Dzisiaj jest: 7.10.2022, imieniny: Krystyna, Marii, Marka

Przetarg OZE w Gminie Ustka

Wójt Gminy Ustka

Przetarg OZE w Gminie Ustka

Najważniejsze Informacje

Przedmiot Zamówienia

Tryb Zamówienia

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Ogłoszenie o Zamówieniu

2020-08-11

Ogłoszenie nr 566709-N-2020 z dnia 2020-07-27 r.

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

Wójt Gminy Ustka

76-270 Ustka

ul. Dunina 24

059 814 42 57

zp@ustka.ug.gov.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 566709-N-2020 z dnia 2020-07-27 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

Nazwa projektu lub programu: Zamówienie realizowane w ramach projektu pn. "OZE w gminach powiatu słupskiego", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Energia, Działanie 10.3. Odnawialne źródła energii.

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:


NAZWA I ADRES

Zamawiający: Wójt Gminy Ustka

Regon: 77050924000000

ulica: ul. Dunina

Numer domu: 24

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 76-270

Miejscowość: Ustka

Województwo: pomorskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 059 814 42 57

e-mail: zp@ustka.ug.gov.pl

Fax:

Adres strony internetowej (URL): www.bip.ustka.ug.gov.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:


RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA(jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Tak

www.bip.ustka.ug.gov.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

www.bip.ustka.ug.gov.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej.

Adres:

Urząd Gminy Ustka ul. Dunina 24, 76-270 Ustka - Biuro Obsługi Interesanta

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

OZE w Gminie Ustka

Numer referencyjny:

PZP.271.17.2020.MA

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

3. Opis przedmiotu zamówienia: 3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych w ramach zadania inwestycyjnego pn. "OZE w Gminie Ustka" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 dla działania 10.03 Odnawialne źródła energii. Do zakresu inwestycji należy wykonanie instalacji fotowoltaicznych na dziewiętnastu budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Ustka. W ramach zadania należy dostarczyć i zamontować kompletne instalacje fotowoltaiczne wraz z adaptacją istniejącej instalacji elektrycznej do współpracy z instalacją fotowoltaiczną. Pomocniczymi dokumentami do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia, które mają charakter poglądowy, są koncepcje instalacji fotowoltaicznych oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiące załączniki do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia. 3.2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 zadania (części): Część nr I: "Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej położonych w miejscowościach: Gąbino, Objazda, Rowy, Machowino, Wytowno, Charnowo, Niestkowo, Duninowo, Pęplino, Zaleskie, Możdżanowo" Część nr II: "Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach socjalnych zlokalizowanych w miejscowościach Pęplino i Objeździe. 3.3. Część nr I: "Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej położonych w miejscowościach: Gąbino, Objazda, Rowy, Machowino, Wytowno, Charnowo, Niestkowo, Duninowo, Pęplino, Zaleskie, Możdżanowo" 1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: a) opracowanie i uzgodnienie z Zamawiającym dokumentacji technicznej wykonawczej na podstawie załączonej koncepcji instalacji fotowoltaicznej, b) zakup zestawów instalacji paneli fotowoltaicznych oraz koniecznego wyposażenia dodatkowego niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania zaproponowanych rozwiązań, c) dostawę i montaż instalacji paneli fotowoltaicznych oraz uruchomienie techniczne, w tym: . montaż elementów instalacji fotowoltaicznych na obiektach, w optymalnych miejscach w uzgodnieniu z Zamawiającym, . wykonanie okablowania i podłączenie urządzeń, . wykonanie niezbędnych elementów konstrukcyjnych dla montażu paneli fotowoltaicznych, dostosowanych do istniejącego pokrycia dachowego, . wykonanie prac pomocniczych budowlanych (przebicia, otwory montażowe, przejścia instalacyjne przez przegrody budowlane, wypełnienie otworów oraz odtworzenie i naprawa części uszkodzonych wypraw (elementów wykończeniowych) podczas realizacji przedmiotu zamówienia), . podłączenie oraz integracja instalacji fotowoltaicznej z istniejącym systemem elektroenergetycznym obiektu, d) wykonanie pomiarów i rozruch technologiczny wykonanych instalacji, e) przeszkolenie użytkowników odnośnie prawidłowej eksploatacji wykonanych instalacji wraz z opracowaniem szczegółowych instrukcji obsługi i ich przekazaniem użytkownikom (protokolarnie potwierdzone), f) wykonanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej wraz z niezbędnymi protokołami pomiarowymi i uruchomienia instalacji paneli fotowoltaicznych, g) obsługę gwarancyjną i serwisową wykonanej w ramach zamówienia instalacji odnawialnych źródeł energii, h) przeprowadzenie wszystkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych, w tym: - dokonanie zgłoszenia przyłączenia instalacji do sieci elektroenergetycznej (w imieniu użytkownika) wraz z uzyskaniem potwierdzenia przyłączenia instalacji do sieci elektroenergetycznej wydanego przez przedsiębiorstwo energetyczne, do sieci którego przyłączono instalację, - uzgodnienie z rzeczoznawcą ppoż i zawiadomienie Straży Pożarnej o zamiarze przystąpienia do użytkowania wykonanej instalacji fotowoltaicznej, w zakresie wynikającym z przepisów i nowelizacji ustawy OZE. Wykonawca zobowiązany jest wykonać komplet dostaw i usług koniecznych do zrealizowania przedmiotu zamówienia, aż do przekazania Zamawiającemu. Oferta powinna być zgodna z niniejszym opisem technicznym. Wykonawca wykona wszystkie dodatkowe roboty i elementy, które nie zostały wyszczególnione w niniejszym szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, lecz są ważne i niezbędne dla poprawnego funkcjonowania i stabilnego działania instalacji, jak również dla spełnienia warunków gwarancji. Wszystkie fazy realizacji przedmiotu zamówienia powinny być zrealizowane w oparciu o obowiązujące przepisy formalno-prawne i normy. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 8.1 do SIWZ wraz z załącznikiem nr 7.1 (projekt umowy) do SIWZ. 3. Opis przedmiotu zamówienia przy pomocy kodów CPV Wspólnego Słownika Zamówień: Główny kod CPV: 09331200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne 09332000-5 Instalacje słoneczne 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 45261215-4 Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych 31712331-9 Fotoogniwa. 3.4. Część nr II: "Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach socjalnych zlokalizowanych w miejscowościach Pęplino i Objeździe. 1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: a) opracowanie i uzgodnienie z Zamawiającym dokumentacji technicznej wykonawczej na podstawie załączonej koncepcji instalacji fotowoltaicznej, b) zakup zestawów instalacji paneli fotowoltaicznych oraz koniecznego wyposażenia dodatkowego niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania zaproponowanych rozwiązań, c) dostawę i montaż instalacji paneli fotowoltaicznych oraz uruchomienie techniczne, w tym: . montaż elementów instalacji fotowoltaicznych na obiektach, w optymalnych miejscach w uzgodnieniu z Zamawiającym, . wykonanie okablowania i podłączenie urządzeń, . wykonanie niezbędnych elementów konstrukcyjnych dla montażu paneli fotowoltaicznych, dostosowanych do istniejącego pokrycia dachowego, . wykonanie prac pomocniczych budowlanych (przebicia, otwory montażowe, przejścia instalacyjne przez przegrody budowlane, wypełnienie otworów oraz odtworzenie i naprawa części uszkodzonych wypraw (elementów wykończeniowych) podczas realizacji przedmiotu zamówienia), . podłączenie oraz integracja instalacji fotowoltaicznej z istniejącym systemem elektroenergetycznym obiektu, d) wykonanie pomiarów i rozruch technologiczny wykonanych instalacji, e) przeszkolenie użytkowników odnośnie prawidłowej eksploatacji wykonanych instalacji wraz z opracowaniem szczegółowych instrukcji obsługi i ich przekazaniem użytkownikom (protokolarnie potwierdzone), f) wykonanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej wraz z niezbędnymi protokołami pomiarowymi i uruchomienia instalacji paneli fotowoltaicznych, g) obsługę gwarancyjną i serwisową wykonanej w ramach zamówienia instalacji odnawialnych źródeł energii, h) przeprowadzenie wszystkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych, w tym: - dokonanie zgłoszenia przyłączenia instalacji do sieci elektroenergetycznej (w imieniu użytkownika) wraz z uzyskaniem potwierdzenia przyłączenia instalacji do sieci elektroenergetycznej wydanego przez przedsiębiorstwo energetyczne, do sieci którego przyłączono instalację, - uzgodnienie z rzeczoznawcą ppoż i zawiadomienie Straży Pożarnej o zamiarze przystąpienia do użytkowania wykonanej instalacji fotowoltaicznej, w zakresie wynikającym z przepisów i nowelizacji ustawy OZE. Wykonawca zobowiązany jest wykonać komplet dostaw i usług koniecznych do zrealizowania przedmiotu zamówienia, aż do przekazania Zamawiającemu. Oferta powinna być zgodna z niniejszym opisem technicznym. Wykonawca wykona wszystkie dodatkowe roboty i elementy, które nie zostały wyszczególnione w niniejszym szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, lecz są ważne i niezbędne dla poprawnego funkcjonowania i stabilnego działania instalacji, jak również dla spełnienia warunków gwarancji. Wszystkie fazy realizacji przedmiotu zamówienia powinny być zrealizowane w oparciu o obowiązujące przepisy formalno-prawne i normy. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 8.2 do SIWZ wraz z załącznikiem nr 7.2 (projekt umowy) do SIWZ. 3. Opis przedmiotu zamówienia przy pomocy kodów CPV Wspólnego Słownika Zamówień: Główny kod CPV: 09331200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne 09332000-5 Instalacje słoneczne 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 45261215-4 Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych 31712331-9 Fotoogniwa 3.5. Montaż przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie wszystkich czynności niezbędnych do przygotowania przedmiotu zamówienia do używania zgodnie z przeznaczeniem i celem, w tym: rozpakowanie, skręcenie, złożenie w całość, zainstalowanie w miejscu przeznaczenia, regulacja i doprowadzenie do stanu użytkowania zgodnego z przeznaczeniem, a także usunięcie i wywóz odpadów powstałych w toku montażu. W przypadku urządzeń i sprzętu montaż obejmuje także: zainstalowanie niezbędnego oprogramowania, dokonanie pomiarów sprawdzających, pierwsze uruchomienie oraz niezbędne szkolenie. 3.6. Wykonawca zobowiązany jest do weryfikacji i aktualizacji wszystkich załączonych projektów budowlanych a także do uzgodnienia z Zamawiającym rozwiązań projektowych planowanych do wykonania przed montażem instalacji. 3.7. W uzasadnionych przypadkach istnieje konieczność zastosowania optymalizatorów mocy. 3.8. Wszystkie elementy instalacji będące przedmiotem dostawy muszą być fabrycznie nowe i nieużywane. 3.9. Urządzenia wchodzące w skład instalacji muszą być fabrycznie nowe, nie noszące śladów używania lub uszkodzeń zewnętrznych i uprzedniego używania tzn. żaden element instalacji, składający się na dostawę nie może być wcześniej używany, musi pochodzić z bieżącej produkcji, być sprawny i działać bez uwag, posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości, musi odpowiadać wymogom ustawy o wyrobach budowlanych w zakresie dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i spełniać wszystkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem oraz posiadać instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim.

II.5) Główny kod CPV

09331200-0

Dodatkowe kody CPV

Kod CPV09332000-545311000-045261215-431712331-9

II.6) Całkowita wartość zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

2020-11-30

II.9) Informacje dodatkowe

Wymagany termin realizacji zamówienia: Część I: Termin realizacji przedmiotu umowy: dostawa i montaż kompletnych instalacji fotowoltaicznych wraz z wykonaniem badań i pomiarów oraz dokonanie zgłoszenia przyłączenia instalacji do sieci elektroenergetycznej wraz z uzyskaniem potwierdzenia przyłączenia instalacji do sieci elektroenergetycznej wydanego przez przedsiębiorstwo energetyczne, do sieci którego przyłączono instalację: od dnia podpisania umowy do dnia 30.11.2020 r. Część II: Termin realizacji przedmiotu umowy: dostawa i montaż kompletnych instalacji fotowoltaicznych wraz z wykonaniem badań i pomiarów oraz dokonanie zgłoszenia przyłączenia instalacji do sieci elektroenergetycznej wraz z uzyskaniem potwierdzenia przyłączenia instalacji do sieci elektroenergetycznej wydanego przez przedsiębiorstwo energetyczne, do sieci którego przyłączono instalację: od dnia podpisania umowy do dnia 30.11.2020 r.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków

Zamawiający nie stawia warunków;

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Zamawiający nie stawia warunków;

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca: 7.2.3.1. wykaże, że do realizacji zamówienia skieruje: 1) co najmniej 1 osobę, która będzie pełniła funkcję kierownika technicznego: a) posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r., w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831), posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy przy robotach branży elektrycznej lub minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe jako instalator systemów fotowoltaicznych ; albo b) posiadającą ważny certyfikat wydawany przez Urząd Dozoru Technicznego potwierdzający posiadanie kwalifikacji do instalowania systemów fotowoltaicznych (art. 136 ust. 2 pkt. 2 ustawy o odnawialnych źródłach energii tj. DZ U z 2020 r. poz. 261ze zm.), posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy przy robotach branży elektrycznej lub minimum 2-letnie doświadczenie zawodowy jako instalator systemów fotowoltaicznych; 2) warunek wskazany w lit. a) dotyczy części 1 i części 2; 3) w przypadku składania oferty na realizację obydwu części tj. część 1 i część 2, wymagana ilość osób nie podlega sumowaniu - jedna osoba może pełnić funkcje kierownika technicznego w ramach dwóch zadań/ części; 4)Zamawiający akceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganym przez Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, w tym osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 22 lutego 2019 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 695) uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w zakresie przed wejściem w życie ww. ustawy - art. 4 ww. ustawy; 7.2.3.2. wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie: a) część I: dostawę wraz z montażem minimum 3 instalacji fotowoltaicznych o mocy min. 40 kW, lub robotę budowlaną minimum 3 instalacji fotowoltaicznych o mocy min. 40 kW, b) część II: dostawę wraz z montażem minimum 3 instalacji fotowoltaicznych o mocy min. 15 kW lub robotę budowlaną minimum 3 instalacji fotowoltaicznych o mocy min. 15 kW, c) w przypadku składania oferty na realizację obydwu części tj. część 1 i 2, wymagane doświadczenie nie podlega sumowaniu - wymagane będzie wówczas spełnienie tylko warunku wyższego wskazanego w lit. a); d) w zakresie części 1 i 2 Wykonawcy mogą wykazać się doświadczeniem także wówczas, jeżeli realizowali wymagane zamówienia w formule robót budowlanych, a nie w formule dostaw z montażem. Zamawiający informuje, że w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu dopuszczono, aby wykaz dostaw obejmował okres 5  lat przed upływem terminu składania ofert - podstawa § 2 ust. 5 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju  w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia z dnia 26 lipca 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 z późn. zm.). W celu potwierdzenia spełnienia przez oferowane urządzania wymagań zamawiającego określonych w załączniku nr 8.1 i 8.2 do SIWZ, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest do przedłożenia - kart katalogowych paneli oraz falowników fotowoltaicznych oraz certyfikatów tych urządzeń. Forma dokumentu: oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Ocenie podlegać będą parametry techniczne i wymogi instalacji fotowoltaicznych ujęte w tabeli - pkt. 11. załącznika nr 8.1, 8.2 (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia).

Tak

Informacje dodatkowe:

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 8.7.2 SIWZ na zasadach wskazanych w pkt. 8.3. SIWZ. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, o którym mowa w pkt. 7.3. SIWZ, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający będzie żądał, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt. 7.2.3. SIWZ. W celu potwierdzenia spełnienia przez oferowane urządzania wymagań zamawiającego określonych w załączniku nr 8.1 i 8.2 do SIWZ, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest do przedłożenia - kart katalogowych paneli oraz falowników fotowoltaicznych oraz certyfikatów tych urządzeń. Forma dokumentu: oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Ocenie podlegać będą parametry techniczne i wymogi instalacji fotowoltaicznych ujęte w tabeli - pkt. 11. załącznika nr 8.1, 8.2 (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia).

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów: 1. oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu - zgodnie z pkt 8.11; 2. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 8.7.2. SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 8.8. SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis odnośnie terminu stosuje się. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający żąda od Wykonawcy: 1. wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ). Forma dokumentu: oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę; 2. wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SIWZ). Forma dokumentu: oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. lub wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju (przedmiotu zamówienia), daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (przygotowany zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ), z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Zamawiający informuje, że w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu dopuszczono, aby wykaz dostaw obejmował okres 5  lat przed upływem terminu składania ofert - podstawa § 2 ust. 5 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju  w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia z dnia 26 lipca 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 z późn. zm.).

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

W celu potwierdzenia spełnienia przez oferowane urządzania wymagań zamawiającego określonych w załączniku nr 8.1 i 8.2 do SIWZ, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest do przedłożenia - kart katalogowych paneli oraz falowników fotowoltaicznych oraz certyfikatów tych urządzeń. Forma dokumentu: oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Ocenie podlegać będą parametry techniczne i wymogi instalacji fotowoltaicznych ujęte w tabeli - pkt. 11. załącznika nr 8.1, 8.2 (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia).

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Ofertę stanowi wypełniony formularz "Formularz oferty". Wraz z ofertą powinny być złożone: .1. Formularz oferty, przygotowany zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ; 2. oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ; 3.oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ; 4.Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. W przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocnika, należy dołączyć do oferty pełnomocnictwo w oryginale lub jego kopię poświadczoną notarialnie. 5.Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Dz. U. z 2020 poz. 346), a wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty. 6.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 7. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 19.5.2, 19.5.3 SIWZ w zakresie przesłanek wykluczenia z postępowania określonych w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy PZP. Dodatkowo do oferty Wykonawca załącza zobowiązanie podmiotu trzeciego w formie oryginału (o którym mowa w pkt 7.4 SIWZ) albo inny dokument, służący wykazaniu udostępnienia Wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci w zakresie określonym w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, potwierdzający, że określony potencjał dla wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu został Wykonawcy faktycznie udostępniony.


SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert

IV.2.2) Kryteria

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia 2020-11-30

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp(przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

24.5. Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy PZP przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do treści zawartej umowy w zakresie: 24.5.1. ceny: a) zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług VAT, o ile okoliczności te powodują konieczność zmiany ceny, przy czyn cena netto jest stała, b) w przypadku uzyskania interpretacji podatkowej  wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Podatkowej lub uprawniony organ lub sądu w przedmiocie określenia właściwej stawki podatku VAT, z zastrzeżeniem że kwota netto nie ulega zmianie, a kwota brutto ulega zmianie według stawki VAT zgodnie z interpretacją; Wykonawca  lub Zamawiający składa pisemny wniosek o zmianę umowy w zakresie  zapłaty wynagrodzenia. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia; c) zmiany stawki podatku od towarów i usług, z zastrzeżeniem że kwota netto nie ulega zmianie, a kwota brutto ulega zmianie wg zmienionej  stawki VAT; wykonawca  lub Zamawiający składa pisemny wniosek o zmianę umowy w zakresie  zapłaty wynagrodzenia po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia. d) odstąpienia Zamawiającego od realizacji części dostaw w efekcie okoliczności, których nie można było wcześniej przewidzieć - wówczas wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie obniżeniu o wartość dostaw niezrealizowanych według zasad określonych w pkt. 24.5.2 lit. i); - o ile okoliczności te spowodują konieczność zmiany postanowień umowy i w zakresie wynikających z tych okoliczności będą dokonane; 24.5.2 sposobu spełnienia świadczenia ze względu na: a) wycofania z dystrybucji części, materiału, urządzenia i zastąpienia go produktem o parametrach nie gorszych lub pojawienie się na rynku, części, materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; b) pojawienie się nowszej technologii wykonania przedmiotu zamówienia pozwalającej na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; c) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w ofercie, Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy przy zachowaniu parametrów nie gorszych niż wskazanych w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia; d) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązujących przepisów prawa; e) zmiany, o których mowa w lit a) - d) nie mogą stanowić podstawy zwiększenia wynagrodzenia oraz zwiększenia temperaturowego współczynnik mocy (WT), o którym mowa w pkt. 22.4.3. SIWZ; f) odstąpienia przez Zamawiającego od realizacji przedmiotu umowy  w części wynikającej z umowy zgodnie z formularzem ofertowym oraz opisem w pkt. 3 SIWZ, w takim przypadku cena zostanie pomniejszona o wartość wynikającą z formularza ofertowego określonej na części niewykonanej, a w przypadku braku tej wartości w formularzu ofertowym stosuje się odpowiednio lit i. g) zmiany wskazywane w lit d) będą wprowadzane wyłącznie w zakresie umożliwiającym oddanie przedmiotu umowy do użytkowania, a Zamawiający może ponieść ryzyko zwiększenia wynagrodzenia z tytułu takich zmian wyłącznie w kwocie równej zwiększonym z tego powodu kosztom według zasad określonych w lit i); h) w przypadku dostarczania w wyniku zmiany urządzeń lub materiałów na które wymagane było posiadanie określonych prawem świadectw, certyfikatów lub innych podobnych zaświadczeń, takie świadectwa, certyfikaty lub zaświadczenia będą zawsze wymagane wobec urządzeń lub materiałów, zastępujących te proponowane w ofercie; i) realizacji robót albo usług dodatkowych lub zamiennych nie wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, podyktowanych zwiększeniem bezpieczeństwa wykonywanych prac, zapobieżeniem powstania strat dla Zamawiającego, uzyskaniem założonego efektu użytkowego - w związku z wystąpieniem wad ukrytych w dokumentacji, ujawnionych podczas realizacji przedmiotu zamówienia, jednakże o ile okoliczności te powodują konieczność zmiany sposobu spełnienia świadczenia; wartość robót lub usług zamiennych zostanie ustalona na podstawie kosztorysu zamiennego w oparciu o ceny nie większe niż przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie), a podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą odpowiednie pozycje Katalogu Norm Nakładów Rzeczowych (KNNR), a w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNNR-ach zastosowane zostaną Katalogi Nakładów rzeczowych (KNR); zmiana wynagrodzenia wg zasad powyżej nie dotyczy sytuacji określonych w art. 632 kodeksu cywilnego, chyba konieczność robót zamiennych wynika z ukrytych wad istotnych dokumentacji projektowej; - o ile okoliczności te spowodują konieczność zmiany postanowień umowy i w zakresie wynikających z tych okoliczności będą dokonane; j) sposobu spełnienia świadczenia w przypadku gdy z powodu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić w trybie i na zasadach  wskazanym w art. 15 r ustawy   z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw  (Dz. U z 2020 poz. 567) - w zakresie wynikającym z wyżej wymienionych zdarzeń - bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia; 24.5.3. terminu realizacji na skutek: a) wydłużających się, ponad przewidziane przepisami, terminów wydania decyzji, uzgodnień, postanowień lub innych aktów administracyjnych mających wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, niespowodowanych z winy Wykonawcy; b) konieczności zaspokojenia oczekiwań osób trzecich - w tym grup społecznych lub zawodowych nie artykułowanych lub niemożliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy; c) konieczności wykonania dodatkowych badań, niemożliwych do przewidzenia na etapie przygotowania zamówienia; d) konieczności zmian dokumentacji bądź realizacji robót lub usług dodatkowych lub zamiennych, podyktowanych m.in. zwiększeniem bezpieczeństwa wykonywanych prac, zapobieżeniem powstania strat dla Zamawiającego, uzyskaniem założonego efektu użytkowego, wystąpieniem wad ukrytych dokumentacji ujawnionych podczas realizacji prac, koniecznością wykonania robót lub usług związanych z likwidacją szkód powstałych w wyniku zdarzenia losowego; e) opóźnienia w przekazaniu terenu realizacji przedmiotu zamówienia (miejsc wykonywanych usług montażu i instalacji) z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego; f) wstrzymania robót przez Zamawiającego w okolicznościach, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, w tym ze względu na konieczność rozwiązania problemów technicznych jakie mogą ujawnić się w trakcie realizacji zamówienia; g) wstrzymania robót lub konieczności zrealizowania dodatkowych czynności w wskutek czynności organów lub instytucji polskich lub Unii Europejskiej zaangażowanych w realizację, kontrolę lub finansowanie przedsięwzięcia (w szczególności takich jak zmiana lub przyjęcie nowych wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków), h) opóźnieniu wynikającym z następstw działania organów administracji, w szczególności przekroczenia wynikających z przepisów prawa terminów wydania przez organy administracji opinii i uzgodnień w zakresie powyżej nie wskazanym, chyba że opóźnienie takie nastąpiło z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, i) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, jeżeli zmiana taka wpływa na wydłużenie okresu wykonania Przedmiotu Umowy, j) działaniu osób trzecich uniemożliwiających wykonanie robót, które to działanie bądź działania nie jest/są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron, k) przedłużających się procedur związanych z wykorzystaniem przez Wykonawców środków ochrony prawnej w zamówieniach publicznych lub innych procedur zamówień publicznych (powodów) - ponad termin 60 dni licząc od dnia otwarcia ofert (termin zostanie przesunięty o liczbę dni ponad termin 60 dni od dnia otwarcia ofert), - o ile okoliczności te powodują konieczność zmiany terminu i zmiany w tym zakresie będą dokonane, z uwzględnieniem okresów niezbędnych do przesunięcia terminu wykonania umowy o czas (okres w dniach), w którym z powodu w/w okoliczności roboty lub usługi nie mogły być wykonywane; 24.5.4. osoby pełniącej funkcję kierownika technicznego, przy czym nowo wskazana osoba powinna spełniać wymagania określone przez Zamawiającego w pkt. 7.2.3.1. SIWZ i uzyskać akceptację Zamawiającego; 24.5.5. zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, na zasadach określonych w pkt. 10.3. SIWZ. 24.5.6. zmiany harmonogramu rzeczowo - finansowego, na skutek zmian, o których mowa w pkt. 24.4.1.-24.4.3. 24.5.7. zmiana terminu realizacji umowy na skutek zawieszenia robót stanowiących przedmiot nadzoru inwestorskiego z powodu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić w trybie i na zasadach  wskazanym w art. 15 r ustawy   z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw  (Dz. U z 2020 poz. 567),

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym(jeżeli dotyczy)

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

2020-08-11

godzina:

09:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski

IV.6.3) Termin związania ofertą

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 2Nazwa: Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach socjalnych zlokalizowanych w miejscowościach Pęplino i Objeździe


W przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.


Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię Ustka aktulane przetargi na Dostawy

Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.