Dzisiaj jest: 30.9.2023, imieniny: Geraldy, Honoriusza, Wery

Utrzymanie zieleni w pasach drogowych ulic z podziałem na zadania

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.

Przetarg Utrzymanie zieleni w pasach drogowych ulic z podziałem na zadania

Najważniejsze Informacje

Przedmiot Zamówienia

Tryb Zamówienia

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Ogłoszenie o Zamówieniu

2020-08-10

Ogłoszenie nr 569433-N-2020 z dnia 2020-08-03 r.

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.

22-100 Chełm

ul. Wołyńska 57

082 5631461 do 63

tomasz.szajkowski@mpgk.chelm.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 569433-N-2020 z dnia 2020-08-03 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:


NAZWA I ADRES

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.

Regon: 11005287100000

ulica: ul. Wołyńska

Numer domu: 57

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 22-100

Miejscowość: Chełm

Województwo: lubelskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 082 5631461 do 63

e-mail: tomasz.szajkowski@mpgk.chelm.pl

Fax: 825 630 450

Adres strony internetowej (URL): www.mpgk.chelm.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:


RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

Inny (proszę określić):

Przedsiębiorstwo komunalne

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA(jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Nie

https://mpgk.chelm.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Tak

https://miniportal.uzp.gov.pl/

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Oferty należy składać w sekretariacie (pokój nr 27) osobiście lub za pośrednictwem publicznego operatora pocztowego.

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Adres:

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie, 22-100 Chełm, ul. Wołyńska 57, pokój 27

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Utrzymanie zieleni w pasach drogowych ulic z podziałem na zadania

Numer referencyjny:

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia

Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne koszenie trawy w pasach drogowych, których lokalizacja i metraż zostały określone w załączniku nr 1a (zadanie nr 1) oraz załączniku 1b (zadanie nr 2) wraz z jej zagospodarowaniem zgodnie z treścią wzoru umowy (załącznik nr 5) 1.1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, zgodnie z poniższym podziałem: Zadanie nr 1: Koszenie trawy w pasach drogowych ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie miasta Chełm. Zadanie nr 2: Koszenie trawy w pasach drogowych ulic gminnych i dróg wewnętrznych na terenie miasta Chełm. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 - wzór umowy. 3. Zamawiający przewiduje trzykrotne koszenie trawy we wskazanych w załączniku nr 1a i 1b obszarach. 4. Wykonawca będzie zobowiązany do rozpoczęcia koszenia trawy na podstawie zgłoszenia wysłanego przez Zamawiającego, w którym każdorazowo będzie określony zakres prac do wykonania. 4.1. Wykonawca nie może rozpocząć prac przed otrzymaniem zgłoszenia, o którym mowa powyżej. 5. Wykonawca podaje w ofercie cenę ryczałtową za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 1a (zadanie nr 1) lub załączniku 1b (zadanie nr 2) z uwzględnieniem pkt. 3 niniejszego ustępu. 6. Oferta powinna uwzględniać wycenę usług/dostaw towarzyszących, związanych pośrednio z przedmiotem zamówienia. 7. Zamawiający, działając na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wszystkie prace fizyczne związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 par.1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019r., poz. 1040, z późn. zm.), o ile nie będą wykonywane przez osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności. 7.1. W trakcie realizacji umowy zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. 7.2. W trakcie realizacji umowy na każde wezwanie zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób wykonujących czynności związane z wykonywaniem funkcji określonych w pkt 7 niniejszego ustępu w trakcie realizacji umowy: a) oświadczenie wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Przekazane zamawiającemu oświadczenia powinny zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy; b) do wglądu - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji umowy czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; c) do wglądu - zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; d) do wglądu - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 7.3. Z tytułu nie spełnienia przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w pkt. 7 niniejszego ustępu, zamawiający przewiduje sankcje w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w umowie. Nie złożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w pkt. 7 niniejszego ustępu. 8. CPV: 77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych 77314100-5 Usługi w zakresie trawników

II.5) Główny kod CPV

77310000-6

Dodatkowe kody CPV

Kod CPV77314100-5

II.6) Całkowita wartość zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

2020-10-31

II.9) Informacje dodatkowe

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 31.10.2020 r.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków

Zamawiający nie określa żadnych warunków w tym zakresie.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Zamawiający nie określa żadnych warunków w tym zakresie.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

a) Warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: W zakresie zadania nr 1: - min. 10 osób wykonujących prace fizyczne (robotnik), zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy - min. 2 osoby nadzorujące wykonywane prace, zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy, o ile nie prowadzą one własnej działalności. W zakresie zadania nr 2: - min. 10 osób wykonujących prace fizyczne (robotnik), zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy - min. 2 osoby nadzorujące wykonywane prace, zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy, o ile nie prowadzą one własnej działalności. b) Warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował wyposażeniem zakładu niezbędnym do wykonania zamówienia, tj.: W zakresie zadania nr 1: - Kosiarka samojezdna - min. 4 szt. - Kosa spalinowa - min. 8 szt. - Ciągnik z kosiarką bijakową - min. 2 szt. - Dmuchawa spalinowa ręczna - min. 2 szt. - Zamiatarka uliczna - min. 1 szt. - Samochód dostawczy - min. 2 szt. W zakresie zadania nr 2: - Kosa spalinowa - min. 10 szt. - Kosiarka samojezdna - min. 4 szt. - Samochód dostawczy - min. 4 szt. - Ciągnik z kosiarką bijakową - min. 1 szt.

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP

4.2.1. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 4.2.2. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 4.2.3. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

4.1.1. Oświadczenie (załącznik nr 6) Wykonawcy, iż dysponuje lub będzie dysponował: W zakresie zadania nr 1: - min. 10 osób wykonujących prace fizyczne (robotnik), zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy - min. 2 osoby nadzorujące wykonywane prace, zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy, o ile nie prowadzą one własnej działalności. W zakresie zadania nr 2: - min. 10 osób wykonujących prace fizyczne (robotnik), zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy - min. 2 osoby nadzorujące wykonywane prace, zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy, o ile nie prowadzą one własnej działalności. 4.1.2. Wykaz wyposażenia zakładu, które jest lub będzie dostępne w celu wykonania zamówienia, zawierający co najmniej: W zakresie zadania nr 1: - Kosiarka samojezdna - min. 4 szt. - Kosa spalinowa - min. 8 szt. - Ciągnik z kosiarką bijakową - min. 2 szt. - Dmuchawa spalinowa ręczna - min. 2 szt. - Zamiatarka uliczna - min. 1 szt. - Samochód dostawczy - min. 2 szt. wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (załącznik nr 7a). W zakresie zadania nr 2: - Kosa spalinowa - min. 10 szt. - Kosiarka samojezdna - min. 4 szt. - Samochód dostawczy - min. 4 szt. - Ciągnik z kosiarką bijakową - min. 1 szt. wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (załącznik nr 7b).

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

I WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA. 1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1.1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający nie określa żadnych warunków w tym zakresie. 1.2. Sytuacji ekonomicznej i finansowej. Zamawiający nie określa żadnych warunków w tym zakresie. 1.3. Zdolności technicznej lub zawodowej. a) Warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: W zakresie zadania nr 1: - min. 10 osób wykonujących prace fizyczne (robotnik), zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy - min. 2 osoby nadzorujące wykonywane prace, zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy, o ile nie prowadzą one własnej działalności. W zakresie zadania nr 2: - min. 10 osób wykonujących prace fizyczne (robotnik), zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy - min. 2 osoby nadzorujące wykonywane prace, zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy, o ile nie prowadzą one własnej działalności. b) Warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował wyposażeniem zakładu niezbędnym do wykonania zamówienia, tj.: W zakresie zadania nr 1: - Kosiarka samojezdna - min. 4 szt. - Kosa spalinowa - min. 8 szt. - Ciągnik z kosiarką bijakową - min. 2 szt. - Dmuchawa spalinowa ręczna - min. 2 szt. - Zamiatarka uliczna - min. 1 szt. - Samochód dostawczy - min. 2 szt. W zakresie zadania nr 2: - Kosa spalinowa - min. 10 szt. - Kosiarka samojezdna - min. 4 szt. - Samochód dostawczy - min. 4 szt. - Ciągnik z kosiarką bijakową - min. 1 szt. 2. W postępowaniu może wziąć udział wykonawca, który nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy. 2.1. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę w przypadku spełnienia wobec niego przesłanek wynikających z art. 24 ust 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy. 2.2. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14 oraz pkt. 16-20 może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 2.3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt 2.2. 2.4. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 19, przed wykluczeniem wykonawcy, zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji. 2.5. Zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy zamawiający wykluczy również wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 poz. 243 oraz z 2015 r. poz. 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 498, z 2015 r. poz. 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615). 2.6. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 2.7. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. II INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU. 1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert: - oświadczenia stanowiące potwierdzenie, że wykonawca: a) spełnia warunki udziału w postępowaniu (załącznik nr 3); b) nie podlega wykluczeniu z postępowania (załącznik nr 4). 2. Zgodnie z art. 24aa Zamawiający przewiduje możliwość w pierwszej kolejności dokonania oceny ofert, a następnie zbadania czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 3. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w ust. VIII SIWZ pkt 4. 3.1. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 4. Na wezwanie zamawiającego wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty: 4.1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu: 4.1.1. Oświadczenie (załącznik nr 6) Wykonawcy, iż dysponuje lub będzie dysponował: W zakresie zadania nr 1: - min. 10 osób wykonujących prace fizyczne (robotnik), zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy - min. 2 osoby nadzorujące wykonywane prace, zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy, o ile nie prowadzą one własnej działalności. W zakresie zadania nr 2: - min. 10 osób wykonujących prace fizyczne (robotnik), zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy - min. 2 osoby nadzorujące wykonywane prace, zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy, o ile nie prowadzą one własnej działalności. 4.1.2. Wykaz wyposażenia zakładu, które jest lub będzie dostępne w celu wykonania zamówienia, zawierający co najmniej: W zakresie zadania nr 1: - Kosiarka samojezdna - min. 4 szt. - Kosa spalinowa - min. 8 szt. - Ciągnik z kosiarką bijakową - min. 2 szt. - Dmuchawa spalinowa ręczna - min. 2 szt. - Zamiatarka uliczna - min. 1 szt. - Samochód dostawczy - min. 2 szt. wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (załącznik nr 7a). W zakresie zadania nr 2: - Kosa spalinowa - min. 10 szt. - Kosiarka samojezdna - min. 4 szt. - Samochód dostawczy - min. 4 szt. - Ciągnik z kosiarką bijakową - min. 1 szt. wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (załącznik nr 7b). 4.2. W zakresie potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu, należy przedłożyć: 4.2.1. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 4.2.2. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 4.2.3. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 5. Informacje dla Wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz zamierzających powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 5.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 5.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wzór zobowiązania - załącznik nr 8). 5.3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 5.4. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 5.5. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 5.6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, na którego zdolnościach polega wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt 5.1. 5.7. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunki udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w ust. VIII pkt 1. 5.8. Na wezwanie zamawiającego wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22 ustawy Pzp, zobowiązany jest do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. VIII pkt 5.2. odpowiednio do udostępnionych zasobów. 5.9. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności: 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 4) czy podmiot na zdolnościach, którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 5.10. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz o ile jest to wiadome, podać firmy podwykonawców. 6. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. VIII pkt 4.2. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 6.1. Dokument, o których mowa w pkt 6 ppkt b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w pkt 6 ppkt a, powinny być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu składania ofert. 6.2. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 6, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis w zakresie terminów ważności dokumentów zawarty w pkt. 6.1 stosuje się odpowiednio. 6.3. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. 7.1. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej: a) oświadczenia opisane w ust. VIII pkt 1, pkt 4.2. lub pkt. 6 oraz w ust. IX pkt 1, składa każdy z Wykonawców; b) pozostałe dokumenty składane są wspólnie. 7.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, iż spełniają warunki udziału w postępowaniu w sposób określony w SIWZ. 7.3. Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez pozostałe podmioty występujące wspólnie (przez pozostałych członków konsorcjum). 7.4. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 7.5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy, są zobowiązani do zawiązania konsorcjum. Zaleca się zawiązanie konsorcjum na drodze umowy cywilno-prawnej. W tym celu przed podpisaniem umowy o niniejsze zamówienie są oni zobowiązani przedstawić zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę (umowę konsorcjum) zawierającą w swojej treści następujące postanowienia: a) wskazanie lidera, będącego pełnomocnikiem pozostałych wykonawców tworzących konsorcjum, b) prawa, obowiązki i uprawnienia lidera (upoważnienie lidera do zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich wykonawców realizujących wspólnie umowę i każdego z osobna, a także upoważnienie do wystawiania faktur, przyjmowania płatności od zamawiającego oraz do przyjmowania poleceń na rzecz i w imieniu wszystkich wykonawców realizujących wspólnie umowę), c) oznaczenie czasu trwania umowy konsorcjum - minimum na okres trwania umowy o wykonanie niniejszego zamówienia publicznego i umowy gwarancji jakości, d) określenie sposobu współdziałania wykonawców po zawarciu umowy w sprawie zamówienia oraz zakresu prac przewidzianych do wykonania przez każdego z nich. 8. Niespełnienie wymagań określonych w pkt 7.5. potraktowane będzie, jako uchylanie się od podpisania umowy. 9. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Wymagane dokumenty lub oświadczenia muszą mieć formę oryginałów lub kopii (kserokopii) poświadczonej za zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela. Poświadczenia za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem. W przypadku składania oferty w postaci elektronicznej wymagane dokumenty lub oświadczenia muszą mieć formę oryginałów lub kopii (kserokopii) poświadczonej za zgodność z oryginałem w postaci dokumentu elektronicznego potwierdzonego przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz przesłane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w ust. VIII i IX niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów lub oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki wykonawca spełnił. III INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU OKREŚLENIA PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ. 1. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej przez Zamawiającego informacji dotyczącej kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 1.1 Wykonawca przedkłada listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, biorących udział w postępowaniu, albo informację o braku przynależności do grupy kapitałowej (załącznik nr 9). 2. Definicje określa art. 4 ust. 1, 2, 3, 4 i 14 Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U z 2019 r. poz. 369 z późn. zm.).


SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert

IV.2.2) Kryteria

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia 2020-10-31

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp(przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Wzór umowy, jaką zamawiający podpisze z wybranym wykonawcą zawarty jest w załączniku nr 5. 2. Rozliczenie w okresie trwania umowy pomiędzy zamawiającym i wykonawcą będzie realizowane wyłącznie w PLN. 3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w zakresie zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT). 3.1. Zmiana wynagrodzenia z tytułu zmian opisanych w pkt. 3 niniejszego ustępu obejmuje usługi wykonane po dacie wejścia w życie przepisów regulujących powyższe zmiany. 4. Zamawiający poza zmianami określonymi w pkt. 3 dopuszcza dodatkową możliwość zwiększenia wartości umowy na podstawie uzgodnień Stron. Wniosek wraz z obiektywnym uzasadnieniem składa Strona Wnioskująca. 4.1. Wniosek, o którym mowa powyżej Strona wnioskująca jest zobowiązana złożyć co najmniej 10 dni przed upływem terminu realizacji umowy. 4.2. Zmiana jest dopuszczalna, gdy łączna wartość zmian określonych w pkt. 4 jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 5. Dopuszcza się zmianę terminu realizacji niniejszej umowy. Określony w umowie termin realizacji przedmiotu umowy może ulec zmianie: 5.1. W przypadku działania siły wyższej tzn. niezwykłych i nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od strony, która się na nie powołuje i których konsekwencji mimo zachowania należytej staranności nie można było uniknąć, w szczególności klęsk żywiołowych, katastrofy budowlanej, mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonania zamówienia - termin realizacji może zostać przesunięty o czas działania siły wyższej oraz o czas niezbędny do usunięcia skutków tej siły. 5.2. Na podstawie uzgodnień Stron w przypadku opisanym w pkt. 4 niniejszego ustępu. W szczególności na podstawie wniosku złożonego przez Stronę w przypadku zwiększenia zakresu realizacji przedmiotu umowy. Wniosek wraz z obiektywnym uzasadnieniem składa Strona Wnioskująca. 6. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy: 6.1. W przypadku napotkania przez wykonawcę lub zamawiającego okoliczności niemożliwych do przewidzenia i niezależnych od nich. 6.2. Jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu zamówienia. 7. Każda zmiana postanowień umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności. 8. Strony zgodnie ustalają, iż zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy oraz wprowadzania nowych postanowień, niekorzystnych dla zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym(jeżeli dotyczy)

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

2020-08-10

godzina:

11:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

W celu potwierdzenia spełniania braku podstaw do wykluczenia wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania (załącznik nr 4). Do porozumiewania się z wykonawcami uprawniony jest: Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zakupów - Tomasz Szajkowski. MPGK Sp. z o.o. Chełm, ul. Wołyńska 57, codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 14:30. E-mail: tomasz.szajkowski@mpgk.chelm.pl, fax: 82 563 03 45. Wykonawca zamierzający złożyć ofertę w postaci elektronicznej potwierdzoną przy uźyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez uprawnionego przedstawiciela wykonawcy, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do formularza do komunikacji. Zamawiający również ze względu na obecną sytuację epidemiczną przeprowadzi otwarcie ofert poprzez transmisję on-line. Adres strony na której zostanie udostępniona możliwość obejrzenia otwarcia zostanie podany na stronie internetowej zamawiającego co najmniej na 2 dni przed terminem otwarcia ofert.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 2Nazwa: Zadanie nr 2


W przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.


Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię Chełm aktulane przetargi na Usługi

Jeśłi chcesz otrzymywać oferty na maila, to kliknij w link, wypełnij formularz i zamów przetargi na maila


Strona pochodzi z serwisu www.e-przetargi.pl

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.