej 10 osób niepełnosprawnych, przez okres co najmniej 3 miesięcy w ramach jednej umowy.

Nie

Informacje dodatkowe:

W przypadku składania ofert na obie części zamówienia, Zamawiający wymaga dysponowania przez Wykonawcę łącznie minimum siedmioma (7) pojazdami spełniającymi wymagania zawarte w pkt.2.3. ppkt. 2.3.1. oraz w pkt. 3.3. ppkt 3.3.1. Rozdziału 5 SIWZ Dział 1 oraz minimum siedmioma (7) kierowcami, spełniającymi wymagania zawarte w pkt.2.3. ppkt.2.3.2. oraz w pkt.3.3. ppkt.3.3.2. Rozdziału 5 SIWZ Dział 1

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP

Dotyczy części 1 i części 2 zamówienia: 1.zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. W przypadku składania oferty wspólnej w oparciu o umowę spółki cywilnej należy przedłożyć zaświadczenia dotyczące zarówno każdego wspólnika spółki indywidualnie jak również zaświadczenie dotyczące spółki, w odniesieniu do zobowiązań ich dotyczących. 2.zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. W przypadku składania oferty wspólnej w oparciu o umowę spółki cywilnej należy przedłożyć zaświadczenia dotyczące zarówno każdego wspólnika spółki indywidualnie jak również zaświadczenie dotyczące spółki, w odniesieniu do zobowiązań ich dotyczących. 3.odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 4.oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 tycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz.1170).- wg. załącznik nr 13a do SIWZ (dla Części 1); załącznik nr 13b do SIWZ (dla Części 2). 5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 9 ppkt. 9.1-9.3. Rozdziału 6 SIWZ, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 6.Dokument, o którym mowa w pkt. 5 lit. a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w pkt. 5 lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 7.Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 5 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Dotyczy części 1 i części 2 zamówienia: 1.licencję/zezwolenie na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (j.t. Dz.U. z 2020. poz.2140, z późn. zm.). 2.wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączyć dowody określające czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, według: załącznika nr 8a (Część 1 zamówienia), załącznika nr 8b (Część 2 zamówienia). Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 3.wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami według: załącznika nr 9a (Część 1 zamówienia), załącznika nr 9b (Część 2 zamówienia). 4.wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami według: załącznika nr 10a (Część 1 zamówienia), załącznika nr 10b (Część 2 zamówienia).

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Dotyczy części 1 i części 2 zamówienia: 1.oświadczenia, że wykazany sprzęt, o których mowa w pkt.8 ppkt. 8.3. Rozdziału 6 SIWZ jest sprawny technicznie, a pojazdy mechaniczne przewidziane do realizacji przedmiotu zamówienia posiadają aktualne badanie techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu, jeśli są wymagane przepisami prawa - według: załącznika nr 11a (Część 1 zamówienia), załącznika nr 11b (Część 2 zamówienia). 2.oświadczenie, że wykazani kierowcy, o których mowa w pkt.8 ppkt. 8.4. Rozdziału 6 SIWZ posiadają wymagane uprawnienia do kierowania pojazdami przewidzianymi do realizacji przedmiotu zamówienia - według: załącznika nr 12a (Część 1 zamówienia), załącznika nr 12b (Część 2 zamówienia).

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Dotyczy części 1 i części 2 zamówienia: 1. (jeżeli dotyczy) Zobowiązanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia- w wykorzystaniem wzoru -załącznik nr 5a do SIWZ dla Części 1 zamówienia, załącznika nr 5b do SIWZ dla Części 2 zamówienia. 2. Jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - pełnomocnictwo określające zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Zakres umocowania winien zawierać rodzaj czynności, do których uprawniony jest mocodawca. Pełnomocnictwo powinno uwzględniać czynności, do realizacji których może być upoważniony pełnomocnik, w szczególności: a) podpisanie oferty przetargowej, b) podpisywania załączników do oferty, c) potwierdzanie za zgodność z oryginałem dokumentów, które są załączone do oferty. 3. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza (jeżeli dotyczy). 4. Wykonawca/każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy zobowiązany jest przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy - według załącznika nr 6a do SIWZ dla Części 1 zamówienia, według załącznika nr 6b do SIWZ dla Części 2 zamówienia. 5. W przypadku gdy wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie według załącznika nr 7a do SIWZ dla Części 1 zamówienia, według załącznika nr 7b do SIWZ dla Części 2 zamówienia.


SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium

Zamawiający wymaga, aby każda oferta była zabezpieczona wadium w wysokości: Część 1 zamówienia - w kwocie 6 000,00 zł (słownie złotych: sześć tysięcy 00/100). Część 2 zamówienia - w kwocie 1 500,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc pięćset 00/100).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert

IV.2.2) Kryteria

KryteriumZnaczenieCena60,00Czas podstawienia pojazdu zastępczego40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp(przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Dla części 1 zamówienia: Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp., Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian następujących postanowień umowy w stosunku do treści oferty: 1) dokonać w umowie zmiany nazwy stron, w przypadku przekształcenia którejkolwiek ze stron umowy, 2) dokonać zmiany Wykonawcy realizującego zamówienie w ramach umowy konsorcjum w przypadku utraty zdolności prawnej lub zdolności do czynności prawnych przez Wykonawcę realizującego zamówienie w ramach umowy konsorcjum, 3) dostosować umowę do zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, 4) dokonać zmiany zakresu usług przewidzianych do wykonania/sposobu wykonania przedmiotu zamówienia, w przypadku: a) wprowadzenia przez Zamawiającego uzasadnionych zmian w zakresie ustalonych usług (co do rodzaju, wielkości (zmniejszenia/zwiększenia), sposobu świadczenia usługi; b) wystąpienia w trakcie realizacji zamówienia usług, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; c) wystąpienia okoliczności siły wyższej np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, d) wystąpienia zdarzeń wymuszających przerwę w realizacji zamówienia niezależnych od Wykonawcy/Zamawiającego; e) zmiany terminu realizacji zamówienia, w przypadku wprowadzenia zmiany terminu prowadzenia zajęć szkolnych, f) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonywania przedmiotu zamówienia, jeżeli te zmiany są obiektywnie uzasadnione np. zwiększenie lub zmniejszenie ilości przewożonych dzieci, lub zmiana pierwotnie ustalonej trasy lub zmiana harmonogramu przewozów; g) wystąpienia w trakcie realizacji zamówienia usług których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; h) wystąpienia w trakcie realizacji zamówienia nieprzewidzianych okoliczności powodujących, że wykonanie zamówienia będzie niemożliwe do wykonania zgodnie z ustalonymi trasami i godzinami bez wprowadzenia zmian w wykazie (np. wprowadzenie zmiany organizacji ruchu na trasie przejazdu, itd.), i) wprowadzenia przez Zamawiającego uzasadnionych zmian w zakresie ustalonych usług. 5) dokonać w umowie zmiany dot. podwykonawcy (wprowadzenie podwykonawcy, zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy), w sytuacji: a) wprowadzenia podwykonawcy w sytuacji, jeżeli wykonawca samodzielnie spełniał warunki udziału w postępowaniu i w odniesieniu do tej części nie została wyłączona dopuszczalność podwykonawstwa b) zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy usług: Jeśli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust.1 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 6) zmienić kwotę wynagrodzenia, w przypadku: a) udokumentowanej podwyżki przez koncerny paliwowe ceny 1 litra paliwa powyżej 20% w stosunku do ceny 1 litra paliwa przyjętej do wyliczenia ceny w ofercie przetargowej, b) gdy wykonanie zamówienia w pierwotnym zakresie nie jest możliwe do wykonania z przyczyn niezależnych od stron, niemożliwych wcześniej do przewidzenia w szczególności gdy prace przebiegają w odmiennych warunkach niż przewidziano w SIWZ, c) wystąpienia zdarzeń wymuszających przerwę w realizacji zamówienia niezależnych od Wykonawcy/Zamawiającego; d) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonywania przedmiotu zamówienia, jeżeli te zmiany są obiektywnie uzasadnione np. zwiększenie lub zmniejszenie ilości przewożonych dzieci, lub zmiana pierwotnie ustalonej trasy lub zmiana harmonogramu przewozów; e) wystąpienia w trakcie realizacji zamówienia usług których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; f) wprowadzone przez Zamawiającego zmiany w zakresie ustalonych usług/sposobie wykonania przedmiotu zamówienia, o których mowa w pkt. 4). spowodują zwiększenie lub zmniejszenie wynagrodzenia. g) niezrealizowania w pełni przedmiotu umowy, określonego w harmonogramie przewozów, o którym mowa w §1 ust. 4 i 15. h) dokonać rozliczenia lub dokonać rozliczenia cząstkowego za wykonany zakres usług w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej rozumianej jako zdarzenie losowe wywołane przez czynniki zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia, w szczególności zagrażające bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożące powstaniem szkody w znacznych rozmiarach np. katastrofalne działania przyrody (niezwykłe mrozy, powodzie), epidemie, zamknięcie granic; 7) zmienić termin wykonania zamówienia (skrócić/wydłużyć) w przypadku: a) zmiany terminu realizacji zamówienia, w przypadku wprowadzenia zmiany terminu prowadzenia zajęć szkolnych, w tym jego skrócenia bądź wydłużenia, b) wystąpienia okoliczności siły wyższej np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, a) wystąpienia zdarzeń wymuszających przerwę w realizacji zamówienia niezależnych od Wykonawcy/Zamawiającego. 3. Zamawiający może dokonania zmiany umowy, w przypadku wystąpienia okoliczności innych, określonych w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 4. Wykonanie jakichkolwiek usług określonych w art. 144, które mają wpływ na wysokość wynagrodzenia ustalonego w § 4 ust. 3, wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Usługi takie wykonane bez zgody Zamawiającego wyrażonej na zasadach określonych w umowie nie będą dodatkowo wynagradzane. 5. Wszelkie zmiany postanowień umowy mogą być dokonane na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy wymagają sporządzenia aneksu w formy pisemnej pod rygorem nieważności. Dla części 2 zamówienia: Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp., Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian następujących postanowień umowy w stosunku do treści oferty: 1) dokonać w umowie zmiany nazwy stron, w przypadku przekształcenia którejkolwiek ze stron umowy, 2) dokonać zmiany Wykonawcy realizującego zamówienie w ramach umowy konsorcjum w przypadku utraty zdolności prawnej lub zdolności do czynności prawnych przez Wykonawcę realizującego zamówienie w ramach umowy konsorcjum, 3) dostosować umowę do zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, 4) dokonać zmiany zakresu usług przewidzianych do wykonania/sposobu wykonania przedmiotu zamówienia, w przypadku: a) wprowadzenia przez Zamawiającego uzasadnionych zmian w zakresie ustalonych usług (co do rodzaju, wielkości (zmniejszenia/zwiększenia), sposobu świadczenia usługi; b) wystąpienia w trakcie realizacji zamówienia usług, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; c) wystąpienia okoliczności siły wyższej np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, d) wystąpienia zdarzeń wymuszających przerwę w realizacji zamówienia niezależnych od Wykonawcy/Zamawiającego; e) zmiany terminu realizacji zamówienia, w przypadku wprowadzenia zmiany terminu prowadzenia zajęć szkolnych, f) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonywania przedmiotu zamówienia, jeżeli te zmiany są obiektywnie uzasadnione np. zwiększenie lub zmniejszenie ilości przewożonych dzieci niepełnosprawnych, i/ lub zmiana pierwotnie ustalonej trasy (spowodowana np. zmianami miejsca zamieszkania dzieci niepełnosprawnych) w harmonogramie przewozów; g) wystąpienia w trakcie realizacji zamówienia usług których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; h) wystąpienia w trakcie realizacji zamówienia nieprzewidzianych okoliczności powodujących, że wykonanie zamówienia będzie niemożliwe do wykonania zgodnie z ustalonymi trasami i godzinami bez wprowadzenia zmian w wykazie (np. wprowadzenie zmiany organizacji ruchu na trasie przejazdu, itd.), i) wprowadzenia przez Zamawiającego uzasadnionych zmian w zakresie ustalonych usług. 5) dokonać w umowie zmiany dot. podwykonawcy (wprowadzenie podwykonawcy, zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy), w sytuacji: a) wprowadzenia podwykonawcy w sytuacji, jeżeli wykonawca samodzielnie spełniał warunki udziału w postępowaniu i w odniesieniu do tej części nie została wyłączona dopuszczalność podwykonawstwa b) zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy usług: Jeśli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust.1 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 6) zmienić kwotę wynagrodzenia, w przypadku: a) udokumentowanej podwyżki przez koncerny paliwowe ceny 1 litra paliwa powyżej 20% w stosunku do ceny 1 litra paliwa przyjętej do wyliczenia ceny w ofercie przetargowej, b) gdy wykonanie zamówienia w pierwotnym zakresie nie jest możliwe do wykonania z przyczyn niezależnych od stron, niemożliwych wcześniej do przewidzenia w szczególności gdy prace przebiegają w odmiennych warunkach niż przewidziano w SIWZ, c) wystąpienia zdarzeń wymuszających przerwę w realizacji zamówienia niezależnych od Wykonawcy/Zamawiającego; d) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonywania przedmiotu zamówienia, jeżeli te zmiany są obiektywnie uzasadnione np. zwiększenie lub zmniejszenie ilości przewożonych dzieci niepełnosprawnych, i/ lub zmiana pierwotnie ustalonej trasy (spowodowana np. zmianami miejsca zamieszkania dzieci niepełnosprawnych) w harmonogramie przewozów; e) wystąpienia w trakcie realizacji zamówienia usług których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; f) wprowadzone przez Zamawiającego zmiany w zakresie ustalonych usług/sposobie wykonania przedmiotu zamówienia, o których mowa w pkt. 4). spowodują zwiększenie lub zmniejszenie wynagrodzenia. g) niezrealizowania w pełni przedmiotu umowy. h) dokonać rozliczenia lub dokonać rozliczenia cząstkowego za wykonany zakres usług w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej rozumianej jako zdarzenie losowe wywołane przez czynniki zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia, w szczególności zagrażające bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożące powstaniem szkody w znacznych rozmiarach np. katastrofalne działania przyrody (niezwykłe mrozy, powodzie), epidemie, zamknięcie granic; 7) zmienić termin wykonania zamówienia (skrócić/wydłużyć) w przypadku: a) zmiany terminu realizacji zamówienia, w przypadku wprowadzenia zmiany terminu prowadzenia zajęć szkolnych, w tym jego skrócenia bądź wydłużenia, b) wystąpienia okoliczności siły wyższej np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, a) wystąpienia zdarzeń wymuszających przerwę w realizacji zamówienia niezależnych od Wykonawcy/Zamawiającego. 3. Zamawiający może dokonania zmiany umowy, w przypadku wystąpienia okoliczności innych, określonych w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 4. Wykonanie jakichkolwiek usług określonych w art. 144, które mają wpływ na wysokość wynagrodzenia ustalonego w § 4 ust. 3, wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Usługi takie wykonane bez zgody Zamawiającego wyrażonej na zasadach określonych w umowie nie będą dodatkowo wynagradzane. 5. Wszelkie zmiany postanowień umowy mogą być dokonane na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy wymagają sporządzenia aneksu w formy pisemnej pod rygorem nieważności.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym(jeżeli dotyczy)

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

2020-08-10

godzina:

13:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Nie dotyczy

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 2Nazwa: Przewożenie (dowożenie i odwożenie) dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Wschowa do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wschowie w roku szkolnym 2020/2021.


W przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.


Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię Wschowa aktulane przetargi na Usługi

Jeśłi chcesz otrzymywać oferty na maila, to kliknij w link, wypełnij formularz i zamów przetargi na maila


Strona pochodzi z serwisu www.e-przetargi.pl
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.