Dzisiaj jest: 7.10.2022, imieniny: Krystyna, Marii, Marka

Kielce Wykonanie sieci komputerowej w budynku Izby Administracji Skarbowej

Izba Administracji Skarbowej w Kielcach

Przetarg Wykonanie sieci komputerowej w budynku Izby Administracji Skarbowej w Kielcach przy ul Sandomierskiej 105

Najważniejsze Informacje

Przedmiot Zamówienia

Tryb Zamówienia

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Ogłoszenie o Zamówieniu

2020-08-11

Ogłoszenie nr 565018-N-2020 z dnia 2020-07-23 r.

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

Izba Administracji Skarbowej w Kielcach

25-324 Kielce

Sandomierska 105

41 36 42 613,

ias.kielce@mf.gov.pl,

Szczegóły

Ogłoszenie nr 565018-N-2020 z dnia 2020-07-23 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:


NAZWA I ADRES

Zamawiający: Izba Administracji Skarbowej w Kielcach

Regon: 10212400000000

ulica: Sandomierska

Numer domu: 105

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 25-324

Miejscowość: Kielce

Województwo: świętokrzyskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 41 36 42 613,

e-mail: ias.kielce@mf.gov.pl,

Fax: 41 36 42 615

Adres strony internetowej (URL): www.swietokrzyskie.kas.gov.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:


RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

Administracja rządowa terenowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA(jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Nie

http://www.swietokrzyskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-kielcach/ogloszenia/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne-powyzej-30-tys-eur

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

osobiście, pocztą, kurierem

Adres:

Izba Administracji Skarbowej w Kielcach ul. Sandomierska 105, 25-324 Kielce

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Wykonanie sieci komputerowej w budynku Izby Administracji Skarbowej w Kielcach przy ul. Sandomierskiej 105

Numer referencyjny:

2601-ILZ.260.11.2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1.Przedmiotem zamówienia jest realizacja wszelkich prac i czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania sieci komputerowej w budynku Izby Administracji Skarbowej w Kielcach przy ul. Sandomierskiej 105. 2.Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1) wykonanie instalacji elektrycznych dla sieci komputerowej; 2) wykonanie instalacji strukturalnej IT . Wszystkie produkty wchodzące w skład systemu okablowania strukturalnego muszą pochodzić od jednego producenta; 3) wykonanie instalacji systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN i KD); 4) systemu zarządzania serwerownią; 5) wykonanie robót budowlanych i dostosowujących pomieszczenie Głównego Punktu Dystrybucyjnego GPD, w tym montaż podłogi technicznej, klimatyzacji, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, montaż rolet; 6) montaż sufitów podwieszanych w pomieszczeniach z tranzytami kabli oraz obudów z G-K dla pionów instalacyjnych; 7) demontaż istniejącej sieci komputerowej; 8) demontaż ścian, stolarki drzwiowej oraz okładzin z płytek; 9) wykonanie wszelkich badań, prób i pomiarów zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie oraz wymaganiami projektanta i producentów; 10) wykonanie wszelkich robót towarzyszących, niezbędnych do prawidłowego wykonania w/w zakresu, w tym w szczególności: demontaż i ponowny montaż mebli i wyposażenia, przeniesienie, wyniesienie mebli i wyposażenia kolidującego z wykonywanymi pracami. Zamawiający informuje, że w pomieszczeniach urzędu znajdują się zabudowy stałe, które mogą kolidować z wykonywanymi pracami; 11) doprowadzenie do stanu pierwotnego, po wykonaniu prac, miejsc uszkodzonych w wyniku przeprowadzenia tych prac; 12) wykonanie dokumentacji powykonawczej; 13) przeprowadzenie szkoleń z zakresu administracji zaproponowanymi elementami aktywnymi (przełącznikami sieciowymi) oraz z zarządzania siecią poprzez zaproponowany system Automated Infrastructure Management (AIM) dla 4 osób wskazanych przez Zamawiającego. Wszelkie koszty związane ze szkoleniem ponosi Wykonawca. Szkolenie ma być przeprowadzone przez autoryzowanego przedstawiciela producenta sprzętu i oprogramowania; 14) dostawę elementów do mechanicznej blokady portu RJ45 z kluczem odblokowującym - 50 szt. 3. Przedmiot zamówienia będzie realizowany na podstawie dokumentacji wykonawczej, w której skład wchodzą: 1) Projekt wykonawczy opracowany przez firmę NOAN PROJEKT Andrzej Nowakowski, z siedzibą w Jędrzejowie przy ul. Jasionka 63a zawierający: Część 1 - Inwentaryzacja, roboty demontażowe i budowlane, Część 2 - Instalacje elektryczne, Część 3 - Instalacje teletechniczne; 2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót; 3) Ekspertyza stanu technicznego konstrukcji stropu w pomieszczeniu IV piętra gmachu budynku Izby Administracji Skarbowej przy ul. Sandomierskiej 105 w Kielcach opracowanego przez Biuro Budowlane ANKRA Sp. z o.o., z siedzibą w Kielcach przy ul. Źródłowej 10/4; oraz warunków określonych w SIWZ, w tym we wzorze umowy.

II.5) Główny kod CPV

45000000-7

Dodatkowe kody CPV

Kod CPV45400000-145300000-045310000-345317300-545314300-445314320-045314200-345312000-7

II.6) Całkowita wartość zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

Warunki zostaną uznane za spełnione, jeżeli Wykonawca wykaże, że: a) wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 3 roboty budowlane, z których każda polegała na budowie lub modernizacji sieci komputerowej, obejmującej wykonanie instalacji okablowania strukturalnego IT wraz z wykonaniem instalacji elektrycznej. Każda z wykazanych robót musi spełniać równocześnie następujące warunki: . wartość każdej z robót wynosiła co najmniej 1 500 000,00 zł brutto, . roboty zostały wykonane należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz prawidłowo ukończone, . każda robota budowlana wykonana była w ramach jednej umowy. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie warunek ten Wykonawcy mogą spełniać łącznie. b) dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, tj. co najmniej: - jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej*, - jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, w zakresie w/w specjalności budowlanych*, - jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych*, *Poprzez uprawnienia budowlane należy rozumieć uprawnienia budowlane zapewniające prawo do wykonywania zawodu inżyniera budownictwa wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 1186 ze zm.), zwanej dalej ustawą Prawo Budowlane, oraz odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2272 ze zm.). - dwiema osobami wpisanymi na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego w rozumieniu ustawy o ochronie osób i mienia prowadzona przez Komendanta Głównego Policji w systemie teleinformatycznym, - dwiema osobami posiadającymi aktualne certyfikaty Instalatora Systemu Okablowania Strukturalnego. Wymagane jest posiadanie certyfikatów* imiennych wydanych terminowo przez producenta systemu okablowania strukturalnego (a nie w imieniu producenta), - dwiema osobami posiadającymi aktualne certyfikaty Partnera Serwisowego Systemu AIM (Automated Infrastructure Management). Wymagane jest posiadanie certyfikatów* imiennych wydanych terminowo przez producenta systemu okablowania strukturalnego (a nie w imieniu producenta). Zamawiający wymaga aby minimum jedna osoba z powyższym certyfikatem Partnera Serwisowego Systemu AIM wykazała się doświadczeniem wykonania nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wdrożenia i uruchomienia systemu AIM dla co najmniej 3 realizacji o ilości licencji 600 połączeń w każdym systemie zarządzania, c) dysponuje Statusem Certyfikowanego Partnera systemu okablowania strukturalnego. oraz Statusem Certyfikowanego Serwis Partnera systemu AIM (Automated Infrastructure Management). Wymagane jest posiadanie aktualnych certyfikatów* wystawionych terminowo na firmę wykonawczą przez Producenta systemu okablowania strukturalnego. *Zamawiający wymaga wskazane certyfikaty można było sprawdzić w sposób niezależny np. w witrynie internetowej producenta systemu okablowania strukturalnego.

Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Nie

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca składa: a) wykaz robót, spełniających warunki określone w Rozdziale V ust. 1 pkt 2 lit. a SIWZ, sporządzony wg wzoru określonego Załącznikiem nr 3 do SIWZ, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz, których roboty zostały wykonane wraz z załączeniem dowodów określających, czy roboty wymienione w ww. wykazie zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. W przypadku, gdy w dokumentach potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu zostaną podane wartości wyrażone w innych walutach niż PLN, będą one przeliczone wg kursu podanego przez Narodowy Bank Polski w Tabeli A kursów średnich walut obcych na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane o dodatkowe informacje i dokumenty w tym zakresie. b) wykaz osób, o których mowa w Rozdziale V ust. 1 pkt 2 lit. b SIWZ, zgodny ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich wykształcenia, uprawnień, kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) Wypełniony formularz ofertowy, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ; 2) jeżeli Wykonawca, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, to musi wykazać, że będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia. W związku z tym Wykonawca zobowiązany jest do złożenia zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ; 3) dokumenty potwierdzające parametry materiałów i urządzeń zaproponowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia, wykazane w ust. 3 Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, tj. karty katalogowe, opisy techniczne, bądź inne, które umożliwią jednoznaczną ocenę oferowanego przedmiotu zamówienia; 4) pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy) złożone w oryginale lub, jako odpis pełnomocnictwa poświadczony za zgodność z oryginałem przez notariusza; 5) dokumenty potwierdzające wniesienie wadium tj.: a) w przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu - potwierdzenie wniesienia wadium, b) w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna - kserokopię złożonego dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem. Oryginał dokumentu należy złożyć zgodnie z zapisami Rozdziału XV ust. 5 SIWZ.


SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium

1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 pkt 1-5 ustawy Pzp tj.: w pieniądzu; w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; w gwarancjach bankowych; w gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 z późn. zm.). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr: 68 1010 1238 0804 4813 9120 0000 z podaniem tytułu na dowodzie przelewu "Wadium na "Wykonanie sieci komputerowej w budynku Izby Administracji Skarbowej w Kielcach przy ul. Sandomierskiej 105", znak: 2601-ILZ.260.11.2020". Potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna oryginał dokumentu należy złożyć w oddzielnej kopercie w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 306 (kancelaria) przed upływem terminu składania ofert lub dołączyć do oferty w osobnej kopercie. Na kopercie należy umieścić nazwę firmy i adres Wykonawcy oraz informację: Wadium na "Wykonanie sieci komputerowej w budynku Izby Administracji Skarbowej w Kielcach przy ul. Sandomierskiej 105", znak: 2601-ILZ.260.11.2020". 5. Kserokopię złożonego dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem należy wpiąć do oferty. 6. Zamawiający zwracając wadium w trybie art. 46 ustawy Pzp zwróci Wykonawcy oryginał dokumentu wadium jeżeli wadium zostało wniesione w formie innej niż pieniężna. Wobec powyższego zaleca się nie spinać w sposób trwały oryginału dokumentu wadium z ofertą. 7. W przypadku wniesienia wadium w formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 do 5 ustawy Pzp, winny one zawierać w szczególności: określenie postępowania (jego nazwę), nazwę Wykonawcy, określenie Zamawiającego jako beneficjenta, wysokość gwarantowanej kwoty wadium, termin ważności gwarancji, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą. dokument wadium musi być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Gwaranta. Podpis powinien być złożony w sposób umożliwiający jego identyfikację, np. z imienną pieczątką lub z podaniem imienia i nazwiska. 8. Z treści dokumentu wadium wniesionego w sposób, o którym mowa w ust. 5, winno jednoznacznie wynikać, iż wystawca dokumentu gwarantuje wypłatę Zamawiającemu pełnej kwoty wadium bezwarunkowo, nieodwołalnie, na każde pisemne żądanie Zamawiającego, w przypadkach, gdy: 1) Wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej; 2) Wykonawca, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza: odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 9. Inne zapisy w treści gwarancji lub poręczeń (nie wynikające z ogólnie obowiązujących przepisów, które winny być wówczas powołane) nie mogą utrudniać Zamawiającemu realizacji swoich praw do zatrzymania wadium wynikających z zapisów w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 10. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu decyduje data i godzina wpływu środków na konto Zamawiającego. Zamawiający sprawdzi czy w terminie składania ofert pieniądze znajdują się na jego koncie. 11. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 12. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 13. Zwrot, żądanie ponownego wniesienia lub zatrzymanie wadium nastąpi zgodnie z właściwymi zapisami art. 46 ustawy Pzp. 14. W przypadku wniesienia odwołania Zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa Wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje jedynie do Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą - zgodnie z art. 184 ustawy Pzp. 15. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Nie

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert

IV.2.2) Kryteria

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia 2020-12-15

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp(przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1.Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadkach, gdy konieczność wprowadzenia zmian wynikać będzie z okoliczności, wymienionych w art. 144 ustawy Pzp, tj. w przypadkach, jeżeli: 1) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych robót budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego, c) wartość każdej kolejnej zmiany nie może przekraczać 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie; 2) zostaną spełnione łącznie następujące warunki: a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie; 3) zmiany, niezależnie od ich wartości nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy Pzp; 4) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp i jest mniejsza od 15 % wartości zamówienia określonej w umowie pierwotnej. 2. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron wyrażoną pisemnie w drodze aneksu do umowy, pod rygorem nieważności.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym(jeżeli dotyczy)

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

2020-08-11

godzina:

11:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


W przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.


Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię Kielce aktulane przetargi na Roboty budowlane

Jeśłi chcesz otrzymywać oferty na maila, to kliknij w link, wypełnij formularz i zamów przetargi na maila


Strona pochodzi z serwisu www.e-przetargi.pl
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.