Dzisiaj jest: 23.7.2024, imieniny: Sławy, Sławosza, Żelisławy

Miasto i Gmina Olkusz

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz

32-300 Olkusz ul. Rynek 1
tel. /0-32/ 626-01-00
 
ogłasza
otwarty konkurs ofert na
 
realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn.:
 
1.      Rodzaj zadania:
Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej
·         1 placówka dla co najmniej 30 dzieci z obwodu szkolnego – Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 4  zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej /Dz. U z 2016r, poz. 575 z późn. zm./
 
100.          Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi 100.000,00 zł. /słownie: sto tysięcy złotych/. Dotacja udzielona zostanie na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zleconego zadania. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na to zadanie w roku 2016 wyniosła 100.000,00 zł. /słownie: sto tysięcy  złotych/.
 
III Zasady przyznawania dotacji:
1.      Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są:
- organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie wspierania rodziny, pieczy zastępczej lub pomocy społecznej,
- osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku
  Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do
  innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania,
  jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie wspierania rodziny i
  systemu pieczy zastępczej lub pomocy społecznej.
2.      Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty - zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2016r. poz. 1300)
 
3.      Wzór oferty wraz z projektem umowy na realizację zadania publicznego jest umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu i można go odebrać w siedzibie Zlecającego pok.305.
 
4.      Oferta podmiotu uprawnionego powinna zawierać:
- szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania zawierający opis planowanego działania, ze szczególnym uwzględnieniem programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych,
·         termin i miejsce realizacji zadania,
·         kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania,
·         informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania publicznego,
·         informacje o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł,
·         informację o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ww. ustawy składających ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne,
·         deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.
 
5.      Dwie lub więcej organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016, poz.1817) działające wspólnie mogą złożyć ofertę wspólną.
 
      Oferta wspólna wskazuje:
·         jakie działania w ramach realizacji zadania publicznego będą wykonywać poszczególne organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy,
·         sposób reprezentacji podmiotów, o których mowa w ust.2 wobec organu administracji publicznej,
Umowę zawartą między organizacjami pozarządowymi lub podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ww. ustawy określającą  zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego, załącza się do umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego.
Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 ww. ustawy składającą ofertę wspólną ponoszą odpowiedzialność solidarną za zobowiązania, o których mowa w art.16 ust.1 ww. ustawy.
6.      Dotacja będzie przekazywana na podstawie umowy o realizację zadania publicznego zawartej z podmiotem wyłonionym w drodze konkursu.
            Projekt umowy określony został Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2016r. poz. 1300)
7.      Dotacja może być udzielona dla 1 placówki wsparcia dziennego:
·         1 placówka dla dzieci z obwodu szkolnego – Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 4.
4.      Zadanie powinno być realizowane: od 01 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku.
 
5.      Oferty należy składać do dnia 29 grudnia 2016 r. w Punkcie Informacyjno – Podawczym Urzędu Miasta i Gminy 32-300 Olkusz ul. Rynek 1.
 
6.      Wybór oferty dokonany będzie zgodnie z trybem określonym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817).
 
1.      Otwarcie ofert nastąpi 30 grudnia 2016 r.
2.      Warunkiem rozpatrzenia oferty jest:
1.      zamieszczenie w ofercie informacji wymaganych w pkt.III ppkt.4 ogłoszenia,
2.      dołączenie regulaminu określającego organizację placówki wsparcia dziennego, o którym mowa w art.28 ust.4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2016r. poz.575 z późn.zm.)
3.      dołączenie aktualnego odpisu potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczący statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności,
4.      przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności podmiotu za ubiegły rok lub, w przypadku dotychczasowej krótszej działalności, za okres tej działalności,
5.      pozytywne opinie właściwego miejscowo komendanta powiatowego lub miejskiego Państwowej Straży Pożarnej i właściwego państwowego inspektora sanitarnego o warunkach bezpieczeństwa i higieny w budynku, w którym będzie mieścić się placówka wsparcia dziennego, oraz najbliższym jego otoczeniu, mając na uwadze specyfikę placówki.
 
1.      Oferty złożone po terminie, sporządzone wadliwie, albo niekompletne co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji pozostaną bez rozpatrzenia.
 
1.      Przy rozpatrywaniu ofert oceniana będzie:
1.      możliwość realizacji zadania przez oferenta - max 10 punktów
2.      kalkulacja kosztów (brutto) realizacji zadania, w tym w relacji do zakresu rzeczowego zadania - max 5 punktów
3.      dotychczasowe wywiązywanie się oferenta z umów podpisanych z Gminą Olkusz - max 5 punktów
4.      przedstawiony program działania placówki - max 10 punktów
 
1.      Komisja Konkursowa odrzuci ofertę, która nie osiągnie 60% punktów.
2.      Komisja Konkursowa przedstawi Burmistrzowi ofertę, która uzyska największą liczbę punktów.
3.      Wybór ofert nastąpi w terminie do 31 grudnia 2016 roku.
4.      Wyniki konkursu zamieszczone zostaną:
·         w Biuletynie Informacji Publicznej,
·         w siedzibie organu administracji publicznej w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń,
·         na stronie internetowej organu administracji publicznej.
 
Wszelkich informacji na temat konkursu udziela Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu ul. Rynek 1, pok.316 tel. /0-32/ 626-01-66.


Miasto i Gmina Olkusz

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.