Dzisiaj jest: 20.6.2024, imieniny: Bogny, Rafaeli, Rafała

Sprzedaż praw własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Czersk

Burmistrz Czerska
ogłasza
I publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż praw własności niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność Gminy Czersk
 
 
Numer   działki
 
Powierzchnia
w ha  
 
Numer księgi  wieczystej 
 
Położenie
 działki
 
Cena wywoławcza nieruchomości
netto
 
468/9
 
0,0180
 
SL1C/00022066/4
Łąg,
ul. Polna
 
3.600,00 zł
 
477/24
 
0,0036
 
SL1C/00022066/4
Łąg,
ul. Polna
 
720,00 zł
 
Do wylicytowanej ceny dolicza się podatek VAT w wysokości 23 %.
 
Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego: teren oznaczony symbolem planu MN/U -
  • Przeznaczenie terenu  – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami, zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic: Chojnickiej, Długiej i Polnej we wsi Łąg zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXVI/300/14 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 28 lutego 2014 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 16 kwietnia 2014 r., poz. 1548.
 
Nieruchomość nie jest przedmiotem obciążeń ani zobowiązań.
Nieruchomość nr 468/9 posiada wadę prawną w postaci braku dostępu do drogi publicznej i ustalenie drogi koniecznej obciążać będzie nabywcę nieruchomości łącznie z kosztami.
 
PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W SALI NR 33 URZĘDU MIEJSKIEGO W CZERSKU DNIA
08 LUTEGO 2016 ROKU O GODZ. 1100
 
Warunki przetargu:
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej najpóźniej do dnia 02 lutego 2016 r. Wadium może być wniesione w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Czersku nr 05 8342 0009 5000 2600 2000 0004 Bank Spółdzielczy w Skórczu lub w obligacjach Skarbu Państwa
  • dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu
  • w tytule dowodu wpłaty wadium winna znaleźć się informacja o oznaczeniu geodezyjnym nieruchomości, której dotyczy wpłata
  • wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który go wygrał, zalicza się na poczet ceny za sprzedaną nieruchomość, natomiast wadium wniesione w obligacjach Skarbu Państwa podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości
  • wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który go wygrał, lecz uchyli się od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, przepada na rzecz sprzedającego
  • wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który go przegrał podlega zwrotowi w terminie nie później, jak w 3 dni od daty zamknięcia przetargu
  • koszt zawarcia aktu notarialnego pokrywa nabywca nieruchomości.
 
Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Czersku, na stronie internetowej Urzędu.

Kontakt w sprawie oferty

Szczegółowych informacji o warunkach dotyczących przetargu można uzyskać w biurze numer 55 Urzędu Miejskiego w Czersku lub telefonicznie 52 3954844 lub 52 3954847.
 

Sprzedaż nieruchomości
 

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.