Dzisiaj jest: 7.10.2022, imieniny: Krystyna, Marii, Marka

Budowa Stacji Kontroli Pojazdów oraz myjni samochodowej

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Przetarg Budowa Stacji Kontroli Pojazdów oraz myjni samochodowej

Najważniejsze Informacje

Przedmiot Zamówienia

Tryb Zamówienia

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Ogłoszenie o Zamówieniu

2020-08-11

Ogłoszenie nr 566171-N-2020 z dnia 2020-07-24 r.

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

63-300 Pleszew

ul. Fabryczna 5

627 421 664

janusz_pleszew@poczta.onet.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 566171-N-2020 z dnia 2020-07-24 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:


NAZWA I ADRES

Zamawiający: Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Regon: 25042318400000

ulica: ul. Fabryczna

Numer domu: 5

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 63-300

Miejscowość: Pleszew

Województwo: wielkopolskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 627 421 664

e-mail: janusz_pleszew@poczta.onet.pl

Fax: 627 422 968

Adres strony internetowej (URL): www.pkpleszew.pl

Adres profilu nabywcy: www.pkpleszew.pl

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:


RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

Inny (proszę określić):

Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o.

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA(jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Tak

www.pkpleszew.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

www.pkpleszew.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

1. Zgodnie z art. 10 c ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z art. 18 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - prawo zamówień publicznych oraz niektórych ustaw składanie oferty odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529 oraz z 2015 r., poz. 1020), osobiście lub za pośrednictwem posłańców 2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawca przekazują pisemnie lub za pomocą faksu lub środków komunikacji elektronicznej januszkasprzak@pkpleszew.pl.

Adres:

63-300 Pleszew, ul. Fabryczna 5

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Budowa Stacji Kontroli Pojazdów oraz myjni samochodowej

Numer referencyjny:

18/ZP/2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest wybudowanie i wyposażenie dwóch obiektów: a) Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa "W sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów" Dz.U. z 2006, nr 40, poz. 275 oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju "Zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach" Dz.U. z 2015, poz. 1076) wraz z pełnym wyposażeniem dla Okręgowych Stacji Kontroli Pojazdów, poczekalnią dla klientów oraz plafonem reklamowym, podświetlany w systemie LED, dobrze widoczny dla potencjalnych klientów, b) myjni samochodowej 4 stanowiskowej opisanej w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia 2. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: a) Wykonanie prac podstawowych uporządkowanie i zagospodarowanie terenu, b) Opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu instrukcji eksploatacji urządzeń i instalacji uzgodnionej z Zamawiającym, a także przeprowadzenie rozruchu i przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie niezbędnym do ich obsługi, c) Opracowanie instrukcji eksploatacji obiektu uzgodnionej z Zamawiającym, d) Sporządzenie do celów archiwalnych dokumentacji powykonawczej e) Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu f) Uzyskanie poświadczenia od Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego g) Dokonywanie własnym staraniem i na koszt Wykonawcy przeglądów gwarancyjnych i przeglądów okresowych wynikających z instrukcji eksploatacji obiektu, przeglądów gwarancyjnych i okresowych zamontowanych urządzeń i elementów, a także wyposażenie zgodnie z zaleceniami bądź wymaganiami ich producentów oraz usuwanie wad oraz naprawa zainstalowanych urządzeń w okresie gwarancji. h) Przeszkolenia załogi Zamawiającego w obsłudze urządzeń. 3. Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa w występowaniu w czynnościach administracyjnych. 4. Zamawiający informuje, iż udostępni wykonawcy miejsce pod ustawienie kontenerów zaplecza budowy w bezpośrednim sąsiedztwie terenu robót. Wykonawca zainstaluje w miejscach wskazanych przez inspektora nadzoru liczniki poboru wody i energii elektrycznej. Rozliczenie za zużyte media odbywać się będzie na podstawie faktury wystawionej przez Zamawiającego. 5. Wykonawca musi zaoferować co najmniej 36 miesięczny okres gwarancji na wykonane roboty budowlane i dokonywanie w tym okresie własnym staraniem i na swój koszt przeglądów gwarancyjnych i przeglądów okresowych wynikających z instrukcji eksploatacji obiektu oraz gwarancje na urządzenia i elementy wyposażenia odpowiednio do okresu gwarancji udzielanej przez producenta, lecz nie mniej niż 24-miesiące liczony od daty odbioru całości zamówienia, oraz dokonywanie własnym staraniem i na koszt wykonawcy przeglądów gwarancyjnych i konserwacji wynikających z instrukcji zamontowanych elementów, urządzeń i wyposażenia, zgodnie z zaleceniami bądź wymaganiami ich producentów oraz usuwania usterek powstałych i zgłoszonych w okresie gwarancji (szczegółowo opisane we wzorze umowy), zapewniając ciągłość ich funkcji, co należy skalkulować w cenie oferty. 6. Zamawiający zaznacza, iż użyte w SIWZ oraz w załącznikach do SIWZ przykłady nazw własnych produktów bądź producentów dotyczące określonych modeli, systemów, elementów, materiałów, urządzeń itp. mają jedynie charakter wzorcowy (przykładowy) i dopuszczone jest składanie ofert zawierających rozwiązania równoważne, które spełniają wszystkie wymagania techniczne i funkcjonalne wymienione w SIWZ oraz w załącznikach do SIWZ, przy czym Wykonawca zobowiązany jest wykazać w treści złożonej oferty ich równoważność załączając stosowne opisy techniczne i/lub funkcjonalne. Ponadto, jeżeli zastosowanie rozwiązań równoważnych pociąga za sobą konieczność dokonania zmian projektowych w dokumentacji załączonej do SIWZ, Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania dokumentacji zamiennej uwzględniającej wprowadzone zmiany na koszt własny i uzyskania jej akceptacji przez autora projektu stanowiącego załącznik do SIWZ, oraz o ile to niezbędne uzyskania również uzgodnień (zezwoleń, pozwoleń, itp.) lub decyzji odpowiednich instytucji, podmiotów i organów administracyjnych. 7. Zamawiający wymaga: - zorganizowania zaplecza socjalno - technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do realizacji robót na terenie przekazanym przez Wykonawcę (w szczególności toaletę - weryfikacja w dniu następnym po przekazaniu placu budowy), - prowadzenia robót bez zakłócania kontaktów międzyludzkich, - przedstawienia Zamawiającemu informacji, gdzie zostaną zgromadzone materiały jak i sprzęt oraz sposobu zabezpieczenia mienia (w dniu podpisania umowy), - utrzymania terenu wokół robót, który nie spowoduje utrudnień dla mieszkańców, - zapewnienia bezpiecznych warunków realizacji robót i przestrzegania przepisów BHP na terenie robót - weryfikacja przez służby BHP Zamawiającego oraz Inżyniera Kontraktu, - wykonywania robót zgodnie z wymogami Prawa budowlanego jak również z obowiązującymi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz należytą starannością w ich wykonywaniu, - wszystkie osoby będące na placu budowy muszą posiadać kamizelki odblaskowe z informacją o Wykonawcy (m.in. nazwa firmy), - użycia materiałów posiadających aktualne dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. ze zm. o wyrobach budowlanych, - wykonania prób, badań i pomiarów odbiorowych przewidzianych w STWiORB, - zapewnienia terenu robót dla osób postronnych jak i dla pracowników Zamawiającego i Wykonawcy, - dołączenia do oferty kart charakterystyki wyposażenia stacji kontroli pojazdów oraz wizualizacji myjni samochodowej. Uwaga! Ilekroć w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, przedmiarze robót lub kosztorysach "ślepych" wskazano markę lub pochodzenie produktu lub urządzenia, należy przyjąć, że za każdą nazwą jest umieszczone słowo "lub równoważne", tzn. że wbudowane materiały, urządzenia itp. będą posiadały (charakteryzowały się) wszystkimi parametrami nie gorszymi niż opisane w w/w dokumentach. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy (art.30 ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych). W przypadku wątpliwości dotyczących równoważności oferowanych produktów zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia we wskazanym terminie wyjaśnień dotyczących treści oferty. - Za roboty objęte kosztorysami ślepymi - ofertowymi, a niewykonane przez Wykonawcę nie będzie przysługiwało wynagrodzenie. 8. Etapy realizacji przedmiotu zamówienia: Wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej i zatwierdzonej dokumentacji projektowej, zgodnie z decyzją o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych, obowiązującym prawem, normami, zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną i niniejszą SIWZ. Wykonawca na własny koszt przygotuje plac budowy i zabezpieczy go oraz oznakuje zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca wykona i dostarczy przed zgłoszeniem do odbioru końcowego dokumentację powykonawczą w ilości 3 sztuk oraz w formie elektronicznej. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest sporządzić i przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogram rzeczowo - finansowy wykonania robót objętych zamówieniem, z którego powinny wynikać: kolejność realizacji robót, czas realizacji i terminy wykonania elementów robót podlegających odbiorom częściowym, końcowemu oraz koszty realizacji. 9. Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej z przedstawicielem Zamawiającego na terenie realizacji inwestycji

II.5) Główny kod CPV

45200000-9

Dodatkowe kody CPV

Kod CPV45111200-045111291-445220000-545262000-145400000-145300000-045310000-345320000-645330000-945343000-345232140-571000000-877211400-6

II.6) Całkowita wartość zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

8

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków

Zamawiający nie stawia warunku

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

2. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa - o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że: 2.1 posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 1.000.000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych 00/100), 2.2 są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, przy czym kwota ubezpieczenia jest nie mniejsza niż 1.000.000,00 zł. (słownie: jeden milion złotych 00/100).

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

3. Zdolność techniczna lub zawodowa - o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że: 3.1 dysponują osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, tj.: 3.1.1 kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń, 3.1.2 kierownikiem robót posiadającym uprawnienia do kierowania robotami w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, 3.1.3 kierownikiem robót posiadającym uprawnienia do kierowania robotami w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, 3.1.4 w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - wykonali co najmniej jedno zamówienie (jeden kontrakt) polegające na budowie, przebudowie lub rozbudowie obiektu o wartości nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł brutto (słownie: jeden milion złotych 00/100), a roboty te zostały wykonane należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Zamawiający "odrębny kontrakt" rozumie jako jedną, pisemną umowę odpłatną - a nie sumę pojedynczych ustnych bądź pisemnych zleceń realizowanych na rzecz tego samego podmiotu,

Tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Tak

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 4.1 informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w wysokości co najmniej 1.000.000,00 zł. (słownie: jeden milion złotych 00/100), wystawiona w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, 4.2 dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na co najmniej sumę gwarancyjną w wysokości 1.000.000,00 zł. (słownie: jeden milion złotych 00/100), 4.3 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami. Kwalifikacje zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (t.j. Dz. U. nr 83, poz. 578 z późn. zm.). W przypadku legitymowania się uprawnieniami wydanymi na podstawie przepisów poprzednio obowiązujących zakres uprawnień powinien odpowiadać w/w specjalnościom. W przypadku, gdy Wykonawca wskaże w wykazie osoby, którymi będzie dysponował, musi załączyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia tych osób. W celu potwierdzenia spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty wymienione powyżej powinien złożyć dowolny/dowolni Wykonawca/y spośród Wykonawców składających wspólną ofertę. Oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 4.4 wykaz robót budowlanych i usług zawierający informacje pozwalające na potwierdzenie spełnienia warunków udziału opisanych w punkcie 5) SIWZ, 4.5 dowody określające czy roboty budowlane zamieszczone w "Wykazie robót budowlanych i usług" zostały wykonane należycie, w szczególności czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty, 4.6 dowody określające czy usługi zamieszczone w "Wykazie robót budowlanych i usług" zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy. Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane i usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. 4.7 Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, o których mowa w pkt. 4.1 i/lub 4.2, wykonawca może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Kosztorys ofertowy, formularz cenowy, informacja o podwykonawcach, oświadczenie dotyczące powstania obowiązku podatkowego u zamawiającego, karty charakterystyki i/lub katalogi wyposażenia stacji kontroli pojazdów i myjni


SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium

1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100). Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert

IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp(przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Zamawiający, poza możliwością zmiany niniejszej umowy w przypadkach określonych w art. 144 ust. 1 pkt. 2-6) ustawy Pzp, przewiduje, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 Umowy, możliwość dokonywania zmian postanowień umowy także w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie zmiany terminy wykonania Etapu 2 Umowy, w przypadku konieczności wstrzymania wykonywania całości lub części robót na skutek okoliczności niezależnych od żadnej ze stron Umowy, w szczególności takich, jak: a) niekorzystne warunki atmosferyczne, uniemożliwiające prowadzenie robót zgodnie z technologią ich wykonania (np. intensywne opady śniegu, deszczu, temperatury poniżej -5 stopni C); b) przyczyny losowe (np. huragan, powódź lub inne kataklizmy będące następstwem zaistnienia siły wyższej); c) konieczność wprowadzenia do przedmiotu umowy i do dokumentacji zmian sposobu realizacji umowy, przez co niemożliwe jest dotrzymanie terminu realizacji przedmiotu umowy; d) odmiennych od przyjętych w dokumentacji warunków terenowych związanych z istnieniem niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub obiektów budowlanych (bunkry, fundamenty, ściany szczelne itp.) skutkujących niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych lub materiałowych; e) działania organów administracji lub gestorów sieci, związanych z przekroczeniem określonych przez prawo terminów wydawania decyzji, zezwoleń, uzgodnień oraz odmową wydania przez ww. podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; f) w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcą po upływie pierwotnego terminu związania ofertą (w szczególności: w wyniku przedłużającego się postępowania przetargowego, czy możliwych i koniecznych działań zmierzających do zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych na inwestycję) - o czas, jaki minął od upływu pierwotnego terminu związania ofertą do dnia zawarcia umowy, g) w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, termin zostanie przedłużony o okres niezbędny do wykonania zleconych robót. 2. Podstawą dokonania powyższych zmian będzie potwierdzenie w dokumentacji budowy, przez inspektora nadzoru, wystąpienia ww. okoliczności uzasadniających wstrzymanie robót, z określeniem okresu wstrzymania robót wpływającego na zmianę terminu i sporządzenie protokołu konieczności - zatwierdzonego przez Zamawiającego. 3. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 5 dni roboczych od zawarcia aneksu terminowego do zaktualizowania i uzgodnienia z Zamawiającym harmonogramu rzeczowo-finansowego, o którym mowa w § 1 ust. 3 Umowy z zastrzeżeniem, że w przypadku zawarcia aneksu terminowego, z uwagi na konieczność wstrzymania robót, aktualizacja i uzgodnienie harmonogramu rzeczowo-finansowego nastąpi nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia ponownego wprowadzenia Wykonawcy na teren robót. 4. Zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym(jeżeli dotyczy)

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

2020-08-11

godzina:

12:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

IV.6.3) Termin związania ofertą

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


W przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.


Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię Pleszew aktulane przetargi na Roboty budowlane

Jeśłi chcesz otrzymywać oferty na maila, to kliknij w link, wypełnij formularz i zamów przetargi na maila


Strona pochodzi z serwisu www.e-przetargi.pl
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.